Parapluies. WINDSHEIMER MINERAALWATER BERICHT. Stoffenmagazp, Markt C 12, Duf felst off en, Hierbij geven w\j onze geachte clientèle kennis dat w(j tiians al onze Limo nades, Mineraalwater en Champagne Pils ook fahri- ceeren op f lesschen met de Ori- Safe-Inrichting IZAAK B0ASS0N ZONEN'S EFFECTENKANTOOR, Verhoren loketten vanaf f 10.- per maand. Tijdelijke Aanbieding f 3.75 per El. Bij inschrijving te koop: BOUW- en WEILAND, Te koop aangeboden 50 a 60 wagons Dennenhout NIEUWE SPEELGOEDEREN WILLEM GILDE POTTENMARKT K 408. ALPACCA LEPELS en VORKEN. 6A6Y WEKKERS, HUGO WILLEMSEN, P. J. F. AABTSEN, Tas cl jas, Raffia Mandjes. NETTE LEERLINGEN GEWIJDE MUZIEK CONCERTZAAL II" NET KEUKEN-WERKMEISJE HUWELIJK. Kleine Advertentiën. gineele„Apexes"Kpoon- sluit Kurken. WIJ honden ons beleefd voor owe orders aan bevolen. J. A. PIETERS. Vlasmarkt - Telefoon 207 - Mlddelborg. prima tafelwater met erkende geneeskrachtige eigenschappen. Generaal-Agent voor Nederland A. LE BELLE, Amsterdam. Agent voor Zeeland Adr. C. v. d. Kamer, Pottenmarkt K 410. Telef. In tere. 244. Lange Delft I 24 MIDDELBURG- Geopend van 8—4 nar; '8 Zaterdags van 9—12 nnr, Voor het knippen van coupons etc. zijn afzonderlijke kamertjes beschikbaar. bericht de ontvangst eener nieuwe zending in. verschillende lilevxfen. geschikt voor MANTELS en JEKKERS ZIE ÉTALAGE, Aanbevelend, J. C. HENDRIKSE. Ondergeteekende bericht zijg geachte clientèle dat de Vennootschap met den Heer W GILDE is ontbonden en de zaak voor eigen rekening onder den naam Firma C. P. GILDE zal worden voortgezethopende hetzelfde vertrouwen te mogen genieten als voorheen. Hoogachtend P. A. PIETERS. 4 71.02 Hectaren (ot 12 gemeten 2 roeden Blooische maat) aan den Ritthemaehen weg in de gemeenten Oost- en Weat-Soubnrg en Ritthem, thanB in gebruik bij PIETER AREND8E te Oost- en West-8ouburg, door den kooper in gebruik te aanvaardenbet Bouwland met 1 Maart 1918, het Weiland met 1 No vember 1917 1.58.66 Hectaren (of 4 gemeten 13 roeden Blooische maat) DIJK, aan den Polderschen weg in de gemeente Vrouwepalder, thans in gebruik bij JAN BAAYEN8, door den kooper in ge bruik te aanvaarden 1 November 1917. De voorwaarden en de kadastrale kaarten liggen ter inzage bij Notaris HIOOLEN te Middelburg. Inschryvingsbriefjes worden ingewacht uiterlijk 2» September 1917 bij de Dames BOÜRDREZ, Wilbelmmastraat, Soentdijfe, van 16 tot 50 c.M. omtrek. Kau ook per schip geleverd worden. Te bevragen: Ed. WEEMAES, Minderbroederstraat 37,' Den Boscb. ZIE DE ETALAGE uit, de Ned. fabriek „OLANDA" >y V BOIIWENiSE Korte Delft. N B. Alle prijzen zijn door de fabriek ,astgesteld. Rijwielhandelaar, beveelt zich beleefd aan tot het herstellen van RIJWIELEN, BANDEN, enz. AdieB Inr. „DE NOORDERP08T", Mevr. ADVOCAAT, gevestigd BOTTEBOAH Ao. 1899 HYGIËNISCHE ARTIKELEN Hugo De Grootstraat 10. Voorbanden een klein partijtje uit de fabriek van Nieuw-Zilverwerken firma M. J. GERRITSEN en Co., Zeist bij D. C. BOUWENSE, Korte Delft. Middelburgseh Ziekenfonds. OPNEMING VAN NIEUWE LEDEN op Dinsdag 11 Sept., 's avonds van 7'/, tot 8 Va uur, in een der zalen van de Sociöteit St. Joris, Balans. Heele leden betalen 11 cent per week, kinderen 2l/t cent. Voor meer dan 5 kin deren uit één gezin wordt niet betaald. Hiervoor wordt verstrekt genees- ea heelkundige behandeling, genees- en verband middelen en specialistenhulp inzake heelkunde, oogheelkunde, behandeling van neus-, keel-, oor- en huidziekten. Vrije artsen- en apothekerskeus. Het Bestuur, HERMAN SNIJDERS, Voorzitter. L. ONDERDIJK, Secretaris. THEOD A. SCHIPPERS, Colffeur-Poatieheur. EERSTE DAMESSALON IN ZEELAND Langs Noordstraat 28 Middelburg. ONTVANGEN een zending prima welke met éón jaar garantie worden ver kocht voor t 3.25 per stuk bij D. C. BOUWENSE, Korte Delft. NIEUWE ZENDINSEN IN V00RDEEIIGE PRIJZEN GOEDE KWALITEIT Naar verkiezing wordt gratis de Naam op de paraplnie peplaatst. Voor mijn zask wordt in Zeeland NIET gereisd. Lange Delft b'd Markt MIDDELBURG. (Gaspanmodel) direkt uit voorraad te leveren. Segoerstraat. Telef. No. 375. FIRMA F B. DEN BOER bericht de ontvangst vap een nieuwe collectie Zijden en Koralen In voorraad een mooie sorteeriDg tegen matigen prijs bjj D. G. B0DWENSE Korte Delft. op- ZONDAG 9 SEPT. a.S Voetbalterrein der Vo.etbal Combinatie Vlissingen" a/den Koudekerkscben weg. Voetbal, Korfbal, Gymnastiek en Athletiek. ZIE DE AANPLAKBILJETTEN I van de Walchersche Zendingsïereeniging op Woensdag 12 September, 's middags 21/, uur, op een bebouwde wei te Biggekerke in de nabijheid van de Chr. School. 8prekebs Ds. J. D. SCHMIDT, OnderwerpZendingszegen. Zendeling J. N. BIGGER, Onderwerp: De geestelijke be weging nnder <de Christenen en Heidenen ó/h. eij'and Nias. Oud-Zendeling J. W. JENS. Slotwoord. GEVRAAGD in 't Costnumvak. Tevens beleefd aanbevolend voor 't maken van Dames- en Kinderkleeding. M. W0LSE. Stationstraat P 44c. Zondag 16 Sept. a.s. 2 nro. JEANNE WOLMER, Amsterdam, Sopraan A. VAN OS, Middelburg, Orgel. Klassieken en Modernen, Duitschl., Oostenr., Ital., Frankr., Belg., Denem., Nederl. Kaarten h f 1.— en tekstb. a. d. Conccrtz. en 's middags a. h. bureau. Vennooten wordt verzocht Zaterd. 15 Sept. tussch. 1 en 2 u. hun plaatsen op te geven i. h. Conoertgeb. Zie verspreide progr. met toelichting. n1 VLISSINGEN. Opleiding van Stuurlieden en Machinisten ter Koopvaardij. Wordt gevraagd een Leeraa r, in 't bezit der akte K.I, om les te geven in Wiskunde en Werktuigkunde. Bezit der Hoofdakte strekt tot aanbeveling. Stukken in te zenden vóór 25 September aan Directeur. POSITIE GEZOCHT! Een architect-Assuradeur zoekt matige levenspositie op een kantoor of werkplaats ook genegen met iemand in een oi andere zaak of bedrijf samen te werken, te Middelburg of Vlissingen Br. onder lett B. O. bur. d. ert Mevrouw GREEBE, Bazaratraat 48 DEN HAAG vraagt 1 Nov. eon eenvoudige burgerpot kunnende koken. Loon 160 gulden 30 waBchgeld, hulp van werk sters en tweedo meisje. Met 1 Oct. gevraagd een KELNER, bekend met restaurant«erk, een NETTE DIENSTBODE en een HUIS KNECHT, bekend met Hotelwerk. Brieven met copie getuigschrift, adres letters B. B., Boekhandel Firma F. B. DEN BOER. Heer, 25 jaar oud, van absoluut lonbe- sproken gedrag, Prot. Godsd keurig; beroep uitoefenende, in het midden van ons land wonende, niet in de gelegenheid: zijnde met dames in aanraking le komen, zoekt langs dezen weg KENNISMAKING met Dame of Boerendochter, gefortu neerd, tusschen 20 en 30 jaar. Bemidde ling van ouders of voogden wordt ook gaarne aanvaard. Strengste geheimhou ding verzocht en verzekerd. Zoo ver zocht, worden brieven teruggezonden en beantwoord. Brieven, liefst uitvoerig lett. B. Y. II., NIJGH VAN DITMAR Amsterdam. Van 1—4 regels 40 cent Met bewijs nummer 45 cent ENGLISH CHURCH Service: 9 th Sept. 10,15 a. m Prachtige kurkdroge overjaarsche EIKEN BLOKKEN. ZEEUW8CHE KOLENMAATSOHAPPIJ Tel. 172. Prachtige kurkdroge overjaarsche EIKENB LOKKEN. ZEEUW8CHE KOLENMAATSOHAPPIJ. Tel. 172. Prachtige kurkdroge overjaarsohe EIKENBLOKKEN. ZEEUWSCHE KOLENMAATSCHAPPIJ. Tel. 172. Prachtige kurkdroge overjaarsche EIKENBLOKKEN. ZEEUWSCHE KOLENMAATSOHAPPIJ. Tel. 172. Wegens teleurstelling vraagt Mevrouw DE WEEKD te Nieuw- St. JoosiaDdmet November een Dienstbode, niet als meid alleen, loon f 150 en f 26 wa,schgeld. Ter vervanging van Varkensvleesoh, voort durend prima LAMSVLKESOH te be komen, bij de Firma SAM VAN OS, Groote Markt. Te KoopEen modern ingericht Burger- woonhuis" met Tuin, voorzien van gas en waterleiding, aan den N, Vlissingschen weg. Brieven letter K, bur. dezer courant. C. L. HENDRIKSE, GEROOKTE PALING. RUNDVLEESCH met 10 cent per kilo verlaagd. Aanbevelend, C. J. RIJKE, Langeviele. J. KLAVER, Domburgsch 8cbuitvlot TE KOOP: Een zoo goed als nieuw DAMË8BIJWIEL. Adres bureau dezer courant. TE KOOP: wegens vergevorderd seizoen 2 zwarte 5 jarige Ruinen bij J. SCHRIER, Stalhouder, Domburg. len gebruikt, soüed Heerenrijwiel te koop gevraagd Br. met prijsopgave onder no. 9 bureau dezer courant. Onmiddellijk gevraagd Zit-Slaapkamer Of beiden, met ot z. pension. Brieven met duidelijke -prijsopgaven aan 't bureau v. d. blad onder no. 30. Tegen vergoeding d»r advertentiekoBten terug te bekomen een Dwerf PJnwc.Iier (reu) met leeren halsbandje, by W. JOZIASSE Dampoortstraat. Jongen gevraagd voor loop- en winkelwerk. A. J. VERHAGE, Middelburg. H. RABBER8 0or Lange Delft 117, vragen een netten Leerling en tevens een netten Loopjongen. Net Dagmeisje gevaagd v* 8- g* v» Aanmelding tusschen 68 uur- 's avonds Dam F 148 huis. Caissière-Winkeljuffrouw ge vraagd- 8chriftelyk aaa te melden met getuigschriften bureau dezer courant onder No. 40. Biedt zich aan een MEISJE van Hillegers. berg, leeft 18 j. zoekt plaatsing als Dienstb. te Middelb. liefst bij menschen zonder kinderen. Van goede get. voorz. Br. No. 17 bur. d. courant. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een nette Winkeljuffrouw. J. ROBIJN Co. Net Dagmeiaje gevraagd Adres bureau dezer courant. Jong Meisje, in Zceowseh Costunn^ door Kunstschilder als model gevraagd tegen vergoeding. Zich aanmelden by GEEBS, Segeerstr. 74, Middelburg. Mevrouw MIJNLIEFF, Balans, vraagt 1 Nov. a.s. een keukenmeid, v. g. g. v.zich aan te melden 's avonds van 79. LANGE DELFT I 24 - MIDDELBURG (THI.RPBOOVKCnnF.BN 16 - 367) KOOPT en VERKOOPT BELGISCH, FRAISCH, ENGELSGH, DUITSGH bankpapier bh pond tegen voordeelige koersen. Geeft Wissels af op de voornaamste Bnitenlandsche Bankplaatsen. Met 1 October een nette DIENSTBODE henoodigd, liefst uit den boerenstand P. G. Adres: Mevr. WIJSVELD, Coosje Buskenstraat 59, VLISSINGEN. Stoomboot/liane Vlissingen, Middelbrug ea Rotterdam. Oren van vertrok in Sept. Van Vlissingen Maandag 10vu. 7 15 Lmodag 11 w oensd 12 .-nderc 13 7.15 "didap. 14 >.-<^15 7.15 Middelbug 9 15 9 15 9.15 ffinewföaicfciBfl Firm* jj;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 4