MiiorpÉe taan! TWEEDE BLAD BINNEKLAND. FEUILLETON. Het vijfde Wiel VAN DB VAN «aterdag 8 Sept. 1917, no. 212 REGELEN OMTRENT HET BUITEN- LANDSCIl BELEID. De commissie uit den Vrijz. Deni. Bond, die opdracht had om na te gaan welke veranderingten in het werkpro gram van den bond dienen gebracht te worden len aanzien van iiet buiten- Jandsch beleid en die bestond uit mr. J. Limburg, prof. dr. D. van Embden, tor. E Foklcer, mr. C. A. de Jong' van Beek en Donk-Kluyver en prof. mr. J. Simon van der Aa, heeft rapport uit gebracht. Van dit rapport verscheen in (de Vrijzinnig Democraat" van deze week het eerste deel, waarin de drie onderwerpen behandeld worden, die naar hel geschreven Nederl. staatsrecht het buitenlandsche beleid omvatten, n.l. het verklaren van oorlog, het sluiten van tractaten en het bestuur der buiten landsche betrekkingen. Ten opzichte van het eerste punt zegt de commissie o. m. „Het behoeft in het licht van den vreeselijken wereldoorlog zeker geen be toog meer, dat zonder de toeslemming van de Staten-Generaal een oor logs ven klaring onmogelijk moet zijn. Voor een klein land als het onze moge deze hervorming praktisch niet van zoo groo!o beteekenis zijn, omdat het on denkbaar ïs, dat in Nederland eenigte regeering de verantwoordelijkheid van een oorlogsverklaring op zich zou laden, zonder vooraf de toestemming van de volksvertegenwoordiging te hebben ge kregen, dit neemt niet weg, dat de ver ouderde bepaling, die formeel raadple ging van de Staten Generaal onnoodig acht, behoort te verdwijnen. „Intusschen zou hel niet voldoende zijn, indien alleen voor het verklaren van oorlog de medewerking van de •volksvertegenwoordiging was vereischt. Beperkte men toch den invloed van de Staten-Generaal tot de oorlogsver klaring alleen, dan zouden nog verschei dene maatregelen door de regeering buiten de vo]ksverteeenwo/wdiGn»s -.m kunnen worden genomen, die het land tn den ooi-log zouden kunnen storten. Ook het zenden van een ultimatum en in het algemeen het nemen van in grijpende maatregelen als b.v. een alge- heele mobilisatie, en omgtekeerd het aanvaarden van een oorlogsverklaring eener buitenlandsche mogendheid en het aanvaarden of verwerpen van een ulti matum in zijn verschillende vormen be hoort in biet algemeen niet te kunnen plaats hebben zonder medewerking van de Staten-Generaal." Voor deze hervorming is wijziging van art. 58 der Grondwet noodzakelijk. Ten aanzien van tractaten meent de commissie dat alle tractaten moeten wor den goedgekeurd door de Staten Gene raal |cn dat de Grondwet uitdrukkelijk moet bepalen, dat alle geheime trac taten of wat daarmee overeenkomt nie tig zijn. Ten opzichte van het derde punt bepleit de commissie instelling eener parlementaire commissie voor buiten landsche aangelegenheden. Een dergelijke commissie behoort zoo spoedig mogelijk te worden ingesteld. De Tweede Kamer heeft zich bij de door BEATRICE HERON MAXWELL I FLORENCE E. EASTWICR. Naar het Engalsch. 26). Ai de aandoening, bedwongen ge rende de uren van zielesmart, die wa ren voorbijgegaan, klonk uit de haastige, ademlooze woorden, die van haar lippen vloeiden; haar gezicht was welsprekend van hartstocht en oprechtheid, en toen zij zeide: „Ze kunnen mij niet aan 't spre ken krijgen als ik niet wil spreken en ik wil niet," begreep mevrouw Prid- ham plotseling, dat zij een groote, on zelfzuchtige liefde tegenover zich had, een opoffering van zichzelven ter wille van een ander en die ander was de zoon dien zij verafgoodde. Voor het eerst drong het tot haar door, dat Laurie,, hoewel onrechtvaardig, betrokken kon worden in deze misdaad, die als 't ware vlak voor hun deur was geschied, en dat al het onverklaarbare in zijn gedrag een veel verder reikende en gevaarlijker be teekenis kon hebben dan zij vermoed had. Indien in Felicia's stilzwijgen zijn vei ligheid lag, welk een dwaasheid zou het dan wezen haar tot spreken te dwingen I „Indien ik onbillijk tegenover u behandeling van het voorstel-Van Let wen in Mei j.l. bij meerderheid in ginsel daarvóór verklaard. Een dergelijke commissie en hareh voegdheden zijn het nauwkeurigst on schreven in de Grondwet van Nooj wegen .die in 1911 mede om de bepi lingen t. a. der buitenlandsche aangelt genheden is herzien. Sinds de inwerkingtreding van d Grondwet van 1911 moet de regeerin aan hel Storthing alle processen-vei waarbij hij tevens toezegging deed te zullen overwegen, of de daarvoor noo- dige wetswijziging binnen niet te lan gen tijd aanhangig gemaakt zou kun nen worden. Dit wetsontwerp aldus de minister is de vrucht dezer overwe ging. Met deze subsidie-verbetering, zal een bedrag van f 50.000 gemoeid zijn plus f 12.000 voor de vijf nog dit jaar op te richten bijzondere scholen. Aangezien de rijksbijdrage niet bij voorschot, doch over liet afgteloopen woningtoestand wordt eenvoudig onhoud baar in de mijnstreek. baal overleggen betreffende diplomatiek* kalenderjaar wordt verleend kan de kwesties. Zijn daarbij stukken, die alswet gerekend worden o p 1 Januari 1917 geheim moeten worden beschouwd, dauin werking te zijn getreden, moeten deze ter kennis worden gebracht van een commissie uit het Storthing van ten hoogste 9 leden. Deze commis sie houdt die stukken geheim, doch zoo- NEDERLAND EN DE OORLOG, dra er één lid in de commissie is, die Globale becijfering van de het verlangt, moeten ook die geheimeprisisuitgaven van het rijk tot stukken ter kennis van de Tweede Ka- i Augustus 1917. mer worden gebracht. Naar het oordeel der bondscommis- zou deze buitenlandsche commis sie uilsluitend gevormd moeten worden uit de Tweede Kamer. „Moest de Re- geering werken met commissies, het kon aanleiding geven tot allerlei moeilijkhe den. Hoe, indien beide commissies een geheel tegengestelde meening hebben om trent een te behandelen onderwerp? Hoe zal de raadpleging der commissie met de Eerste Kamer moeten plaats hebbenVóórdat de Tweede Kamer bet onderwerp heeft behandeld? Maar dan geeft men de Eerste Kamer een functie, die zij in ons staatsleven nooit bezeten heeft en niet bezitten moet. Nadat de Tweede Kamer het onderwerp heeft afgehandeld? Maar dan kan de taak van de commissie uit de Eerste Kamer weinig of niets beteekenen en ook dan zou de Eerste Kamer een grootere ImachLspostitie krijgen dan zij thans heeft." De taak en werkwijze der commissie denkt men zich als volgt- „De Regeering zal verplicht zijn aan de commissie de mededeelingen te doen, die deze verlangt. Ook uit eigen bewe ging behoort de regeering aan de com missie inlichtingen le geven over zaken, de verhouding tot het buitenland be treffende. Zal de verhouding tussclien regeering en commissie een juiste zijn, dan heeft de regeering met de com missie regelmatig voeling te houden en haar oordeel te vragen. Wat de geheim houding betreft lijkt het voor ons land niet gtewenscht aan één lid der com missie zooals in Noorwegen de be voegdheid te geven de geheimhouding te verbreken .Wij meenen echter, dat indien een meerderheid van de com missie van a/8 van oordeel is, datme- "ideeling aan de Kamer behoort te ge- aneuen meaeaeenng zaï iuu^lui plaats hebben, en wel in Comité-Gene raal. De Kamer zelf heeft dan te be slissen of zij aan het in Comité-Gene raal medegedeelde openbaarheid zal ge ven" Wij zien met groote belangstelling de verdere publicatie van dit rapport tegemoet. TWEEDE KAMER. Subsidiën bijzondere hoogere burgerscholen. Bij de Tweede Kataer is ingediend een wetsontwerp tot wijziging van de wei tot regeling van hel middelbaar onderwijs n.l. om het subsidie voor de bijzondere hoogere burgerscholen per lesuur voor de vier- en vijfjarige cursusr te brengen van f 50 op f 70 en voor de driejarige van f 45 op f 60. In de memorie van toelichting wijst de minister er op, dat hij in de ver gadering der Tweede Kamer van 30 Maart 1917, reeds als zijn meening heeft uitgesproken, dat de subsidiën voor de bijzondere hoogtere burgerscho len verhoogd behooren te worden, -»^Pfficiëel). De kasvoorscholten aan de :oloniën, rijksgraanhandel, rijkskunst- ueststoffenhandel, enz. b,uiten rekening telaten, is de rijkskas van 30 Juli 1911 it 1 Augustus 1917 achteruitgegaan 667.400.000. Hiervan komt ten laste van tekorten (op en normalen dienst (gewonen en buiten- pwonen) van de jaren 1914, 1915 en 916 f57 000.000. Blijft voor crisislekiort f610.400.000. Hierbij zijn echter te voegen- a. dq lm men, bereids door de belaslingsch'il <jgen speciaal ?oor de crisis opgebracht wel: 1. de inkomsten van het Leenings- f<bds 1914 na aftrek van hetgeen werd gibnuikt lot rentebetaling op de crisis- tóniugen en van de opcenten op den sui- kiraccijns, welke opcentenheffing wordt o gewogen door verlaging van de hoofd- sctn van dien accijns en mitsdien geen verzwaring van belastingdruk ten ge- voge heeft f 15.900.000; de opbrengst der crisisheffingen (oorlogswinstbelasting en verdedigings- belastingen) f 102.800.000; 3. hel bedrag der crisisuitgaven, wel ke iee-ds gedaan doch nog niet betaald zijn,; te zamen op f 10.000.000. Tólaal crisisuitgaven f739.100.000. Op 1 Augustus 1915 werd het totaal bedrag der crisisuitgaven geschat op f 200.000.000. Op 1 Februari 1916 was dit cijfer ge klommen tot f330.000.000, op 1 Augus tus 1916 tot f416.000.000, op 1 Februari 1917 tot f588.700.000 en nu op 1 Augus tus 1917 tot f739.100.000. Woningnood in de mijnstreek Men schrijft uit de mijnstreek aan! „Het Volk"; In het „Hbl." wordt medegedeeld, dat ter "cel Hollandsche mijnwerkers uit Diutschlana terug waren gekomen en deze zich hadden opgegeven om nam- te gaan, ten einde daar in de Nederland- schc mijnen te werken, en daarvan had den moeten afzien, omdat zij geen wo ningen konden krijgen voor zich en hun gezinnen. En naar aanleiding daarvan merkt ge noemd orgaan op „Als dat de reden is, dat er niet meer mijnwerkers worden aangenomen is het zeker heel erg." Welnu bet is inderdaad zoo. Het ge brek aan arbeiderswoningen is in de mijn streek schrikbarend. Dat belemmert niet, alleen het aannemen van werkkrachten voor de mijnen, maar bedreigt ook in hooge mate de volksgezondheid, daar honderden één-familie-woningen door 2. 3 en 4 families bewoond wiorden. De menschen zitten in de woningen opeen! gepakt als haringen in een ton. "Wordt er dan niet gebouwd? Zeker wel, maar niet in voldoende mate. Er zijn zelfs verschillende gemeentebesturen welke het bouwen van arbeiderswonin gen belemmeren. Het is hard noodig dat -hier van regee- ringswege wordt ingegrepen, waut de weest ben, dan spijt het miji," zei ze. „Ik wist nauwelijks wat ik zei, want dit alles heeft mij een groeten schok ge geven. Als u Laurie liefhebt, zooals u beweert, dan zult ge alleen donken n 't geen goed voor hem is." Felicia stak haar beide "handen naar mevrouw Pridham uit als een smee- kend gebaar niets meer te vragen en zij wees naar de deur. "fen zag aan haar gezicht, dat zij spreken wilde, maar zij kon niet, tot dal zij zich tot Theo wendde en haar hoofd voorover op den schouder van hel meisje legde. „Zeg aan je moedter", fluisterde zij, ,dat ze mij volkomen vertrouwen kan en dat, wal ik ook doe, het zal wezen ter wille van Laurie om hem moei lijkheden te besparen." „U weet hel", zei ze. „Ik heb het van het begin af vermoed. Felicia is dapper en goed, moeder. Laurie's eer is veilig bij haar." Mevrouw Pridham hoorde stilzwijgend toe en keerde terug naar Laurie's ka mer; zij vond hem opnieuw vervallen in denzelfden onbewegelijken toestand, die aan den dood deed denken. HOOFDSTUK XI. Op iedere tien vrouwen, die goed zijn, enkel en alleen omdat ze niet in aan raking gekomen zijn met het kwaad, vindt ge een elfde die goed is uit overtui ging en uit liefde tot het goede. Agnes Pridham's vroomheid was be- Vergeten Trouwen door de verzorging van anderen zichzelf? Het zou beter zijn als vrouwen meer aan haar eigen gezondheid dachten. De beste gezondheidsregels zijn eenvoudig en gering in aanlaL Vrouwen dienen evenals mannen haar rust le hebben, ten minste acht uren te slapen, ontspanning in de buitenlucht en rust van den geest te hebben (om gezond te blijven. Zij dienen niet te zwaar te eten, niet op opwekkende middelen te vertrouwen of haar werkkracht te over schatten. Onverstandige gewoonten overladen het bloed met vergiften. De nieren zijn )de vei ligheidskleppen. Zij onttrekken de vergif ten aan het bloed en voeren deze veilig af. Maar de beste nieren kunnen geen overmatige inspanning verdragen, en als zij falen, kan alleen rust en een speciaal nier geneesmiddel haar weder op streek brengen. Versterk bij waarschuwingen door rugpijn, waterstoornissen, duizeligheid, hoofdpijn en een dof, vermoeid, zenuw achtig gevoel de verzwakte nieren met Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Neem meer rust door oude gewoonten te veran deren. Slaap meer en maak u minder zor gen. Eet gemakkelijk verteerbaar voedsel en drink genoegzaam water en melk. Maak iederen dag een wandeling in de buitenlucht. Iedere vrouw kan op Foster's Pillen vertrouwen als speciale hulp bij nierkwa len, omdat Foster's Pitlen uitsluitend voor üe meren en blaas dienen en hoegenaamd niet op de maag, lever of ingewanden werken. Alleen echt, wanneer op de verpakking de handteekening van James Foster voor komt. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn te Middelburg verkrijgb. bij Joh. de Roos, Vlasiuarkt K 157. Toezending geschiedt franco ma ontv. v. postwissel k f 1.75 p. doos of f 10.— p. zes doozen. scheiden. Iedere daad van vriendelijkheid of vroomheid en toewijding, iedere op offering van zelfzuchtige begeerte of voel was ongedwongen bij haar en werd verricht met zulk een natuurlijke gratie, zulk een afwezigheid van aanstellerij of voorgewende nederigheid, dat zij, idie er door begunstigd werden, dikwijls ver gaten er dankbaar voor te zijn daar ze het als aangenomen beschouwden, dal Agnes er een genot in vond al het beste dal zij te geven had aan anderen, af te staan. Er was één persoon, die in 't geheim' een vereering had voor d© vriendelijke: lieiligo met de gouden oogen, terwijl hij zijn hart geeselde voor het ontrouw wor den de meest geliefde grondbegin selen van zijn leven. Reverend John Hassall, predikant van het kerspel waartoe Doornen-Jacht be hoorde, sprak van de oudste miss Prid ham als van „een schoon karakter in zijn ontwikkelingsperiode" en hij kon nooit genoeg betreuren, dat zij afvallig was geworden van zijn eigen geliefde kerk. Dit was zijn opinie van het stand punt bezien van een streng predikant. Hij gaf zich zelf (geheel onnoodig) de schuld van haar verandering van geloof, maar Agnes had zich van haar vroege jeugd af aan aangetrokken gevoeld tot den roomsch-katholieken godsdienst; de ker kelijke ceremonie en aantrekkelijke uit wendige dingen hadden den eersten in vloed op haar uitgeoefend en haar ge durende een bezoek te Londen den dienst geregeld doen bijwonen. En later was eeniging Middelburg voor haar bijeen komst had gtekozen eu drukte den ■ebach uit, dat een heerlijk zonnetje de tochten van lieden en morgen zou ver aangenamen. De voorzitter sprak hierop tot beide sprekers een woord van dank. Bij de hierop gtevolgde bestuursverkie zing werd jhr. mr. dr van Karnebeek gekozen -tot voorzitter in de plaats van mr. 's Jacob, die zich niet herkiesbaar stelde De heer 's Jacob werd bij accla matie uitgeroepen tot eerelid. Na afloop der vergadering lokten de tonen van een strijkje in de „Vergenoe ging" daar menigeen naar binnen. Heden wordt door de leden een tocht door Zeeuwsch-Vlaanderen gemaakt, die door de commissie van ontvangst georga niseerd is om de leden kennis to laten maken met deze tegenwoordig zoo be langrijke streek. De commissie van ont vangst beslaat uit de leden van Ged. Staten, de heeren jhr. mr. E 'A O, de Gasembroot, mr. P. Dielcman, J A, van Rompu en mr. F. J Sprenger en den re ferendaris van het pro-v. bestuur, den heer II. J. G Hartman De tocht ging over Neuzen haar Drie Schouwen, waar de inrichtingen der Z. Vlaamsche tram bezocht zouden worden en vervolgens naar Philippine, waar een maal van mosselen zou worden opge diend Na terugkeer over Breskens zal alhier in St. Joris gezamenlijk liet mid dagmaal gebruikt worden. Zondag vindt een rit plaats naar de Oranjezon, waar de prise d'eau bezich tigd wordt en vervolgens over Zeeduin near Domburg. NED VER VOOR GEMEENTE BELANGEN. Vrijdagavond werd in het Stadhuis al- ier de alg. vergadering gehouden van de Ned. Ver. voor Gemeentebelangendie door een 70lal leden werd bijgewoond. De voorziLter, mr. F. B 's Jacob, wijd de eenige vriendelijke woorden aan de stad ""Mei burg en ho^v gast vrijheid en verklaarde de tegenwoordigheid van den Commissaris der Koningin en den burge meester op hoiogien prijs te stellen. Voorts herdacht de voorzitter het -overleden lid mr S. J 'Blaupot ten Cate, te 's Hagp, die een der verdienstelijkste leden der ver- eeniiging was en in tal van commission zitting had. Besloten werd tot samenwerking 'met het nationaal verbond van gemeente-amb tenaren, dat besloot to*t het instellen van een examen, overeenkomend met het voorbereidend examen der vereeniging. De Commissaris der Koningin in ons gewest dankte den voorzitter voor de vriendelijke woorden tot hem gericht en wees er op, dat dit de tweede maal was, dat hem het genoegen was geschon ken een samenzijn der vereenigïng bij te wonen. Hij stelde dit te meer op prijs, daar hem aan de vorige bijeenkomst <Le aangenaamste herinneringen gebleven zijn. Ten slotte wenschte mr. Dijckmeesler de vereenigïng een nuttig resultaat en veel genoegen van haar bijeenkomst. Burgemeester Dumon Tak betuigde zijn ((ngenomenheid mede, dat de ver- het de machtige welsprekendheid van een groot prediker, die den zwakken draad bevestigde en haar deed besluiten tol de katholieke kerk over te gaan. John Hassall erkende met stoïcijnsche berusang dat hij voor altijd gescheiden was van de vrouw, die hij op een hoogte geplaatst had, ver verheven boven de geheele wereld, en hij had een gevoel of hij te kort gekomen was in zijn gees telijke bediening nu hij de ruimste ziel had verloren die ooit binnen de gren zen van zijn toezicht was gekomen. Agnfts nam niet langer openlijk deel aan den parochialen arbeid. Zij was ech ter noc steeds bereid haar arme buren te helpen wanneer zij in nood waren en hiertoe behoorden de vrouw en de kin deren van een boerenarbeider, James Domiithorne, die zich indertijd leelijk ge wond had met een hakmes. De man ver loor zijn rechterhand en daar hij dus niet langer in staat was zijn gewone werk te doen, kon hij slechts nu en dan licht werk verrichten, terwijl zijn vrouw een fatsoenlijke, hardwerkende vrouw waschvrouw werd om voor het onder houd van haar kinderen te kunnen zor gen. Zij had een zestal jongens en meis jes, gezond en meest allen met roode wangen, en altijd zindelijk en netjes een. bewijs van moeders onophoudelijken arbeid. Agnes hoorde van vrouw Donnilhor- ne's harden strijd om haar huishouden te onderhouden en haar medegevoel werd dadelijk opgewekt. Zij zond haar kousjea en zomerblouses te wasschen, betaalde BOND WATERBOUWKUNDIGE AMBTENAREN Vrijda? jl. hield de Bond van NV. A. in Zeeland haar alpemeene najaarsverga dering in het hotel „Den Draak" te Bergen op Zoom. Er waren 18 leden en 5 begunstiger^ opgekomen en 4 waren bij volmacht ver tegenwoordigd. Na opening der vergadering werden door den voorzitterden heer P L. Bolier van Veere eenige mededeelingen gedaan van ingekomen stukken en wat door het bestuur sedert de vorige vergadering is verricht. Als plaats, waar in het voorjaar 1918 I vergaderd worden werd G-ocs ge kozen indien de Zeeuwsche reisgelegen- heden dit "toelaten. Door den heer H. Koole van EUewouts- dijk werd een leerzame en van studie getuigende lezing gehouden over de af- en uitwatering van bedijkte gronden. Met aandacht werd deze lezing aangehoord en den heer Koole werd dan ook van, allen de dank toegebracht. Over een gestelde vraag op de agenda, nl. „Is onze Bond in het belang van de; polderbesturen? Zoo ja, wat dient men aan te wenden om financiëelen steun te verkrijgen?" werd breedvoerig gesproken en een paar antwoorden door de heeren, H. Koole en J. van de Velde van Scher- penisse, beredeneerd voorgelezen en in geleverd. RBCHTZAKBN. Arr.-Rechtbank te Middelburg. De inbraak in het kantoor der Zeeuwsche Kolenmiaatschappij. In de gisterenmiddag voortgezette zit ting van de rechtbank werd behandeld de zaak tegen H. M., alhier, beklaagd van do in April alhier gepleegde in braak in het kantoor der Zeeuwsche Ko lenmaatschappij aan de/ (Gjoefeche Koren markt, terwijl hem nog een diefstal ten laste werd gelegd. Gedagvaard waren 16 getuigten. Het eerst werd gehoord de heer A. P. H. van den Dolder, inspecteur van ze ruim en voegde dan bij het geld ver scheidene nuttige dingen voor de kin deren. Het jongste meisje, FLorrLe, het eenige zwakke kind van 't troepje, was een bijzondere lieveling van „de jonge dame vpn het Jacht", zooals Agnes altijd genoemd werd. Toen dn. Fraser dien namiddag vrij laat kwam om den specialist te spreken, die voor Laurie ontboden was, verteld© hij aan Agnes (haar belangstelling in1 't kind kennende), dat de kleine Florrie weer ziek was een ongesteldheid waarvan men niet juist een diagnose kon geven, maar ze was lusteloos en slap. als een bloem verldld door deri' kouden wind, zoodat ze nooit tot haar vollen wasdom Icon geraken. Na langen tijd bij haar broeder ge waakt te hebben, had Agnes bleek en- met bezwaarde oogen de kamer van Laurie verlaten en nu waren er een paar verpleegsters geïnstalleerd, die verklaar den geen hulp van een met-deskundig© te mogen aanvaarden. „U heeft wat frissche lucht noodig"', zei de dokter tot Agues, toen het con sult was afgeloopen en hij haar terneer geslagen en bleek op het portaal vond buiten Laurie's kamer. Toen voegde hij er bij als bij ingeving: „en uw proté geetje Florrie maakte mij weer zeer ongerust. U kunt haar zeker "wel over halen wat voedsel te gebruiken. Haar moede"- en mij is het niet gelukt, maar als u haar eens ging opzoeken, zou misschien succes hebben." (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 5