ADYERTINTIEM. STIOIYÜIT1HTSC1IPPIJ „ZEEL1ID" Een goede Baad. CME-ESSFJCES. NI. vil, C. i. Sctóle Co. Een Huis en Tnln, eo Een fooüliiiis nel Schuur, I Es n WooBïiBis ea Erf met Tningroiiö II Ees perceel Boawlanö IÜ Een perceel ?i!laterrem Roerende Goederen, ftm «1 ander heelt een protest der öuitsche autoriteiten uitgelokt. Tc Nied hadden zich een groot aantal arbeiders gevestigd, die werkzaam waren aan de aldaar gevestigde groote herstelling werkplaatsen van locomotieven. De Duit- sche wapenstilstandcommissie heeft reed^ gewezen op de moeilijkheden, die uit de interneoring zullen ontstaan, met liet oog pp de uitlevcring.der locomotieven. De Fransclien hebben voorts zeer hooge eiscben gesteld betreffende de levering van brandstoffen en grondstof fen door den rechter Rijnoever, aan het door de geallieerden bezette gebied. De eischen lietreffen eenige tienduizenden tonnen cokes, 9000 Lom raagpaanerts zuiver of ruim een millioen vau 8 pCt. Voorts Fransche controle over Duitsclie industrie. De economische commissie der Duil- scho wapenslilslandoommissie verklaarde zich bereid over de eischen te onder handelen. mits Frankrijk tegenprestaties toezegde. De Fransche kolonel Mercier, die als deskundige der geallieerden op trad, werd toen boos en vertrok uit- Spa. Te Keulen hebben de Britsclie auto riteiten hel verkeer over den Rijn aldus geregeld, dat Duitschland ten O. van den Rijn wel alles kan uitvoeren naai- de Britsche bezetting, maar ongeveer niets van den linker Rijnoever ontvangen kan. den er door en mits die aanspraken nu niet èl te gek zijn, worden zij door de Entente al heel gauw ondersteund. En al te gek zijh ze niet spoedig. De rassen en 'naties in dat mengelmoezige deel van Europa vloeien zoozeer in elkander over, dal het heel moeielijk is om 'scherpe grenslijnen tusschen hen te trekken. Tje- cliis'eh en Slowakisch bloed heeft zich, over verre afstanden met het bloed van omliggende volkeren vermengd, en op deze omstandigheid Worden de aanspra ken gemakkelijk gebaseerd, en do,or de Entente erkend. Boven-Silezië wil een afzonderlijke re publiek vormen, en richtte zich ook lot den Tjecho-Sipwaltsehen nabuursiaat, "om van dezen ook waarborgen voor zijn onaf hankelijkheid te verkrijgen, in de over tuiging dal een goede buur, die daarenbo ven .nog sterk is do,or de Entente, zeer gewenscht moet heelen. Mazaryk heeft in hooge welwillendheid gezegd, dat liij absoluut niets heeft legen een onafhanke lijk Boven-Silezië, maarmaar dat de Tjechen aanspraak maken op sorif mige gedeelten van dal land. En Mazaryk stuurde een koerier naar Parijs, om de meening van de Entente te vragen. We zullen vermoedelijk dezer dagen Wel lezen, dat Tjecho-Slowaksche troepen Boven-Silezië binnen rukken. DOCTOR WILSON. De Universiteit der Sorbonne heeft president Wilson hel diploma van elector honoris causa uitgereikt. Daarmede heeft de universiteit Wilson Willen eeren als den man, die de geschiedenis verrijkte met het feit van Amerika's deelneming aan den oorlog, en als dengene, die medegewerkt heeft de onvergankelijke oppermacht van liet recht te grond vesten. Wilson kreeg het diploma voor historische werkzaamheden en dat voor rechts- en staatswetenschappen. De redevoeringen, waarmede men hem eerde, prezen in hem Amerika's deel name aan den oorlog en brachten hulde aan de Amerikaansche hoogleeraren voor hun, aan Frankrijk bewezen sympathie, alsmede aan den moed der mede-veeh^ tende Amerikaansche studenten. Wilson beantwoordde de tot liera ge richte woorden met een redevoering}, waarin hij zeide, dat de oorlog er een •vras' geweest tusschen twee richtingen), de eene, die ten dienste der beschaving de tradities der menschheid tot haar nut tracht voort te zetten, en de andere, die het menschelijke vernuft uitbuiten wil tot onrecht aan het geheele menschenras gepleegd. Thans is deze laatste richting overwonnen en is de geheele mensch heid bezield mei een zedelijk hoogen moed, die geen belagers hieer duldt. Op de eenheid van hel menschelijk (geslacht legde de nieuwe doctor in geschiedenis, in recht en staatswetenschappen bijzon deren nadruk en tot de hooge vertegen woordigers der wetenschap en geestelijke beschaving in de hoofdstad van het zege vierende Frankrijk zeide Wilson, (lat zij. die er weldra zouden samenkomen om over den vrede te beraadslagen, hun taak zouden vergemakkelijkt vinden door de omstandigheid, dat zij niet de heer- acljers zijn over anderen, wijl zij slechts dienaren zijn van de geheele menschheid. Wanneer zij, zoo meende Wilson, die taak niet goed begrijpen en niet den ken nan wal de geheele menschheid van hen vraagt, dan maken zij zich lot cari- caturen, die de verachting der mensch heid verdienen. Over den volkerenbond zeide de pre sident der Vereenigde Staten: „Hel is mijn meening, dat hij de organisatie vau de zedelijke macht der geheele wenejd moet zijn ien dat, wanneer ergens ter we reld een onrecht wordt uitgedacht en voorgenomen, uit den volkerenbond een zoeklicht die booze jplannen overstraalt. Wanneer de centrale rijken liet hadden aangedurfd slechts twee weken over dezen oorlog na te denken, dan zou hij niet uitgebroken zijn, en zeer zeker niet, wanneer er -een macht was geweest, die hen had kunnen dwingen een {aar er over te beraden. De geest, die naar de verwezenlijking van idealen streeft, de waarheid zoekt en een leven van vrede tracht te verwerkelijken, die geest zege viert thans 'in heel de wereld. In mij hebt gij het Amerikaansche volk ge- eerd, want het is slechts de geest van Öat volk, dien ik to-t uiting breng, al dus werkend voor de belangen van de vrijheid." Men ziet het, Wilson laat geen gelegen heid voorbijgaan om de laak te vervullen die hij op zich nam1, toen hij Amerika verliet al zijn invloed aanwenden tol de verwezenlijking van een vrede, die d phet geweld van liet recht, en niet op het recht van het geweld gebaseerd is. o TJECIIO-SLOWAKSCIIE REPUBLIEK. Mazaryk, de pres'den i der Tjecbor -Slowaksche Republiek, is uit Parijs te Praag aangekomen, 'en aldaar als pre sident beëedigd. De Tjecho-SIoWakken voelen zich sterk onder de hooge bescherming der Entente. Men Weet, dat de Entente- landen de jonge Republiek hebben er kend. Voor de omliggende landen, die zich als vroegere vijanden niet in de sym pathie der Entente verheugen mogen', zij vochten ook n et met de gealli eerden legen Russen samen is deze vriendschap minder aangenaam'. De aan spraken der Tjecho-Slowakken op het omliggend gebied worden er niet beschej- ^r\j8. Varkens, overloopers, f 70110' andel matig. Mager vee: Melkkoeien 1 290 1 700, kalfkseien f 000—I 000, stieren f 280f 800, fokstiereu 120240, graikalve- ren 100—200, vaarzen 140225, werkpaar den f 40#1 650, «lach paardeD tegen taxatieprijzen, kitten f 2f0t 85®, iok- kalveren t 20—1 80. Duchte<e kalveren 1 00—00, biggen 1 25—50, sverloepers f 00—f 00. Eieren. Aangevoerd 18.600 st-, kipeieren f 38.40—f 3« 96 eendeieren 25.41—130.16; ganzeneieren f 47.'' BEKNOPTE MEDfiDEEUNGEN. In den Belgischen mi.nister- a a d brengt minister de Broqueville een •etsontwerp ter tafel, dat invoering van lgemeen kiesrecht beoo-gt. Het zal spoedig in behandeling komen. De schepen, die de terugtrekkende Duilschers in het kanaal Gent—Ter- euzen lieten zinken, worden, opge ruimd, Het kanaal is reeds bevaarbaar voor schepen met 1.80 M. diepgang. Bij Puers is een militaire auto in het kanaal van Willebrouck gereden. Vier menschen verdronken. De bond van patroons in linnen- en katoenen goederen, te Brussel gew vcstigd, heeft besloten voortaan geen o e dei en meer te koopen uit landen waarmede België in oorlog was. De ociaal-democralische Inter- nationa le is te Lansanne bijeenge roepen. Alle landen zullen er aan deel nemen. De onafhankelijke en de meerder- heidssfoci als sten in D uit'sch- "ajnd naderen elkaar meer ën meer. Op een vergadering le 'Berlijn, waar de on afhankelijke Bernstein verdediging van de beide partijen bepleitte, werd »sn besluit genomen, zoo uoodig buiten de leiders om, naar die vereen iging te stre ven. Op verscheidene plaatsen in Duitsch land kwamen de sociaal-democraten van beide richtingen overeen dat zij bij de verkiezingen weliswaar afzonderlijke lijs ten zouden opstellen, maar deze wil den verbinden. Bij de verkiezingen voor den landdag van Bronswijk, die volgens gelijk alge meen kiesrecht werden gehouden, kre gen de socialisten ruim 86,000 stem men, de burgerlijke partijen 81.700. - O o -1 e n r.jj k s c li e troepen aanvoerders, die schuld dragen aan de militaire inéénstorting van Oostenrijk, zullen strafrechterlijk vervolgd wor den door een commissie, welke door de Nationale Vergadering is ingesteld. Door de Monlenegrijnsche Skoep- tsjina is le Belgrado officieel medege deeld, dat Montenegro zich met Servië heeft vereenigd. De vroegere Amerikaansche London, Page' is overleden. 418© STA&TÜLOTtORIj. 3e klasse, 4e Lijst. Trekking van Maan dag 28 Dec. f5000: 9275 f2000: 5860 f1500 4826 f1000: 20665 f 400 18719 f 200: 3781 15249 18375 f 100 3278 3997 4433 7535 9850 12001 16088 19632 19637 Prijzen van f 45. 5122 6296 10135 '1964 17306 19450 5138 6305 10271 17254 19437 20307 6284 6314' 10297 1728L 19444 20342 6290 6324 10329 17299 19442 MARKTBERICHTEN. Goes. 24 Dec. Eieren f 26 per 104 stuks Boter receeripgeprijs V.P.N. aanvoer 659 eieren f 28 10 per 100 stuks. Pottsidau, 24 Dec. Ter veenoaikt wa ren heden aangevoerd 177 paarden, 3 ven lens, 0 ezels, 878 magere renderen, 890 vette runderen. 00 gras kolveren. kalveren. 283 nuobtere kalveren, 59 varkens, 62 biggen. 10 bokken, 26 schapen Genoteerd werden de volgende prijzen koeien t 3f 2; «tieren t 220—f 180, ban- del matig, balveren uiteenloopende prijzen Schapen in beslaggenomen tegen taxatie- J. J. DE VLIEGER, A. DE VLIEGER—DE LOOZE, geven k^n- is vau de geboorte hunner Dochter, PIETERNELLA NEELTJE CORNELIA. Middelburg, 23 Dec 1918. Rotterd. Kade O 239. Heden o vei leed tot onze diepe droefheid, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van 70 jaar, onze hartelijk geliefde Echigecoote. Moeder, Behuwd- en Grootmoe der en Schoonzuster, Mevrouw MARIA VAN DOORNE— DANEELS, geboren te Eecloo (België). RENÊ VAN DOORNE. ANNA DANEELS— Van Doobne JULES DANEEL8. en kinderen. NORBERT VAN OOORNE NOÊL VAN DOORNE. NOËLIE BAL AT—van Doobne. PAUL BALAT en kiDd. LOUISA VAN DOORNE. HERMINA VAN DOORNE LOUI8 VAN DOORNE. Wed. CHARLES GOET- HAL8Van Doornb. CHARLES VAN DOORNE. Rijswijk Z.H., 21 Dec. 1918 Leenwendaallaan 2. Schoondijke (Z -Vl). Eecloo (België). Met blijdschap-zag ik dendsrtien- den dezer tegemoet, waarop mijne vrienden my gelnk wensebten en waarvoor ik hun hartelijk dank zeg. P. DE PAGTER, Timmerman. Ondergeteebeudeu betuig-n, ook namens wederzydsche familie, haar hartelykeu dank voor de vele blyken van deelneming, ondervon den bij bet sirartelyk verlies van hun geliefden Man en Vader, den Heer J. P. F. GEERVLIET. Wed. J. P. F. GEERVLIET en kind. Middelburg, 24 December. Voor de vele bewijzen van deelne ming, ondervonden tijdens de ziekte pd na het overlijden van mijne innig gelielde Ecbtgenoote en zorgzame Moeder, Behuwd-, Groot- en Over- Grootmoeder, 8ÜZANNA STROO, betuig ik, mede namens mijn kinderen, myn bartel ijken dank. L. VOS. Kondekerke, 24 December 1918. Voor de vele bewijzen van deelne ming, ons betoond bij het overbid re van onzen Zoon en Broeder WILLEM, betuigen wij onzen hartelijken dank. U't aller naam, Wed. W. BUUR MONDDb Trotb. 't Zand bij MiddeJb., 24 Dec. 1918. In plaats van Kaarten. Voor de vele en hartelijke blyken van belangstelling ontvangen by het overljidon van huu geliefden Vader, Broeder en Behuwdbro'edor den Heer KAREL CHRISTIAN CRDCQ, iu leven Arte te Ouddorp, betuigen ondereeteefeenden hun dank Den Haag. K. C CRUCQ Jr. J. W. CRDCQ. Amsterdam. A. J. CRUCQ. C. I. CRÜCQ-Hagh. Schaerbsek. J K. CRUCQ. Brussel. M. CRUCQ-Closb. 23, December 1918. Koninklijke Nederlandsohe Postvaart. lHededeeliag. (Knip dit alt.) Bij een of meer der navolgende verschijnselen, vaak de eerste voor teekenen der Spaansche Griep, als gevoel van ziekzijn, pijn in de spie ren 6D in de ledematen, pijn in den rug. hoofdpijnen, koude rillingen, koorts, koortsig gevoel en keelpijn, zal in de meeste gevallen 't gebruik van 4 X daags 2 Sanaperin-tabletten U spoed-g doen opknappen. Gevoelt gij U tevens koortsig neem dan gelijktijdig met de Sana perin-tabletten ook 4 X daags 2 Mijnhardt'8 Koorts-tabletten. Doen zich echter naast eo» of meer der genoomde verschijnselen ook hoest ol keelpijn voor, dar. kan mon met. bet geormk van Sanaperin- iabletten alleen niet volstaan, doch gorgele in geval van keelpijn ook eenige malen daags met een oplossing van glorin-tabletten, welke ook als voorbehoedmiddel tegen besmetting kunnen worden «sngemerkt, daar zij mond en keel outsmetien. Gepaard gaande met hoeet gebruike men behalve de S. naperin-tablelten ook eenige Anga-bonbons ot zoo de hoest hardnekkiger is, wat Anga-siroop. De meeste drogisten en apotb beb ben deze artikelen wel voorhanden. Per flacon 40 cent. Led ge Delft H 2. Naamlooze Vennootschap De DIRECTIE bericht, dat de Coupons der 3'/j 4 °/0 en 5 PANDBRIE7EN, vervallende 1 Januari 1919 van dien datum at betaalbaar zijn te MIDDELBURG bij de Heoren J A. TAK Co. VLI88INGEN by de Nationale Batkvereenigiüg. AMSTERDAM bij BROEKMAN's Effectenkantoor en- bij de Vertegenwoordigen der Bank in andere plaatsen. De waarnemend Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg zal op Kaandag SO December 1918, des namiddags ten twie nor, m het Ca'é »de Zwaan", bewoond door den Heer P, LOÖWER8E te Osiit- en West Souburg, in het open baar verkoopen: aan de Ritthemsche straat te Oost en West-Sonbnrg, gemerkt A 183. Te zien Zaterdag vóór den verkoop dag, des voormiddags van 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 unr en op den vei koopdag des voormid dags van 10 tot 12 nur. Verdere inlichtingen zijn verkrijg baar ten kantore van genoemden waarnemenden Notaris (kantoor ond- Notaris VERHULST) HoutkadeH 111 te Middelburg. De Notaris Mr. JAN LOEFF zal DONDERDAG 16 JANARI 1919, dos NAMIDDAGS OM H/a UUR te Middelburg op de Bovenzaal der Sociëteit „de Vergenoeging" in het oepnbaar TE KOOP AANBIEDEN: 7.8820 H A. (18 GEM. 243'/» R.) De DIRECTIE bericht, dat de conpon» der 3 pCt- le?nlng 1886 vervallende 1 Janoari e b. van den 2n d. a. v. znllen worden betaald ten kantore van de Associatie Caasa te Amsterdam Vlisaingen, 24 December 1918. I in de Gemeente ICoudekerke, zulks in 25 pereeelen met samenvoe gingen. Boekjes met kaart, tegen f 0.20 voor de beide Armen, tijdig te be komen ten kantore van den Notaris le Koudekerke. Notarishuis, De wn. Notaris J L. v, d HARST 7.»l verkoopen Dinsdag 7 Januari 1919 De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE zal op WOENSDAG DEN 8 JANUARI 1919, des NAMID DAGS TE 2 UUR, in het café ven den Heer A. WESTDORP le Sercoskerke, in het openbaar VERKOOPEN: 'i >t-.:inde en liggepde te Serooskerlce op het dorp, wijk A no. 156, be woond door Chr. Geerse, groot 6 Aren 50 Centiaren of 50 roeden. Te aanvaarden 1 April 1919 of eerder mogelijk. Bezichtiging Maandag en Dins dag vóór den verloop van 10 lot 12 en van 2 tot 4 uur en Wlocns- aag van 10 lot 12 uur. Nadere inlichlingen te bekomen ten kantore van voornoemden Nclari, te Middelburg. De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE zal op VRIJDAG DEN 10 JANUARI 1919, des NAMIDDAGS TE 2 UUR, iii bel Café „Wilhel- miua" le Domburg in bet openbaar VERKOOPEN: te Domburg, bij bet dorp* aan den straatweg naar Oostkapelle, wijlc C no 38b, groot 6 Aren 20 Ccnciaren. Te aanvaarden 1 Februari 1919. in de gemeente Aagtekerke, aan het Oude Wegeling, ter groolt© van 1 Hectare 23 Areu 80 Genti- tiren of 3 gemeten 46 roeden.j Te veilen in 4 pereeelen ien', gecombineerd. In pacht bij J. LOURENSE en A De PAGTER Lz. te Domburg lot 1 October 1919 voor f 227.15 den hoop. liggende bij Domburg tegen de Manteling naast de villa van Me van der Harst, ter grootte van 13 Aren 30 Centiaren. Dadelijk te aanvaarden. Gedrukte biljetten dezer veiling mei nadere inlichtingen verkrijgi baar ten kantore van voornoemdeu Notaris te Middelburg. De Notaris Mr. JAN LOEFF /al WOFNSDAG 15 JANUARI 1919, des NAMIDDAGS OM 1 UUR te Koudekerke bij POLDERMAN in bet openbaar TE KOOP AANBIEDEN: in oe gemeente Koudekerke, Ier grootte van 1.6990 H.A. (4g. 99 r aan den straatweg naar Vlissingen, in den West-Molenhoek en aan den Verbranden Hofweg. Breeder omschreven in de Plak- biljelten, verkrijgbaar ten kantore van den Notaris te Koudekerke. De Notaris J. C BLAUPOT TEN CATE zal op WOENSDAG DEN 15 JANARI 1919, des NAMIDDAGS TE ÉÉN UUR, in de herberg van J. HARPE te Meliskerke, in het openbaar VERKOOPEN: gemonteerd en tafelzilver, afkomstig van wijlen den Weled Heer J. A. ZIP, nader te adverteeren De TBXfttenrN-Vendome(»8tera He «ROOT IH NDILS staande en liggende in de gemeente Meliskorkcop Ma r i e ke r k e, aan den straatweg, gemerkt B no. 137, ter grootte van 5 Aren 99 Centiaren of 45'/a roeden. t Te aanvaarden 1 Mei 1919 of eerder mogelijk. En DENZELFDEN DAG, des NAMIDDAGS TE 2 UUR voor bet te veilen woonhuis, bewoond door Mej. de wed. J. GOOT le Marie- kerke EKNE PARTIJ bestaande in: 6 Kippen, Wind-* molen, Geeselstoel, Kaasliaude, Trekrief, Kruiwagen, Meelkisten, Trog, Spekslander, Ladders, Maten, Grarnsehop, Boonstokken, Mut- serds, Deilhoulen, Tonnen," Zaki ken. Raamkozijn, Eikenhouten Kleerkist, Kinderwagen, Landbouw gereedschappen en meer andere goederen. Bezichtiging Maandag en Dinsdag vóór den verkoop van 10 tot 12 en van 2 tot 1 uur en WpenJsdag van 10 tot 12 uur. Nadere inlichlingen te bekomen ten kantore van voornoemden No taris te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 3