N i s ra 4 LiMact ïDmer Concept L. J ANSIS. ELECTBITECIIIISCI BUREAU. ft .:oii Wïikelfmis. Kiene MVBnBRufii. Lange li I 34 ik Goud Geld, I iouiwarsn, Grand HOtel, Café „fis Witte Ballos' m 8-11 DDT, ELECTRO BIOSCOOP PRIiSES HELENE Het Schandaal gesust lea M der laatscbappij act Persoon, Steno-Tjpiste Nieuwstraat. - Middelburg. Telefoon 78. MULES ran SAS-. WATER- Ml BIEBLEI5I86. Levert en beeft in voorraad Gaskonforen, die op eiken gasdrnk branden zonder in de beis te slaan en die door iedereen zelf geregeld knnnen worden. Tevens worden door hem alle bestaande gaskonforen vermaakt die reeds lederen keer in de buis slaan, ook lichtbranders ln alle soorten warden door hem in orde gebracht, die op dezen drek niet branden. Beleefd aanbevelend. groot f S50.000.000. In stukken vaa f 1000.f 50O.— en f 100. Koers van uitgifte 90 Da ondergsti eksnde belast zich kosteloos met bet bezorgen van inschrijvingen op bovengemeide leening en zendt prospectus op aanvrage gaarne tos. O. J. M©MDIUS, VSasmarkt 146 MIBDELBUEG. De gewone audiëntie van den Commissaris den SZosiieogin in Zeeiastd zaB, Sstplasés van Don- dendag 26 December, p Ia a is hebbest op Wnijdag 27 December a,a. De Candidaat-Notavis J. L. VAN DER. HARST te Middel- buig, waarnemend het vacante kantoor van den aldaar geresi deerd hebbenden Notaris J. W. VERHÜLST, zal op Donderdag 9 Jasnari 1919, des avonds ten ueht uur, op op de bovenzaal van de Sociëteit wDe Vergenoe ring", op de Groote Markt te SfiitSdelbïarg, publiek preaenteeren te vai'lsoopsa 1. Een HEERENHUIS EN ERF aan de Noordzijde van den Dam te Middelburg, gemerkt N 17. 2. Een HUIS EN ERF aau.de Lange Gortstra.at aldaar, ge merkt K 28. 3. Een HUIS EN ERF aan de Breestraat aldaar, gemerkt 0 175. 4. Een HUIS EN ERF aan de Korte Geere aldaar, gemerkt K 359. 5. Een PAKHUIS EN ERF aldaar, gemerkt K 365. 6. Een HUIS EN ERF aan de Zusterstraat aldaar, gemerkt 1 243/244. 7. Een HUIS EN ERF aldaar, gemerkt I 201. 8. Een HUIS EN ERF aan de Gravenstraat aldaar, gemerkt I 248. 9. Een HUIS EN ERF aan de Eigeuhaardstraat aldaar, ge merkt P 235. 10. Een HUIS en ERF aldaar, gemerkt P 236. Samenvoeging der percee- len 9 en 10. 11. Een HUIS EN ERF aan de Lange Noordstraat aldaar, gemerkt C 39. 12. Een HUIS EN ERF aan de Brakstraat aldaar, gemerkt O 2bS. 13. Een HUIS aan de Dampoort aldaar, gemerkt T 10. Voorschreven onroerende goe deren zijn te zien daags vóór en op den verkoopdag, des voor middags van 10 tot 12 en de» namiddags ran 2 tot 4 uur, op vertoon van een bewijs van toe gang, met verdere inlichtingen gratis verkrijgbaar ten kantore van genoQsndeu tendon Nota ris (.kantoor oud-Nolaria VER HULST) Houtkade li 111 te Middelburg. Wondt gezooht omtrek FJSarkt-Sforte IDem Brier, onder lett. K. Z. 12, Bureau dezar Courant. Notaris PAAP te Vlisslngen zal ie het Koffiehuis sde Oude Vriendschap" aan de Breestraat aldaar, op Woensdag den 8 Januari 1919, 's avonds 8 uur, PUBLIEK TËBKOOPEN 1. het HEERENHU1S met ERF «O TUIN te Vlissingen aan de Badhuisstraat no. 87, groot 1 Are 62 Centiaren. 2. het HUIS met BOVENWO- NING, ERF en TUIN aan de Aagje Dekenstraat no. 123 aldaar, groot 1 Are. 3. het HUIS met ERF en TUIN onder de gemeente Koudekerke, aan den Straatweg naarVlis- singen B 145f, groot 1 Are 93 centiaren. 4. het PAKHUIS met BOVEN WONING en ERF te Vlia- singen aan de Gravenstraat no. 25/27, groot 35 Cantiaren. 5. het HUIS, ERF en TUIN aan de Clyverstraat no. 39 aldaar, groot 94 Centiaren. 6. het HUIS met BOVENWOr NING en ERF aan de Niéuw- straat no. 51 aldaar, groot 1 Are 98 Centiare*. 7. hot HUIS met BOVENWO NING en ERF aan da Niéuw- straat no. 49 aldaar, groot 78 Centiaren. 8. het HUIS en ERF aan de Niouwstraat no. 15 aldaar, groot 42 Centiaren. 8. het HUIS met PAKHUIS, BOVENWONING en ERF aan de Slijkstraat no. 26 al daar, groot 1 Are 2 Centiaren. 10. het VERG ADERLOK A ALaen de Korte Zelke aldaar, groot 78 Centiaren. De perceelea zijn te bezichtigen daags vóór en op den dag van verkoop van 1012 en 24 uur, op vertoon van een toegangsbewgs verkrijgbaar ten kantore van ge noemden Notaris PAAP. Bij vooruitbetaling van 15 regelt 50 cent. Met bewijsnummer 55 cent. Wenscht U een Laat U da a fotografeeren bij de Firma Atelier beide Kerstdagen geopend. Anijstsbleiten per stuk f 0.18. Voldoende voor '/a Liter melk. N.V.v/h C. A. SCHULTE &Co. ga Lange Delft H 2. Jgj Hoogste koersen voor alle soorten Good field. Brieven Boreas van dit ad, osder no. 750. De Deurwaarders ROSIER VERVAAT te Middelburg, zullen op Zaterdag 28 December 1918, 'e mor gens 10 uur, aau d9 Markt te Veere veilen en verkoopes: afkomstig' van het Mil. Tehuis aldaar, bestaande in Planken, Balken, Ribben, Nagels, Ramen, Asphaltpapier, Toonbank, Tafels, Banken, Kachels enz. VOORHANDEN: Winkel Kantoor Siockoa Kas in verschillende liniatnren, bij Firma B. i. SMITS. Dam G 28. - Telef. 147 Ontvangen Prima Wool - Prima Snijiioosen an dagalijks versche groenten. Aanbevelend, W. DE JONGE. L. Giststraat. Fédora'a Depila- tenr, vernietigt on middellijk 't overtol -r.lige haar op san ge mekt, handen, enz., onschadelijk zel'B voor de tserste huid. Vraagt uw kfcpper, prijs f 1,60. Laopo Delft. Meréag 2e Smiths vsn 6—8 aar te» woratt rate. hinge D'Iffc H 2. Aaiitvêlsfid De Olrectle. van beste Spaansobe Auteurs, van al f 0.70 Libreria Espanolo. Leid' schek. 63, Amsterdam. Cutal. vrij. Beide Kes-stelagen J. MÏJNTEB. WOENSDAG (1ste Kerstdag) 's middags 2 uur Middelburg-Yeteraoen elftal Entree 10 ec ffiD cent. DONDERDAG (2de Kerstdag) 2 uur Middelburg I - Middelburg II met verwisseling der vaorwaartsen, Entroe lO, SO en SO cent. Markt, Middelburg. Dir.: Mevr.Wed. J. P. STRENGHOLT. Woensdag 25 Dec. Ie Kerstdag aanvang 5,30 uur en Donderdag 26 Dec. 2de Kerstdag doorloo- .peudo voorstelling aanvang 2 uur I8H H. L P, Programia basiuandü uitsluitend uit attractie s schitterend gespeelde levenstragedie in 4 afdeelingen in de hoofdrollen de besto Ita- liaansche Kino-kunstenaars. D«n dolle Araerikaanscke bombas klacht ia 2 afd. realistisch drama in 1 acte. enz. enz. Een MJzoaier Programma. Voor het behouden eener eenvou dige administratie (enkele uren per maand) wordt gevraagd een grondig bekend met boekhouden. Br lr., lett. P. P. Bur. v. d. blad. Op r''kabureau alhier voor tijde- lijken dienst, een gevraagd. Erie en met opgaaf van vorlawgd salaris, genotem opleiding, •mz. «nder letter I san het bureau va* dit blad. AAMKAARTJE ELECTR. DRUKKERIJ. FIRMA J. J. CEULEN. Heer vraagt tegen 1 Februari 1919 Zit-Slaapkamer met ision. Brieven letters H B, Bureau Courant. TE KOOP OROGË Ht^TAABDS en KLIEFHOUT, bij J. WATTEL, Oostkapelle. Met 1 Januari a.s. een gemeablleerde zitulaapba- mer te hunr met pension. Adre» Bureau Mid. courant. GEVRAAGD Een degelijk kosthuis voor een net persoon liefst zon spoedig mogelijk. Br. franco met prijsopgaaf ander no. 41 bij 't. bureau v. d. blad. TE KOOP Olmen- en Wilgeravssam- liont, mutsaards ea spaan ders bij J CA8LIEK. Domburg. Een Dienstbode gevraagd wasch buitenhois. Van Morvennée Vlasmarkt L S. Huishoudster Er biedt zich aan een nette juffrouw als Huishoudster. Deeltijd ongeveer 3b jaar. Br. Jr. no. 406, de Voy- Mestdagh'a Bookb. Vlissingen. Groote uitverkoop Knipmes 10 cant, zakmes 35 «..tafel mes 30 ct.; scheermes 60 ct., brood mes 75 ct., kapmes 210 c., scharen 10 c snoeiacharen, eetlepels 15 enz. Rijwiel comp. Langedelft 120. TE KOOP GEVRAAGD Koolrapen, Bieten on Paardepseën aan hoogen prijs. J. F. da P a a u w, Middelburg. ENGLISH C9UR0H Christmas No Service. Schoennagazijn „He Arend" Burg B 12 vraagt een nettenJL©©P JONGEN. ïsu nieuw laken Officiers tuniek te keop 1 85. Br. no. 12, Bureau dezer oourant. Met Mei een Meld benoodigd bij C. Cornelisse, Sogeers- W6g Middelburg. TE HUUR GEVRAAGD Woning voor Rijksambtenaar nu or v. 1 Febr. Huur 1 2.50 f 8.25. Aanb. aan Willemson's Woningbureau Noordweg. Verschenen IDA WESTEESKAN door Goraird ran Eekeren. 2e druk prijs geb f 2.25 50/o crisis- toeslag. Boekh. Gebr. Hildernisse. Net klein Burgerhuis met Tuin te koop. Bevr. Gravenstraat 249 zeer billijken prijs. H. H. SOMER, Dam Weer nieuwe zending ontvang en Gebr. Dassen, Soboolkousen (Wol) Handschoenen, Overhemden, Boorden. Luitenant zoekt Zit- era Slaapkamer of zit-slaapkame.r mat ot zonder pen sion. Br. met prijsopgaaf onder no. 29 aan bureau„dezer courant. Een Ie klas Heeren Rijwiei te koop aange boden. Zich te veivoegen nog hedeu,Dins dag avond, Noordweg R 15. Stoom öcotdisiu»; Vlissingen Middelburg en nottardam, Uren van vertrek in Dee. Van Vlisaingen v. Mid. r. Kot. Vrijdag 27vm.I vin. 7.— vm. Zaterd. 28 Maand. 30 Dinsd. 81 Van Vlissingen wordt das morgens NIET Iniormatiën te bekomen: te Rotterdam: N.V. Transport eu Bx- peditie-Onderu.' ng v'h Erven S. VOS; Middelburg: 13. EENHOORN; te Vli-isingenV. 7. OObTERHOWT te Dordrecht: P. ARENOUT. StOiOEulrukkepq G. M, cheo Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 4