DI)ELBURGSCHE COI R ANT. No 171 Dinsë&u S3 «faili iisïé» RSSR-.A» 1 Sit Slant 10 Prïkiieie. lib- Jaarpas. A hond prijs per kwartaal 'n M l «riburg en bij de agenten in Vlhv.npe-a .-e Goes r 1 55; per pest f 1-75 Advertentie» 2d cent per regel 9ij abonnement veel lager. Familieberichten eti dankbetuigingcu ?eu 1 regel i f 1.50. Peren: taande aövertentieprfjnwi worden met 20 »ft toeslag verhoogd. TOCH NOC. "We hadden nog steeds de geruststel lende gedachte dat onze verkiezingen wa ren voorbij gegaan zonder dat de oorlog idaarop een directcn invloed uitoefende. Van pro-dit en pro-dat hadden we niets gehoord, en liet geschrijf in sommige buitenlandsche bladen is hier voor ken nisgeving' aangenomen, zonder dat er op is ingegaan. Maai" nu blijkt ons achteraf dat wel degelijk door 'een blad in ons land, ge poogd is dat onzuivere element in de verkiezingen te mengen. Dal was de .Toekomst", wier redactie links is. maar die adviseerde om rechts te stemmen. In een polemiek met een inzendster die bel daarmee niet geheel eens is, motiveert de redactie het advies aldus: „Wie builen onze grenzen heeft omgezien, kan het niet ontgaan zijn, dal nagenoeg overal de felle Entente- stokers tol de zoogenaamd^ - 'libera len en radikalen behoor'en, en dat v de ondergang van zoo menig land in den wereldoorlog voornamelijk aan hun bedrijven is te wijlen geweest. Ook waar de neutralen groot nadeel te boeken hadden, in Noorwegen, Zweden, Spanje en ook in ons land werd dit door de zoogenaamd-libef- rale politiek in reeders- en handels kringen berokkend. 1 Red. M. C.) In ditzelfde nummer zal men nog een blijk vinden, hoe de nieuwe po litiek der Zweedsche liberalen op een fiasco is uilgeloopen. In Noor wegen ging hel niet anders. Daar voor nu wenschen wij ons eigen land le behoeden. Wij hebben ten slotte meer vertrouwen er op, dat rechts geen onberaden stappen zal doen dan links, waaronder velen zich maar al te gemakkelijk door phra- zen en slecht overdachte leuzen la ten inpakken." We zijn zoo vrij itog een ander en veel sterker motief achter het advies te zoe ken, nl. de wetenschap dat dr. Kuyper, en op zijn voorbeeld tal van volgelingen, zeer sterk pro-Duilseh gezind zijn. Die zijn echter zelf zoo verstandig en wel- beheerschl geweest om dat onderwerp niet ïn den binnenlandschen strijd te brengen. Stel je voor 'dat bij die verkie zingen ons land partij had gekozen in den oorlogf Maar zulke overwegingen gelden voor de vor-duitsclite Toekomst- redactie niet. Over die houding van de Toekomst zullen we geen ander woord gebruiken dan misselijk. Voor de rest is zij ons geen moeite van een bestrijding waard. Alleen viel hel ons legen dat de "ka tholieke Residentie-bode het stukje met instemming vermeldt, en het inzicht prijst dat men „rechts zich niet zoo licht laat inpalmen". Die aanteekening zou doen vreezen dat juist de Residentie-bode heel onnoozel op weg is zich le laten inpal men door de vleierij van een blad, dat waarachtig niet kan bogen op een behar tiging van Nederlandsche belangen. Zou het IlaagSche blad soms willen be weren, dat de mannen van het huidige Kabinet ook allen mannen van links zich -door de Entente hebben laten in palmen luchtspiegelingen de gelieele een heid van rechts een zeepbel is zon der hem. Men heeft hem vooraf niet ge noeg gekend in de verkiezingscampagne; vooral de Roomschen hebben hem links laten liggen (zoo heeft li ij in zijn orgoar* te verstaan gegeven), maar nu zullen ze eens ondervinden dat ze zonder hjem mach teloos 2ijn. Hel zilting nemen van anti-re- volulionairen in een rechlseh kabinet heeft hij met een soort van poliliekö blokkade verstopt. En voor het verlof lot uiLvarën schijnt hij voorwaarden èe* stel len, die de Roomschen aantasten in hun positie van numerieke hegemonie. Durft dan niemand onder de anti-re volutionairen zich verzetten tegen een verbód van dr. Kuyper? Wel, er zijn er onder de intellectu eelen van de partij genoeg die liet wel» zouden willen. Maar de heer Heemskerk schijnt niet door dr. Kuyper alléén te wordenachterafgehouden. De heer Co lijn dirigeert wellicht liever de Bataaf- sciie dan een ministerie welles vastheid afhankelijk zou zijn van den dageljjkscheu ,luim in de Kanaalstraat; hij is „naar bui tenaf" getrokken en zal in Domburg nu en dan wel eens in de krant lezen welke moeilijkheden er in de Kabinets formatie zijn. De heer Van der Voort van Zijp schijnt, sclioon voorzitter van de Kamerfractie, in 'l geheet niet minislrabel te worden geacht. De heer Idenburg ein- gelijk leeft uit do veneralie voor zijn van ped gegeven leider en verroert geen vin ger zonder dal deze leider het goedt vindt. En dan' Wie „De Standaard" bezit, beheerseht nog altijd do „kleine luyden" onder de anti-revolutionairen, dat wil zeg gen de groote massa der partij. Wat het voor een rechtsch ministerie zeggen wil do,or „De Standaard" niet voor „echt wagenschot" te worden gehouden, heeft het kabinet-Heemskerk in zijn eerste re. geeringsjaar ondervonden. Ook toen was de groote misdaad begaan, niol vooraf permissie le vragen in de Kanaalstraat vóór men portefeuilles aanvaardde. Wel ke anu-revolutionnair zal zich licht weer in zoo'n posilie wagen? Want „De Standaard" beheerseht de anti revolutionaire partij en dr. Kuyper beheerseht nog' steeds De Standaard. Hel doel er niet toe wat hij er in schrijft en hoezeer hij meermalen loont, niet zoo goed meer op de hoogte te zijn als vroe ger, 't koml er niet op aan welke zon derlinge vergissingen hij soms maakt. Zijn kleine luyden slikken alles als manna. Elk woord van dr. Kuyper is voor hen wat dal van den Keizer is voor een ouderwet- schen Pruis, zoo'n woord waaraan men niet mag „deuteln und drehen". Mem moet dat maar aannemen voor waarheid. Zoo is het. En zoo schijnen de moeilijkheden der Kabinetsformatie, waarin ons land zich ilhans bevindt in een tijd waarin oen tk missiontiair ministerie zoo spoedig moge lijk behoorde te worden vervangen, te worden beheerseht door de vraag, wat het bón plaisir is van een grijsaard irfl fWeisser Hirsch, dien, hoe groot ook zijn verleden is. thans geen ernstig politiek man zelf voor ministrabel houdt. De Staatsman Kuyper heeft afgedaan. Maar. tde jonrnalist Kuyper legt. meer dan 80 jaar oud, zijn hand nog op een spannend! moment van de Nederlandsche politiële. Zal nu die andere grijsaard die Tliorbocke noemde oens Groen zijn vriend en tegenstander' dr. Kuyper =J vijand en 'medestander wellicht ware te hoe ton, beter tot een accoord mei lven$ kunnen komen dan dr. Nolens? Waarlijk, het schijnen zonderlinge moei lijkheden waarlegen een oplossing der crisis tot nu toe stoot. UIT DE PERS, K a b i n e t s m o e i 1 ij k- hedeu, In een beschouwing van den hoefijzer correspondent van het Handelsblad zet deze uiteen dal de moeilijkheden dje hel! vormen van een kabinet ontmoet niet liggen bij den persoon van den formateur en ook niet in de buitenlandsche zaken. Ze schuilen elders, binnen de voormalige coalitie. In Roomsche bladen heeft men af er. toe reeds eenig weerlichten kunnen waar-» nemen De Roomschen waren niet van plan, zoo werd te verstaan gegeven, zich do positie te laten ontnemen waarop hurt 'getalsterkte hun recht gaf. Ei zoo, waren andere partijen van rechts dan onge neigd, die positie in haar volle numerieke realiteit le erkennen? Anderzijds is hel, door De Stau'<lanrdw wel zeer duidelijk geworden daL het nog minstens Onzeker is, of, en zoo ja op welk beding, de anti revolutionairen zitting wil len neon mogen nemen in een. rechtsch kabinet. Dr. Kuyper schijnt nog even te willen doen gevoelen dat Jjij1 er óók nog' is en dat do unie* niystica phrase, de „wortel des gcloofs" een mythe, de gemeenschap der „heterono men" tegenover die der „autonomen" een NEDERLAND EN DE OORLOG. Ontvluchte Russen. De vorige week zijn in twee gevallen Russische, uit Duilsche krijgsgevangen schap ontsnapte, soldaten, die ons land hadden welen le bereiken, op hoog be vel weder aan de Duitsehe grenswacht nit- gele\erd. Deze maatregel zou zijn grond vinden in het feit, dat er vrede is tus- schen Duitschland en Rusland. De N R. Ct. verneemt, dat deze maat regel thans, na stappen door het Russi sche gezantschap ondernomen, herroe pen is, zoodat voortvluchtige Russen voortaan opnieuw een veilig heenkomen in on)s land kunnen vinden. DISTRIBUTIE EN PRODUCTIE. Zeep. De minister van landbouw deelt in een circulaire tot de gemeentebesturen me- 'de, dat de toestand op het gebied der zeepfabricage thans zóó is, dal er voor een drietal maanden voldoende0grond stoffen voor de fabricage van zachte zeep beschikbaar zijn, ten einde een vierwekelijlcscli rantsoen van 0.25 R.G. (2Vs ons) per hoofd te kunnen verschaf fen, terwijl er voor de daarna komende maanden maatregelen worden voorbereid pm-te Irachten ook 'dan nog zij hel ook een verminderd zeeprantsoen te kunnen ver-schaffen. Als grondstoffen worden nu gebruikt de afv.alvetzuren der margarinefabrieken Uil deze mededeelingen, zoo zegt de Minister, moet nu nog niet het gevolg worden gelrokken, dal de distributie van zaclile zeep een der eerstvolgende dagen zal plaats vinden. De geheel nieuwe grondstoffen, welke gebruikt zullen wor den bij de vervaardiging van zachte zeep (afvalvetzuren en potasch tegenover vroe ger lijnolie en kaliloog1) kunnen aanlei ding lol vertraging der fabricage geven; de zachte zeep, welke gedistribueerd zal worden, zal belangrijk afwijken van de zachte zeep, aan welke hel publiek ge wend geweest is. Het publiek zal dus goed doen er op te rekenen, dat pas in de eerste helft van de maand Augustus tol beschikbaarstelling van zachte zeep zal kunnen worden overgegaan en dan nog wel van een zachte zeep van andere samenstelling dan de gebruikelijke. Prijsverlaging vette kalveren. Naar wij vernemen is binnen zeer korten tijd te verwachten, dat de prijs der vette kalveren, die door liet Rijks kantoor voor Vee en Paarden zullen wor den overgenomen, niet onbelangrijk zal worden verlaagd. Huisslachtingen voor maaiers en hooiers. Het Bureau voor Mededeelingen mzake de Voedselvoorziening bericht, dat, nu de maai- en hooitijd als afgeloopen kan worden beschouwd, geen vergunningen voor huisslachling meer zullen worden verleend ten behoeve van maaiers ei) hooiers. - Eikels. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de voedselvoorziening meldt. Bij hel Rijkskantoor voor thee en koffie is een regeling in voorbereiding voor de inzameling, liet vervoer en de verwerking van eikels van den oogst 1918. De plat tclandsbevolking, die voornemens is zich bezig ie houden met de inzameling van #eikels, zal in haar eigen belang wel doen niet vóór October eikels, welke dan nog onrijp zijn, af te slaan. Zij zal hare moeite voor hel inzamelen belangrijk beter be loond krijgenindien zij later volgroeide, rijpe eikels aanbrengt. De hotels en olie en boter. Een deputatie uit liet bestuur van den Holelhoudershond heeft een onderhoud geliad met de directie van» liet Rijkskan toor voor vleesch en vetten en zulks in verband met het verkrijgen van olie, waarvan de levering is stopgezet, tot enorm ongerief der bedrijfsgerioolen. Ge durende de besprekingen bleek de groote welwillendheid van de directie van dit Rijkskantoor en haar bereidwilligheid om het holelbedrijf in deze te helpen. De wijze, waarop zulks wellicht zou kannen geschieden, werd bij de besprekingen reeds in onderling overleg bepaald, doch nog afhankelijk gesteld van een nader door de directie definitief te nemen besluit. Vrijdagmorgen kwam het teleurstellend bericht van het Rijkskantoor voor vleesch en vetten, dat voorloopig van toewijzing van olie niets lean komen, daar het groote gebrek aan vetten en oliën niet toestaat, thans eeuige toewijzing aan hotels te doen. Op het bolerrantsoen krijgen de groote gemeenten 10 pet., de kleinere 5 pel. toeslag, waaruit naast de verschaf fing door middel van bolerkaarlen in de behoeften van het reizend publiek le voldoen is. Broodgraan voor de boeren, Het hoofdbestuur van de Vereeniging van Nederlandsche akkerbouwers geeft den minister van landbouw enz. in over weging aan landbouwers en vaste ar beiders moet broodgraan gelaten worJ den, terwijl dan aan lien geen brood kaart dient uitgereikt le wordeli voor losse arbeiders, zoogenaamde seizoen arbeiders, ïnoetcn de plaatselijke commis sies bepalen, wanneer en voor hoelang dezen geen broodkaart ontvangen - maar wel broodgraan van den landbo; wer, bij wien zij werken. De V. N. A. blijft onverzwakt op het standpunt slaan, dal de akkerbouwer het recht heeft van zijn eigen verbouwd graan te eten. De V. A. verwacht, dat de J oogst zeker niet minder zal bedragen dan die van 1917. De V, N. A. blijft op hel standpunt staan dat genoeg broodkoren in ons land ve bouwd kan worden bij goede prijsrege ling en bij middelmaligën oogst, terwijl het laten van eigen verbouwd graan voor den landbouwer de volksvoeding ten goe de zal komen. Natuurlijk kan de V. N. geen garantie geven, dal voor den oogst 1919 een voldoend aantal H A. met broodkoren zal worden bezaaid, maar wel geeft zij de oprechte verzekering1, dat zij alle hulp zal vei^leenen om hiertoe, te geraken, wat zij kan doen, omdat ve len van de grootste akkerbouwers in Nederland, leden barer vereeniging', zich reeds bereid verklaard hebben. Inventarisatie van vee. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt- Van 18 lot 31 Juli is, behoudens ten beg hoeve van het legier en zieken, alle ver voer van runderen, schapen, varken^, paarden, bokken en geiten stopgezet, ten einde gedurende dat tijdyalc een inventari satie van alle vee tot stand te brengen. Daartoe wordt aan eiken houder van rundvee, schapen, varkens, paarden, bok ken en geiten een kaart uitgereikt, waar op nauwkeurig aanteekening dient te wor den gehouden van den toestand in den nacht van 17 op IS Juli 1.1. te 12 uur, maar bovendien iedere wijziging behoort le worden bijgeschreven. De plaatselijke correspondenten van het Rijkslcantoor v. Vee en Paarden, dal de inventarisatie bewerkstelligt hebben een tweede exemplaar van de kaart en controleereu invulling en bijhouding. Vervolgens worden er verzamel staten gemaakt van den toestand in elk corres pondentschap, waarna de gegevens eerst provinciaal en daarna over het geheel© and worden bijeengebracht -^n gerang schikt. De bedoeling is aldus deze in- ■enlarisaüe te doen strekken als grond slag voor een burgerlijken sland en ge makkelijk overzicklelijke graphieken van den gehcelen veestapel. Het groote belang van deze zaak, ook voor de houders zelve van paarden, run deren, enz., behoeR niet nader le wor den betoogd. Daarom zullen de veehou ders, willen zij zich niet blootstellen aan bijzondere maatregelen, wel doen hun volle medewerking te verleenen, zoowel bij de telling als bij latere inspecties of bezoeken door de ambtenaren van bet Rijkskantoor voor Vee en Paarden, en toe te laten, dat die ambtenaren met him helpers het erf betreden ter uitoefe ning hunner betrekking in verband met de inventarisatie. Voorts zullen de veehouders him opga ven met hun handteekeninjg moeten be krachtigen. Ook aan het vervoerverbod zaï streng de hand worden gehouden. In bijzondere gevallen van dringende nood zakelijkheid kan echter, op een verklaring van den burgemeester, door het Bijkan toor van het Rijkskantoor voor Vee en Paarden een vervoerbewijs worden ver strekt. USt Middelburg, - Gisteren is alhier, als vervolg op vroegere vergaderingen, definitief een coöperatieve vereeniging' opgericht met hel doel varkens te mesten, voor het slachten waarvan men toestemming zal trachten te verkrijgen, om de leden voor den komenden winter van vleesch te voorzien. Voorloopig zijn 39 leden toe getreden, Gisteren is alhier aangekomen do eerste van-de vier groepen der Neder landsche reis vereeniging, die dit jaar volgons het vacantiehuisplan ons eiland, Zuid-Beveland en Zeeuwsch Vlaanderen \V. D. bezoeken. Zondag is de laatste dag, en dan komt Maandag de tweede groep. aangespoeld. Het is na schouwing door den dokter vervoerd naar het lijkenhuisje op de begraafplaats. - Distributiebedrijf te Westkapel- le; bon 76: 1 HG. eenheidsworst te be- komen van 22 Juli tot en met 27 Juli; bon 77: 1 II.G. goede soort kaas, van 22 Juli lot en met 29 Juli. -o Uit Zpid-Beveland. Maandagmiddag, toen de arbeider v. d. H. le S chore aan het delven was.' (bespeurde hij in een veld met tarwe een |man. die iets deed, dat hem verdacht voorkwam Naderbij gekomen, bemerkte hij, dat de persoon bezig was cca fiets jte demontecren. Bij do komst van den arbeider sprong bij op zijn eigen fiets (nam banden, pedalen en zadel van Je uil elkaar genomen fiëts mede en liet het? frame en wielen liggen. liet overblijfsel van de hoogstwaarschijnlijk gestolen fiets werd bii de politie gebracht. KERKNIEUW®. Ned Iierv. Kerk. Beroepen te Ouddorp J. Boss te Vin- kevecn: le Rouveen A. Oskam, te Bent huizen; te Oud-Loosdrecht N. J. Luijen- dijk te Tuil en 't Waal. Aangenomen naar Nieuwkoop J. K»ooy, cand. te Rijnsburg. Bedankt voor Raamsdonk G. H. Bee- kenkanvp, te Oldebroek voor Donker broek en Ilaale K. A Beversluis,candi. le Zuidwoldc; voor Ellcwoutsdijk W. A. Zeijdner, cand. te 's Gravenhage Geref. Kerken Aangenomen naar Utrecht als miss. predikant te Poerworedjo L. Netelen bos. thans miss. prod.van Delft te Wo- nosobo. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Uit V-Iis&ingen. Bij den inspecteur der directe belas tingen enz. te Vlissingen is ontvan gen onder letters D. M„ f 76, wegens te| weinig betaalde bcdrijfs-, inkomsten- en verdedigingsbelasting over 1911/15—1916 ,'17; onder letter J f 52.53 en onder lei- Iers C. M., f 37.24 wegens te weinig be taalde inkomstenbelasting over 1915/16. Uit Walcheren Distributie te Souburg Woensdag 24 Juli ajs. des avonds om half acht zullen bons voor schoenen {worden uitgereikt aan hen die nog geen bon ontvingen of slechts gedeeltelijk bons voor leden van hun gezin verkregen. Sléchts één bon per gezin wordt afge geven. Woensdag aan hen wier namen beginnen met de letters A. tot en met II Vrijdag d. a. v. voor de letters1 I tot en niet P en Maandag 27 Juli voor de letters R lot en met Z. Ter aanvulling van het bericht be treffende de aanspoeling van een ver moedelijk Duitschen vlieger op het strand le "Bigge kerke kan worden gemeld Hat hel lijk was van een forsch gebouwd: man. lengte 1 90 M„ ongeveer dertig jaar. bruin hoofdhaar. De kleeding bestond uit wit keper overhemd en dito onder broek waarop niet roodc letters E. vervolgens een gummi vliegvest-met wol gevoerd, een grijs groene bovenbroek, zwarte gebreide sokken eveneens anërkt met E. S„ kooge reigschoenen en leeren beenkappen, met aan een beert een vliegerslaars met wol gevoerd. Aan <len ringvinger der linkerhand zat een gouden ring met steen .waarop aait den binnenkant gegraveerd E. S. In Treue fest 25/12 12 W Niss. Uil een en ander wordt het vermoeden versterkt dat het een Duitsehe vlieger is. Hel lijk zal op dc algemecne begraaf plaats worden begraven. Aan den dijk te W e s t k a po] 1 c„ even Jiezuiclcn den molen, is Maandag avond hel lijk van een Engelschen vlieger De Provinciale B i b 1 i o L Week. Aan hel verslag van den Bibliothecaris der Prov. Bibliotheek in Zeeland onllee- nen we het volgende, waarbij de lus- sclien haakjes geplaatste cijfers die zijn van het vorig jaar Van het Zeeuwsch Genootschap kwa men m bruikleen 317 nrs. (283), ten ge schenke werden ontvangen 537 (359) én aangekocht 339 423; nrs., een vermeer dering dus van 1293 (2065) nrs. Het aantal bezoekers was 631, (vorig jaar 625); het aantal bezoeken 6467, (7173\ dat der uitgeleende werken 9044 (10.526). Dit jaar doet zich dus de ebbe in den stroom der Belgische uitgewekenen, die in 't oorlogsjaar 1914 't aantal be zoeken plotseling met 1000, 't aantal uit- leenmgcn in 1914 met 2000, in 1915 nog eens met 1000 had doen stijgen, ter dege gevoelen met een vermindering van 700 bezoeken en 1500 uitlceningen. De verwachting met de subsidiever- hooging van f 500 een aantal studieboe ken op gebied van techniek, land- fen tuinbouw, handelswetenschappen entaal- studie aan te schaffen, kon, tol groote teleurstelling, slechts in beperkte mate verwezenlijkt worden. De Bibliothecaris was er ongelukkig heelemaal niet op be dacht geweest, dat t veclvuldiger ge bruik de boeken ook veel meer zou doen lijden cn onmiddellijke herstelling zou noodzakelijk maken. Dc post voor bind- •werk nam schrikbarend toe, oolc door de tijdsomstandigheden, gebrek aan linnen steeg daardoor in 1916 tfb f300, in 1917 lot f 1 11, nam eindelijk dus zoo goed als de geheele verhooging in be slag. altijd blijft dit dus de zwakke plaats m dc Bibliotheek; ze bezit een prachtige verzameling 17de,- 18de cn 19de ceuwselie werken op allerlei gebied van wetenschap en kunst, mooi materiaal voor retrospectieve studie, doch sluit nog bijna geheel niet aan bij 't bedrijfs leven en de wetenschap van onzen lijd, ook niet bij de studie van 't jongere ge slacht. En toch, ook in de laatste richting ligt vooral 't groote belang eener openbare bibliotheek in een provinciestad; de oudere bezoeker heeft reeds een geves tigde plaats in de maatschappij, de jon gere moet die nog veroveren, en hoé ruimer de middelen daartoe binnen ieders bereik worden gesteld, vooral van den onbemiddelde met energie en studie- lust, boe grootcr aantal zeer te waar- deeren krachten tot haar volle ontwik keling komen en hoe sneller de volks kracht zal toenemen. En waar Duitschland o. a. blijkens zoo vele uitingen in verschillende vaktijd schriften voor bibliotheekwezen al haar hoop houdt gevestigd op 't jongere ge slacht en nu reeds zich inspant om dit weerbaar Ie maken voor den komenden cconomiscben strijd, ook door ',t mid del van ruim voorziene bibliotheken en leeszalen, nog meer dan vroeger en dat wil wat zeggen verdient dit belang" wellicht ook bier overweging en dringt zich dc vraag op, óf niet een versterking van dc bedrijfsmiddelen der Bibliotheek zeer gewensclit ware.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 1