politie eerste klasse, die in den morgen van 21 April gewaarschuwd werd, dat de inbraak had plaats gehad. Hij consta teerde in de deur, die van de plaats naar het kantoor leidt, dat met gebruik van papier en zeep een ruit was inge drukt, en dat het slot open gebroken was. In het bureau in liet kantoor wpfs met een beitel een lade opengebroken. Getuige vond nog een bakje met zilver geld Volgens zijn meening is de dader door het hek op zijde te duwen of door overklinumng op de plaats geko men en na de inbraak door de kolen bergplaats weggegaan. Getuide heeft in den oliemolen een klomp gevonden, waar in een biljet van f 100 in achten gevou wen en een tabaksdoos met vier bons van f 2.50. De klomp werd gevonden in een riool achter een rooster. Ook vond getuige lucifers, die den weg naar do werkplaats van beklaagde aanwezen en een centerboor, "die paste in "do in het bureau aangebrachte gaten. De beklaagde hierover ondervraagd zeide, dat hij het bedoelde geld van zijn zoon ontvangen heeft en daar heeft opgeborgen. De president vindt dit nog al een eigenaardige plaats op geld te bergen. De verdediger, mr. R. Cleveringa, stel de enkele vragen, waarop getuige o. a. kon antwoorden, dat het papiertje van f 100 in een gewoon model enveloppe verpakt was. De tweede getuige, de hoer L. A. Stofkoper, heeft tengevolge van, groote drukte op den bewusteu avond, in afwijking met >.ijn gewoonte, zijn geld met mede genomen. Er was ongeveer f 76Ö in het bureau .Getuige heeft zijn kantoor tusschen 7 en 8 uur verlaten, na alles goed te hebben afgesloten. Den volgenden morgen is hij gewaarschuwd en is gaan kijken; zijn bevindingen kwa men vrijwel overeen met die van den eersten getuige; hij vermiste zijn geld kistje met o. a. een biljet van f 100, dat in achten gevouwen was, en bovendien het groote geld uil het geldlaadje Got herkent met poslzegelpapierljes met roo- de strepen aan elkaar geplakte zilver bons en een met een stempel er op, als van hem afkomstig In de week voor de inbraak is bekl. tweemaal bij getuige op het kantoor geweest. Van uit een raampje boven de werk plaats van bekl. kan men juist in ge- tuige's kantoor zien. De beklaagde wilde dit ontkennen, maar de president kon het uit eigen waarneming bevestigen, waarop bekl. zei- de., ,Dan hebt u zeker betere oogen dan ik" De dérde getuige A. Sonius, knecht bij den tweeden getuige, heeft des avondfe alles gesloten; om half negen heeft hij het paard nog gevoerd. Hij heoft eon zilverbon met een blauw stempel ontvan gen en afgedragen. De Vierde getuige, J.fle Pagter, heeft met Sonius het hek gesloten op 20 April. De vijfde getuige, mej. P. Roest, werkvrouw op het kantoor, is alleen ach ter gebleven, toen de heer Stofkoper weg was gegaan; toen zij wegjgjng tus schen kwart (over acht en half negen, was alles in orde. Den volgenden morgen trof zij alles door elkaar san en wak het kantoor .opengebroken. Getuige S. van der Werf woont boven het kantoor; zij is des nachts wakker geschrikt door een stag; zij heeft hooren loopen, maar kon niet nagaan waar dat was. Des morgens heeft zij het eerst de inbraak ontdekt. Getuige P. A v i n k, inspecteur van po litie tweede klasse, heeft op 25 April nog een onderzoek ingesteld met den volgenden getuige, W Biesen. Men vond toen ïn een olievat 62 bons van f 1 en] 8 van f 2.50. terwijl men verder nog een bedrag vail f 376 in een houten balije in de kuiperswérkplaats aan het oliemolengat vond en wel op de vliering. i Getuige W. Biesen heeft de courant mei de f 82 uit het olievat gehaald. Met den hoofdagent Petrie heeft getuige op 26 April een zakje chocolade gevonden. De geloonde centerboor is gelijk aan die, welke bij bekl. in gebruik is. Het papier, hem geloond, als gebruikt bij de inbraak, is gelijk aan 'dat, wat rond de pakken louw zit, die bij de firma Jeronimus in gebruik zijn- Getuige J Plomp, raolenaarsbaas in den oliemolen, herkent een boorzvvengel als afkomstig uit bekl.'s werkplaats; er is er ook een verdwenen, hoelang geleden weel hij niet. De getoonde klomp kent hij niet. Op een vraag van den verdediger, zegt getuige dat bekl. met hem gewerkt heeft ook Vrijdags en Zaterdagsmorgens; de sleutels van bekl.'s werkplaats hangen •steeds in het kantoortje van den molen. Getuige J. O n d c r d ij k heeft held. naar boven zien gaan en deze heeft ge zegd. dat hij naar de vliering is geweest. Dc beklaagde zegt wel op de vlie ring geweest te zijn, maar niets af te! welen van het daar gevonden geld, of schoon de president hem er op wees, dal rolletjes met kwartjes en dubbeltjes gevonden zijn, niet letters er op, zooals ze steeds op het kantoor er worden opgezet. Getuige A- C Bernard, thans mili cien, was destijds bediende bij den heer StofkopT. Hij heeft de kwartjes en dub beltjes ingepakt. Getuige T Schuil w erve heeft bij de Seisbrug het geldkistje in de vest ge= vonden op 6 Juli. Dc getuige-deskundige Van "Win ningen, kapitein-apotheker, heeft een onderzoek ingesteld naar verschillende zaken in verband met de inbraak en o. a. ijzerdeeltjes en houtsplinters vergeleken, en hij acht het waarschijnlijk dat de boor, die in beklaagde's werkplaats ge vonden is bij de inbraak gebruikt is. verder heeft beklaagde papier vergeleken en gebleken is, dat het bij het induwen van, de ruit gebruikte hetzelfde is alsi heigeen om het touw zit. Verder heeft getuige's onderzoek, ook dat van vin gerafdrukken, geen resultaat gehad Thans ondervraagt de president be klaagde over deze inbraak nogmaals, maar hij blijft ontkennen. De volgende getuige A. Sim on se, pakhuisknecht, was op 14 April in dienst bij de firma Maas en De Groot; hij heeft toen een kar met kistjes Cida-chocolade even onbeheerd in het Oliemolengat ge plaatst, even later was een kistje weg. Alleen bekl. was bij de kar geweest. Bekl ontkent hier ook iels van te welen. De hoofdagent van politie "F Petrie heeft het kistje later op de vliering van. den oliemolen teruggevonden. De laatste getuige, I. dc Groot, lid der firma Maas en De Groot, herkent' de chocolade als die van zijn firma af komstig. De officier van justitie ging den breede nog eens den loop der zaak na, waarbij hij o. a. gelegenheid vond, een woord van lof te doen hooren ever de wijze waarop de politie het onderzoek in deze zaak heeft volbracht. Spr wees erop hoe zich rond be klaagde al meer en meer een spinneweb van aanwijzingen weefde. Spr. acht dan ook de feiten bewezen en eischte we gens inbraak en diefstal een jaar en zes maanden gevangenisstraf. De verdediger, mr. R. Cleveringa, ging na hoe deze zaak steeds in omvang1 s verkleind, eerst was beklaagde ver dacht van nog meer diefstallen, en wer den met hem ook zijn vrouw en zijn! vier zoons aangehouden. Langzamerhand bleven er twee feiten over en bleef al leen M. zelf als beklaagde gehandhaafd. Wal betreft de getuigenverklaringen, zeide pleiter, dat verschillende aanwijzin gen zeer zwak zijn, zooals dat van de geplakte bons, van het in achten gevouwen bankbiljet. Het vinden van veel lucifers rt eerder een bewijs, dat er een vreemde! aan hel werk is geweest, want bekl. weet hier tegoed den weg. Waar de heer Stofkoper alleen dien avond zijn geld achterliet en deze drie kwartier later weg ging dan beid., vraagt pleiter hoe bekl. dan zou hebben kun nen welen, dat er geld was te vinden.) Slechts van een zeer klein deel van het geld is bewezen, dal het van de inbraak afkomstif» is. Ook de diefstal van de chocolade is niet bewezen, hef is mogelijk, dat be-» klaagde tiet heeft gedaan, maar een wet tig bewijs is er niet voor geleverd. Pleiter wijst er op hoe groot moreel kwaad reeds aan bekl. en zijn familie is gedaan, door al het gebeurde in de af- geloopen -l1/» maand, mocht beklaagde vrijgesproken of veroordeeld worden, hij moge steeds in gedachten houden, dat hél recht zijn loop moet hebben. Na re- en dupliek werd het onder zoek in deze zaak gesloten. Ajsnu stond terecht G. M. G. uit Mid delburg, bekl. van diefstal Van flesschen wijt: ten nadeele van Gebrs. Denevers. Bc&l./dte bekende, had een parlij fles schen in de paklcamer afzonderlijk gezet. De eisch luidde twee maanden voor waardelijke gevangenisstraf met drie jaar proeftijd. Bij verstek luidde dc eisch tegen J de K. uit Middelburg wegens diefstal van een horloge ten nadeele van J. ZuidJ weg te Ileinkenszaud, die hem nog wel een maal eten gaf, drie maanden ge- angbnisstraf. Wegens het te duur verkoopen van boter luidde de eisch tegen M II win kelierster te Vlissingen, f 7 of 7 dagen. Tegen J. S., schipper te Ierseke, werd bij verstek f 25 of 25 dagen gevorderd wegens verboden vervoer van steenkolen. Eenzelfde straf werd wegens eenzelfde feit gevorderd tegen H. B., eveneens te Ierseke, die ook niet verschenen was. Wel verschenen was J. van A. uit We- meldinge, wen ook eenzelfde feit was ten laste gelegd. De eisch luidde f 25 of 25 dagen In de morgenzitting waren nog een tweetal zaken behandeld, die wij gisteren niet meer konden melden Ten eerste die tegen P. B. uit "Kou de kerke, door den kantonrechter veroor deeld wegens Jachtwetovertreding, name lijk het loopen in het jachtveld met een geweer. Bekl. ontkende er geweest te zijn. De jachtopziener Janse van Roozen- daal, was drie meter van beklaagde af geweest en heeft hém op zijn kousen naai- linis zien loopen en toen hij bij beklaagde thuis lcwam had deze natte voeten Een getuige h décharge heeft bekl voor bij zien komen zonder geweer; een twee de heeft hooren schieten; e&n derde zegt don jachtopziener niet bekl. te hebben zien praten, die droge kousen en klompen aan had, terwijl een vierde, de broer van bekl.. zeide, dat hij de man is geweesfl die schooi en wegliep. De officier eischte bevestiging van liet vonnis. Mr Adriaanse bepleitte vrijspraak De andere zaak was die tegen wed J uit Colijnsplaat, die f 700 bij, D. de iKlerck zou hebben weggenomen. Op 7 Juni was er f 2305 in een kastje, het sleuteltje lag boven op het kastje. Op 23 Juni werd het geld weer geteld en toen was er maar f 1600 meer Bekl. heeft tot 13 Juni bij de klerk gewerkt, doch ontkent gestolen te heb" ben Na 13 Juni wilde bekl. niet meer werken en zij zeide „ilt ben geen dief", ofschoon er nog geen geld vermist werd Op 14 Juni heeft beid. bij slager Riemens een biljet* van f 300 gewisseld eh gevraagd daarvan niets te vertellen. Dclaatste getuige, mr. G J Spren- ;cr, zeide, dat de Ned. Bank de bil jetten, die worden voorgelezen, na 1916 uitgegeven heeft, terwijl bekl. zeïde in Juni 1915 het biljet van haar overleden pleegvader (e hebben ontvangen.' De eisch luidde 9 maanden gevange nisstraf In alle zaken is de uitspraak bepaald op 14 September. ian de hand van aan. iederen bezoeker ujereikte statuten, ging spreker nog na- d het doel van de V. N. A na, er daar- b den nadruk op leggende, dat men bgs wettigen weg recht en billijkheid v zien eerbiedigen. De spreker wees er op, hoe arbeiders, iddenstanders, zich allen in vakbonden «2 vereenigen, maar de boeren zijn lag voor him beurs; dit moet men (hter op zij zetten en een goede oontri- tiie voor zijn vakbond over hebben, in ïsu f 1 per jaar per 10 H.A. 'OÉ ideelte daarvan tot een maximum van 15. Ten slotte beantwoordde spreker de raag, of het noodzakelijk is, dat alle kkerbouwers zich aansluiten en deed dit eslisL met „ja' Spr waarschuwt er tegen, dal men in )cn Haag niet moet blijven besluiten'over le landbouwers en zonder hen, maar nel hen. In antwoord op een desbetreffende vraag van een der aanwezigen zegt hij, Den geheelen dag was hel op de pu-dat, nu Amerika de grenzen heeft ge- blieke tribune ongekend druk, zulks insloten voor den uitvoer van tarwe, het verband met de behandeling der hiorinderdaad op den weg der Regeering ligt}, zoo geruchtmakende zaak tegen H. M. den verbouw van rogge, tarwe en haver aan te moedigen. De Minister moet een i hoogereu prijs voor de gewassen vast- LANftBOUW stellen. De teelt moet loonend worden1 gemaakt Er lean meer rogge, 'tarwe en Protest ver adering V N A I haver worden gezaaid, en dat moet ook Omtrent de gisteren gehnuden protesj Scbeur™ m°Bl «"f? vergadering van de Vereeniging van Ne dcrlandsche akkerbouwers melden wi nog het volgende De heer L. B. van der Slikke, secre taris der Vereeniging, begon met er ve le wijzen, dat er geen 200.000 personei meer.zijn, die zich ïn Nederland mc. land- en tuinbouw bezig houden; er ij er maar één, en dat is de Minister val Landbouw, die alles bepaalt; de eigenaa's van akkers zijn eigenlijk geen landboi-' wers meer. D.i is de oorzaak geweest, dat in em, Amsterdam gehouden vergadering, waarin besproken werd of het wens&ie- lijk was de bestaande landbouworgani saties te herzieu en deze tot één licJuamj te maken, of een nieuwe vereeniging le slichten, met 50 tegen 2 Stemmen tot het laatste besloten werd. Nu kan er een algemeen protest op-> gaan, cn niet plaatselijke protesten, zoo- als tot nu toe. Dit laatste lean plaatselijk helpen, het ecrsle echter meer algemeen. Spr. heeft steeds organisatie der boe ren bepleit; plaatselijke vereenigingen kunnen in normale tijden veel goedsj doen, kuuneu een zegen zijn voor do landbouwers. Maar thans verlangt de minister, dat hij mensclien krijgt, die spreuen voor het algemeen en niet voor kleine dcelou van xmarom nel-1 jo plaatselijke landbouwvereem- jingen niet; dat zijn slechts huisdokters. Men moet hebben een algemeene Neder- Iarjflsche vereeniging, een specialiteit. Spr. ging na, welke bezwaren de ak kerbouwers legen de besluiten vpn den Minister hebben. O. a. de beslissing over het scheuren van weiland; dit moet al gemeen worden gebruikt; in deze tijden is er geen behoefte aan vleesch, maar aan brood; en daarom moet er veel meer bouwland komen. De vereeniging telt in enkele weken reeds 12 h 1300 leden, maar dit moet ten spoedigste 13.000 worden, zegt spr. Vervolgens ging' de heer van der Slikke na of de Provinciale Landbouwvereeni- göngen niet voldoende in dezen kunnen optreden. Hiervoor wees spr. er op, dat m die vereenigingen zoowel veehouders als akkerbouwers en menschcn met ge mengd bedrijf zitting hebben, en dat toch ook dc vereeniging van Melkveehouders bloeit Men moet een vereeniging hebben waar- voor allén plaats is, maar teven; speciale vereenigingen Spreker bracht hulde aan de Gronin ger Landbouwmaatschappij voor de door haar uitgegeven handelingen en hij be treurt het, dat dit hier ook niet het geval is met de Z. L. M, want de grond is hier nog beter geschikt vo,or goede pro ductie dan in Groningen. Maar het gaal niet tegen een da- maatschappijen, het gaat om het belang van de akkerbouwers, die nu in de Twee de Kamer in hun voorzitter, den heer A. Colijn. een vertegenwoordiger hebben ge kregen voor hunne belangen. Spreker wees op het veranderen van minumumprijzen in maximumprijzen, het geen hij afkeurde en boerenbedrog noem de vooral waar men niet die maximum prijzen krijgt. Het slechte weer is oor zaal; van minder goede pgoducten, maar nu is alle risico ook voorSae verbouwers geweest Verder critiseert de heer#vnn dei- Slikke het niet laten van een deel van het verbouwde koren voor eigen gebruik;niet meer dan voor anderen beschikbaar is, verlangt spreker De lieer van der Slikke zeide, dat men „rommel" krijgt voor veevoeder; dit zou blijken als nu het proefstation eens ad vies mocht uitbrengen. De verkoop van Eigenheimers voor varkensvoer, het uitblijven van een zaai- plan en van cijfers van 'den oogst 1918, werden ook door spr geeritiseerd. Spr is overtuigd, dal de landbouwers mede willen helpen in het algemeen, mtjar dan moet de regeering hun ook bijtijds waarschuwen Is_ het later slecht uitgevallen dan krijgen de boeren de schuld hei is een fout van den Mi nister dat hij zicli niel Verstaat met de mannen uit dc praktijk De boeren moe ten zelf hun belangen bij de regeering bepleiten. VERSCHILLENDE BERICHTEN. heid worden gegeven handelsgewasserf l.e verbouwen. Naar aanleiding van vragen van den heer Geschiere van Grijpskerke betref fende den verbouw en de vordering van suikerbieten zegl spr. dat suikerbieten le goed zijn voor veevoeder Zij vormeji ook een gewichtig ruilmiddel met het buitenland. De leelt van bieten zou wel kunnen worden ingekrompen, maar voor veevoeder moeten zij niet worden ge bruikt. De heer G. bracht in zijn re-] pliek ook de kwestie van het overtollige water op Walcheren te berde. De heer Van der Slikke zeide naar aanleiding daarvan dat de verwijdering van het te veel aan water voor Walcheren werkelijk een levenskwestie is. De heer De Feijter beantwoordde voorts nog den heer Ge schiere inzake de vordering der suiker bieten. Verscheidene der aanwezigen vroegen daarop nog het woord en werden door den heer Van der Slikke beantwoord Hij deed daarbij o. m. uitkomen, dat het in de bedoeling ligt, eenheid in de vorde ring te verkrijgen, dat de landbouwers zich beier organiseer en; dat voor bé paalde streken een zaaiptan in elkaar worde gezel, dal allen bevredigt. De prijs van tarwe en rogge moet f 25 per 100 ii.o. «.iju om ïooiteiiu (O vvt«>ii; ure vuii liaver f 23.25. Het beste middel om een goede vólks- beding te verzekeren is, dat van over heidswege zorg worde gedragen, dot die gewassen, welke voor. de volksvoeding dienen, een goed toonenden prijs op brengen. Nadat alle sprekers beantwoord wa- en, zeide de heer Van der Slikke, thans ;an het einde zijner taak te zijn gekomen Het deed hem genoegen, dat dc zaal zoo goéd was gevuld, en dat' er zoo aandachtig was geluisterd. Hij wekte ten Slotte dc aanwezigen op, ook van hun zijde propaganda voor het goede doel le maken, en lid der nieuwe Vereeniging te worden. De heer De Feijler nam daarna het woord en dankte den inleider voor zijn degelijke en aangename wijze van uit eenzetting van het onderwerp. I-Iij hoopte, dal deze vergadering goede resultaten zou afwerpen. Ook zijnerzijds spoorde hij de aanwe zigen aan, lid te worden der V. N. A. Na den inleider nogmaals dank le heb ben betuigd, en te hebben doen uitko men, dat het hier wel een „protest vergadering" was geweest, doch dit „protest" zich op een waardige, kalme, degelijke wijze had geuiL, sloot de heer Dc Feijter de vergadering. - Op de le denlijst werd intusschen druk geteekend o Geen origineele Petkuser zaairogge. Hel Centraal Bureau uit het Neder- landsch Landbouw Comité schrijft aan het Z. L. en T. B. het volgende, hetwelk in hoofdzaak overeenkomt met hetgeen een onzer correspondenten ons reeds 3 dezer meldde Wij ontvingen van den heer Directeur van iiet Rijksproefstation voor Zaadcou- tróle te Wageningen het zeer teleurstel lende bericht, dat er dit jaar beslist geen; Origineele Petkuser Zaairogge naar Ne derland zal worden geleverd Bestond er aanvankelijk nog eenige hoop, dat ,allhans 150.000 K.G. in totaal daarvoor ter beschikking zouden staan, thans blijkt het resultaat <lèr dorschmg dermate legen te vallen, dat aan eenige) levering naar Nederland niet kan worden gedacht ln de verschillende landbouwbladen zal hierover nog een officiëele. mededeeling verschijnen- Het zal tbans ten zeerste aanbeveling verdienen bestellingen te doen op de •door de Inndboywmaatschappijen goedge keurde partijen zaairogge van iiet hier te lande verbouwde gewas. Het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramweg personeel heeft aan de leden van den Rotterdamschen gemeenteraad een uit voerig adres gezonden, waarin het pleit voor loonsverhooging voor het personeel der Rotterdamsche Electrische Tramweg maatschappij met t' 3 per week, met be houd van den tegenwoordigen bijslag, en invoering van een reglement-dienst- voorwaarden, dat op behoorlijke wijze rekening houdt met de belangen van het personeel. Gisteravond heeft de politie aan de Vcenkade in Den Haag tusschen de vele daar liggende groentenschuilen uil het Westland een schuit gevonden, welke in plaats van groenten, een la ding anlhaciet aan boord had. Deze was onder allerlei groenlenmandcn verbor gen. De lading werd onmiddellijk in be slag genomen en later onder politiege- leide weggevoerd. Tegen den eigenaar ,J., wonende in: de Zorgvlietstraat in Den Haag, is pro ces-verbaal opgemaakt. Onder de gemeente Overschie is gisternacht de machinekamer van een stoomgemaal aan de Schie geplunderd. Voor een waarde van ongeveer f 1000 wordt vermist aan drijfriemen en koperen machinedeelen. Een naaktlooper. Te Gameren is een naaktlooper gearresteerd. Het is een ongeveer 25-jarige Duitscher, die daar m den laalslen tijd meer malen geheel naakt werd gezien. In Friesland worden door particu lieren met het oog op mogelijke duurte» en schaarschte van boter, daarvan groote voorraden iugeslagen. Het gevolg is, dat op sommige plaatsen in het boterland' geen boter meer te krijgen is. Tevens zijn geen potten cu kruiken voor de inmaak te la-ij gen. SPIONNAGE BIJ DE POLITIE? "Wij hebben reeds melding ge maal; t van de schorsing' van een hoofdagent van politie te Rotterdam omdat hij ver dacht werd betrekkingen le onderhou den me'l den spionnagedienst van een der oorlogvoerende statengroepen. Van zeer bevoegde zijde wordt de N. R. Crt. nu in staat gesteld mede le deelen, dal het onderzoek dal zich uit strekt over het zich beschikbaar stel len aan beide groepen van oorlogvoe rende stalen, tot dusverre niet de min ste reden geeft om aan le nemen, dat verdenking benoori te vallen op nog an dere politie-ambtenaren djrn op de a ge schorsten hoofdagent. Dat de geschorste betrokken zou zijn bij het opsporen van Duitsche deserteurs, ten einde dezen weder in handen der Duitsche autori teiten te breugen, is bij het onderzoek zelfs niet tér sprake gel;omen. Met nadruk moet er nog de aan dacht op worden gevestigd, dal in geeró- geval eenig Nederlandsch belang bij de tol het onderzoek aanleiding' gevende feilen betrokken is. LEGER EN VLOOT. - De le luitenants G. F. van Hoogen- huijzc eu K. J. Adams zijn bevorderd tof kapitein. inge«M Ssaiiisi. Ingezonden Stukken worden in geen geval IIET MIDOELBUKGSCII MUZIEKKORPS M. de R., Met deh meesten nadruk moet ik pro testeeren tegen uw bewering, alsof „niet al het mogelijke is gedaan om repetities te kunnen houden." U verklaardeniet overtuigd te zijn, dal dit in het afgeloo-- pen voorjaar is geschied. Maar wat hebt u gedaan om ten dezen een op goed® gegevens berustende overtuiging te ver krijgen? Niet bij hen, die alleen volko men op de hoogte zijn van wal er ten opzichte van die repetities'is gefcobt en. gedaan, van wat zooal is beproefd en onmogelijk gebleken Noch de directeur,, noch oudergetoekende hebben de eer gehad ook maar iemand vanwege uw re dactie bij zich te zien, om mededeeling te ontvangen van die feiten, waarop u een oordeel, in welken zin dan ook, over. deze kwestie had kuxmen vormen. Ofschoon ik ontken, dat hel bestuur van het korps verplicht is aan iemand anders rekenschap te geven van zijn handelingen, dan aan de vergadering van leder, (contribuanten) van de vereeniging tot instandhouding van het M. M. K. en verder aan het gemeentebestuur, ver klaar ik mij in dit geval gaarne bereid,, aan ieder, die er belang in stelt, mede deeling 'le doen van den gang van za ken betrekkelijk het punt in kwestie. Ik voeg hierbij, dat ik de zekerheid heb, dat niet alleen al het mogelijke, maai- zelfs het bijna onmogelijke is gedaan, om re-> petities le kunnen houden. Het onredelijke van uw verwijt komt nog te sterker uit, als men bedenkt, daf de hoofdoorzaak voor het late begin van de concerten gelegen is in het toen geldende li ebt ver bod, ten gevolge waar van noch op het Molenwater, noch in don Buitentuin gas mocht gebrand worden. Nadat dit verbod ccnmaall was opgeheven, i s bin nen en kei o da gen het eerste concert op het Molenwater gegeven Nu had ik gedacht, dat in plaats van verwijlen of aanmerkingen over het korps woorden van warmen lof zouden zijn gebracht, voor het feit, dat het, na zoo

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 6