BEDWATEREN Firma Wed. B. van Doesburg. I KIM HEEMAF Ziekte Wormen Haaruitval Ruwe Maagzuur, Als jü GEHEIME 4 Bijkantoor Middelbnrg. 5 pCt. Pandbrieven, 6AD-WALESTEIJN, Rockanje, Eiland Voorne. Hoofdpijn Gebruik Enersan-tabletten Gal en slüm "rordm Hoesten. Dan zelt U zeker niet verzuimen, NIEUWE BISCUITS ook kennis te maken met onze Levenspositie Indië. Ervaren Boekhouders. 5% °|o Pandbrieven a ÏOO °|0 5 Pandbrieven a 98'2 °j0 in stnkken van f 1000.-, f 500.- en f 100.-. (Hen6elo5cheElectrische en Mechanische Apparaten Fabriek.) VERVAARDIGEN: dynamo's, electro-motoren LEVEREN: compleete licht-en kracht installaties. MAASTRICHT •- HïQnmticmrt-Ht1 „NEDERLAND J. A. ZIP 4 VAN TEIJLINGEN, N.V. GENEESKUNDIGE RADIUM en KOOLZUURHOUDENDE MODDER-BADINRICHTING Door H.H. Geneeskundigen aanbevolen voor de behandeling eü genezing van (Jewriclits-rheninatlek (acute en chronische), Spierrhenmatiek (ook na behandeling), Jicht in zijn verschillende vormen. Neuralgie», Ischias, lntercostaalneuralgie, (Zenuwpijnen), Suikerziekte, Vetzucht Chronische ontstekingen enz. Een korte kuur voor tropenmoeheid werkt zeer weldadig en verjeugdigt de patiënten. Behandelend geneesheer L. C. DE GROOT, De inrichting biP DEN WINTER GEOPEND. Prospectus op aanvrage aan de Directie van BAD-WAEESTIJN, Bockanje, Eiland Voorne. Vffeiiig Gedeponeerd. Zij, die aan bovengenoemde kwaal lijdende zijn, kunnen algeheele genezing bekomen, door het gebruik van het middel vau den Med. Docts. arts H. L. F. RUDING. Voor nadere inlichtingen, brieven 2. O. Buiten singel 58, Den Haag. iGeen kan blijven bestaan indien slechts het goede geneesmiddel wordt aangewend. Overspanning. Ze, nwachtigheid, slapeloosheid, on rust, gejaagdheid examenvrees. Mijnhardt's Zenuwtabletten. Per koker 60 cl 3 kok. 11 70. bij kinderen en volwassenen. Neem Eüfan-wormbonbons. Per doos 30 ct. Mijnhardt'S Hoofdpijntabletten Per koker 45 ct. wordt genezen, de hooldhuid bevrijd van roos en schilfers door wasschin- gen met PllTOlzeep. Per stak 60 ets, 3 stuks f 1.70. Bloedvormende licht verteerbare staaltabl., tevens eetlustopwekkend. i Per koker f 1.—, 3 kok. f2.85. roode ontstoken hnid, doorloopen, zeeie plekken, schrijnen en smetten der huid. Gebruik Purol- ■bmbb Per deos 15 eu 30 cent. verwijderd door Mijnhardt's Laxeer- tabletten. Deze tabletten zijn bloed zuiverend, regelen den stoelgang. Per doos 35 ct. 3 doozen f 1. Maagpijn, maagwater, oprisping, geen eitlust, slechte spijsvertering. Gebruikt MijnhardfS Maagtablet ten. —mmtÊimmm Per koker 60 ct., 3 kok. f 1.65. vastzittend slijm op de borst, kriebe ling in de keel, verkoudheid. Neem Anga-bonbons. mmmmmmm Per doos 30 en 60 ct. afgemat gevoelt en lydt aan voortdu rende vermoeidheid, gebruikt dau Mijnliardt's Levetogen. Bus. 90 ct.,, f 1.75, i 4.25,18.25. Zie bij koop toe, dat op het door U gekochte voorkomt de naam van den fabrikant A. MIJNHARDT. Pharmac. Fabriek ZEIST. Bij Apoth. en alle Drogisten. Te Middelburg, C. A. Schulte Co., I<ange Delft H 3Joh. da Roos, Vlasmarfct K 157; Goes, W. F. de Herder; Gebr. Mulder; Yllssiiigen.A. Beniest; Lepelstraat; H. J. Luitwie Ier Wal straat. Zij oehoeven daarom niet bepleisterd, doch kleurlooze bestrijking met BESTOL is voldoende, kost zeer weinig en heeft reeds 17 jaren houdbaarheid bewezen, Waterdicht maken van Kelders, 1 centimelerdikte bepleistering tegen drang- water voldoende. Wacht U voor nieuw opgestane artikelen die nooit iets BE WEZEN hebben. Geen filialen, depóts of wederverkoopers. A. G. VAN BEEST, Rotterdam. Tel. 6015. Voorgeschreven door Rijkswaterstaat, Genie en de be kwaamste Architecten, Kiekten, ongeregeldheden en vertra ging in ieder gestel worden volkomen genezen door de beroemde geneesmid delen van de Mü „De Noordergost". (Lanislreg hoek Alleen gevestigd i Boerenvlschmarkt (Kruiskade 28A, Botterdam. Prjjuo. en inlichtingen tegen toez. van 10 ots. BISCUITFABRIEK „DE LINDEBOOM". MIJDRECHT AMSTERDAM. FROU-FROU MOCCO TRIC-TRAC? CHOCOLADESTANGEN THEEROOS? BUTTERFINGERS. - 1826 (MARIE). GRETA. DEMI LUVE. - PETIT REURRE. Vraag Uwen Leverancier. Kettingstraat 18 'n-Gravenhage. De Bank heett GELDEN BESCHIK BAAR voor Eerste Hypotheken op gunstige voorwaarden, en geelt 41/, Pan< brieven uit teg«n beurskoers. vDoor het enorm groote aantal inzendin gen dezer hieroglyphen-advertenties, lijn wij geheel door onzen voorraad aanzicht- kaarten heen, waardoor wij van verdere toezending dezer kaarten moeten afzien." Een groote Maatschappij, meerdere kantoren in Indië hebbend, zoekt Alleen die reflectauten komen in aanmerking, die algemeen ontwikkeld ejjn en als zelfstandig boekhouder de noodige routine in uitgebreide administraties hebben opgedaan. Salaris naar bekwaamheid f 400 a f 500 per maandbij ge bleken geschiktheid bovendien nog aanzienlijke verhooging van inkomsten. Brieven met uitv. inl. omtrent opleiding en praktijk onder lett. L. M. aan 't Adv. Bar. van Gebr SCHRöDER, Rokin 50 Amsterdam. LEEUWARDEN. HOUTKADE H 114. H FABRIEKEN TE HENGELO (O). EN ELECTRISCHE APPARATEN. BIJKANTOOR voor ZEELAND-LIMBURG enN.BRABANT batterijststraat48(teieph.n?547; BEGROOTINGENem ingenieursbezqek kosteloos. gevestigd te AMSTERDAM. DE BANK GEEFT UIT AFLOSBAAR A PARI BIJ UITLOTING, TE BEGINNEN" IN 1917, IN STUKKEN VAN f ÏOO©.— EN f 500.-, TOT DEN KOERS VAN 98 pCt., PLUS LOOPENDE RENTE. DE PANDBRIEVEN ZIJN VERKRIJGBAAR TE AMSTERDAM: TE HAREN KANTORE, SPUI 15—19 bn bij dk hebben VAN MARKEN MIDDENDORP, TE ROTTERDAMbij den heee 'C. DE RUYTER. AGENTEN PIEK MAATSCHAPPIJ, •«lasten riob met afnluiten passage .naar fed.-Indië ontnunchenliggendo oJtatse* Stoomdrukken] D. G, Kröh®- I* Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 8