de boter geknoeid werd en moest onder zocht worden waai" dit geschiedde. Daar het blijkbaar iemand was hiertoe ïjiet gemachtigd, die zich op deze wijze van 5 pond goedkoope boter voorzag, worden landbouwers gewaarschuwd geen boter af te geven wanneer hij die zich hiervoor aanmeldt, geen legitimatie- en vervoerbewijs toonea kan. In den nacht van Zaterdag op Zon dag werd te Rilland door de kommie- zen achter de hofstede van J. Blok, Veldzicht, een bende smokkelaars ont dekt. Vier hunner vielen in handen als mede ook een. partij kwatta (3500) ree pen. De verdachten werden naar Middel burg overgebracht. In verband hiermede werd ook een zekere A. de B. van Kr air bendijke gevangen genomen en naar Mid delburg overgebracht. Zondag werd door den gemeenteveld wachter en een buitengewoon kommies op aanwijzing van twee der smokkelaars in den Bathpolder ook nog een partij pe per in beslag genomen, welke daar ook nog gereed Lag om gesmokkeld te wor den; volgens verklaring van deze per sonen was dat ook eigendom van De B. Uit Slholen. Te Thol en is op 53-jarigen leeftijd overleden de heer C. A. II. Wagtho. De overledene was gedurende langen tijd lid van het dagelijksch bestuur der Maat schappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland en nam om ge zondheidsredenen een paar jaar geleden als zoodanig ontslag. Ook in het belang van de paardenfokkerij' in Zeeland heeft de overledene veel gedaan. Zijn heen gaan zal dan ook zeker in landbouwkrin- gen met groot leedwezen worden ver nomen. Uil Zeeuwich-Vlaandtren D. D Maandagmiddag werd te Axel het stoffelijk overschot van wijlen den heer Joh. J. J. de Leeuw,, in leven inspecteur van de Zeeuwsch-Vlaamsche tramweg- maatschappij, ter aarde besteld. De baar, gedekt door ©enige kransen, werd gevolgd door het dagelijksch bestuur van de tramwegmaatschappij. Aan de groeve werd achtereenvolgens het woord ge voerd door de heeren J. van Rompu van Terneuzen, mr. P. Dieleman van Middel burg, leden van het dagelijksch be stuur en den directeur der maatschap pij, die allen hulde brachten voor de wijze, waarop de heer De Leeuw steeds zijn taak vervulde en waardoor zijn na gedachtenis bij de maatschappij in eere zal worden gehouden. KERKNIEUWS. "Wij meldden gisteren, dat ds. B de Ligt tegenwoordig was bij de prediking van den beer Le Gornü in de Waalscho kerk alhier. Dit moest zijnds. N. i M de Ligt. LANDBOUW. Zaterdag 14 September is te Bors- se 1 e de eerste vergadering gehouden van de aldaar opgerichte boerenleenbank. Er bleken 22 leden te zijn toegetreden. Tot bestuursleden werden gekozen P. Dekker, A. Duvekot Cn C. Rottier, als plaatsvervangers J. Bruinooge en W Mol. Als leden van den raad van toezicht benoemde men T. L. Richel, M. de Regt en J. v. d Velde. Tot kassier werd tij loling lussehen de sollicitanten J. C. van Burg cn C. Zweereer, die een gelijk aantal stemmen verwierven, laatstgenoemde ver kozen verklaard. Zijn salaris zal voor de volgende drie maanden f 25 zijn, ter wijl hel jaarlijksch salaris na 1 Jan. 1919 zal worden vastgesteld. SPORT. Voetbal. De verceniging Middelburg heeft het giocde denkbeeld gehad vaste banken op haar terrein te Laten aanbrengen en de plaatsen daarop le verhuren. Zaterdag kunnen de vaste bezoekers, die zoo'n plaats (wenschcn, loten welke hun, ren deel 'zul vallen. Een advertentie elders in dit nonimer ven ons blad geeft padere bij zonderheden. GEASPHA1JEERDE. GEGOTEN 'JZERB1 BUIZEN ir"*-n mi I ROUPPEVAHDERVOOKRZ* I S-ORAVENHAGE "voor GROND.-STAND-tn REGENWflTERLElDIH6. vraagt geïllustreerde catalogus, Ingezonden Mededeehngen BEKENDMAKINGEN. UITGIFTE NIEUWE VETKAARTEN. De Directeur van het Gemeentelijk Dis tributiebureau maakt bekend, dat de uit gifte van nieuwe vetkaarten op zijn bu reau (afd. broodkaarten enz.) zal plaat» hebben op Woensdag 18 September e.k. tusschen 6 en 9 uur n.m. aan hoofden van gezinnen-ingezetenen uit de wijken L, M, N, O en P, die hun nieuwe vet kaarten nog niet hebben afgehaald. De Directeur voornoemd. H. P STAAL. Middelburg 17 September 1918. ERNSTIGE WAARSCHUWING. De Burgemeester van Middelburg maakt bekend, dat het ten strengste is verboden aardappelen te verwerken tot aardappel meel óf ïots dergelijks, daar hij anders gedwongen zal zijn tot strengere rantsoe neering van aardappelen over te gaan. Overtreding van bovenstaand verbod' zal onverbiddelijk worden gestraft met in houding van allo. distributieartikelen. Dte Burgemeester vooropen*!, P. DUMON CAK. Middelburg 17 September 1918. W AARSCHUWING VOOR KLOMPEN- WINKELIERS. De commissie voor distributie van re paratieleder enz. brengt met nadruk onder de aandacht van klompen winkeliers, dat laflevering van één' paar klompen op meer don één bon ten. strengste is verboden, op slraf/e van ongeldig verklaring deij bons. Middelburg, 17 September. De commissie voornoemd. RIJKS-BELASTINGEN. De Burgemeester van Middelburg maakt bekend, dat bij ham ontvangen en aan den ontvanger der directe belastingen ter invordering is verzonden het door den directeur der directe belastingen ear. to Brede. den 12 en 14 September 1918 in vorderbaar verklaarde kohieren m*. 7 en 8 der Personeel© Belasting v>or het belastingjaar 1918, met uitnc»- diging aan ieder wien zulks aangaat^ om na bekomen kennisgeving van zijn aan slag, ten spoedigst» het door hetn ver schuldigde te kwijten, mat herinnering tevens», dat de bezwaren, welke dien aangaande mochten. bestaan, binnen zes weken ca heden behopron te worden ingediend. Middelburg, den 16 September 1918. Eke Burgemeester voornoemd, ■p, DUMON TAIL DE MINSTER VAN MARINE. De Minister van Marine, vice-admiraal Naudin ten Cale, heeft hedenvoormiddag de portefeuille van het departement over genomen van den Minister van Oorlog Jhr. Alting vou Geusau, ad interim minis ter van Marine. UIT AMSTERDAM. Hedenmorgen wa^ het op enkele pun ten hl de sfad rumoerig. Troepjes vrou wen en opgeschoten jongens trokken <löor Uo sii-ateu nou levensmiddelen te verschaffen. Een- broodbezorger werd ge dwongen brood af Le geven weliswaar tegen 'betaliog doch zonder bons. De politie heeft krachtige maatregelen genw- men om de plunderingen met geweld tegen te gaan. Morgen wordt de dienst Amsterdam— Hilversum—Amersfoort hervat. De trei- nen zullen 10 k 15 minuten vroeger vertrekken don op de dienstregeling is? aangegeven VLIEGTUIG GEDAALD. Hedennacht half 2 uur is een Enjgelsch vliegtuig geland onder Oosterifout (N. Br De 3 inritten de officieren meenden op Duitsch grondgebied te zijn en staken hun. machine in brand. Zij kwamen van Metz, wasr zij bommen liadden geworpen. Zij waren, uit den koers geraakt en\ wegens gebrek aan benzine moesten zij landen. De officieren zijn geïnterneerd. BEURSBERICHT. AMSTERDAM, 2.12 u. 4% °/o' Nederland 90Vs, 2i/s «Zo Nederl. W Schuld 57Va 3°/> do Oblig. 68; 3 o,o do Certif. 67% Cert. Ned. Hand. Mjjji 169i/s, Aand. Ned Ind llandelsb. 182; IConinkl. Petrol. Aand. 497—196, Geoons. Ilollandsehe 211; Cult. Mij Vorstenlanden 125— 123y2; Aand. Deli Maatschappij 462, Aand. Amsterd. Deli 219; Amsterd. Rubber 153155; Nederl. do 90. Ned. Amerik. Vaart 435—30; Ned. Scheepvaartunie 277V2—276; Koninkl. Heli. Lloyd 188; Kou. Ned. Stoomb. Mij 265—263; Aand. Paketvaart 282. 4 o/o Oostenrijk Juni—Juli 28% zwakker. Anaconda 133; Steels 96%Erie 19% Southern Railway 24; Union Pacific 122; Car and Fioundry 7 51/2; Common Marine 31 Prefered do'TOl; Maxwell Gr. C. v. A. I8V3; Maxwell Land Cert. v. Inc. Bonds 26%. Russen verlaten. 'DE OOSTENRIJKSCHE VREDES POGING. WEENEN, 17 Sept. Graaf Burian, de minister van buitenlandsche zaken, heeft 14 dezer de volgende nota gezonden aan den apostolischen nuntius. Na 4 jaar van ongehoorden strijd en ongelooflijke offers, heeft de oorlog, die in Europa woedt, nog geen beslissing kun nen breugen. D© Oostenrijk-Hongaarsche regeering, bezield van een géést van ver zoeningsgezindheid die in haar nota van 12 December 1916 reeds tot uiting kwam, heeft besloten zich tot alle oorlogvoe rende mogendheden te wenden om hen uit le nqodlgen door een vertrouwelijke, niet-bindende bespreking den >veg te ope nen tot een voor alle .partijen eervollen vrede. Hierbij denkt de Oostenrijk-Hon gaarsche regeering met dankbaarheid aan het treffend beroep, dat door Z. H. den Paus het vorig jaar op alle oorlogvoe renden is gedaan, met de vermaning, een overeenkomst te zoeken en weer in ge moedelijkheid en. eendracht met elkan der te leven. In de vaste overtuiging, dat Z. H. de Paus thans ook vurig verlangt dat de lij dende menschheid weer spoedig de ze geningen van den vrede zal deelachtig worden, hopen wij' vol vertrouwen, dat Z. H. de Paus aan onzen stap sympathie zal betuigen en hem met zijn over de geheele wereld erkenden moreelen in vloed zal Steunen. WASHINGTON, 17 Sept. De Oosten rijk-Hongaarsche, yredes-nota is door de Zweedsche legatie ontvangen en zal on middellijk aau het departement van bui tenlandsche zaken worden overhandigd. PARIJS, 17 Sept. De bladen zijn van meening, dat de nota niet dient te wor den beantwoord, daar zij ten doel heeft aan de eensgezindheid der geallieerden afbreuk te doen en het moreel der Cen trale bevolkingen te verhoogen door te doen uitkomen, dat haar regeeringen vrede wenschen, doch dat de Entente weigert. De Fransche pers zegt, dat de stap zal mislukken en dat alleen Foch het behoorlijke antwoord zal geven. UIT SIBERIË. 1 TOKIO, 17 Sept. Onze cavalerie is llobaffltsk binnengetrokken en werd dóór de bevolking met gejuich ontvangen. NAGEKOMEN BERICHTEN DE OPENING DER STATEN-GENERAAL. Pi-achtig weder begunstigde de plech tigheid der opening van de Staten-Gene- raal. De Koningin, vergezeld van den Prins, reed te 1 uur van het paleis Noordeindo met een kleinen stoet naar de Ridderzaal-Binnenhof. Bij het paleis en do Ridderzaal had het gebruikelijk militair eerbetoon plaats. Langs den weg dien de stoet volgde, stond weder achter een haag van militairen een rijen dikke menigte, uit welke hij het voorbijrijden van het koninklijk echtpaar luide "hoera's opgingen. In de Ridderzaal zag men het gewone schouwspel van allerlei uniformen, di plomaten, burgerlijke en militaire auto riteiten. Onderscheidene nieuwe Tamer leden waren aanwezig. Van de socialisten was alleen de heer v.an Kol in Burger- Meeding legen woord ig. Na voorlezing der Troonrede djoor de Koningin weerklonjk driemaal ,,Leve de Koningin". Ook op den lerugWeg naar het paleis werden de Koningin1' en de Prins luide toegejuicht. Ondanks de groote drukte op straat ihtul alle» «rt-u ordelijk cn <t.iegcia erliuop. POINCARÉ NAAR HET BEVRIJDE GEBIED. PARIJS, 17 Sept. De president van Frankrijk en mevrouw Poincaré hebben een bezoek gebracht aan de van den vijand bevrijde gemeenten in de depar tementen van de Maas, Meurthe ot Mo selle. Vergezeld van vertegenwoordigers der districten vertrokken zij naar St. Mihiel. Een ontmoeting had plaats met generaal Pershing, waarbij zich roerende tooneelen afspeelden. ?l.i:«A5?SELNGE\, -CWNUBRTEN, »-..v Eiken dag bujscoopvooestailing, 7—11 uu' n.m Eiken Dinsdag vhu 3 S a\u\ Verg. Vrouwen comité v. d. Distributie Vin contiush rns. Donderdag 19 Sept. Ned. Operette gezelschap. Schouwburg, 8 u. Vrijdag 20 Sept. Concert Molenwater 8 iuur. VERSCHILLENDE BERICHTEN. DE SPOORWEGRAMP BIJ WF.ESP. Er blijven hardnekkige geruchten de ronde doen, Jat onder de brokstukken dijk, die neergestorl zijn, en waarboven nog twee spoorwegrijluigen gedeeltelijk in elkaar gedrukt liggen, nog een derde wagen bedolven zou zijn. Hieraan schrijrt men toe, dat er nog personen vermist worden. De heer Krctschmar van Veen, die gistermorgen op het terrein der ramp aanwezig was, verzekerde aan de N. R. Ct. echter, dat dit uilgesloten is, aange zien het aantal wagens, dat op de plek des onheils is aangekomen, gelijk is met het aantal, dat uit Amersfoort is vertrok ken. Ook gaf hij de verzekering, dat hel bericht onjuist is, dat er nog twee con ducteurs vermist zouden zijn. Men is nog steeds met zooveel mogelijk voortvarend heid werkzaam, om de gekantelde wagens op te ruimen. Voordat men hierin ge slaagd is, zal men vermoedelijk géén zekerheid kunnen krijgen of de ruines nog dooden bevatten. 1 Zaterdagavond en Zondagmorgen wer den nog een arm, een; been, nieren eni andere ingewanden gevonden. Ook is toen uit een d«r verbrijzelde compartimenten no'g het lijk te voorschijn gekomen van een ongeveer 15-jarig meisje, welks hoofd en heenen ouboscliadigd waren, doch wier geheele verdere lichaam afschuwe lijke verminkingen vertoonde. De Belgische militair Desmet Is Za terdagavond in het O. L. Vrouwen gast huis overleden. Naar aan de TeL gemeld wordt, heb ben Zaterdag na de ramp verscheidene personen van de droevige gelegenheid; gebruik gemaakt om te stelen. Drie die ven zijn aangehouden, die gouden ringen in hun vaslzak hadden. Een. ambtenaar vaa de spoor, die eert hoeveelheid geld bij zich had om in Am sterdam aan personeel .uitbetaling te doen, legde dit zoolang in het blokhuis neer; een uur daarna was het verdwenen. Bnitenlaid. Da Oorlog. De tfioeatand. De Gostenrijksch© vredesnota heeft door de wereld geen schok laten gaart als het voorstel van 1916; dat wijst er4 wel op, dat liet geuaan is op een onge schikt oogenblik, en zoo worat het dan ook allerwege beschouwd. Hieronder laten wij ecniire persbescliouwingcn vol gen; behalve deze ligt ook Balfour's oor deel voor ons. Dit werd uitgesproken' enkele uren, nadat de minister van het voorstel kennis had genomen en is dus geheel per oonlijk te beschouwen. Het' komt hierop neer, dat Balfour van het voorstel geen resultaat verwacht. „Ik kan eerlijk verklaren, dat ik in dc Uiaus gedane voorstellen, -voor zoover, ik ze heb kunnen bestudeeren> biet de* minste hoop zie, dat wij het gewenschte idóel een vrede, die iels meer is dian; een wapenstilstand, zullen bereiken. „Ik wil dadelijk verklaren, dat ik in stem met de O.-H. nota, waar deze zegt, dat de gekeclc beschaving op het spel' istaat. Ik erken, ,dat de voortzetting der", vijandelijkheden veel in gevaar brengt en zelfs doet verloren gaan, wat 'dier baar is aan ieder, die belang heeft bijt den vooruitgang der menschheid. „"Welk middel stellen de vijanden voor om een eind le maken aan 'den toestand Naar mijn opinie dit: dat de vijandelijk heden niet gestaakt worden, maar dat er besprekingen worden aangeknoopt door niet-verantwoordelijke persionen. Ik ontken niet, dat zulke besprekingen on der zekere omstandigheden een kostbaar middel kunnen zijn om tot een overeen stemming le geraken. Het kan "de wonden genezen, die niet geheeld kunnen worden door een uitwisseling van redevoeringen en documenten, en er kunnen omstandig heden zijn, onder welke een vriendschap pelijk onderhoud, met het doel om inis>- verstanden uit den weg te ruimen cn tot een overeenkomst te geraken, een' mid del blijkt le zijn tqt. hersljel van den vrede. Maar bestaat er ook slechts het geringste vooruitzicht, dat de thans heer- schende omstandigheden die zijn, onder welke met vrucht besprekingen kunnen worden aangeknoopt? Ik kan dit niet in zien, hoezeer ik persoonlijk deze voort stellen gunstig wensch te ontvangen. De O.-H. nola rcgl TOllromcn tórcclil, d.nli de zienswijzen der partijen in dezen strijd uitecnloopen en, n/iar verwacht kanvvoh- den, zullen blijven uiteenloopcn. Gedu rende Je vier oorlogsjaren zijn er stellig wijzigingen in gebracht. In dat gansche tijdperk hebben de Duitschers, noch door hun regeering, noch door eenig verant woordelijk lid der regeeriug iets doen voorstellen, wat verdient een vredesaan'- bod le werden genoemd. Breedvoerig werd betoogd, hoe dapper en onoiver- wiunelijk de Duitsche legers waren, dat zij natuurlijk nimmer verslagen zouden worden, maar voor zoover ik mij her inner kwam er nimmer één enkel con creet voorstel omtrent de voorwaarden, op welken grondslag de vrede, dien zij vvenschten, zou worden gesloten,)" 1 Zoolang er niet dergelijke voorstellen zijü, die cea stevig houvast bieden, kun nen onderhandelingen als de bedoelde geen resultaat opleveren. Volgens Reuter zal. in dien zin) ver moedelijk het antwoord der geallieerden geredigeerd zijn, dat nog wel eenigei dagen op zich zal laten wachten, daan de geallieerden alleen in onderling over leg en na ernstige overweging zullen ant woorden. Hel bovenstaande was reeds gezet toen wij de hedenmiddag gebulletineerde ver klaring van Lansing ontvingen. Die is duidelijk en afdoende: „Wij hebben onze voorwaarden uiteengezet, die kunt ge aan. vaarden; gepraat erover 'is doelloos!" Zoo krijgen Wij dus zekerheid van wat we reeds veronderstelden, n.l. dal althans één van Ooslcnrijk's vijanden het voórstel afwijst. Dc geallieerden, tegen over wie Amerika nog'steeds een afzon derlijke positie inneemt, zien zich, even als bij hel voorstel van den Paus, doon, dat land den weg afbakenen- Hun ant woord zal slechts gradueel van dat van den machtigen bondgenoot kunnen ver scnillen. Oostenrijk cn Duitschland weten het nu. Zij kunnen Wilson's voorwaarden als basis nemen voor mogelijke onderhan delingen of zij hebben deni strijd voort te zetten. Amerika gevoelt zich stjerk) in zijn jonge machtsontwikkeling; het beseft Duitschland te kunnen dwingen lol het aannemen van zijn voorwaarden en weigert water in zijn wijn te doen. Het sta°t nu aan de bondgeniooten uit' Midden-Europa om te overwegen of dit besef gegrond is. Zij hebben totnogtoe Amerika's eischen afgewezen als rakens de hun leven als onafhankelijke staten. Blijven zij bij die meening dan kunnen zij niet de Amerikaansche voorwaarden aanvaarden, maar moeten zij den strijd voortzetten. Dan is er iels waars ip hun voorstelling, dat zij een verdedigings oorlog strijden. De groote vraag is echter of zij bij hun volk voor dien oorlog,, voor deze zienswijze van de, zaak, nog steun zullen vinden. Is dat er van door drongen, dal de Amerikaansche eischen le ver gaan, dat verzet dus het eenige( mogelijke is, dan zullen zij ongetwijfeld' ook de kraclil bezitten tot dat verzet, dan -^al de oorlog in kracht en ver, bi tiering nog toenemen en nog eindeloos verlengd worden. Dan staat onis eere strijd te verwachten, die naar waarheid licroïsch heeteu mag en die het totnul vertoonde in de schaduw zal stellen., 1 Is echter de psyche van het Duitschei en Oostenrijksche volk nog tot zulk een', opleving in staat? Het Oostenrijksche' vredesaanbod gaf geen blijk van kracht of ©vefmatig zelfvertrouwen. Wat wij den laatslen tijd uit Duitschland hoore.T, geeft dat evenmin. Men is in beide landen strijdens- en ontberiugsmoede. Een eer- volle aftocht moet beide landen aan genaam zijn geweest. Hiertoe snijdt Ame'- rika's antwoord hun den pas af. Zoo heeft do Oostenrijksche stap, die op een slecht gekozen tijdstip werd on dernomen niet den vijand, maar de bond- genooten zelf Vjoor een moeilijke beslis sing geplaatst. Zij hebben de vraag te overwegen of zij zich moeten onder werpen of de krachtproef zullen hebben te doorstaan, die meer een krachtproef is naar binnen dan naar buiten. De Oostenrijksche slap kan tengevolge hebben, dat het Duitsche en OostenrijkJ- sche volk zich overwonnen verklaren en een tragisch einde aan den oorlog bren gen. Zij kan ook de volken Weer nader tiot hun regeeringen brengen en een nieuw tijdperk van strijd inluiden, dat dan terecht den strijd om de beslissing brengen zal. De wijze waarop de pers in beide landen op Lansing's antwoord zal rea- geeren kan reeds een aartwijzing geven omtrent de gevolgen. Wij weten te wei nig van den geestestoestand in Duitsch'- land en de dubbel-monarchie om ons a«n een voorspelling te wagen. M Op het Fransche oorlogstoon eel was het vrij rustig. Op het front in Woeuvre schijnen de Duitschers de linie, die zij voor hun vaste verdediging hebben be stemd, hereikt te hebben en had geen verdere verschuiving meer plaats. Alleen In de streek tuóschen Aisne m Oise zetten de Franschen hun aanvallen hardnekkig voort cn blijven zij, zij het ook met kleine beqtjes vorderen. Nu) namen zij den Apenberg, vlak bij Vauxaih- lonx en vorderden zij bij Sancy, waarbij zij tnoderscheidenlijk 300 en '600 gevan genen maakten.- Do ontvangst van het Oosten rijk sell e voorstel. Het Oostenrijksche vredesvoorstel heeft geen goede-pers, noch bij de geallieerden, inoch hij don Duilschon bondgenoot. De correspondent van de Associated Press te Washington seint: In officieele krin gen hier'vat 'men het Oostenrijksche voorr stel aldus op: Oostenrijk staat te kraken, en, in^ plaats van lijd te verkwisten met vrédes- Igepraat, dat erger dan nutteloos is, is nu het oogenblik daar, om Oostenrijk zoo hard mogelijk slagen toe te brengen! 1 Een formeel commentaar laat nog op zich wachten, men moet natuurlijk eerst den lofficieelen tekst van hel voorstel, hebben. Uit gezaghebbende bron kan worden [geconstateerd, dat iedere islap, die de Vereenigde Stalen zullen Ondernemen, in overeenstemming zat zijn met de bondge- mooten. Ambtenaren van het ministerie geven te kennen, dal, voor zoover het Oostem- rijksche voorstel overeenkomt, met den tekst in de dagbladlelegrammen, er maar één antwoord kan zijn, namelijk de zin, waarmee ®Wilson zijn redevoering te Bal- timore heeR besloten „Er is dus voon ons maar één 'mogfelijk antwoord Geweldi tot het uiterste, zonder zuinigheid of beperking." In denzeïfden geest spreken ook ver scheidene Engel che bladen. De „Daily. „Chronicle" wijst er op, dat dit de eerr ste reehtstreeksche toenadering vau do cone oorlogvoerende partij tol een an dere Is, welke plaats gehad heeft sedert) de oorlog begonnen is. „Als zoodanig beeft zij bijzondere beleekenis. Twee be weegredenen hebben de n]ola ingegeven: de eerste is, dat zij den entente^ mogend heden ongelegenheid wil berokkenen, door, hel odium voor de voortzetting van den oorlog op hen te laden, de andere is. een werkelijk smachten naar vrede. Te. Berlijn en Weenen beseft men nu voor het eerst, dat de centraleu bij geen moge lijkheid kunnen winnen, en, in plaats van het uitbundige gesreoef over de over winning, dat het begint van den grooten Keizer-slag in Maart inleidde, is een vreei- selijke angst voor een nederlaag en een ramp .inkomen. 'De Oostenrijksche nota gaat ecluer uit van de veronderstelling, ,dal er geen waarschijnlijkheid bestaat op een miliiuire overwinning van een van heide partijen. Van dat standpunt uib pleit zij voor vrede door schikking. Nie,- mand, die ook maar een greintje mede dongen heeft, zou willen dat de dood strijd dezen oorlog ook maar eere enkele daz langer voortduurde dan vol strekt noodig was, maar na al wat zij) geleden hebben., zijn de Entente, mogend heden niet van plan, zich te lateu paaien Jnet een vrede, Mie geen werkelijke vrede is, en die alleen een nieuwen oorlog zou hetpekenen op een oogenblik, dat den niilitairisten van Midden.-Euro pa gelegen kwam. De vrije naties der wereld zijn besloten, aaneengesloten le blijven, lol de >110 ode bedreiging voorgoed ter zijde gesteld is. Dat zal niet het geval zijn, voor hel aanzien van het Duitsche uiili'.airisme vernietigd is, en niets zal

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 2