Is In Grand HOtel „VERSEPOT" Lange Geilt - Middelburg MAiSON MODERNE Fa. L. DRIJF Kampstraat 14, Amsterdam, 1, ÜÉII MAiSON MODERNE, FIRMA L DRUIJF. si GOUD GELD. Electrische Reparatie-Inrichting. ZEER HOOGE DAMES RIJGLAARZEN, Winkeljuffrouw liii ÜÉirMii. Ts koop gevraagd van particuliere Familie een goede bespeelde PIANO. Brieven met opgave van merk, kleur en prijs lett. S.T. Btirea* van dit blad. Trots de enorme daling betaal ik den hoogsten prijs voor alle «oor- ten GOUD GELD on OUD GOUD en OUD ZILVER. Slechts ft DAGEN, WecMdag en Denderdae van 9—5 «ar. H. COSMAH Co. Hotel dn Commerce, Middelburg, Tel. Int. 94, tegenorer het Station. Te koop een flink Burprhuis, gelegen aan den N. Vlissingschen weg, voorzien van gaa- en water leiding. Brieven onder letter D aan liet Advertentiebureau LITTOOIJ OLTHOFF, Middelburg. W onderzalt geneest Huidziekte, Jeaktmgmn, Palaten, Eczema's, open Boe nen, Jeukende Wonden. W PRIJS f 100 Maatsgimppjj SANITAS, Koninklijk Goedgekeurd. Botterdam, Coolaingel 13b. Dan Haag, Wngonstraat 118. Onze Prijscourant van Patsnt Ge neesmiddelen ens. wordt U franco toegezonden tegen inzending van 19 cent postzegels aan ons hoofdkantoor Mij. SANITAS, Post Box 302, Den Haag. Da Notaris Mr. JAN LOEFF zal op Woengdag 16 October 1018, des namiddags om 2 aar. te Koadekerke, bij JAN POL DERMAN, in het openbaar to koop aanbieden 1°. Een Sfofstacdje, bestaand! uit Huis met Schunr, Steeuen Varkenshok en verderen Op atal, Tain en Boomgaard groot 0.1340 H.A. (102 j.) Aan het gebruik 1 Mei 1919 of mogelijk vroeger. 2°. 0.2472 H.A. (188 ^Bouw land en Sprink aldaar, tegen perc. 1. Aan bet gebruik terstond. Perc. 1 en 2 te zamen. Te bezichtigen Woensdag 9 Oc tober 1918. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris te Koudekerke. De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE zal op Yrydag 80 September 1918, voormiddags te 10 aar, op de hofstede „Driewegen" aan den Seliroeweg te Middelburg, bewoond door den Heer J. A. GIDEON SE, in het openbaar verkoopen 5 PAARDEN, alsbruinbles Alerriepaard ood 10 jaar, bruin Merriepaard oud 7 jaar, zwarte Hengst oud l1/, jaar, Voslier Merrieveulen, vos- bles Merrieveulen. 19 stuks HOORNVEE, als 11 baatgevende Melkkoeien, Ralfdragende Vaars, 2 ander- halfjarige Vaarzen, aaderhalf- jarige Stier, 4 Kweekkalveren, 5 Lammeren, 12 Eenden en 1 Woerd, Waakhond; Veerwagen; 2 Menwagentf met toebehooren, Kar met Watervat, Maaimaehine, Hooihark, Hooischudder, 2 Coks- ploegen, Eggen in soort, Rolblok, Sleepdeur, Voorsleper, Veldgang, Mangelmolen, Stroosnijder. bei den zoo goed als nieuw, Ros molen met Stangen, Windmolen, Geeselstoel met Steen, Slijpsteen, Waterkuipen, Hooispa, Hooihark, Ponger, Reepen en Blokken, Kort- en Langtouwen, Vorken, Rieken, Houweelen, Erwtenpik- ken, Zeis, Peespaden, Mest- en Melkplanken, Draaihek, Kieken- ren, dakpannen, Prikkeldraad, Voederbakken, Ladders, Koe lekken, Wagenzeii, Paardewant. Voorts Landbouw-, Mel kers- en Zoldergereed, schappen, alsKarn, Room- tonnen, Jukken, Eierkorf, Boter- tobbe, Melkbussen, Emmers, Melkstolp, Trechters, Graanzeef- ten, Maten, Schoppen, Kookfor- nuis met ringen Mangels, Aard appelen, Et- en Nagras, en al hetgeen verder zal worden ge presenteerd. Geen gelegenheid tot stalling. Bergplaats Toor fietsen. Geen muziek. BEKENDMAKING. Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht, dat door den Mi nister van Waterstaat hij zijne beschikking van 26 Angnstus 1918 No. I. Atdesling Waterstaat A, met ia gang; van 1 Januari 1919 wordt ingetrokken de beschikking van Gedeputeerde Staten van Zeeland dd. 19 September 1856 No. 26 tot het zandgraven nit het strand te Breikens, onder mede- deeling dat voor het graven en baggeren in het strand binnen den af stand van 509 M. landopwaarts gemeten nil de paalwerken en koppen der hoofden en nit den baitenteen der dijken, duinen en zeeweringen van af 1 Januari 1919 schriftelijke vergunning van den Minister van Waterstaat wordt vereischt. DAMPOORTSTRAAT O 205. V0OBHANDEN HEEREN OVERSCHOENEN. KINDER GYMNASTIEKSCHOENEN. SLOBKOUSEN. BOKS en VETLEEBEN BIJGBOTTINES met WATERKAP. Verder alle soorten Schoenwerk en Standaardwerk. Reparation worden met le kwa liteit Leer ln den kortst megelüken tijd nitgevoerd. AANBEVELEND W. JOZIASSÜ. koopen wij voor t 3totf 10 per tand. Slechts 1 maal Donderdag 19 Sept. van 1 tot 4 uur. Pottenmarkt K 171. Exposeert van Woensdag 18 tot en met Zaterdag 21 September Een ernorm groote Collectie mm onder andere: Eehte Skunks, Zobel, Hermelijn, Blauw Vos,Putois, Zilver Vos, Petit Gris, Wit Vos, Persianer, Sealskin, Kruisvos, Zobel Teh, Nutria, Grijs Vos, Taupe, Skunks Opposs., Alaska Vossen en nog keel veel andere soorten. Daar wij thans al onze bontwerken zelf fabrieeeren, kinnen wij trots de booge 'nontprijzen, goedksoper verkoopen dan ieder ander. Daarom Is bet niet alleen ONS! maar ook Dff BELANG! nn een bezoek aan onze groote Pelterijen-Tentoonstelling te brengen. De 7erkoop aan particulieren Is van 's morgens 9 tot 's avonds 7 nnr. De prijzen zijn netto a contant. Deen zichtzendiagen I Al ons Bontwerk wordt schriftelijk gegarandeerd en voor echtheid ingestaan. GORTSTRAAT 29/30, heeft aan H.H. Winkelim ee* partijtje Dweilen af te gevtn. De „Zuid-Nederlandsche Olie- handelBverèeaiging" levert BEGËER1HGS0LIE tegen regaeringsprijs. Kantoor Gortstraat 29/30, (in gang Borstelfabriek). Te koop gewaagd een Mesor Mick Zelfbinaer Maai maehine en een 1-paardi Treemolen ot Bertin, door 6. G. VAN KEULEN, Mr. Smid, Hooidderp, Haarlemmer meer. BULIaBTlNS. Bij Abonnement: 2 Cent per (tak aan hnic in do 3'/, S bezorgd. per stak per poet In lowing voor de Coöperatie Eiland Walcheren een lading-Kalk k f 25.per 1000 K.6. Bij gebrek aan kunstmest wordt een kalkbemesting bjj zonder aan bevolen. De Kalk kan onmiddellijk af gehaald worden. Schouwburg, Middelburg. loderlandMh Operette Gezdnhap. Bwderdag 19 Sept. 8 aar Een Buitewgewone Opvoering van: DE LIEVE LAMMETJES, Suecii-Operette in 3 bedr. van L. VARNEY. GMVOLGD DOORS VERKEERD AANGESLOTEN, Schotsehe .Operette in één bedrjjf. Muziek van EUG. BEEKMAN. ADBIENNE SOLSER, SARAH T. D. HEYM, JKAN IMMERS, M. DE.WILDE, JEF KAPPER, enz. enz. Kapelmeester: J. v. DUINEN. Frijnen der plaatsenle rang f 1 75, 2e rang f 1.—, 2e rang f 0.75, 4e rang f 0.50, verhoogd met 10 pCt. auteursrechten. Plaatsbespreking op de* speel dag voor den laton en 2di>n rang 11 en 12 nar en goor den 8den en 4den 5 12' en 1»/, uur. LotiDg ten 11 121/» uur. Houders van vaste plaat sen tuischen 101/, en 11 uur. ZANGVEREENIG1NG Aanvang der bijeenkomsten Maan dag 23 8ept. a.9., 's avonds kwart voor acht, bovonvoorzaalSoc. „St. Jo ris". In studie zal genomen worden: Mendelssohn. Paulus. In een Sigarenmagazijn wordt een nette gevraagd, genegen eenige administra tieve werkzaamheden te verrichten. Zich schriftelijk aan te melden onder letters A B, bureau dezer courant. Een juffrouw van middelbaren leef tijd, zoekt plaatsing bij een dame voor GEZELSCHAP en tevens hulp in het huisgezin. Genegen bui tan te wonen. Brieven onder lett. 8. T., bureau Middelburgscbe courant. By vooruitbetaling van 15 'regelt 56 cent. Met bewijsnummer'55 cent. 418de Staatsloterij. Nog loten voorradig voor de 5de klasse. Mevr. APPEL, Bonaansche Kji.de 155 TB KOOP: een le klas DAMESFIETS en een FRANKLEYN. Adres oud Arnemuidsehe pad 147. Verloren: Portefeuille, inhou dende Geld en Photo's. Tegen'belooning terug te bezorgen Veerache weg 8 10. Te koop aangeboden ieder quantum gedroogd* Braam bladeren (surrogaat). Inlichtingen 's avonds van 7 tot 8 aar, Nieaw- straat H 42 fflelkgeit te koop, met of zonder jongen, gelamd 13 Sept. Ook in ruil tegeD vette Geit. Adres C. DANIELSE, N. Abeele C 207. Twee Geiten te koop. Noordweg B 209. Donderdag blanke zware Cadzandsche Biggen. Bij 0. BRAND (Varkensmarkt). Wordt gevraagd by alleen wonend Heer te Domburg een Held-Haiahondater, v. g. g. v. Adrei Rotterd. Kade 242, Middelburg. Een nette MGOIENSTBODfi gevraagd. Adres Firma J. J. GEULEN, Laage Delft. StoomlbootdlaB.s'L. fliisimgea Middelburg ;ea Rotterdam ^Ure* vaa vertrek in Sept. Va* Vliinagoa ^fi-asod. 18 m.—,— §oadard.l9 o ?r|dag 80 - 8-—} Saterdag 21 Maoad, 33 8 öiasd. 24 s StaK«»»a»M)I G. KS. üaa Sttuk

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 4