VlRüLY'* ZEEPPOEDER mém „de HAMER" insulaire unei C. HDIJSER. FOKKER C Automobielen te buur. EET INGENIEURSBUREAU BUITEN! AND. Bankiers- en ESectenkanloor Adr. ROLLER VAN OS, ROTTERDAM' 95ATLil^Tf€S5 BAR „INTERNATIONALE RANK" Besparing geven Vein WasGlunaGhines, weinig repetities en terwijl zeer goede krachten aan het korps ont- trokkea zijn door de mobilisatie, toch dadelijk zóó goed is voor den dag ge komen, toen het eenmaal tot optreden gelegenheid kreeg. Ik durf het een kra nige praestatie be noemen, die het karpis onder leiding van zijn wakkeren direc teur in dit ooucerljaar heeft geleverd. "Wat daartoe zooal noodig is geweest, kan men, zonder met de feiten bekend te zijn, ónmogelijk beoordeelen. Nu en dan lees ik in uw blad zeer goede en behartigenswaardige woorden aan het adres van hen, die in de moei lijke tijdsomstandigheden waarin wij le ven, zoo maar klakkeloos besturen en bestuurders kritseeren of bedillen, zon der dat men bekend is of rekening houdt met de groote bezwaren waar mee geworsteld moet worden. Het schijnt mij toe, dat die lessen ook wel ter harte mogen genomen worden door hen, die nu het Muziekkorps hard vallen over datgene wat het niet heeft kunnen voorkomen. Ik vertrouw, M. de R., dat u aan het bovenstaande wel een pLaatsje zult wil len verleenen en zag u daarvoor beleefd dank. HERMAN SNIJDERS, Voorzitter Midd. Muziekkorps. 7 Sept. 1917. (Wij hadden nog geen gelegenheid om naar aanleiding1 van het bovenstaande een nader onderzoek in te stellen. De zaak lijkt ons trouwens ook niet belangrijk genoeg om er blijvend plaatsruimte voor af te staan. Alleen zouden wij nog wil len vragen Is er werkelijk moeite daan om bij ander dan gas- of electrisch licht te repeteeren? Bij daglicht bijvoor beeld? Was het niet mogelijk om, toen er in de tent nog geen licht mocht branden, eens een1 concert te geven op Zondagmiddag, of, toen het lot half tien licht bleef, van zeven uur tot half negen te spelen? Een antwoord op deze vragen willen wij gaarne nog opnemen. Red.) WINKELSLUITING TE DOMBURG. M. de R., Beleefd verzoek ik u onderstaande regelen in uw veel gelezen blad te wil len doen ^opnemen. Bij voorbaat mijn dank. De gezamenlijke winkeliers le Dom- burg waren besloten met het oog op de; bezuiniging van 't gas, him zaken van al 1 Sept. om 8 ,uur 's avonds le sluiten en levens den gemeenteraad le verzoeken om voor 1 October een verplicht slui tingsuur in te voeren van 7 uur. Een adres, onderteekend door alle winkeliers, .ging daarom ook naar den gemeente raad. Nu had echter een der .gemeente raadsleden ook een voorstel van gelijke strekking ingediend, doch alles werd ver worpen. De voorzitter oordeelde het van geenr e-1 a n g, zoo ook de andere leden. Is hel nu niet diep treurig dat, waan men in alle plaatsen hoort dat het be stuur maatregelen neemt om de winke liers daartoe te dwingen, juist op Dom-' burg waar het door winkeliers gevraagd wordt, het hoofd der gemeente het van geen belang acht. Is het den geachten burgemeester en de tegenstemmers van het vooBstel niet hekend, dat er al jaren lang gestreden wordt voor winkelsluiting, doch als dat vrijwillig gaat, steeds verloren wordt» omdat een of twee niet mede willen doen. Is het den heeren soms ook niet be kend, dat hetzelfde zich al op Domburg afspeelt, dat een der onderteekenaars al gezegd heeft, ik heb'niet geteekend, doch mijn vrouw, en weer verkoopt na 8 .uur? Zoo ziet u dus heeren, dat het ge zegde van uw voorzitter „het is niet van belang, want ze doen 't zelf al", geen krachl heeft. Er zal weder een adres aan den ge meenteraad overhandigd worden en we hopen, dat dit met meer succes en met meer. aandacht zal behandeld worden. Hel is, heeren, een zeer belangrijke gas kwek tie en voor winkeliers een zekere geruststelling. U mijnheer de R., nogmaals dank zeggend, verblijf ik Hoogachtend, UEd. dw. dnr., Winkelier. Domburg, Sept. 1917. noodzakelijkheid om de legioenen te her vormen en zou er niets op tegen heb ben, dat de soldaten en officieren, die hun ontslagaanvragen in hebben gediend en deze niettegenstaande de aanmaning niet binnen 40 uur ingetrokken hebben, de gelederen van het Poolsche leger zouden verlaten. Die regimenten echter die gehoor gegeven hebben aan den op roep van den Raad van State en door hun houding bewezen dat'zij als kader dienst wilden doen, (het 2e en 3e reg. inf., .het 2e reg'. ulanen, de sappeurs- comp'agnie, een gedeelte der artillerie bénevens andere afdeelingen en inrich tingen, en het geheele aanwervingsper- neel) zouden een volkomen voldoende grondslag voor de verdere vorming van het Poolsche leger kunnen zijn. 3. Hel bevel, hetwelk de legioenen naar hel front zendt, en zulk een gering aantal overlaat, dat het absoluut onvol doende is voor kadervorming, verder de omstandigheden, dat het bevel zon der raadplegen en zonder medeweten van den Raad van State uitgevaardigd is, dit alles schept voor den Raad van State een politiek onhoudbaren toe stand en dwingt de leden van den Raad van State hun mandaat in handen van den regentscliapsraad neer te leggen. APOTHEKEN. Morgen ziin de navolgende apotheken geopend Middelburg: M. J. van Pienbroek. Vlissingen: Wed. v. Ockenburg. Goes: L. La Porte. Advertentie i OpenlDcblsameDkonist in 9 September te AarilenbHrg: op de weide van den Heer Ed LANNOYE tegen over de wandeldreef'. Bij ongunstig weer in het gebouw der Ned Herv. Kerk. Aanvangende direct na aankomst van de tram van 3 uur. Opgeluisterd door het zangkoor „Uno Animo" en het Aardenbnrgsch Fanfarecorps Openingswoord door Ds E. VAN RUIJ- TENBERG uit Oostburg. Sprekers De Heer G. A. DE RIDDER uit Amsterdam. Onderwerp „Gods Stem in den Tyd" Ds. DE JONGE, Herv. Pved., Bergen op Zoom. Onderwerp„Onze groote Tijd". Ds. A. H, SCHOLTE, Herv. Pred., te Zwolle. SlotwoordDs J. N. PATTIST, te Aardenburg. Reisgelegenheid voor bezoekers v.na de erzijdo der Schelde: vertr. boot uit Vlis singen 12,25. Annkomst der correspond, tram te Aai denburg 3 uur. Vertr tram uit Anrdenburg 5 uur. Vertr. boot uit Breskens 6,40, Zitplaatsen, bergplaats voor rijwielen, Ververscbingstent," Programma's, tevens toe gangsbewijs, 15 cent aan het hek. "pecstellin^ van het terrein half twee. Bet Bestuur. DE UORLOG Het aftreden vanden Poolse hen Raad van State. Het Poolsche persbureau in Den Ifaa; meldt De Raad van State motiveert zijn aftreden als volgt: 1. De Raad van State stond onvoor waardelijk op het ook door de centrale mogendheden erkende standpunt, dat de legioenen als zoodanig de kaaers van het Poolsche leger zouden vormen, 2. De Raad van State erkent de CORSETS. Mevrouw HTJIJ8ER zal Donder dag 13 September te Middelburg Zijn voor het aanpassen on aanmeten vac CORSETS,v GORDELS. BORST- BOUDE RS, orders tijdig te richten tot fa v. ROTTEN, Lange Delft 130 of aan G. HUIJSER Noordblaak 61 Rotterdam. HENBRÏKSE Go's MIDDELBURG. Bijkantoor Slntg. Belasten zich met het innen van wissels en kwitantiën. Incassotarief op aan vrage verkrijgbaar. «r - V" -V -1~.: i»; e. JföK V'- V V -- URCGE EN AANGEMAAKTE VERF," --VERNISSEN,— BLACK VARNISH, VUURLAK. - N. V. Vh c. a. schulte c°. I.ANIÏF DPÜFT 'H 2 - JVMDDELBUpG< Te koop of ts pachten A., Perc. 1 en 7 der veiling' „La Soli tude" aan den Seisweg te Middel burg, zijnd perc. 1 het Huis, de Schuur en verderen Timmer en Erf, Bosch- en Bouwland groot 85 a. 30 c. 1 en perc. 7 Weiland groot 70 a. 75 c. B.'Perc. 10 der veiling „Molenzicht" aan den straatweg ie Grijpskerke zijnde 68 aren 60 centiaren Weiland. C. 92 aren '60 centiaren Bouwland aan den Abeelschen Zandweg' te Souburg in 3 perceelen, en D. 30 aren 40 centiaren Bouwland al- daar. Inlichtingen verstrekt Notaris STRUVE te Middelburg. O'f Middelburg, Ronaansche Kade €r 137. Goes, Groote Markt C 60. Belasten zich met de uitvoering van Effectenorders. Verzilveren Coupons en Sluiten beleeningen en proion gatiën. v r ee mde munten bankpapier. P. J. VISSER, Ter Neuzen. Telef. No. 24. zeggen ofte hinderen c/j nun hoofd met i j gewessehen tuordt verfrischt he erf ijk. troodf ie vend onrein jspx" verzorgr het haar Voor schoolgaande hinderen onmispaar/ï 15 centen per doos j voldoende voor '/iLiter SflBitöliiletart&Staf- iemiseüi mcwii ïrefi, feiip Oudste on beste adioz in Zeeland Nieuwste inrichting voor ultstoomw ov nerven van allerlei goederen. Eiger Vu.. korium waarborgt gebruik van onschadelijke tniddoh-a (ü^ohi'nChloor. Vinggeafle eriig Itv Ji i!i>» SS B E ¥2. LAN DIA VERSCHlLLEfiDE SMAKEN 1) FIRMA VAN DER KLEIJN <2. Ce. MIDDELBURG Vraagt Prijscourant No. 6311. AMSTERDAM. van W. VAN VEEN e. b. i. en J. W. SPRENGER w. i. b- BREDA belaas zich met adviezen en plaunen betreffende en toezicht op de uitvoering van alle oork. BOUWK. en. WATBBB. WEKKEN enbijbeh. MECHANISCHE INRICHTINGEN. (Spec, fabrieksbonw, gew. beton.) Tel. 298. BEZOEKT de luxieus gezellig ingerichte Specialiteit American-Drinks. SINGEL 836 b/dMunt, Amsterdam voor Zakelijken Waarborg te GRONINGEN. GEEFT PANDBRIEVEN uit in stukken van f iOOO.ei f 500.— tsgen de» koers van 97 °|0 8 HYPOTHEEKBANKTEZIERIKZEE PANDBRIEVEN ln onloop op 31 Dec. 1915 f 4.828200 31 Dec. 1916 - 5.586350 30 Juni 1917 - 6.421200 Vermeerdering in de eerste beltt van 1917f 834850. Verkrijgbaar 4'J2 pOts. PANDBRIEVEN a 99V2 pCt. De Directie: Mr. D. J. JONGENEEL, H. J. KORLVINKE. Verkrijgbaar en in werking te zien in het filiaal Korte St Pieterstraut 88. Voor de Vronw zijn alle inlichtingen en raadgevingen gratis verkrijgbaar (ook per brief), geheimhouding en succes verzekerd, bij Maison 10ÜRENS 2d. Telefoon 13185 (Tasmanstraat 150. (Wald. Pyrmootkade 57. Den Haag Voor reclame Uwer artikelen in WESTELIJK ZEEUWSUH VLAANDEREN to hei Algemeen Advertentieblad (Uitgave van Firma A, J. BRONSWIJK, Dostbnrg), DE AANGEWEZEN KRANT. Proefnommer gaarne ter beschikking'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 7