Dinsdag 24 December 1212. Binnenland. git Stai «i Frumnz ■Mi) 302 i i«>* jadtytt- -sfe. Bit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. AfeoBü, prijs per kwartaal te Mid- Si&org eu bij de agenten in Vlissingen «i Goes f 1.55, per post f 1.75. - dvertentiêa 20 cent per regel. Ei< abonnement vee? lager. Familieberichten en dankbetuigingen rïxi 1—7 regels 11.50. Bovenstaande advertentieprijzen worden «iel Ufto toeslag verhoogd. Wegens de kerstdagen zal de 1 jmibdelburgsche courant woens dag en donderdag niet ver schijnen. bb nieuwe leening. We werken in ons land inzake oorlogs- Leeningen niet met reclame. We maken er üier gceu toepasselijke teekeningen voor in de tijdschriften, w© gebruiken geen f aanplakbiljetten met zedelijk-dwingende opschriften, we jjassen ook geen over redingsmiddelen toe van aanschrijvingen aan personen en instellingen, vermanend, dat van hen een deelneming voor zoo of zooveel verwacht wordt. We doen het Vrijwillig, maai"met een stok achter de deur. Teekent ge niet voldoende viool" 5 pCi., dau wordt ge gedwongen vol doende te teeltenen voor 3i/a pCt. tund bist du nicht willig ■só brauch ich Ge walt! We zijn nu in een heel andere stem ming dan toen in 1914 de eerste groote oorlogsleening van 275 milliocn werd uit geschreven. Toen zat er in de bevolking onmiskenbaar een patriottische stemming die het teekenen op die leening tot een daad van welbewusten steun aan den Slaal maakte. Thans beteékent de deel neming aan die leening natuurlijk even goed een steun 'aan den Slaat. Maar nie mand zal zeggen dat dezelfde stemming van '14 nog meewerkt. We hebben in de tusschenliggende jaren al zooveel groote "leeningen gehad, dat het bijzondere er af is. We hebben ook de teleurstelling gekregen van koers verlies door de daling van de beurs-: waarde der vorige leeningen. En zoo Icomt het, dat er nu meer dan vroeger floor den betrokkene berekend wordt, hoeveel möel ik inschrijven. Dc nieuwe 5 pCt. leening van 350 millioen wordt uitgegeven tegen een koers van 99 pCt.; dit houdt blijkbaar verband met den stand van den Beurs- barometer, de koerslijst, die Voor de iff» pCt. leeningen 881/2 tot 90 aanwijst. Do inschrijving is opengesteld 'op 3 ten. 4 Januari a.s. En overigens komen de bepalingen vrij wel overeen met die van de vorig© lee- tiingen. We willen hier echter nog op laten Volgen de bepalingen voor- de gedwon gen leening, die zal worden opgelegd wanneer er niet vrijwillig voor 300 mil lioen wordt ingeschreven. Dan toch wordt de verplichte deel neming in de 3i/g pCt. leening. ▼oor de vermogens naar den aan slag over 1918/'19. van 25 lot 50.000 0.50 pCt. 50 100.000 0.75 100 125.000 1.25 125 150.000 2- 150 200.000 2.50 200 300.000 2.75 300 400.000 3.— 400 500.000 3.25 500 750.000 3.50 750 1.000.000 3.75 hooger dan 1.000.000 J 4— ▼oor de inkomens: van 10 tót 20.000 5 pCt. >20 30.000 10 <30 40,000 15 10 50.000 20 50 70.000 25 70 100.000 30 meer dan 100.000 35 die zoowel wegens vermogen als wegens inkomen tot deelneming verplicht rijn, móeten om het bedrag hunner ver plichte deelneming te berekenen, de be dragen, tot welke zij ,uit elk dier hoofden öi'oeten deelnemen, bijeentellen. Ook de Naaml. Vennootschappen, Co öperaties e. d. komen voor deze gedwon gen inschrijving in ami merking, in ver houding tot hun uildeelingen als die meer dan f 10.000 bedragen. Het is te hopen, dat ook nu geen gedwongen leening nooditg zal zijta. Maar in ieder geval kan dit lijstje toch van dienst wezen voor heb die er nu uit kunnen berekenen welk bedrag -van in schrijving in de vrijwillige 5 pCt. leening, hen vrijwaart voor deelneming in de gedwongen 31/2 pCt. leening want 3e schriivipgT cp de eerste worden afge- trokken van hot gedwongen bedrag.' WILSON NAAR NEDERLAND? (Officieel). In antwoord op eeae tele- igraphisch door de Koningin tot den Pre sident der Vereenigde Staten en MrS. Wilson gerichte uitnoodiging, heeft Hare Majesteit op 3 December 1.1. hel vol gende telegram uit Washington onlvan gen: Uwer Majesteil's zeer welwillende en vriendelijke uilnoodiging tot Mrs W/jlson en mij gericht om gedurende ons' ver- blijfin Europa een bezoeka an Ncderldtrtl te brengen, heeft bij.ons beiden het meest oprechte gevoel van erkentelijkheid ge wekt. Het is thans nog onmogelijk te voorzien in hoeverre wij', als wij in Euro pa zijn aangekomen, daartoe over vrijen tijd zullen kunnen beschikken, maar wij zullen .uw hartelijk aanbod' van gastvrij heid in gedachte houden en de vrijheid' nemen, als U zulks niet onhoffelijk acht. U te laten wetten of het ons mogelijk zal zijn ons het genoegen te veroorloven, dat U ons aanbiedt. Gelielte van Mrs Wilson en mij de verzekering van onze-meeste eerbiedige vriendschap te aanvaarden. (get.) Wo.odroW Wil'sion. TEGEN DE ANNEXATIE In antwoord op het door het Neder- landsche socialistisch blad „Hel Volk" gepubliceerd! manifest, waarin op de Bel gische partij een beroep gedaan wórdt', om zich "te verzetten tegen de annexatie pogingen, zegt liet Belgisch socialistisch blad „Le Peuple", dat dc NederkuiÖsehe socialisten gerust kunnen zijn. De Belgische; werkliedenpartij slaat vijandig tegenover iedere annexatie-act,©; het vrije zelfbeschikkingsrecht der 'volken zal zij hoog houden. Volgens haar mee ning moeten slechts dóór overeenstem ming 'de geschilpunten worden opgelost. nederland en de oorlog. Alleen derde klasse reizen. Naai" het _,,Hbld'." verneemt, wordt overwogen hel aantal personentreinen be langrijk te verminderen, doch tevens de treinen uit enkel derde klasse rijtuigen te laten bestaan. Het gevolg hiervan zal zijn, dat met eenzelfde aantal rijtuigen een graoter aantal passagiers kan worden vervoerd, omdat eeu derde klasse rijtuig meer zitplaatsen heeft dan een rijtuig met coupé's eerste en tweede klasse Ran L so en eer in g van gro nd- stpffen. Het hoofdbestuur der Maatschappij van Nijverheid en het bestuur der Ver. van Nederl. Werkgevers hebben het voigend adres gericht tot den directeur-generaal der Afd. Crisiszaken en de Ned. Overzee Trust-Maatschappij. Ondergeteekenden hebben met bezorgd heid kennis genomen van de mededeelihg der regeering, volgens welke voor, de naaste toekomst een rant&oeneering van grondstoffen onze nijverheid in hooge mate zal beperken. Vooral zal de export daardoor nog Lot stilliggen gedoemd blijveil. Het nadeel dat hieruit voor onze volkswelvaart zal voortvloeien, zal nog verergerd worden, indien daarbij de im port toeneemt van zuiver luxe-zaken en van artikelen die hier te lande zouden kunnen worden gemaakt, indien de aan voer van grondstoffen vrij Ware gebleven. Deze overweging geefj. ons aanlei ding u met den meeslen aandrang le verzoeken, om alvorens vergunning tot invoer van afgewerkte fabrikaten toe te Staan, te wülen onderzoeken of met de vervulling van de behoefte een dusdanig volksbelang wordt gediend, da? het belang van den 'daarbij betrokken tak van nijverheid moet achterstaan. Onze graan vooirz ieni n g. Reuter seint uit Washington d d. 23 dezer Nederlandsche schepen, met "50.000 ton scheepsruimte, welke in de Arneri' kaansche havens in afwachting liggen', om graan te laden, dóch wegens de opstopping niet 'S(n staat zijn om te laden, zullen van bunlcerkolen worden voorzien voor reizen naar Zuidi-Amerika om vertraagde ladingen naar Brazilië, Ar gentinië en Uruguay te vervoeren. Van daar zullen door dezte schepen dan la dingen graan naar Nederland vervoerd •wordten. De Maasbode verneemt, dat deze Week met de Eugelsche stoomschepen Mel ville en Boyne te- Rotterdam ongeveer 10.000 tons tarwe en bijna 2000 tons meel verwacht worden. o- Passen voor Belgische uitgewekenen. Ilct consulaat van België te Vlissbigen mar'-t °an de Belgische uitgewekenen be kend, dat vanaf heden ue passer; votë het vertrek naar België op voornoemd consu laat te bekomen zijn. De aanvrager isf verplicht twee zijner photografiën te overhandigen. Hij is te vens verplicht zijne identiteitsbewijzen en die van de personen die met hem ver trekken, te vertoonen. Het consulaat is dagelijks geopend van 's morgens 9ure tot 12 ure 's namiddags. Uit Middel burg. De wedsLrijd op de tentoonstelling van kanarievogels alhier heeft den vol genden uitslag gehad eerste klasse, teelt 1918, 4 vogels, lte prijs en eere-prijs J. H. Hendriks te 's-Hertogenboscli2e prijs en eere-prijs J. H. Gillissen tweede klasse, eigen teelt 1918, twee vogels: le prijs en eere-prijs H. A. Scho- nis; 2e prijs J. H. Gillissen; eere-prijs J. Gabriëlse,- derdè klasse, vier vogels, open klasse: le prijs J. H. Hendriks en eere-prijs; 2e prijs J. Gabriëlse; vierde klasse, 2 vogels, open klasse: le en 2e prijs en twee* eere-prijzen J. J. Standaerl; 3e prijs J. Gabriëlse; vijfde klasse, één vogel- le prijs C. A. J. van Herwijnen, 2e prijs en prijs voor mooislen bonten vogel B. J. Baas, Nieuwland; 3e prijs J. Maargense. TJit Vlissingen. Een winkelier le Vlissingen ont dekte Zaterdagavond in zy'11 achter den winkel gelegen kamer een man, die ziel» in de bedstede verborgen had. Zich ont dekt ziende wierp deze zich op den win kelier en verwondde hem bloedend met een mes. De dader nam daarop ijlings de vlucht, doch is later do-w de politie opgespojord en legde volledige bekente nis af. Tevens is aangehouden een me deplichtige die tot taak had den winke lier in den winkel aan de praat te hou den. Beide verdachten zijn ter beschik king van de justitie te Middelburg ge steld. De verwonding van den winkelier is gelukkig niet ernstig. o UitWalcheren. Distributie te Koudelterkc. Op bon no. flS en bon fio. 10 der, witte kinderhaarl' ieder 2i/2 ons suiker- van 19 Dec.3 Jan. Afhalen broodkaarten op '1 Zand 27 December wijk C van 9—12 uur; wijk D' van 24 uur; op 't Dorp 30 Dec. wijk A van 9—12 uur; wijk B van 2—4 uur. Distributie te V r o u w e po 1 d e r. Van 27 Dec, tot 2 Jan. verkrijgbaar op bon 61: 2i/s ons suiker, bon 62 1 ons gort; bon 63- I1/2 ons kaas; bon 7 2 óns erwten: bon 64 bjj bon 11 (boterbon) overleggen. Distributie te W e s t k a p e 11 e. Deze week zjjn nog verkrijgbaar op bon 137- 1 <H.G. gort en bon 138: U/2 H.G'. kaas. Maandag is aan den dijk te Wie st- kap telle achter den ijzeren vuur toren een vlot van een schietschijf aan gespoeld, d.at onder militaire bewaking is gesteld. Zondag zijn bij"1 het Zuiderhoofd aldaar een paar mijnen aangespoeld, die re©ds gedemonteerd zijn. o Uit Zuid-Be relan d. Te Borsselen is het lijk aange spoeld van een vrouw, lang 1.60 M., verkeerende in verren staat van ontbin ding. Zij was gekleed in grijze blouse, zwarte rok, zwarte kousen, ,lage zwarte schoenen en bruinen mantel niet bee- nen knoopen. In de Vrijdag te W 0 1 f e r t s d ij k gehouden raadsvergadering waren afwezig dc heeren Noteboom wegens ziekte, en D' Goctheer met kennisgeving. Tot afgevaardigde en diens plaatsver vanger naar de in 1919 te houden aan deelsvergadering van de waterleiding-mij werden gekozen de beide wethouders P. Koeman en J. Lmdenberg. Aan de Rijkspolitie alhier zal wegens buitenge wone diensten een gratificatie gescbouken worden Van f 30, terwijl voor het schoon houden en kachels aansteken in het ge meentehuis wegens de duurte een grati ficatie van 1 25 zal worden verleend voor de school te Oostkerke een van f 15 cn Voor d? school te Ond-Sabbinge oen van f 10 Het opperwaler in de polders, die hun uitwatering hebben door dé sluis in de Piet, was in de laatste dagen on4- rustbarend gestegen, daar de monteur van de machine voor de groote pomp ziek was en alzoo verhinderd werd de groote pomp te doen werken Het be stuur heeft ihans een monteur van elders in dienst gesteld -o Uit Zeauwscli Vlaanderen O. D Naar aanleiding van ons bericht van gisteren deelt dr. Van Nes uit Neu-, zen ons mede, dat hem door den "heer Macs niet loóu Irimcj doch 1000 gulden is ter hand gesteld. Het bedrag zal op Voorstel van den hooi dr. Van Nes cn onder volkomen goedkeuring van den heer Maes besteed worden ten gunste van behoeftige zieken der gemeente. - Vrijdagavond wterd door het comité van actie te Axel een proteslvergade- ring gehouden le Spui in dè bijz. school. Ook deze vergadering was zeer druk be zocht en de verschillende redevoeringen werden d&k daar afgewisseld door het zingen van nationale liederen. De alge- meene optocht, die Zaterdag zou worden gehouden, is, wegens den ernst der tijden lol later uitgesteld. Door den voorzitter van liet comité is het volgende 'telegram ontvangen in antwoord op het Woensdag verzonden telegram: F. Dekker Pz., voorzitter co mité Axel. Hare Majesteit de Konihgm is zeer gevoelig voor de uiting van vader- landsliefde der vrouwen en meisjes van Axel en draagt mij op u te verzoeken allen haar welgeineenden dank voor liet gezonden telegram over le brengen. GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN. Gisterenavond werd te Vlissingen de Vrijdag geseli orslte vergadering gehouden alle leden waren aanwezig. De heer .Tbr. de Jonge van Ellemcet had -bericht gezonden zijn benoeming t ot directeur van gemeentewerken aan te nemen. Gel ij k loon in winteren zomer. Het bestuur van de afd. Vlissingen van den Ned. Chr. Bond van personeel in pulilleken dienst verzoekt, aan de gemeentewerklieden die per uur werken, gedurende den winter een week- uil te keeren, gelijk staande met het loer.. ,dat in den zomer wordt genoten. Door aanneming vau het voorstel in zake den aehturigen arbeidsdag heeft de vraag geen zin meer. Aldus werd besloten. Goedkeuring begrootingen. Goedgekeurd worden de begroetingen voor 1919 van het gasthuis in ontvang en uitgaaf op f51.978 met een bijdrage uit de gemeentekas ad f 32.500; die van het Burgerweeshuis met f 8493 als eind cijfer en f 7000 bijdrage; die van het Bm-gerLijk Armbestuur met f 19.374,63 als eindcijfer en f 19.000 bijdrage cn die van de Kamer van Koophandel met f 590 als eindcijfer en f 481.50 bijdrage. Dc heer Sta ver man drong er op aan, dal zij. die het opnemen van lialf- weczen in het weeshuis of Van vcrwaar- liöusde kinderen noodig aehlen, dit in een voorstel of motie zullen belichamen. Spr zelf vindt hef niet gewenscht. De heer Krijger wijst er op, dat liet Algemeen Armbestuur moeilijkheden heeft gehad do?r hel niet mogelijk zijn zulke kinderen te doen opnemen. De heer Jc Me ij wil een motie inge diend zien, waarop B. en W). prae- advies kunnen uitbrengen. De heer van Niflrik wijst er op, dal hol hier geldt halve weezen, die geen plaats kunnen krijgen, terwijl het wees huis half leeg staat. De heer Laernioes vindt het een zéér moeilijke kwestie. Burg. en Weth. zullen de kwestie over wegen en met nadere voiorstell'eln ten; dezen opzichte aan den raad loomed. Er waren niet minder dpn vier moties geformuleerd. Subsidie „Hulp in Nood". De vereen. „Hulp in Nood" vraagt f2000 subsidie voor 1919 voor het ver schaffen van klompen pan schoolkin-, deren. In vorige jaren was een subsidie van f 1200 voldoende. Burg, en "Weth. en de commissie voor de financiën stellen voor heL gewaagde subsidie te verleenen. Leening voor kasgeld. Het volgende voorstel was dat om in 1919 ter voorziening in de behoefte aan kasgeld een tijdelijke "leening van f 100.000 aan te gaan, waarmede de oommissie voor de financiën zich vei-eenigt. Aldus besloten. Bedrijfsbegrootingen 1919. Overgelegd werden de begroeiingen voor de gemeentelijke groente-'en fruitveiling voor dc haven-exploitatie, van de ba exploitatie cn voor het grondbodrijf. Bij de begmoting voor de veiling drong de lieer H e n s e 1 aan op het zorgen voor goedkooper prijzen voor gronlen waarvoor de veiling een sta in defil weg is. De heer van Niftrik meent, dat wpt dc neer Hensel zegt, meer. slaaf op hef tegenwoordige sociale idee om van gemeentewege te zorgen Voor goed- koopc voeding der bevolking. De heer de Me ij meent, dat als de veiling loge prijzen tegenhoudt, deze weg moet. De heer van de Putte zegt, dal de prijs een kwestie is van vraag en aan4- bod. Dc begro.oliug werd go^ug,. evenals die van het havenbedrijf. Bij de begrooling van de bad-exploita- tie drong de heer Hensel aan op het verkrijgbaar sieilea vgr «Mzoennbónne- I inenten voor het volksbad en le hoer j v n n Hal op het ook aan vrouwen gelegenheid geven van dit bad gebruik te maken; dit is door de badcommissie reeds besloten. Gefmeenlehe- gifopting 1919. Hierna kwam de gemeentebegrooling aan de 'orde, en wel eerst de algemene beschouwingen De hc-er van Niftrik merkte hierbij* op, dat hij in zijn begrootingsrede van; hel vorige jaar in het licht heeft ge steld dat wanneer men de uitgaven der gemeente over het jaar 1918 vergelijkt met het jaar 1906, deze gestegen zijn mei '90 pCt. en dat de inkomsten die uitsluitend uit de gemeente voortkomen, gestegen zijn met 151 pCt., terwijl de uitkeeringen van het Rijk slechts ge stegen zijn met slechts 11 pCt., cn hij had do ai uit geconcludeerd dat dje druk kende Loestand der gemeentelijke finim-' ciëu uh.luitend het gevolg zijn van de ongezonde finanlieele verhouding tu> sdien Rijk en Gemeente. Helaas is er sedert verleden jaar niet de minvle verandering in die verhoudfliig gekomen Intusschen zijn sedert verleden jaar de ui'gavn weer belangrijk gestegen/. Vergelijking Nvij de begrooling die voor ons ligt met die van verleden jaar, dau vinden wij een vermeerdering met f 80.415.421/2 en een vermindering met f 45.751.51, wat een totale vermeerde ring geeft van f 34.603.91i/2- Deze. verhooging der uitgaven is bijna ïelicel het gevolg van verbooging van salarissen van ambtenaren en van loonen van werklieden. Ter verbetering van de finaintieele posi tie der gemjeente hebben B(. en W|. in liet afgeloopen jaar de volgende voor stellen gedaan: le. Hel instellen van een grondbedrijf. 2e De herziening van de verordening op het heffen van belasting op publieke vermakelijkheden. 3e. Do invoering van een tantième be lasting. Hei grondbedrijf vermindert de be grooling met plm. f 40.000, de vermake lijkheden brengen meer op plm, 1 7000, de tantième belasting breugt op f3.500, zoodot gevonden is een bedrag van' f 60.500. Niettegenstaande dit belangrijke Voor deel zal den Hoofdelijken Omslag weder moeten worden verhoogd met oen be drag van F 34.200 Deze uitkomst vervult ons met zorg cn stemt ons lol nadenken. Waar het niet mogelijk -is grootere zuinigheid te betrachten in de uitgaven, moet al ons streven er ,op gericht zijn de inkomsten te verho.ogen. ■In aansluiting met hetgeen ik in den aanvang gezegd heb, is het meest ge wenscht dal de uitkeermgen van het Rijk worden verhoogd eu vermeerderd, waar voor een gezamenlijk optreden der ge meenten het best lot een bevredigenjd ■esuftaat zal kunnen voeren. Voorts is bij Burg. 'en Weth. in be werking een verzoek - om subsidie te verkrijgen hetzij in de Bestuursk-osten der Gemeente, hetzij in 'de kosten van' hel I.ager Onderwijs en zulks in verband met hel hooge percentage van den Hoof delijken Omslag. Ten slotte zij hierop met nadruk ge wezen dat het niet wenschelijk is aller kosten van levensverbetering van amb tenaren cn werklieden en vai} sociale verbeteringen op dit dienstjaar te laten) drukken, maar zij het aanbevolen deze geleidelijk te verdoelen over de eerst komende jaren, in de hoop dal dan de bestaande bronnen van inkomsten ruimer zullen vwèien en dat er nieuwe bronnen van inkomsten zullen zijn gevonden. De heer L i n d e ij e r besprak de me morie von antwoord van B. en W op het afdeelingsverslag en meent, -dat de raad op verschillend gebied met een kluitje in het riet wordt gestuurd, zoo- als over de wijziging der bouwverorde ning. waaraan de nieuwe directeur zijn eerste zorg dient te wijden; ten tweede liet werkliedenreglement, waarop spr. nog eins aandrong. Spr. deed verder uitko men, dat op 31 Oct. en 1 Nov. B. en W. nog niets wilden weten van uitbe talen van den vrijen Zaterdagmiddag en nu komen ze met planjnen voor achti urigen arbeidsdag. Hel levensmiddelenbe- drijf moet meer zelfstandig worden. Spr. keurt verder af het doen nemen van' besluiten, die nog niet voldoende zijn! voorhcrpid, zooals met den huizenbouw. Ook worden werken uitgevoerd, waar voor de raad nog geen toestemming gaf. Spr. zegt, als er te veel werk is, moet er meer personeel komen. Er moeten o^k meer raadsvergaderingen worden ge houden met minder overladen agenda's. Verder moest de woningnood worden be- streden. Spr. drong verder nog aan op invóeriua van schoolvergaderingen, op het weder verkrijgbaar stellen van brand hout, liefst zoo spoedig mogelijk. De heer Stavermau brengt hulde aan B en W vooral voor wal is ge daan inzake levensmiddelen voorziening, centrale keuken, \lucbh,:"j rg, in-> voering grondbedrijf. Inzonderheid brengt spr.' dank aan "ólhouder .an fioan- liën. Toch dringt spr. aan op vlugger si-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 1