PELTERIJEN. LEERGEBREK. COM H0UTZ00L „Eigenlmport" Rookt „DE DUIF", Z0UTEYI8GH Th. Houtman, taels, (Me Gummi Binnen- Buitenbanden GEEN DÜÜR FRÜIT. FACO NEDERLAN 8SCHE SPOORWEGEN. &LAKKERMEEL HUIS TE HUUR Diamant Messenpetspoeder I. I. I GEPELDE GARNALEN, hoosfijn Sumatra zandblad dek. DEN BOSCH. hel vernieten behalve zijn zichtbare nederlaag in eigen land of op het slag veld.'1 1 1 Een dergelijke stemming komt in vrij wel olie Engelsche bladen uit. Zelfs de zeer gematigde „Manchester Guardian", die aanraadt het voorstel ernstig te on derzoeken, verwacht er geen heil van. Het blad meent, dat de geallieerden de cenlralen dienen te vragen naar hun zienswijze over de mogelijkheid van een vergelijk, gegrond op de beginselen, diq Lloyd Georate en Wilson tegelijkertijd hebben verkondigd. De geallieerden zou den dan tevens de aandacht kunnen ves- - iigen op hel gematigd karakter van die voorstellen en de Oostenrijksche regee ring kunnen verzekeren dat zij geen alge- hoele verbrokkeling van de monarchie beoogen. De Duitsche bladen hebben 'ook wei nig verwachting van het voorstel. De „Lokal-Anzeiger" merkt op: „Voor- loopig kunnen wij, denkende aan onze ervaringen met vroegere vredesvoorstel len.^ een sterk pessimisme niet "van ons afzetten." Het ^BerlTageblalt" vreest, dat aan dezen stap, daar het hier een bepaald afzonderlijke daad van Weenen belreft, door de tegenpartij motieven zullen worden toegeschreven, die de Entente veeleer nog tot voortzetting" van den oprlog zullen nopen. De „Börsen-Zeilung" heeft weinig ver wachtingen van het success De „Post" vreest? dat in de Entente- landen dit nieuwe aanbod weder als zwakheid, als een teeken van de aan staande ineenstorting, als een bedelen om vrede zal worden uitgelegd'. De „Vorwarts" meent dat het in 'f geheel geen zin zou hebben er over te debatteeren pf het Oostenrijksche voorstel op het goede opgenblik is ge daan. Nu het gedaan is, zonder dat de Duitsche regeeriug het tegelijkertijd deed, blijft deze niets anders over, dan er zich later bij aan te sluiten. Dat is het eenige middel-1**** de schadelijke uitwerking te voorkomen en de goede daarentegen tot volle ontplooiing te doen komen. In de breede lagen ook van het Duitsche volk zal deze stap van Oostenrijk-Hongarijë verwelkomd worden, en vele hoopvolle verwachtin gen zuilen er aan verbonden worden. Daarom is het noodzakelijk, voor een voorbarig vredesoplimistae te waarschu wen. Door schuld van weerszijden zijn de vredesbelemmeringen tot een hoogOn berg opgestapeld. De „Kreuzzlg." vreest, dat te „oordee- len naar de tot dusverre door de vijan delijke regeeringen afgelegde verklarin gen, ook deze nota van graaf Burian, zooals zoovele andere vfödesaansporin- gen, van de hand der verbonden cen trale mogendheden, zonder -uitwerking of resultaat zal blijven, ja, dat zij wel- welticht een tegenovergesteld gevolg zal hébben. Dat blijkt, gezien Lansing's antwoord, inderdaad het geval te zijn. Een zonderling bericht' Reuter seint uit Londen Naar men gelooft, heeft de Duitsche regeering aan België voorstellen gedaan, waarbij zij het politieke en economische onafhankelijkheid na den oorlog belooft, maar alleen nadat België vele voorwaar den ingewilligd heeft. België moet voor een niét nader aafigeduid aantal jaren hare liandelsverdragen en economische tractaten van voor den oorlog handhaven. Het moei onmiddellijk onzijdig worden. Het moet de geallieerden overtuigen van de noodzakelijkheid om de Duitsche ko loniën terug te géven. Het moet aan de menschen in België, die voor Duitschland in de Vlaamsche kwestie geageerd heb ben, amnestie verleenen. De bladen laten uitkomen, dat er ih dit huichelachtige voorstel, dat de Belgische regeering ongetwijfeld zal behandelen, ge lijk het verdient, geen herstel wordt aan geboden. Het doel ervan is duidelijk. Als België onzijdig werd, zouden de Duitsche munitiecentra en steden in de Rijnprovin- .Cie beschermd zijn tegen de voortdu rend talrijker wordende luchtaanvallen van de geallieerden of alleen met ont zaglijke moeielijkheden te bereiken Zijn. Wij zullen ons oordeel opschorten tot dat blijken zal dat zJulk een voorstel wer kelijk gedaan is. Telegrammen. Het onderstaarftie is hedenmorgen door ons gebulletineerd DE VER. STATEN WIJZEN DE OOS TENRIJKSCHE VREDESPOGING AF. WASHINGTON, 17 September. Staatssecretaris Lansing publiceerde de volgende verklaring: Ik ben door presi dent Wilson gemachtigd te verklaren, dat do Amcrikaansche regeering op de Oosf tenrijk-Hongaarsche nota, waarin het voorstel wordt gedaan tot een niel-offici eele conferentie der oorlogvoerenden, hét volgende antwoord zal geven. De Regeering der Ver. Staten beseft, dat slechts één antwoord kan gegeven worden op het voorstel der Oostenrijk— Hongaarsche regeering. De Amerikaan- selie regeering heeft herhaaldelijk met volkomen duidelijkheid de voorwaarden medegedeeld, waarop de Ver. Staten den vrede willen overwegen, en zij kan en wil niet ingaan op een voorstel tot een conferentie over een aangelegenheid ten opzichte waarvan zij haar houding en doel zoo duidelijk heeft uiteengezet. MARKTBERICHTEN. Middelburg, 16 Sept. Op de gisteren ge houden veiling werden do volgende prij zen besteed: Jac Label 45 c., bbomzoet 45 c., zoete ribbing 45—47 c.. bordaan 43 c., drui ven 60 c., bramen 41 c-, afvalappels 17—30 c., suikerhoonen 20—45 csnij- boonen 12—30 c.. wagenaarsboonfen 9— 15 c., spinazie 5—15 c., alles per K.G.; sla 1—2 c., andijvie 2—7 c., komkomuiers 2—12 c., bloemkool 10—42 c., roode kool 15—21 c., savoije kool 4—21 c. witte kool 12—14 c., boerenkool 2 c., alles per stuk; prei 17—20 c., peen 12 16 c., kroten 7—11 c., rapen '4—7 c., ybabarber 6 c., rammenas '5—6 c., seldery 25 c.. pieterselie 1—2 c., alles per bos. Vlissingen, 17 Sept. Op de gisteren ge houden groente- en fruitveiling werden de volgend® prijzen besteed: Kervel 3—32 c. per mand; Rapen 4,5— 7 e., Peen 12^518,5 c., Selderie 4,58,5 c„ Kroten 8—9,5 c., Prei 11—15,5 c., Rhabarber 8—8,5 c., alles per bos; Meloe nen 65,5115 c„ Andijvie 1,54,5 c., Roode kool 11,5—20 c., Savoije kool 8,5— 21.5 c., Witte kool 12,5—14,5 c., Boere- kool 2,5 c., "Bloemkool 8,5—29 c., alles per stuk; Druiven 105—110 c., Thomalen 36—40 c., Bramen 45 c., 'Cox Pomona 39 c., Zomerbonkeljé 32 c., zure afval 17- 30 c., zoete afval 23—26 c-, afval peren 7—27 c., Snjjboonen 10,5—50,5 c., Wage naars 14,5—21 c., Princesseboonen 28— 30,5, Suikerhoonen 18,5 c., Koolrapen 3,5 e., alles per K.G. Gobs, 17 Sept. Opgaaf van de marktcom' missie. Boter regeeringsprys. Eieren f 12.50. Geen aanroer voor de eierveiling der onderRfdesling van de V.P.N. I Bottbbdam, 17 Sept. Ter veemarkt wa ren heden aangevoerd: 137 paarden, 5 ven lens, 0 ezels, 1063 magere rnnderen, 180 vette runderen, 6 vette-, 939 graskelseren, 47 nuchtere kalvoren, 68 Varken», 263 biggen, 6 bokken, 45 schapen. "Het vette vee werd tegen tsxatiepijzen in beslag genomen. Aanvoer redelijk. Melkkoeien Jt 260 f 600, kaltkoeien f 250—f 625, fokstieren t 180f 400, pinken 100160, graskalve ren 50—140, vaarien 120220, werkpaar den f 165—f 650, hitten f 90—i 225, fok- kalveren 1 30t 55, nuchtere kalveren taxatieprijs, biggen 1 2060, overloopers f 60t 185. Trage htm del. «REBHOMETPER EN VERWACHTIN% 17 Bept. Thormomoter a 1 n i c r 8 s. ts, 62 gr., 12 u. 69 gr., 3 u 71 gr. Telegrafische mededae, ng vaa het Koa< Meteorologisch instituut te De Bilt volgcas £a waaraemLaga* van heden ochtead. Hoogste barometerstand boven 765 in Oost~Duitschlaad. Laagste barometerstand 752.2 te Beider. Verwachting tot den avond ran 18 Bept. meest -matige wind uit Zuidelijke richtin gen, tijdelijk opklarend, la'er weer kans op regen of onweer, zeilde temperatuur. HOOG WATER. Vlissingen. Dinsdag 17 Sept. v.m. 11.41 Woensdag 18 n.m. 12 34 Donderdag 19 1.14 Vrijdag 20 1.52 Zaterdag 21 2.29 Zondag 22 3.10 Maandag 23 3.56 Domburg. Dinsdag 17 Sept. v.m. 11.50 Woensdag 18 n.m. 12.43 Donderdag 19 1.28 Vrijdag 20 2.01 Zaterdag 21 2 38 Zondag 22 3.19 Maandag 16 4 05 Heden overleed, tot onze die pe smart, op hot aller onver wachts zacht en kalm, - onze geliefde Sshtgenoote en der kindevsn zorgdragende Moeder, Behuwd- en Grootmoedor, WILHELMINA REDNIERSE, in den ouderdom van ruim drie en zestig jaren. Uit aller naam W. POPPE. Middelburg, 16 September 1918. In plaats van kaarten. Heden overleed in den ouder dom van 67 jaar, mijn geliefde Echtgenoot en onze Vader, Be huwd- en Grootvader, JACOB JAN8ZEN Jr., Ingenieur Kon. Mij. do Schelde, Ridder i/d orde Oranje-Nassau. Dit aller naam H. JANSZEN—Meuee. Vlissingen, Badhnisstr. 55 Geen bloemen. Bezoeken kunnen niet afge wacht worden. De begrafenis zal plaats hebben op Woeusjtg 18 Sept. n.m. 1 uur Algemeenb en eeuiga kennis, geving. Heden overleed zacht, en kalm, onze lieve Man en Vader, de Heer CORNELI8 ANNE HENDRIK WAGTHO, eerder Weduwnaar van Vrouwe J. J. K.OLFF, in den onderdoor van bijoa 53 ja»r. N. A. WAGTHO— v. n Bueght C. WAGTHO. H. C. WAGTHO. M. L. A WAGTHO. M. L. REIJERS. J. F WEIJNHAN. J C H FfiASER. Tholen, 16 September 1918. Heden overleden, tot onze diepe droefheid, tengevolge van een noodlottig ongeval, onze innig gelietde Ouders, Behuwd en Grootouders, JOGCHÜM VAN DER WAL Kzn. oud 60 jaar, en JETSKE ANEMA, oud 58 jaar. Leeuwarden A. VAN DE SANDE— van dke Wal P. VAN DE SANDE. Amersfoort W. VAN DER WAL. a mei scoort T. VAN DA14—van dee WAL. W. G VAN DAM. Den Helder G. VAN DER WAL. Amersfoort J. "0. VAN DER WAL, en Kleinkind ren. Amersfoort, 13 Sept. 1918, Danm Foekemalaan 95. Heden overleed na een kort stondig lijden, onze innig-ge liefde Echtgenoot, Vader, Be huwd Groot- en Overgroot vader, de Heer S. VAN EENENNAAM, Oud-Burgemeester van Arne- muiden, in den ouderdom van ruim 80 jaar. Uit aller naam Wed. S. VAN EENENNAAM— VAN HXMXBT. Arnemuiden, 16 Sept. 1918. Noordstraat, Middelburg. Voor. do blijksn van deelneming, ondervonden by het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader, den heer ANTHONIE MARINDS BROUWER Az., betuigen ondergeteekenden hunnen byzoaderen dank. Wed. A. M. BROUWER— Kestiloo. A. H. BROUWER. H. M. BROUWER. Domburg, 17 September 1918. Voor do blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Broeder, Zwager e Oom, den heer ANTHONIE MARINU8 BROUWER Az., betuigen ondergeteekenden bannen oprechten dank. Uit aller nasm M. BROUWER 's Gravenhage, 17 September 1918 Voor de blijken vaa deelneming, ondervonden bij het overlijöeB van onzen geliefden Schoonzoon en Zwager den heer ANTHONIE MARINU8 BROUWER Az., betuigen ondergeteekenden hunnen oprechten dank. Namens de familie H. M. KE8TELOO. Domburg, 17 September 1918. Bij acte den 27 Juni 1918 ten overstaan van den Notaris W. 0IOQLEN te Middelburg ver leden, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 23 Juli 1918 „nummer 32 is wijziging gebracht in de acte van oprich ting der te Middelburg gevestigde Naamlooze Vennootschap Mantel- magazijn »De Duif," voorheen onder de firma A. BEEKMAN. De acte van wijziging in haar geheel mitsgaders het besluit van bewilliging zijn opgenomen io het Bijvoegsel tot de Nederlaud- sche Staatscourant van Vrijdag 13 September 1918 nummer 214 onder nummer 1172. Bij bet beeindigen zijner zaak netuigt ondergeteebende zijn vrien- dehjken dank voor het genoten ver trouwen, en zegt hiermede alle lid maatschappen en contributiën op. N. COHEN. Onzen hartelijke» dank voor de zser vele bewijzen van deelneming ons gegeven, bij de ziekte en het overlijden onzer geliefde Echtgenoote, Moeder eu Behuwdmoeder. Uit aller naim, L. VAN AART8EN Sr. Vlissingen, 17 Sept. 1918. MevroQW HUIJSER zal Donder dag 26 September te Middelburg zijn voor het aanpaisen of aan meten van Corsets. Orders te richten, met opgave van taillemaat en prijs naar Rot terdam, Noordblaak 6\ of aan d vertegenwoordiger: Firma VAN ROTTEN. 180 Lange Delft, Middelburg. Voor hot aanstaande Seizoen. Ontvangen: Een pracht collectie in in alie prijzan en kwaliteiten. Beleefd aanbevelend A. BEEKMAN. Het Rgkedistribntiekantoor beveelt dringend aan HOüTEN ZOLEN te gebruiken wegens leergebrek. is de eenige goede en goedkoopste. AGENTEN gevraagd. Generaal adres: Cona, Haarlem, Bovenstraat 1, J A. TAK Co. ontvangl GELDEN 1 DÉI'OSITO met rente vergoeding, thans 2 pCt. Ondergeteekende bericht by d«ze. dat hij zijn tof dusver ge dreven RUND- EN VARKENS SLAGERIJ, heeft overgedaan aan den Heer P. J. LE DUC alhier, met het recht, om den naam G. DE HAMER te blijven voeren, terwijl hij tevens zijne geachte clienteele bedankt voor het in bem gedurende vele jaren gesteld vertrouwen en zijn opvolger ten zeerste aanbeveelt. Middelburg, 17 Sept. 1918. G. DE HAMER. Refereerende aan bovenstaande advertent e, beveelt ondergetee kende zich bij het publiek ten zeerste aan tot het leveren van alles wat lot de RUND- EN V ARKENSSLAGERIJ behoort, belovende een vlugge eu soliede bediening. Middelburg, 17 Sept. 1918. P. J. LE DUC tegen laoogen pr^H te koop gevraagd. Adres met brieven aan het bu reau dezer courant, No. 7. 10 pond prima Zoete Druiven in kiavjes van 10 pond netto A t 5.50 nclusief vbrpakkiDg, franco door geheel Nederland, na ontvangst post wissel. - VERKIJK, Exporteur. Weimar- atraat 189 -Den Haag. Tel 5065. Vraagt Uw winkelier Met ingang van 1 October 1918 word', voor enkele reiskaarten en bagage de toeslag van 50 pCt voor- loopig gehandha» d, terwijl de afgifte van gezelschapBbiljetten gestaakt blijf'. Deze maatregelen werden goedge keurd bij beschikking van Zijne Kx^ellentie dan Minister van Water staat La B Afdeeling Spoorwegen, van 4 September 1918. U'recht 1 Amsterdam j September 1918. Gennep De Direction. V arkensvoer. TE KOOP (zeeblaaswier). AHALTSE YOORHAHDER. Magazijn „Do Groette Draak", Middelburg. gevraagd op eeuigszius langen ter mijn, voor direct of later, in de stad of bniteii wijken. Brieven, onder letter B, Boekhandel VAN BENTHEM JUTTING, Mid- burg. Reinigt en polijst Messen, Vorken, Lepels, Wapens, Werktuigen. V er wydert roest Onmisbaar voor blankpostsen van Haardplaten Let op het merk Prijs 35 cent per hos. Verkrijgbaar bij N.V. v.h. C A. SCHllLTE C»., Middelburg. van heste Rog of puike Schelrlsch. Per ton bruto 150 kilo f 95. 70 48.- 1» 30 25.— IB I, 13.— Een proef kistje franco per post pakket tegen rembours bruto 5 kilo h f 5.—. S.v.p. duidelijk opgeven of i Rog of Schel visch weöscht. P. C. KLDGT A Co., iJmuiden. Opgericht 1882. Voor de Lsden en Donateurs die van een vaste zitplaats (lste rang) willen verzekerd zijD, bestaat gele genheid deze van af hedeD aan het 36cretariaat Heerenstraat H 127 te huren Prijs/ 1.por persoon en per eeizoen. Loting Zaterdagmiddag in het kleedlokaal op het terrein. DE VEREEMGIKG TAN BELANGHEBBENDEN BIJ DE ZDIOERZEEVISSGHERIJ Rokin 107, Amsterdam LEVERT GEZOUTEN onder contröle der Zuiderxeevisch- contrölevereeniging (onder Bjjka- t»ezickt) in pakketten van 5 en tO K.G aan particulieren 5 f 1.90 per K.G. na ontv. v. postwissel, in dien niet bg plaatselijke winkeliers verirjjgba.r. Winkeliers gelieven prijsopgave te vragen. Licht gezouten garnalen zjjn 6 dagen, zwaar gezouten 6 maanden gegarandeerd houdbaar.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 3