LAATSTE BERICHTEN. Advertentiên, G VAN DE VOORDE Gz, SCHRIJFMACHINE, Uit de ha-u te koop: Hofstede op Walcheren, Erf, Bouw 8is Weiiaad Voor se vrouw POLDER WALCHEREN. een bezoek aan Riga (dat immers een (Duitsche stad heet) gebracht. Hij werd, volgens Wolff, met een onophoudelijk gejuich ingehaald. Op de esplanade (Wolff is nog aan het woord) schouwde hij de daar gelegerde regimenten van het zegevierende leger. Hij dankt© him uit naam des vaderlands voor hun dapper heid en maakte daarna een nt door do stad, waarbij hij ook den dom in ©ogen schouw nam en noenmaalde met de of ficieren van het opperbevel. In de voorsteden droegen «winkels d© duidelijkste sporen der methodische plun dering door de Russen. Later ging de keizer met den opper bevelhebber naar het tegenover den vij and staande korps, waar hij onderschei dingen uitreikte. De gesteldheid van den bodem wees duidelijk uit, dat de Russen in de ergste wanorde zijn* teruggegaan, want de omgevallen voertuigen, kanonnen, gepantserde auto's en m den steelc gela ten opslagplaatsen leverden een beeld van de ongeregelde vlucht. Ook in het buitengewoon sterk aange legde bruggehoofd Riga zijn t^Toote hoe veelheden oorlogstuig blijven liggen. De keizer gaf het stedelijk bestuur van Riga 100,000 mark ter leniging van den nood onder die kringen der inwoners, welko het 't hardst hebben gehad. Op den Karst en den Mte San Giabriele is, naar wij reeds schreven, de toestand ongewijzigd. De heftige Ilaliaansche aan vallen op laatstgenoemden berg schijnen nog steedis voort te duren. Het bloed bad daar moet verschrikkelijk zijn. Sinds 19 Augustus namen de Oosten rijkers aan de Isonzo bij elkaar 500 Ita- 1 ia arische officieren en 18.000 minderen gevangen, wat voor een verdediger ©en aanzienlijk getal is. Over den vrede verluidt nog niet veel dat schot geeft. De „Times'' verneemt uit Washington, dal Lansing officieel de berichten heeft tegengesproken, volgend welke hij gezegd zou hebben, dat de re geering van de Vereenigde Stalen niet stond op afzetting van de Hohenzollems als voorwaarde voor het aangaan van vredesonderhandelingen. Tegelijkertijd is medegedeeld, (dat wat fWilson bedoelt met verandering in de Duitsche regeering, een verandering m het wezen dier regeering is De Vereenigde Stalen behouden zich hei r.eCht voor om te beslissen, hoe' het karakter van de regeering in 't Duitsch- land zal zijn, waarmede de Vereenigde Staten o\ver vrede willen spreken. Er kan medegedeeld worden, dat Wilson van mee n mg is, dat er alleen vredesonder handelingen begonnen kunnen worden, wanneer de Hohenzollems en do Pruisi sche oorlogspartij van de conlrole over de Duitsche zaken uitgesloten zijn. president hoopt oprecht, dat het Duit' sche volk vroeger of later zal handelen op een wijze, die zijn eigen bolangen en de belangen van de wereld dient. M a. w de president houdt een slag cm den arm. Intusschen is men in Duilschland van deze inmenging' van Wilson niet gediend Erger vernedering lean men een land dan ook wel niet aandoen, dan dat men het zou voorschrijven, hoe het zijn binnen- Jandsche zaken regelen moet. Heet het niet, dat daarom de oorlog tusschen Oostenrijk en Servië is uiige broken? Maar liet heet nu eenmaaldat de en tente strijdt voor de democratie en die leus moet met diergelijke eischen geslaafd worden Dat neemt niet weg, dat heit waarlijk een zegen voor de wereld zou zijn als Duitschland een democratischer regeeringsvorm zou krijgen, maar daar voor zullen de Duitschers zelf dienen te zorgen. De oorlog heeft in Duitschland een groote ellende gebracht ©n die heeft op zijn beurt de oproerige geesten wak ker geschud Om nu het heft in handen te houden is de regeering verplicht con cessies tè doen Zij doet dat aarzelend en behoedzaam om toch vooral niet teveel te j?even, Zooals zij ook in (18 en vroeger gedaan heeft Er zijn echter teekenen, dat het volk zich ditmaal niet zo©' inert eeh kluitje in het riet zal laten Sturen en dat de regieering dus verdér zal hebben te gaan Of deze winst echter behaald zal kunnen worden tijdens den oorlog, staat nog te bezien. Eerst als de troepen van het front zijn teruggekeerd kan pas blijken in hoeverre het volk ge leerd heeft en wal het meent te moeten eischen om zichzelf een betere toekomst te verwerven Hervormingen die tijdens den oorlog gegeven worden kunnen van groote beteeken is zijn, kunnen vooral nu van beteekenis zijn in betrekking "tot de vredeseischenvoor een blijvend binnen landsch bestel zijn zij slechts lapwerk. Gist het in Duitschland, ook in En geland en Franki-ijk, wij wezen er al va ker op, heerscln gjeen lrnnenlancfécho eenheid Kwesiies als de Stockholmsche brongen dit aan het licht De censuur in die landen zorgt er echter voor, dat wij niet kunnen nagaan welken omvang daar het verzet jt^eft aangenomen In Frankrijk is nu weer het ministerie Ribot afgetreden, naar men meent om straks gereconstrueerd, zooals dat heet, weer op te treden De moeilijkheid om in het huidig ministerie een opvolger van Malvy te vinden zat wel een der oorza ken zijn van dit aftreden Bovendien stond het kabinet in den laatstcn tijd van sommige zijden aan scherpe kritiek bloot Wat echter de aanleiding tot het aftreden gaf, blijkt uit de Fransche be richten nog niet. En in Engeland. Lloyd George hield Donderdag in Liverpool een rede, waarin hij het had over eenheid, eenheid van oorlogsdoel bij het Engelsche volk, een heid in het gansche imperium Is dat niet teekenend? Een vrij volk, zei George is hij beraadslagingen het meest ver deeld, bij een actie het meest eendrach tig. Hij knoopte er nhtuurlijk aan vasT, dat die eendracht in het Britsche impe rium gebleken is. Van de opstanden in Ierland en Transvaal, het verzet tegen den dienstplicht in Australië en Canada repte hij daarbij natuurlijk niet. Wel zei hij, dat het Lhans de tijd is der groote rijken, die mits goed be stuurd, noodzakelijk zijn voor de veilig heid der menschelijke vrijheid Duitsch land wordt natuurlijk niet goed bestuurd, moet men daaruit concludeeren, en daar om siddert" men bij de gedachte wat er gebeurd zon zijn als het Britsche rijk er niet geweest was (om de wereld te red den). Hoewel het thans de tijd is der groo te rijken, ging George voort, is het ook de tijd der kleine naties. Rondom de klei ne naties België, Servië, Montenegro, Roer menie concentreert zich de vrijheid der wereld. De kleine volkeren namen het eerst de uitdaging der aanvallers aan, zij namen de leiding1, die de groote rijken slechts volgden. De kleine naties zijn voor 't oogenblik overweldigd door de onbarmhartige legioenen van den onder drukker, maar zij hebben haar onafhan kelijkheid bewaard en de dag van haar herstel zal tevens zijn de dag van de be vrijding der wereld De groote rijken zijn noodzakelijk voor de veiligheid, maar er moeten klein© na ties zijn voor de concentratie der krach ten, evenals de groote woudreuzen, die de stormen trotseeren, tot beschutting dienen van de kleine, welke vruchten voortbrengen Dit laatste beeld is zeker heel mooi en bevat veel waars. Zooveel waars, dat wij niet kunnen begrijpen, dat de man in wiens brein dit b,eeld op kwam, er maar steeds op uit is om een paar van die krachtige woudreuzen te vellen. Niet in de lankmoedigheid der groote naties ('wie heeft die ooit gezien), maar in hun ouderlingen naijver ligt het belioud der kleinen. Daarom willen wij, zoolang er niet een werkelijke rechtsorde de we reld beheerscht, de krachten, die elkaar in evenwicht houden, in sland houden liever dan een dier krachten of «en koppel ervan de overhand te geven. Geen supprematie van Duitschland, maar ook geen vernietiging van dat rijk, opdat En geland of Amerika of Japan oppermachtig zij. De pause 1 ij ke vredespogingen. Naar de Weensche „Reichslpost" gloed ingelichte leringen te Rome zogl te vernemen, zal de paus, ingteval de antwoorden der oorlogvoerenden op zijn 'redesnota blijk geven van hun geneigd heid om te onderhandelen, in een twee de nota de bijeenroeping san een vredes congres en een wapenstilstand voorstel len. Zijn de antwoorden van beide of van een der partijen beslist afwijzend, dan zal de paus geen tweede nota Lot hen richten, doch wellicht in een encycliek den volken nogmaals de wensche rijkheid van yredfc uiteenzetten. KORTE OORLOGSBERICHTEN. Micliaëlis heeft verklaard, dat Doitscliland binnen niet te langen tijd zijn vredesvoorwaarden zal formuleeren. Op hel Engelsch vakvereenigings- congres te Blackpool werd Henderson luide toegejuicht toen (hij zeide, dal het plan der conferentie van Stockholm voor hel oogenblik dood moge zijn, doch dal hel zegevierend zal worden herhoren. Na een uiterst levendig debat over de handelspolitiek na den oorlog is vervol gens een motie ten gunste van vrijhandel met 2.339.000 tegen 278.000 stemmen aangenomen. - Essad Pasja, de bekende Albanee- Schc leider, is te Rome aangekomen. Uit; Ilaliaansche bladen valt af Ie leiden dat zijn komst niet geheel vrijwillig is, daar de Ralianen hem verdenken van stokerij te hunnen nadeele. die kaart, omstreeks drie maanden, 16 jaar zullen worden, behoort geen kaart te worden uitgereikt, noch nu noch in den Jeop van die drie maanden. Vóór 16 September wenscht de Mi nister te vernemen het aantal kaarten voor elke gemeente noodig. UITVOER VAN SCHAPEN. Belangrijke transporten schapen zullen uit Purmerend en omgeving naar Enge land worden gezonden. ENGELAND EN ONZE ZEEVISSCHERIJ Op een Vergadering van reeders ie IJmuiden is meegedeeld, dat Engeland eischt dat 35 pCt. der schepen zal wor den stilgelegd tegen vergoeding Tot Oc tober toe zou niet meer dan 2 miljoen K G. viseh op de markt gebracht mogen worden en er mag niets naar Duitschland worden uitgevoerd. Engeland zal dan zorgen voor kolen en de verdere benoo- digdheden. De reeders namen nog geen besluit. BEURSBERICHT. AMSTERDAM, 11.15 u. 5 o/o Nederl, 10iy8; 2V2 o/o Nederl. W. Schuld 6U/a 3 o/o do. Oblig. 728/ij 3 o/o do. CertiP 723,4. Kon. Petrol. Aand. 540; Gecons. Holl, 177; Perlak 671/4; Zuid Perlak 88; Am. rubber 222-224i/2 Nederl. do. 114-116, willig; Ned. Amerik. vaart 357; Nieuwe do. 3-15; Kon. Holl. Lloyd 186; Kon. Ned Stoomb. Mij. 230. Anaconda 153; Steels 104tyi; Denver 10, Erie 23*4Miss. Kansas Texas' 6; Car Foundry 72»4; Hide Leather 57%. Common Marine 301/3Puefered do. Mort en Qoll. Obi. 6 0/0 87, Ci gars 3634; Sludebaker 54; Union Pacific 134. UIT HET DUITSCHE LEGERBERICHT. De artillerieslag vopr Verdun woedde gisteren voort. Aan den Oosstelijken Maasoever nu en dan roffel vuur. Kort voor het invallen van de duisternis doder de Fransclien een aanval tusschen den weg van Samogneux, pl m 100 mij len ten N. van Verdun en den weg "van Beaumont naar "Vacherauville over een fron' Van '3i/s 'mijl. Door den hardnekkigen tegenstand van onze infanterie en het afweervuur van onze artillerie kon de vijand gfeen resul taten bereiken. De slormgolven, die on middellijk door sterke reserves werden gevolgd, werden gestuit Waar het den vijand gelukte, in onze stellingen binnen (e dringen, werd hij er door een tegen- aanval weer uit verdreven. Eenige Fransche compagnieën werden vernietigd De vijand leed ook over" gens zware verliezen. Gedurende den nacht duurde het vuur onverminderd voort. Tegen den morgen ging het tusschen Beaumont en Bezonvaux tot een hevig' trommelvuur over.1' Sedert heden morgen zijn nieuwe infanleriegevecliten aan den gang. Oostelijk 00 rl ogsto one e 1. Tusschen de Oostzee en de Duna heeft onze ruiterij ten W van Wenden bij Bendin, Niau en Neu-IIeidenhoff voe ling met den vijand, die in deze linie ijverig versterkingen aanlegt Op verschil lende plaatsen werden in gevochten voor uitgeschoven Russische afdeelingen terug gedrongen. Aan de Duna ontruimde de vijand zijn stellingen tot ten W. vanKo- ken bussen. De buil aan kanonnen tol 316 gestegen. Tusschen Proeth en Moldau aan den straatweg GyimoS—Oitos levendige g« vechtsactie. DE SOCIALISTISCHE BIJEENKOMST. KEULEN, 8 Sept. De „Kölnische Ztg.' verneemt uit Zwitserland, dat men in soci aal-democratische kringen zou overwegen om de mislukte confe»-enlie van Stockholm naar een Zwitsersclie stad te verleggen. Onder de leden der Zwitsersche sociaal democratie heerscht groote bedrijvigheid. DE RIJKSDAG. BERLIJN, 8 Sept. Volgens het „Berli ner Tageblatt" verwacht men in parle mentaire kringen, dat de Rijlcsdagzittin^ die 26 September aanvangt, tot midden October zal duren. Op de groenten- en fruitveiling van de veilingsvereeniging „Walcheren wer den gisteren de volgende prijzen besteed: Juttepeer 1417 c., marsapijn 6 c., beur ré de Meux 11 c,, schariake 10— 11 c., bergamotten 9 c., zomer present 7 c., bordaanappels 26 c., roodëwijn 12 c., codlin keswick 10 c., druiven 28- 10 c., lliomaten 17— 22 c., pruimen 25 c. uien 13 c., snijboonen 23—34 c., sui- kerboonen 18—38 c., alles per K.G.; bloemkool 6—26 c., roode kool 7—16 c., jSïivoijekool 416 c., wille kool 9 c., sla 2 c., andijvie 1—4,5 c., komkom mers 1—2,5 c., alles per stuk; spinazie 29—16 c., zuring 3—5 c., postelein 27 :t., alles per mand; peen 2—5 ct., 7;karoten 4— 1,5 c., rapen 5—8 c., rame- nas 4,5 e., selderij 3—5 c., pieterselie 1 c., uien 5—7 c., alles per bos. Goes, 7 Sept. Op de heden gehouden veiling der veilingsvereeniging Zuid-Be!- veland deden op de groote veiling ap pelen voor hel binnenl. f 4—f 16, voor het buitenl. f 5—f 23, voor de fabriken f 5—f 7, gevallen appelen voor het bin nenl. f 3—f5, voior de fabrieken f 5—8, voor het buitenl. f 5—f 10, peren: voor het buitenl. f 5—f 23, voor de fabrieken lenl. f 1—f 21, gevallen peren voorliet buitenl. f 1—f 5, noten voor het bin nenl. f 6—f 7, sjalotten voor het buitenl. f 15—f 16, selderij voor de fabrieken f 17—f 18, Meiknollen voor de fabrie ken f 5. voor het buitenl. f 5 alles per 100 K.G. Kruiningeu, |7 Sept. Veilingsvereeni ging „Kruiningen-Ierseke en Omgeving'. cox pomona binnenl. 6 c., buitenl. 13 c., conseillier de la cour binnenl. 5 c., buitenl. 13 c., klaasjeappels binnenl. 6 buitenl. 11 c., calabout binnenl. 6 c.[ buitenl. 13 c., William duchesse bin nenl. 5 c., buitenl. 11 c., Marie Hardy binnenl. 5 c., buitenl. 13 cbeurré le brun binnenl. 5 c., buitenl. 13 c., per zikpeer binnenl. 6 c., buitenl. 11 bonne Louise binnenl. 7 c., buitenl. prins Albert binnenl, 5 c., buitenl. 13 c., noten 80 c., de 100, pruimen 7 c., afval zoete appels 7 c., dito zure 11 c. dito peren 9 c., alles per K.G. TE VEEL GASVERBRUIK De Rijkskolendistribulie deelt mede, dat in Augs. door de gasfabrieken 2.728000 kubieke Meier hieer is verbruikt dan was toegestaan, welke overschrijding ui terlijk 30 dezer moef zijn ingehaald On-1 der deze fabrieken behoort die te V l i $r sin gen- UIT DEN HAAG. De hooggeplaatste persoon, door den minister van landbouw aangezocht om hem van advies te dienen tden opzichte van de moeilijkheden, die zich bij het Pluimveebureau hebben voorgedaan, is de oud-minister van binnenlandsche zaken mr. Th. Heemskerk, die de opdracht'heeft aanvaard. THEE, EN KOFFIE De Minister van Landbouw heeft aan de burgemeesters medegedeeld, dat te zij ner tijd aan hen ter uitreiking zullen worden toegezonden „thee en koffiedistri- butieTaorlen." Voor een kaart komen slechts in aanmerking personen, die op 1 October 1917 den leeftijd van zestien jaar hehben bereikt. .Aan vijftienjarigen1 die gedurende den geldigheidsduur van BEKENDMAKINGEN. De Burgemeester van Middelburg maakt bekend dat de Minister van Landbouw. Nijverheid en Handel, Gezien artikel 8 der Distributiewet 1916 en artikel 3 den distributieregeling voor thee en koffie; Heeft góedgevonden te bepalen-, de prijs, tegen welken koffjie in den tus schen handel ten hoogste zót mogen wor den verkocht d i. fdc prijs, door bran ders en handelaren aan detaillisten in re kening te brengen voor gebrande koffie wordt vastgesteld op 83 cent per KG. los en 85 cents per K.G verpakt, Middelburg, 8 Sept. 1917. De Burgemeester voornoemd P. DUMON TAK. De Burgemeester van Middelburg maakt bekend, dat de Minister van Landbouw. Nijverheid en Handel, Gezien artikel 8 der Distributiewet 1916 Heeft goedgevonden te bepalen- De aflevering van ruwe koffie Is ver boden, behoudens vooraf verkregen toe stemming van het Thee-Koffie-Distribu- tiekantoor en met inachtneming "Van de voorwaarden bij die toestemming Moor dat kantoor te stellen Middelburg, 8 Sept. 1917. De Burgemeester voorn. P. DUMON TAK. MARKTBERICHTEN. De Heer en Mevrouw HENDRIKSE— VERSLOOT zeggen hierbij, wegens hun vertrek naar elders, al» hun lidmaat schappen en contributies op. Domburg, 7 Sept. 1917. De Heer E. W. HENDRIKSE te Domburg A 64 verzoekt, wegens zijn aanstaand vertrek naar Hilversum, allen, die nog iets van hem te vorderen heb ben, hun rekeningen v 6 r 10 dezer te willen indienen aan bovenstaand adres. Domburg, 7 Sept. 1917. De dear den Edel Achtbaren Heejj Rechter-Commissaris in het faillissement van JOHANNES ANTHONIE ENGEL- VAART, van beroep herbergier, wo nende te Krabbendijke, goedgekeurde eenige nifdeeliugslyst is op heden door den Curator ter Griffie der Arrondisse- ments-Rechtbank te Middelburg 011 in afschrift ter Griffie van het Kantongerecht te Goes nedergelegd, om aldaar gedurende» 10 dagen te liggen ter kostelooze inzage van de schutdeischers. Mr. P. DIELEMAN, Curator. Middelburg, 7 September 1917. :ititMuME7óH Hn XÈHW.VÏBI'tfi- Thermometer nlmer 8 n m. t gr., 12 u. 67 gr., 3 n 67 gr Telegrafische meCK-deolm;; u.- het Sleteoreloffi8cb ivifcritua» tr De Bilt rolga. Ae ü.-ftf<iH2>ur. ■„u hneten ochtend. h' u w1 n tri 1 ia 1 770 iu Oo8t-Duit6chland. Laag ito 768 te H mösai.d. Verwachting tot den avon: vau Sept. meeat zwakke veranderlijke wind; 1 velig tot lichtbewolktweinig 01 geen reg warmer overdag Op den 12 September a.s. hopen onze geliefde Ouders, A. BARFNTSEN en C. BARENTSEN—WOUTERS, hun VEERTIGJARIG HUWELIJKSFEEST te herdenken. Hunne dankbare Kinderen Behuwd- en Kleinkinderen en Verloofde. Middelburg, Veersche Singel. HENRIETTA CATHARINA JOHANNA doch far van H. J DE GRAAFF. C. DE GRAAFFHCIJBBXCHTSE. Middelburg, Seisdam, 7 Sept. '17. Mevrouw Wed. D. JERAS zegt vrien delijk dank voor de vele bewijzen var belangstelling, op den 6den .lezer ont vangen. 9 September 1917. Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen gedurende de ziekte en bij hot overlijden van onzen zeer geliefden Echt genoot en Vader, den Heer "VDRIAAN MINDERHÖÜD, in leven Hoofd der School, betuigen wij onzen harlelijken dank. Wed. A. MINDERIIOUD en Kinderen Zoulelande, 8 Sept. 1917. Voer de vele blijken van belangstelling, ondervonden tér gelegenheid van mijn 50-jarig raadslidmaatschap, betuig ik allen mijn harlelijken dank, inzonderheid aan het Gemeentebestuur, Schoolpcrsoneel en Muziekgezelschap. A. DE GROOTE, Wethouder. Biervliet, 7 September 1917. Waarschuwing. 0 flwrjjeteekpridB maak* de ingezetenen ven Middel nip en ©metrekeTi hekend, dut de p r«oon WBA.RENTSEN van Serooskerk e geen knecht bij hem is, en dus bet, reebt niet heed met gebruik making van zijn nn»m goederen of geld te leenen. Bode VEBBAGE zich gevestigd hebbende te KOIJDE- KERKE als KLEERMAKER, beveelt zich minzaam aan. Koudekerke, Sept. 1917. Door bijzondere omstandigheden kunne© wij een zeer golied Etui leveren. Systeem-Gillette. Prijs f 1.75, bij O. BOUWENSE, Korte Delft G 3. P. Te koop Fransch Klavier f 115. J. MUY380N Jr., Rotterdam, Aert v. Nesstr. 112. BRANDHOUT, SO wagons Deinen Brnndhont te koop in stammen in Meter lengte blokjes van 0.20 M. eiken in Meterl. blokjes enz. droog gekloven dennen hout pm M3. 20.000 bussels takkebossen (musterd) Voor in lichtingen bij J. CALEWAERT, Bogardstr. D 59. M-ddelbug of 125 Hulppostkautoor Putte N. B. bestaande uit, Huis, Bakmeel, Varkenshok en Landbouwscbuur op en met 8.58.85 Hec taren of 21 gemeten 264 roedon Blooische- maat, Te bevragen bij Notaris W. HIOOLEN te Middelburg. Alle INLICHTINGEN en RAADGEVIN GEN verschaft U (onder strenge geheimh.) ket CHEMISCH LABORATORIUM EXCELSIOR, AMSTERDAM. De Notaris W. HIOOLEN te Middelburg is voornemens in het openbaar te ver knopen op Woensdag 26 September 1917 des middags 2 uur op de Hofstede „Oranje Hof" in de gemeente' Vrouwe polder. ten verzoeke van den Heer P. DIELEMAN, wegens overcompleet bees- tiaal. Een anderhalfjarige bruine-ble-s- Ruin; een dnderhalfjarige vos-bles-Ruin; drie Melkkoeien; drie twee en een half jarige Ossen; zeven tweejarige Vaarzen; drie auderhalfjarige Ossen, twee een jarige Slieren; vier Lammeren en een vet! Varken. Bezichtiging op den dlorgen van den verkoopdog; onkosten 5 ©/obetaaldag voor bekende koopers uiterlijk 31 December 1917; onbekende koopers betalen contant. Hel Polderbestuur van Walcheren vraag' aanbiedingen voor het rnak&n van 30.000 M2. Winterkrammat op den West- kapelsehen zeedijk, welke worden inge wacht vóór of uiterlijk op 19 September a s. lev griffie des Polders, Abdij No. 52 le Middelburg De voorwaarden liggen aldaar en bij den Opzichter aan dé Noord watering ter inzage, terwijl de plaatselijke aanwijzing van hel werk zal ge?bhieden op Maandag 17 September a.s. Middelburg, 8 September 1917. Het Polderbestuur voornoemd, A W. Bs. VAN BERLEKOM, Voorzitter. H. J VAN ADHICHEM BOOG AERT, Griffier»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 2