No 134. Maandag 10 Juni IMS. 116' Jaargoaj con: a a t. MET HET OOG OP HET VROEGER VERTREKKEN VAN VERSCHILLENDE POSTEN MOETEN WIJ INZENDERS VAN ADVERTJBNTItN VERZOEKEN TE ZORGEN, DAT DEZE UITERLIJK 12 UUR N.M. IN ONS BEZIT ZIJN, ANDERS KAN VOOR PLAATSING IN HET AVOND NUMMER NIET WORDEN INGESTAAN. DB ADMINISTRATIE Abonn. prijs per kwartaal in Mid delburg en bij de agenten in. Vlissingea £Ci Goes f 1.55; per post f 1.75. Advertenties 20 cent per regel. 10ÏJ abonnement reel i*ger. Familieberichten en dankbetuigingen uur 1—7 rcgple f 1.50. Bovenstaande advertentieprijzen worden met 20 o/o toeslag verhoogd. aiki'iiuki. BEMIDDELING DOOR DE NEDER LANDSC1IE REGEERING? De heeren mr. H. C. Dresselhuys, Kir, dr. D A. P. N., Kooien, en mr, V. H. Rutgers, alle Ürije leden der Tweede Ka lmer en eveneens alle drie bestuursleden' van den Ned. Anti Oorlog Raad, hebben ■een „verklaring" gepubliceerd, waarin zij imet tal van aanhalingen uit redevoe ringen en artikelen van officieele en •-niet-officiëele Engelsche personen, en van verschillende politieke personen in Duitschland, betoogen dat, ondanks hetgeien thans op het oorlogstooneel ge beurt, aan beide zijden der oorlogvoe renden sterker dan ooit bet verlangen Waar vrede tot uiting komt. "Waj bedoelen, zeggen zij, met dit ver- langen naar vrede vanzelf sprekend niet een verlangen naar het opleggen van een vrede mfel annexatie of een neiging om té 'berusten in, een geweld vrede, opgelegd diCior de overwinnende partij. Op een der- gelijk vrede"sverlangen zouden wij niet van neutraal .standpunt de aandacht ves tigen als op een heugelijk verschijnsel-, •Maar wat wij |gelK>,oven is dit: dal men aan beide zijden m'eer en meer begint iri Ce zien, dat het einde van dezen oorlog alleen zal kunnen zijn een duurzame, rechtvaardige vrede, de ,,Veisl5ndigungs- £riede" der Duitschers, de „clean peace" der Entente. Niet alleen begint men dit in te zien, maar meer dan dat: men ver klaart zich bereid tot een dergelijken vrede, stelt er een eer in zelf daartoe- bereid te zijn, maar beschuldigt de tegen partij, dat deze miet een dergelijken vrede niet tevreden is. Als neutralen, zojo zeggen zij o.a. vers der, krijgen wij den indruk, dat aan heide zijden de Regeer in gen voortdurend in zoodanige bewoordingen spreken, dat zij later zich altijd op vroegere uitspraken! Kunnen beroepen ortf te zeggen, dat zij Zelfs reeds toen tot vrede bereid waren;, en zóó, dat zij altijd nog hun volherten in den waan kunnen lalenb dat voortzet ting van den oorlog, hoe vreeselijk deze ook is, een gebiedende plicht is, omdat <Ie tegenpartij nog steeds niet tot een rechtvaardigen duurzamen vrede be reid is. Het is niet bepaald waarschijnlijk, dat de oorlogvoerende Regeeringen er toe zul len overgaan, spontaan nieuwe verkla ringen af te leggen, omtrent haar vredes- bereidifeid en haar vredesvoorwaarden, in zojo duidelijken vorm, d,at alle mis verstand en alle twijfel ook hij den tegen stander zou worden weggenomen. Zoo- Hang men aan de eene zijde geen zeker heid heeft, dat een diergelijke verklaring elan de andere zijdie weerklank zal vin- .de'n, zoolang is er altijd het schrikbeeld van het „toeken van zwakheid" dat /iedere Regeering weerhoudt te spreken. Daarom 'steilen wij ons miet den mees ten nadruk de vraag „Zou niet, nu tel kens weer blijkt, dat een 'militair offensief 'geen definitieve beslissing kan brengen, thaïis bet -oogenbïik gekomen zijn, waar op van neutrale zijde een brug zou kun nen worden geslagen tusschen de heide partijen, die zonder hulp elkander niet schijnen te kunnen bereiken?" Wij behjooren niet tot degenen, die 'gedurende deze vier oorlogsjaren telkens weer gevraagd hebben, dat neutrale Re gieringen haar bemiddeling zouden bie den. Wij waren ons bewust, dat in die eerste tijden van den oorlog de stand punten der heide oorlogvoerende par tijen te sclflprp tegenover elkander ston den, dan dat men hi<er als neutrale, bui tenstaander redding hadi kunnen brengen. Maar juist daarom stellen wij er thans; prijs op, te verklaren, dat wij, op grond van de berichten, die uit de pers tot óns zijn gekomen, en die ons, als be stuursleden van den „Ncderlandschen Anti-Oorlog Raad" langs anderen yveg hebben bereikt, nu wél dezen wensch naar neutrale bemiddeling meenen te mogen uitspreken. Zou niet ©en neutrale Regeering tol de Cenlrnlen kunnen zeggen: „Wij nieenien le weten, dat gij niet voert een veroveringsoorlog. Wij meenen uit verschillende verklaringen van uw .staatslieden te mógen afleiden, dat gij bereid zijt, Belgiè zijn volkomen politieke en economische onafhankelijkheid terug te geven, m Frankrijk le ontruimen, dat gij in het algemteen bereid zijt, reke ning te houden niet het zelfbeschik kingsrecht der volkeren, dat gij wilt medewerken lol het vormen van een alge- meenen Volkerenbond.'4 En zou niet gelijktijdig tot de Regeerin gen der Entente gezegd kunnen worden „Waj tneenen begrepen te hebben, dat gij niet streieft naar een algeheelo ver nietiging van Duitschland, dat gij niet vér- langt Oostenrijk-Hongarije Le doen uiteen vallen, dat gij niet wenscht na den oor log tegen de Centrale landen een econoi- mïscken oorlog te vopren, kortom, dat gij bereid zijt tie onderhandelen over dén. vrede op den grondslag van de vietj beginselen door president Wilson uiteen gezet !"- Zouden de o orlog voerende mogend heden, wanneer haar rechtstreeks ge vraagd werd deze veronderstellingen t© bevestigen, niet geneigd zijn deze vraag bevestigend te beantwoorden? In ons eigen land wordt voortdurende gesproken oyer jüe „roeping van Hol land". Zou het ook niet de roeping van Hol land kunnen zijn, om thans door he? 'nemen van eenig initiatief een groot© daad te djoen in bpt belang van den vrede? BIJ DE CHRISTELIJKE PAÏTIJEN. Het zijn niet alleen de gewezen con- centratie-genootendie elkaar nu- in d© haren zitten. Alis voorbeeld "t volgende Onlangs deelde de „Nederlamj^r" (het blad van den heer De Savornin Lohman) met verontwaardiging mee, dat iemand np de vraag: wat het verschp is tusschen Anti-Revolt en Christ. Historisch? feh ant woord kreeg „uit het hoofdkwartier" van de anti-revolutionnaire partij, dat de Chr. Hist, minder geld oven aan de onfeilbaar heid van Gods woord dan c$e An ti-re vo- luiionnairen. Daar kwam de Nederlander met kracht tegen op, met aanmaning otn dat in te trekken. De „Standaard" heeft ca een lange tussschenpoos daar antwoord op gege ven. Maar hoe! Het bleek dat dr. Ku.yper zelf de schrijver was van die regels als antwoord aan een kiezer uit Vento, oie gevraagd had naai* het principieel ver schil der twee partijen. En het eenige wat de Standaard er verder over schreef was een formidabele schrobbeering voor den man die deze regels aan een der lei ders der Chr. Hist. Partij! zónd, en een verwijt aan de Nederlander, wegéns het pu Mice eren van zöo'n particulier schrijd' ven, in strijd toet de 'goede journalistiek*? usance. De Nederlander bepaalt zich tot het weergeven van dit Standaard-artikel',' dat het blad niet „au sdrieux" neemt. Inmid dels is ook in de chr. „Amsterdammer" verontwaardiging uitgesproken over dit gedoe van dr, Kuyper- „Maak ons liever de zaak waar en klaar. Of zoo- "dit niet mógelijk is, erken dan, dat wat in het verborgen geschiedt in het openbaar wordt vergolden. Het kwade gelijk het goede." DE „KONINGIN REGENTES". We vermelden hieronder een verkla ring van de Duitsclie marine, hierop neer komend, dat een torpedeering; van een der hospitaalschepen op de vaart van Engeland naar Nederland slechts Duit- sche belangen lean hebben benadeeld, daar de duilcbootkommandanlen moesten veronderstellen dat zich Duitsche krijs gevangen aan boord der „Koningin Re-1- gentes" bevonden, reden waarom een torpedeering met opzet uitgesloien wordt geacht. We nemen deze verzekeringen van de Duitsche marine grif aan. We hebben in ons vorig nummer reeds doen uitkomen dat we in 't lorpedeeren der „Koningin Regentes" niets anders zouden Kunnen zien dan een stommiteit, waar liet Duit sche marine-bestuur buiten staat. En zelfs voegden wij er aan toe, van den duikbootkonjmandant ook niet te künnen aannemen dat het zijn bedoeling was speciaal dit schip uit het convooi tot zinken te brengen. Maar helaas heeft de ervaring ook be wezen dat duikbootkapiteins uoms „vér gissingen" begaan, die niet 'n overeen stemming zijn juiet hun instructie. Hel gebeurde met de „Tubantia", met dé „Biommersdijk", met de „Sussex" enz. is hier nog niet vergeten; en evenmin het feit dat ook toen het Duitsche marine- bestuur telkens eerst het „uitgesloten" achtte, dat €e lorpedeering het werk was van een Duitsche duikboot. Ook thans is de schijn reeds dadelijk' zeer sterlc tegen de Duitsche duikbooten. Maar een definitief oordeel kan nog' niet gevormd worden. Nu er eeh tech nische commissie is aangewezen om het geval te onderzoeken, dient afgewacht te worden wat haar bevindingen zijn. Er schijnt nog een mogelijkheid te bestaan dat hetgeen vier der opvarenden van de „Koningin Regeiites" zagén, geen torpedo is geweest. We hoorden althans de ver onderstelling opperen, dat een mijn door de welbekende zuiging van ieder stoom schip, tegen het .vaartuig werd getrok ken. Of dat ook een verklaring zou kun nen geven van hetgeen de opvarenden voor een bellenbaan aanzagen, kan men veilig ter beoordeeling overlaten aaa de nu aangestelde commissie. Misschien is het ook nog mogelijk het wrak zelf te doen onderzoeken, nu "het blijkt dat de toppen der masten nog boven water steken. Ook uit Nederlandsche marinekringen wordt twijfel geopperd, of 't wel een torpedo is geweest, i We zullen dus verdere beschouwingen opschorten tot er meer van bekend li Verklaring van Duitsche zijde, De „Deutscher Nachrichtendienst' meldt Van ambtelijke Duitsche marine-zijde ontvangen wij de navolgende officiéél© verklaring De Duitsche zeestrijdkrachten hebben de strengste" orders, de schepen, welke bij de uitwisseling der gevangenen dienst doen, geheel ongehinderd le iaten eenige "Nederlandsche bladen is liet ver moeden geuit, dat de „Koningin Regen tes" opzettelijk door een torpedo van een Duitsche duikboot vernietigd zou zijn, waarbij bovendien een aanslag op de zich aan boord bevindende Engelsche commissie in liet voornemen zou heb ben gelegen. Deze onderstelling is onhoudbaaf Hef is buitengesloten dat het een Duits-he duikboot bekend had kunnen zijn, dat de Engelsche commissie op een hospitaal schip en wel juist op de „Koningin Re gentes" den overtocht deed. Het vermoeden eener torpedeering is te meer onwaarschijnlijk, waar Duits *he zeerstrij'dkrachten onmogelijk van te vo ren, weten konden, of niet uitgewisselde gevangenen van Duitsche nationaliteit met de schepen medekwamen, respec tievelijk op welk schip zich Duitschers. bevonden. Duitsche zeeslrijdlo-achten moesten het veeleer als zeker aannemen, dat zich op alle hcspitaalscliepen bij alle tochten van Engeland naar Nederland een aantal Duitsche uitgewisselde gevangenen, waar onder zwaar verminkten, zouden be vinden. Een aanslag op die hospitaalschepen op hun weg van Engeland naar Neder land zou derhalve slechts Duitsche be langen en geen Engelsche benadeeld hebben, waarmede de onhoudbaarheid der bovengenoemde merkwaardige ver onderstelling' als voldoende aangetoond kan worden geacht. Een Wolff-lelegram ter zei fd© zake be vat nog de mededeeling, dat met de Nederlandsche regeering een overeen komst was getroffen vo,or den veitigen overtocht van de booten, die de gevan genen zouden overbrengen en dat indien zin aan de duikbootcommandanten beve len waren gegeven. DeJ'igging van het Wrak. De „N, R. Crt." en het „Hand." ver namen, -dat de masten van de ..Koningin Regentes" voor een klein gedeelte boven water steken, zoodat wellicht een on derzoek mogelijk is. i De overbrenging vian het lijk van Ws. Smit. Het stoffelijk overschot van den admi nistrateur van het getorpedeerde bpspi- taalschip „Koningin Regentes", den heer W Smit, "is Zaterdagvoormiddag van de „Sindoro" overgebracht naar een op het terrein van den Rottprdamschen Llova aan de Lloydkade te Rotterdam "éreèd staanden trein, voor verder vervoer naar Vlissingen. De Nederlandsche vlag en de Ronde Kruisvlag woeien halfstok van de hospi taalschepen „Zeeland" en ,Sindoro" en boven den ingang van het terrein. Midden op het terrein stonden ile be manningen van de „Zeeland" en de „Sin doro" opgesteld. Daar ging1 de stoet tus schen door. Voorop twee mannen van de „Koningin Regentes", die kransen van de directie van den Rottercfamschen Lloyd en van de ardecling RolLerdam van het Nederlandsche Roode Kruis droegen. ■Daarachter de lijkkist, gedekt door de vlag van de Maatschappij „Zeeland" en gedragen door mannen van ,de „Zeeland". Onmiddellijk daarop volg'den «le officier van gezondheid dr. H. de Book, en de zusters Doorenbos, Vermaas en Ivuhl'e- mever, vormende het Roode Kruis-perso- neel van de „Koningin Regentes", dan de kapiteins W. Reedeker, van de „Koningin Regentes", A. Buskop, van de Zeeland" en C. W van der Eem, van de „Sindoro", met alle offic-.eren van/ deze schepen. Voorts de inspecteur^ de heeren J. W. A. Mulder en H. J. Voorloop, als vertegen woordigers van de Maatschappij „Zee land: de heeren D. T. Ruijs, directeur, en J. S. Brouwer, inspecteur van den Rotterdamschen Lloyd, schout-bij-nacht Vorstman, vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van het Nederi. Roode Kruis- het bes'Luur van de afdeel.ug Rot terdam van het Nederi. Roode Kruis, het voltallige damescomité, dr. A. K. Bosman en tal van doktoren van het Poode Kruis, kolonel P. Giel, de gebicdscom- mandant, met zijn adjudant, en verder allen, die zich de laatste maanden, ieder op zijn wijze, verdienstelijk hebben ge maakt op het terrein vanden Rotterdam schen Lloyd bij aankomst en vertrek van de hospitaalschepen. Blootshoofds volgden allen ip den ma gen stoet. Nadat de, thansv met de kransen be dekte. kist in een spoorwagen geplaatst was, nam schout-bij-nacht Vorstman het woord. Hij herinnerde eraan, hoezee, allen getroffen werden door de plotse linge tijding van de ramp, het nospitaai- schip „Koningin Regentes" overkom .-n. en wees er op, dat allen, op deze plaat- bijeengekomen, maandenlang hebb'ea sa mengewerkt tot verlichting van jiet leed van duizenden uitgewisselde krijgsgevan genen en gewonden, slachtoffers van den wereldoorlog1. En thans wgs de admi nistrateur W>. Smit gevallen in de vervul ling van zijn plicht, ia dienst van het Nederlandsche Roode Kruis cn van de menschheid. Voor gijn tweede plichts vervulling bracht spreker hem hulde, en van die plichtsvervulling wenschte hij op deze plaats ook, te getuigen tegenover de nagelaten betrekkingen. De heer W. J. "Wisse, de oudste ad ministrateur der maatschappij „Zeeland" zeide namens de weduwe dank voor het gesprokene en voor de eer, aan de nage dachtenis van zijn overledea collega /be wezen. 'T e V1 i s s i n g e n. Het was Zaterdagavond aan het station te Vlissingen zeer druk, toen de trein van 7 uur binnen reed, waarmede d© ge wonden van de ramp van de Vlissing- sche mailboot aankwamen. Ze werden m drie rijtuigen geholpon en reden huis waarts, behalve de eörste officier Koens, die te ernstig verwond is en die naar helt St. Joseph-ziekenhuis werd overgebracht Hij werd in het rijtuig vergezeld do,or den officier van gezondheid, die van Rotter dam de zorg voor het transport op zich had genonlen, en door dr. Vermaas. Maar niet alleen de -gewonden waren met dezen trein medegiekomen, ook hst lijk van den overleden administrateur, den heer W-. Smit, was aangebracht. Dit werd opgewacht door den directeur der Zeeland, den heer Th. de Meester, on het geheele kantoorpersoneel en verder o.: de collega's van wijlen den heer Smit. Reeds twee kransen kwamen met het lijk mede, waaronder e©p van het Poode Kruis; en op het perron werden rog' drie kransen op den lijkwagen gehangen, een van het kantoorpersoneel, een van de ad ministrateurs en een van het stations- personeel. Vanaf het perron reed de lijkwagen, gevolgd door een rijtuig', waarin gezeten drie familieleden van den overledene en den heer Dommisse, hoofdambtenaar der Maatschappij, door de hal en langs het kantoor der Maatschappij, waar de dir teur en het personeel zich weder hadden opgesteld. Het lijk werd overgebracht naar de woning van den heer Smit >"n de Vag'e Dekenstraat, om vandaar uit hedenmid dag naar zijn laatste rustplaats te worden vervoerd. NV9&KL4ND BN BS OORLOG. Het c o ij too i. Naar s,Het VadJ" vernam.', is hel ver-, trek van hef convooi naai- Indië van 15 tot 20 dezer uitgesteld. Te bevfoegder plaatse, waar het poogde bevestiging hiervan te krijgen, deeld© men hel blad iniede, dpt de datum van vertrek nog niet vastgesteld is. Bij Kon. besluit as bepaald, dat met den datum der aanvaarding van dje reis; naar Oost-Indië Hr. Ms. panterschi'p „Her-' tog Hendrik" en Hr. Ms. hulpkruiser ,.Ta- banan" tot een divisie vóór buitenland- sclien dienst worden vercenigd; daarbij is het bevel óver bedoelde divisie opge dragen aan den kapitein ter zee A. C. de Joncheero, commandant van Hr. Ms. pantsersclup „Hertog Hendrik." De D uit ^ch—E n géls.che conferentie. De Zaterdag1 door Minister Loudon in Den Haag geopende bijeenkomst van de Duitsel;^j2age)scbe conferentie voor het krijgsgevangen-wezen, die verder onder leiding van jtir. dr. van Vredenburch zal vergaderen, zal de volgende punten be handelen Nauwgezette uitvoering van reeds be staande overeenkomsten: behandeling en tewerkstelling van krijgsgevangenenver geldingsmaatregelen; uitbreiding van de overeenkomsten nopens terugkeer naar het vaderland of interncering! in derde landen van krijgsgevangenen en burger lijke geïnterneerden. Voorts methode van aanwijzing van zieken en gewonden van de onder 4o be doelde categorieënverbeteringen in kamptoestanden met inbegrip van voe ding der krijgsgevangenen en geïnter neerden. Na eenig© besprekingen van algemee- nen aard werd de volgende bijeenkomst bepaald op beden. Méér levensmiddelen doof. meer mest. (Ingezonden). Door de Wetenschappelijke Commissie van Advies en Onderzoek, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 20 Februari 1918, No. 52, werd aan ondergeteekenden de opdracht verleend aan de uit het midden dezer commissie gevormde Sub-Commis sie vóór het stikstof vraagstuk -apport uit te brengen, o.m, aangaande de wijze, waarop de voor den landbouw beschik bare hoeveelheid natuurlijke meststoffen vergroot zou kunnen worden, en wel zoo veel mogelijk in aansluiting aan de thans gebezigde systemen van faecaliênverwij dering. Teneinde dit momenteel in verband inet de voedselvoorziening van zoo eminent belang zijnde vraagstuk zooveel mogelijk van alle zijden te bezien, vragen wij lnugs dezen weg een ieder, die denkbeelden dienaangaande heeft, voorstellen meent te kunnen doen of raad kan geven, zich zoo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór 1 Juli a.s., tot 'een der beide onder geteekenden le willen wenden. De toezending van de op de stikstof- voorziening betrekking hebbende orodlü- res, tijdschriftnummers of dagbladartikels zal door ons op hopgen prijs worden ge steld. Alle dag- en weekbladen worden in 's lands belang verzocht deze mededee ling te willen overnemen, De Rapporteurs' Ir. M F. de Itouyne, directeur Gem. Reinigings- en Ontsmet- tingsdienst, Nieuwe Binnenweg 358b, Rot terdam. C. de Ruyter, directeur Gem. Re;ni- gïngS- en Ontsmeltiugsdienst, Onderlangs 12, Arnhem. Stook materiaal voor de tuin- b o u w-s t o o k b c d r ijl v e n. De Nederlandsche Tuinbouwraad heeft zich reeds geruimen tijd bezig gehouden met de vraagwat kan er ter zake y in de brandstofvoorziefling' gedaan worden, Dm het stopzetten van de talrijke stook.be- drijven van bloemisten, boom-, bloembol len- en groentekweekers te voorkomen? De Tuinbouwraad heeft zich daartoe gewend tot het Rijkskolenbureau fcri heeft daar de toezegging' gekregen, dat voor de tuinbouwbedrijven een zekere basis aan stukkolen en bruinkolen kan worden toegewezen, waarvan de hoeveet- heid, al naar omstandigheden, per maund zal worden vastgesteld. Men zal waarschijnlijk slechts op een betrekkelijk gering percentage brandstof fen vanwege het Rijkskolenbureau kunnen, rekenen. Het Rijkskolenbureau heeft zich bereid verklaard het vervaardigen van een vol doenden voorraad „Lamberty-briketten" uitsluitend ten behpeve van de tuinbouw- stookbedrijven, onder controle van den Nederlandschen Tuinbouwraad, zooveel zooveel mogelijk te bevorderen door toe wijzing van voldoende grondstoffen, b©- noodigd voor liet harden en drogen van de briketten. De comitó's inzake brand- stofvoorzienmg tuinbouw en alle kwee kers, die niet bij een comité zijn aangeslo ten, kunnen de briketten uitsluitend via den Nederlandscfien Tuinbouwraad be stellen. "A De eerste Amerikaan in ons land geïnterneerd. Onder de geallieerde vliegers, diecte^ welek "ip liet eiland Vlieland land den ien geïnterneerd werden, bevindt zich de vaandrig' Eaton uit Springfieia (Massacliusets Vereenigde Slaton). Hij&o- hioórt tot de marine der -Ver. Statert is de eerste Amerikaan die in ons land gelntorneerd werd. Elf Steil 89 Pnmssie, Uit Middelburg. Woensdag zal', in verband met de groote aanvrage ran porties voor de Cen trale Keuken, in de lokalen Abdij en Breestraat het eten verierifgbaar worden gesteld om 5 uur. De Christelijke Bestuurdersbond al- hier beeft een schrijven gericht tot oen burgemeester, waarii' er op wordt .''gwö- zen wordt, tlat meermalen blijkt. Mat men op het Distributiebureau niét weet welke voorraden bij de winkeliers aanwezig zijn, wat tot moeilijkheden aanleiding! geeft. Verzocht wordt ter wille van een goede' .distribulieregeling eens per weck o? eens in de l i dagen het hoofd of een der af deel ingschefs van het distributiebedrijf overleg te doen plegen met den Bestuur dersbond, opdat van alle klachten nota genómen kan worden, hetgeen ongeljkg verdeeling voorkomt.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 1