U4TSTE BBlIEBTiH. B a it 8 q I a 1 d. werken der zaken, en meer raadsvergade ringen. Spr. dringt aan op bestrijding; der volksziekten, als de tuberculose, door betere volkshuisvesting, bestrijding van geslachtsziekten en alcoholisme, hetere bestrijding der besmettelijke ziekten in barakken; verbetering van de genees kundige hulp aan min- en onvermogen,- den, oprichten van een gemeentelijk zie kenhuis. De lieavormingen zullen veel geld korten, maar dit kan zachtjes aan geschieden; er moet worden aangepakt. Een nieuw ziekenhuis zou een half mil- lioen kosten, maar een verbouwing van het weeshuis tol een ziekenhuis met 80 bedden zd\ 1 f 100 00 beloope.i Als kleine lichtpunten in de llnaneieele zaken, noemt spr. de vermoedelijke stijging 'van liet belastbaar inkomen. De bevolking zal niet over wat meer belasting klagen, als zij weet, dal het aan nuttige zaken lusteed wordt. De heer Hcnsel drong aan op het drukkender voorstellen voor den. gemeen teraad, en op spoedige indiening ecnefl verordening op afschaffing van bakkers- nacntarbeid, op verbetering der ver lichting, op wegnemen der bepalingen, dal de gemeenlegebouwen op gas zijn aangewezen, men moet komc-n lot alge- mecne elertrificatie, op afdracht van de boet.1 voor te veel gebruik van gas aan de gemeente; op hel sympath'cbetuigen niet het verziek van de Kamer van Koophandel inzake het vestigen van een eindstation voor den luchtpostdienst te VUssingen. op verhooging van den aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud bijt den H. O met f 10Q, op verhooging van de belasting op de publieke verma kelijkheden van 10 op 20 pCl. Spr deelde mede, dal Gemeen schappelijk Belang" plan heeft 127 woningen en. later nog eens 60 woningen te bouwen' en vraagt deze zaak te bespoedigen. Spr. dringt er op aan een deel van de stad „droog te leggen", inzonderheid dge ar beiderswijken, in verband met do drank bestrijding, verder op bestrijding van het bioscoopgevaar en op instelling van e*yr bioscoopcommissie. De heer de Me ij bestreed ten deele de cijfers, genoemd door den heer van Niftrik, die hij -minder juist acht. Spr. bad ook enkele bezwaren legen de Yleeschdislributie. Spr. bestreed het am- bulanlisme, dat hij m het nadeel vare het onderwijs acht. De lieer Tichelman heeft zich ver baasd over 4c opmerkingen inzake den' achlurigen arbeidsdag; ook spr. is voor afwenteling van kosten van onderwijs en politie op het rijk; heffing van opcen ten op de rijksinkomstenhelasting, waar door minder ambtenaren noodig zijn. De heer Man se voegt aan hel verlan- genslijslje toe regeling van de rechts positie van de ambtenaren. De heer vajn Hal laakt de houding der slagers, die veel winst maken, tegen over hun knechts, die zij naar de werk verschaffing laten gaan. Wethouder van Ni f trik wijst op de moeilijkheden ambtenaren voor liet geldende loon le houden of nieuwe te krijgen; het vlugge werken wordt hier door belemmerd. Het eerst gereed zijnde antwoord dat later werd ingetrokken, was oorzaak van het doorzetten van den huizenbouw voor de marine. Elkd raadsverandering kost veel tijd van voor bereiding en dit zou mei meer vergaderen no:g toenemen. De maatregelen, aanbevolen door den heer Slaverman, zal spreker gaarne mede helpen bespoedigen, maar voor den Hv O. is de grens bereikt. Men zal de men- schen naar andere gemeenten drijven,, waar men ook gas, electriciteit, waterlei ding heeft of binnenkort zal hebben; afstanden bestaan niet meer. Hel drukken vnn Yoorslellen kost ook weer tijd. De gasfabriek heeft geen bezwaar gemaakt tegen electrische verlichting. Verhooging vim den aftrek bij den H. O. is van zéér ingrijpenden aard; het „droog leg gen" kan worden overwogen, maar liet alcoholisme kan het best bestreden wer den doer sociale maatregelen, waaraan B en W- voortwerken. De vlcesehdistri- butie is zéér moeilijk. Een regeling ran de rechtspositie der ambtenaren zegt spr. toe, maar hij wijst op de in wording zijnde rijkswet in dezen. i De heer Laernoes zegde spöedige wijziging der bouwverordeningen lochet werkiredenreglement blijft urgent; het brandhout kan nog zeer noodig blijken; inzake den woningbouw staat VUssin gen "vooraan. B. en Wi. zullen verdere plannen gaarne steunen. Hel storten der boetes in de gemeentel kas zou onbillijk zijn, daar de gasfabriek door de tijdsomstandigheden lage prijzen krijgL Inzake den luchtvaartdienst, die in handen is van de Koninklijke oommissie, is hel beste verder oen afwachtende hou ding aan le nemen. De heer A u e r zegt inzako de school vergaderingen, dat do rapporten ten dien opzichte zijn ingekomen, maar dat DL en W. hadden toegezegd, de winkelslui ting en den bakkersnachtarbeid vo.>r tc doen gaan, spr. gelooft niet, dal het bioscope ge vaar hier zoo groot is. Bij de hoofden van scholen heeft spr. Bangmifongen op het niet naar huis zen den you klassen. De Durgemecster zegt, ilat het rijk een regeling voor het toezicht op de nioscopen voorbereid, maar de zaak heeft zijn volle aandacht. Verschillende heeren repliceenen, waar bij de lieer Sterver man nog vraagt naar de meening van Bf. en W).—inzake „Vlissingen Vrijhaven." Tijdens do algomeene beschouwingen had de heer van de Putte- de vergadering verlaten. Bij de arlikelsgewijze behandeling deel de de burgemeester bij het hoofd den politic mode, dat nader gebleken is, dat er ïiïel 8 doch 11 agenten meer moeten komen. Bovendien een hoofdagent en een inspecteur, hetgeen f 13.990 kost. De heer Hensel vraagt, waarom de inspecteur Kruijer nog steeds geen dienst doel, en cf de rijwieldieast niet kan: worden uitgebreid. De burgemeester zegt, dat over het eerste in openbare vergadering geen me- dedeelingen kunnen worden gedaan. De rijwielsurveillance is lijdelijk geslaakt met het oog op de duurte der rijwielen cn de gcoote slijtage in d,en winter. Tal van opmerkingen werden gedaan. Zoo deed de heer Staverman eon be roep op B. en W om bij den bouw van nieuwe woningen toe te zien op nestheti- seher» douw. De jaarwedde van den klokkenist werd op voorstel van den heer II en sol vani f 229 op f 300 gebracht. Bij hel Middelbaar Onderwijs wees dc neer Staverman er op, dat de handelsschool de gemeente f 200 per leerling kost en als de leeraren hun( hoogc cfschen zien ingewilligd, wordt hel f 400. Spr. zou als dit zoo voort gaat, willen overwegen, de school niet langer te confinueeren of te trachten ze door het rijk te doen overnemen. De post voor deze school kan, naar den wethouder Au er mededeelde, met f 2595 worden vermindert. De heer de Me ij vroeg in ieder: ge ral geen nieuwe leerlingen aan te* nemen, voordat de raad over het al of niet voortbestaan der school,, heeft besloten. Na langdurige discussie werd met den stem van den heer Merckens tegen, be sloten een leeraar in de handelskinnis aan te stellen op f 150 per lesuur, tegen f 80 voor de andere leeraren. Met 12 tegen 5 stemmen werd de ver gadering wederom verdaagd (hel was toen 12 uur) tot Vrijdag 27 December, des avonds te half acht. KERKNIEUWS. Ned. II#tt. Kerk. Beroepen te Amersfoort B. P-alelaan te De Bilt; te HogesteinJ. H F. Rap- pard, cand. te Lage Vuursche. ONDERWIJS. De heer F. Daman atfhier is geslaagd voor hel „Mercurius"-diploma Engelsche Handelscorrespondentie Eveneens de heer Wl J. Theune le Vljissi n gen. De minister van onderwijs heeft be paald, dal op 1 Januari 1919 in werking treedt Titel V der beschikking betreffen de de lichamelijke oefening, zulks in 'zijn geheel ffen voor liet geheeld rijk. Tot 31 October 1921 zijn voor de provincie Zefeland aangewezen voor het onder zoek, bedoeld in art. 20, eerste lid, van gemelde beschikking J. H. v. d. Bel tc Middelburg; W. de Graaf le Middel burg, A. C. Kievit te Vlissingen; C. T. Ruben te Goes. LEGER EN VLOOT. - De reserve veldpredikers „zwaaien a'f Vrijdagmiddag zijn de res. veldpredi kers met groot verlof gegaan. De Minist- ter van Oorlog had de heeren op zijn departement genoodigd om persoonlijk van hen afscheid le nemen. In zijn toespraak herinnerde Z. Exc. aan de groole' beteekenïs van den geeste lijken arbeid (voor liet leger in het algemeen en (voor den soldaat in het bijzonder. Dés avonds hebben de veldpredikers den Minister van Onderwijs, oud-veldpre diker in algemeenen dienst, een diner aangeboden, waaraan dr. De Visser, in anl'woord op hetgeen ds. Van Melle sprak, getuigde van de groote waardee ring die in het leger gevonden werd voor het werk der veldpredikers. SPORT. Voetbal Woensdaq lsten Kerstdag zal op liet terrein ucliter de Meelfabriek een wed strijd plaats hebben tussclien een Vete- ranenelftal en een combinatie van Mid delburg, terwijl op den 2den Kerstdag Middelburg I tegen Middelburg II zal spelen, met verwisseling "der voorhoedes. Ofschoon Middelburg gelracht heeft, daar de wedstrijden in Limburg tegpn Ml V, V. on V. V. V. zijn uitgesteld, hier eeu sterke club te krijgen, is het haar dit niet mogen gelukken. J BEKENDMAKINGEN KLEIZEEP. In verband mei de opmerkingen die mij over, deze zeep van verschillende zijden hebben bereikt,- acht ik het wen- pchelijk onder de aandacht van het publiek te brengen dat kleizeep in geen enkel opzicht kan worden verge leken met |de vrij! in den handel ge brachte eeepsurrogaten. Kleizeep bevat 20% vetzuren en is zeer geschikt voor het wiasscken van handen en lichaam', doch niet voor de wasch. (Voor de wasch zal een /hoeveelheid kalizeep worden beschikbaar gestild). Op ieder stukje staat de naam „kleizeep" ver meld. Daar er gedurende de eerste maan den geen .andere .zeep wordt gemaakt, acht ik het gewenscht het publiek op de bruikbaarheid van deze zeep attent te .maken. Middelburg, 24 December 1918 De Directeur voornoemd H. P. STAAL. O PETROLEUM. De Directeur van het Gemeentelijk Distributie Bedrijf maakt bekend dat vanaf Vrijdag 27 December tol en hiet Donderdag 9 "Januari op bon no. 15 en 16 (vijftien en zestien) der lcaar- senlcaarl bij den handelaar wiens naam op iden ;bon utaal vermeld, verkrijg baar zal zijn (op iederen boni 1 (één) liler petroleum d f 0.34 p. L. Indien gewenscht mogen heide li ters petroleum tegelijk worden afge leverd. Middelburg, 24 December 1918. De Directeur voornoemd H. P. STAAL. GARENS. De Burgemeester van Middelburg maakt bekend, dat de Minister van L., N. eni H., gezien zijne beschikking van 28 Oct. j.l.no. 104, afd. C Z T. en die van; 19 November j 1m. 208, C. Z T., heeft goedgevonden te bepalen dat: le. de in bovenbedoelde beschikkin gen vermelde prijzen gelden voor het ruwe Td.i ongeverfde en/of ongebleekte) artikel. 2e. voor geverfde en/of gebleekte ar tikelen de prijs met f lj.— verhoogd mag worden 3e de prijzen voor drijfnettenganenf>„ van vlas vervaardigd, met 10 pCt. ver hoogd magen worden. De Burgemeester votortóoeind, P. DUMON TAK. e MENU CENTRALE KEUKEN. Week van 30 December tot 5 Januari. Maandag; Groentesoep bon 115; be stellen voor Donderdag. Dinsdag- Snijboonenbestellen voor Vrijdag. DonderdagBruine boonensoep bon 122. Vrijdag Hutspot. Zaterdag Boerenkool. o- MILITIE. UITBETALING KOSTWINNERSVER GOEDING. De Burgemeester van Middelburg brengt ter kennis vau belanghebbenden dat in verband met de a.s. Kerstdagen de ver goeding over den termijn 16—25 Decem ber zal worden uitbetaald op Vrijdag 27 December a.s., op plaats en uur hiervoor gesteld. Middelburg, den 23 Dec. 1918. De Burgemeester voornoemd, P. DUMON TAK. LIEFDADIGHEID. Bij de Vereeniging van Vrijz Her vormden hier ,is ingekomen onder Zet ter E een gift groot f 100. APOTHEKEN. Op eersten Kerstdag zijn geopend te Middelburg de apotheek- van den heer Nonhebei; le Vlissingen die van den heer Baert en te Goes die van den heer Van der lioek. Op tweeden Kerstdag zijn geopend te Middelburg de apotheek van den heer Van de Garde; te Vlissingen die van den heer Engering en te Goes die van den heer Van Kalmthout. INBRAAK. Hedennacht werd ingebroken in de schuur van J. Honterman te Seroos- [idrke (Wi) Daarin stond zijn kar met manufacturen waar hij dagelijks mee leurt. Van den voorraad is onge veer de helft gestolen. De schade be draagt honderden guldens De. daders onbekend, vermoedelijk zijn het mili tairen. GEEN GAS VOOR» VERWARMING. Hel Bureau voor kfededeelingen Inzake de Voedselvoorziening meldt: Teugevoige van deT thans heerscliende moeilijkheden in de brandstoffen-voor ziening kunnen, nlaar de Rijkslcolen- dislribulie de brandsloffenoommissie heeft geïnstrueerd, dc gasfabrieken met ingang van 1 Januari a.s. geen gas meer leveren voor verwarming. Van dien datum af zullen dus de gaskachels lot nader order Buiten ge bruik gesteld moéten worden. De brandsloffenoommissie is bevoegd, in overleg met de gasfabriek ter plaatse, hierop uitzonderingen toe te staan, indien door den verbruiker voldoende kan wor den aangetoond, dat verwarming van het betreffende perceel anders dan dopr oen gaskachel niet mogelijk is. Geheel of gedeeltelijke teruggave der tegen gas geruilde eenheden vaste brand stof van het aanvullingsrantspen kan ach terwege bjjjven, nu door de moeilijke omstandigheden alle uitzicht op levering van een deel der aanvullingsrantsoenen is builengesloten. BEURSBERICHT. AMSTERDAM, 2.10 u. 41/2% Nederland 881,42ftft Nederl. W Schuld 551/2; 3°/0 do Oblig. 641/4; 3o/o do Certif. 64. Cert. Ned Hand Mij. 173; Aand. Ned. Ind. Handelsb. 196; Koninkl. Petrol Aand. 455—456; Gecons. Hollandsche 223-221; Cull. Mij. Vorstenlanden 1403/,; Aand. Deli Maatsch. 495; .Aand. Amsterd. Deli 234; Amslerd. Rubber 181—1821/2; Nederl. do. 106. Ned. AmeriU. Vaart 392—395; Ned. Scheepvaarlunie 250; Koninkl. Holl. Lloyd 171; Kon. Ned. Stoomb. Mij. 231; Aand. Paketvaart 241. BERICHTEN UIT DB TWSEDE OP LAGE VAN ONS VORIG NUMMER. GRONDWETSHERZIENING. Hedenmiddag is in het gebouw van het Departement van Binnenlandsclie Zaken de Staatscommissie voor herzie ning van de Grondwet geïnstalleerd. TEGEN DE ANNEXATIE. Op de gisteren te 's-Gravenhage ge hóuden vergadering van den Vcrkio- zin .^.raad van de Liberale Unie is aan genomen de volgümde motie: De verkie- zingsraad van de Liberale Unie in de provincie Zuid-Holland le 's-Graven hage drukt zijn verontwaardiging uit over de annexionistische beweging van het buitenland ten opzichte van Nederland. GRENSINCIDENT? MAASTRICHT, 23 Dec. Een stoombbol, die de Maas opvaren wilde om een ge zonken schuit te"~ lichten, werd even voorbjj de grens door een twaalftal schoten van Belgische posten verwel komd De boot keerde daarop terug. De Belgen verklaarden, dal de Maas Belgisch gebied was. DE SCHILDERES THÊRÈSE SCHWARTSE. f Men meldt ons juit Amsterdam, dd. heden- Hedenmorgen is alhier na korte ongesteldheid op 66-jarigen leeftijd over leden, de schilderes mevr. Th. van DuylSchwartse. Thérèse Schwartse was geboren 20 Dec. 1852 te Amsterdam waar" zij haar eerste schilderonderricht van haar rader, J. C. Schwartse, ontving. Mevr. v. Duyl—Schwartse, wier portret ten o. a van Koningin en Koni'ngin- Moeder overal bekend zijn, was ridder in de orde van Oranje Nassau. 's PRINSEN MOEDER ONGESTELD. Naar wjj vernemen heeft de prins min der gunstige berichten ontvangen om trent den gezondheidstoestand van zjjn moeder, de groothertogin von Mecklen burg Haar ziekte, die gepaard gaat met vtrva! van krachten, heeft het gestel ran de groothertogin ondermijnd. BEURSBERICHT. AMSTERDAM, 2.10 u. 41/2% Nederland 881/4: 2i/j 0/0 Nederl. W- Schuld 55i/a; 3 */o do Oblig. 641/2; 3 «/o do Cerlif. 64ft. Cert. Ned. Hand. Mij. 173ft; Aand. Ned. Ind Handelsb. 196; Koninkl. Petrol. Aand. 4474'19i/2; Gecons. Hollandsche 220% Cull. Mij. Vorstenlanden 140; Aand. Deli Maatsch. 373; Aand. Amsterd. Deli 244; Amsterd. Rubber 182i/j; Nederl. do 108. Ned. Amerik. Vanrt 398; Ned. Scheep vaartunie 252; Koninkl. Holl. Lloyd 172; Kon. Ned. Stoomb. Mjj. 232; Aand. Paket vaart 244. 4 Oostenrijk Juni—Juli 271/4. Anaconda 138i/aSteels 89>/8; Erie 211/4*' Southern Railway 28%; Union Pacific 132; Car and Foundry 688/4; Common Marine 29VePrefered do 114; Maxwell Gr. C. v. A. .21; Maxwell Land Gert v. Inc. Bonds 27. Russen verlaten. VERGADERINGEN, CONCERTEN, ENZ. Elke o dag bioscoop voorstelling, 7—11 oor a.m. Eiken dag gedurende do maand De cember, concert „Carmen Sylva"- kapel. „Vergenoeging" 811 u Eiken Dinsdag van 8—4 uor, Verg. Vrouwenoomité v. d. Distributie Vincentiushuia. Vryda-g 27 Dec. Alg. verg. „Voor d© Kunst". Soc. „St. Joris", 8ft u. V r ij d a g 27—Z o n d a g 29 Dec. Tentoon stelling Volksbond. T jjdag 3 Jan. Ned. Prot. Bond. Lering Prof. dr. Groenewegen. Maandag 8 Jan. Natuurkundig Gezel schap. Lezing prof. dr. J. H Zaaier. „Vergenoeging", 8 uur. Vrijdag 10 Jam. Geschied- an Lettert. Vereen, Spr. Pref. dr. N. ran Wijk. Ceucertgeb., 8 uur. Zondag 12—Zondag 19 Jan. Schildo- rljententoonsT. Bergsma—Evers— Fock Hagebaert Pyckavet Schütz. SL Joris. Dinedag 14 Jan, Saneert fTaajwrseh Strijkkwartet Scheawbarg. li aan dag 27 Jaa. Natuurkundig Goml- setaap. Lezing G. V. Nghetf. - Vergen eejpng", 1 uur. Dinsdag 28 Jan. „T. O. en V.", Drie klassiew© zangspelen. Schouw burg. Vfaensdag 29 Jhn. Opvoering „De yra- pec» neer". Schouwburg. TE HOUDEN AANBESTEDINGEN. V r ij d a g 27 Dec. Ontgraven kanaalhavea enz. te Neuzen. Raming f 50.000. Geb. Prov. bestuur, 11 uur. Zaterdag 28 Dec. De vergunning tot het weghalen van- en het verder beschikken over de spoeling, af komstig van schepen van Oorlóg te Vlissingen. Zie Midd. Crt. van 21 Dec. Dinsdag 31 Dec.: Leveren heesier» pp de dijken v. h. kanaal door Walcheren en het ArnekanaaL Ra ming f.31.250. Geb. Prov. bestuur, 11 uur v.m. DE HERZIENING DER GEMEENTEWET Het was niet, zooals wij gisteren onder „Laatste Berichten" meldden, de Staats commissie tot herziening der Grond wet, maar die tot herziening der Ge meente wet, welke gisteren in Den Haag geïnstalleerd werd. Die installatie geschiedde namens den Minister van Binnen!andsche Zaken door den voorzitter, pnof. mr. J. Oppenheim, Zal onze toetsing, zoo vroeg deze in zijn rede, er op uitloopen, dat wij een geheel nieuwe Gemeentewet zullen moe ten opbouwen? Dat wij het daarheen zullen moeten sturen, dal aan Thor- becke's onvolprezen schepping wordt aangezegd, dat voor haar bij het berei- reiken van den zeventigjarigen leeftijd de tijd van heengaan is gekomen? Ik weet, dat er zijn, die dit hopen en ver wachten. Maar reeds de inldeeding der ons gedane opdracht: overweging van de wijzigingen, die „binnen het kader der bestaande Grondwet" kunnen worden tot stand gebracht, sluit de gedachte hier aan uil. En al ware dit niet zoo, dan nog zou ik meenen, dat ons onderzoek zal aantooneu, dat de pijlers van het mas sieve gebouw, in 1851 opgericht, en dat, met uitzondering van het gedeelte, dat aan ons onderzoek is onttrokken, niet dan geringe reparatie heeft ondergaan, nog sLevig zijn en ongedeerd; dat het in de Gemeentewet voorgelegd bestuursstel- sel in zijn hoofdtrekken ook Hu nog voortreffelijk heelen mag en berekend ook nog voor onzen tijd. Wel echter komt meer en meer aan den dag, dat in enkele harer onderde©- len de wet niet meer in alle opzichten is opgewassen legen de ontzaglijk toe genomen cn nog steeds toenemende eiachen, die de gemeente van onze da gen, vooral de zeer groote gemeentel aan haar bestuurders stelt. Met name blijkt de wettelijke afbakening van de bevoegdheden der bestuursorganen en van hun onderlinge verhouding, zooals dc Gemeentewet die zich denkt, een voor den tegenwoordigen tijd te eng keurslijf zijn. De noodzakelijkheid Wordt gevoeld, aan den ecnen kant: dat de raad meer be voegdheden dan thans mogelijk is kunnen afwentelen op burgemeester en wethou ders en anderen; van den anderen kant: dat aan de overlading, waaronder in de zeer groole gemeenten de colleges van burgemeester en wethouders gebukt gaan, op radicaler wijs dan thans mo gelijk is worde geremedieerd, door af wenteling van bevoegdheden ook hun nerzijds mogelijk te maken op anderen, commissies en misschien ambtenaren. Hoe de overlading doelmatig te bezwe ren, die de nachtmerrie dreigt le wor den voor de hestuursprganen in de gfop- te gemeenten? Dat het er ver af is, dat dit de ©eni ge vraag is Waarvoor het ionderzoek zich zal moeten uitstrekken, bewijst Ihet lijvig voor-ontwerp van den leiddraad voor de ze beraadslagingen, dat de ^voorzitter aanbood. Hij noemde: de meerdere de mocratiseering van het gemeenterecht, opdat daarin de electorale achtergrond scherper nog zich afleekcne en de be langstelling der ingezetenen in- en hun ne deelneming aan het gemeentelijk be stuur intenser nog zich kunnen uiten; het handhaven van de in hoofdzaak uni forme regeling voor alle gemeenten; de uitwerking van het beginsel der verant woordelijkheid in verband met de tege moetkoming aan de overladingskwaal; de positie van den burgemeester- en zijn voorzitterschap van den raad; 's burge meesters exceptioneele macht bjj de handhaving der openbare orde cn zijn uitoefening der hem alleen overgelaten poliliebevoegdheden; hél netelig vraag stuk der zelfstandige gemeentepolitie en 's burgemeesters aandeel daarin; de re geling der samenwerking tussclien ge meentebestuur op het gebied van het zelfbestuur en tot bereiking van gemeen schappelijke doeleinden; de vereeniging en splitsing van gemeenten; de verster king van sommige, misschien de inkrim ping in andere opzichten, "van de ge meentelijke autonomie, de herziening der grenzen, gelrokken om 's raads veror denende macht. DE ENTENTE IS RAAS. De Fransche commandant le HöchSt (ten O. van Frankfort) heeft het verkeer lusschen het door de geallieerden be zette gebied en de neutrale zöne "ge stremd. Fransche troepen hebben den spoorweg tussclien Hóchst en Frankfort opgebroken nabij hel plaatsje Nied. Al degenen, die daar vroeger niet woon den, worden geïnterneerd. Tevens cischt de Fransche overheid gijzelaars op.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 2