MIDDELBllRGSCHE COURANT. Zaterdag 8 September 1917. Tranen en glimlachjes, BUITENLAND. m 212 160* Jaargang. Dit grimmer bestaat oit TWEE bladstil EERSTE BLAD. Abonn. prij s per kwartaal in Mid delburg en Bij de agenten in Wtissingea en Goes f 1.55; per post f 1.75. Advertenties 20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 1.50. Binnenland. NEDERLAND EN DE OORLOG Koffie en thee. De voorloopige regeling voor de distri butie van thee en koffie van 30 Augustus zal vervangen worden "door een defini tieve, waaromtrent de 'Staatscourant van hedenavond bijzonderheden zal bevatten. (Men zie „Laatste Berichten.") Uitvoerfraude. De douane-beambten te Hansweert hebben aan boord van het slecpschip „Zuid-Holland" een groote partij harde.' zeep ontdekt, bestemd voor uitvoer fraude naar Antwerpen. De schipper is gevankelijk naar Mid delburg gebracht. Het graan voor de branderijen. Ook het rantsoen graan, dat aan de branderijen wordt verstrekt, is van 9 dagen uitgebreid op een termijn van 11 dagen- Voor een Jast graan wordt op 't oogan- blik de enorme prijs van f 675 betaald. I De drie millioen. De commissie uit de beide haring ree-) dersvereenigingen, welke uit Engeland te ruggekeerd is voordat de door ons ver melde protestvergadering plaats had, heeft de toezegging van Engeland verkregen dat de uitbetaling van de bonus, waar over in die vergadering werd gesproken, binnen enkele dagen zou plaats hebben. Gisteren is bericht ontvangen bij de ReedersvereenigLug voor de Nederland- sche Haringvisscherij, dat die bonus thans' door de Engelsche regeering is betaald, buiten eenig verband met de protestver- komt een neger met een stok vleze als beesten behandelde mensclien weer uit hun bedden drijven. Het eten, dat aan deze passagiers wordt verstrekt, is wal gelijk en de privaten zijn door vuil on bruikbaar. Daar sluiten de Amerikaansche auto riteiten Nederlandsche onderdanen op, die in Indië zjjn geboren. Onder de pas sagiers der „Nieuw-Amsterdam", die slachtoffer werden van deze behandeling van Nederlanders door Amerikaansche autoriteiten, bevond zich, volgens den briefschrijver, ook een bloedverwante van een der leden van het Nederlandsche ge- 2nnlschap in Washington. De consul-generaal der V. S., die de verordening van 1 Mei aoor de Ameri kaansche (negeering uitgevaardigd toch moei hebben gekend, heeft de paspoor ten dezer slachtoffers geviseerd, Zonder hel noodig te vinden ze met een onkel woord ook maar te waarschuwen. Was aan onze autoriteiten deze rege ling bekend? Wordén degenen, die voor de reis naar Indië een pas vragen, ge waarschuwd? Of heeft de Amerikaansche regecring het niet noodig gevonden de onze te waarschuwen, dat haar ambtena ren Nederlandsche staatsburgers op weg naar de eigen koloniën aan een dergelijke niet parlementair te karakteriseeren be handeling zouden blootstellen? Uit Stad en Provineie. Hout als brandstof op schepen. De vorige week werd gemeld, dat uit IJmuiden een stoomtrawler was vertrok ken met uitsluitend hout als brandstof tom te probceren of men daarmede een reis zou kunnen maken. Des avonds kwam het schip reeds weer terug, omdat men niet voldoende stoom kon "houden. Na een verandering der vuren ging bet schip wederom naar zee, maar moest opnieuw terugkeeren. De proef kan dus als niet geslaagd worden beschouwd, zoodat andere sche pen wel niet zullen uitgaan zoolang niet een deel van den bunkervoorraad uit steenkolen bestaat. De reis naar Indië over Amerika. De „N. Ct." schrijft Men zendt ons een particulieren brief van een Neder lander in New-York, waarin met veront- waardiging wordt gewaagd van de be handeling door op Java geboren Neder landers, op de reis via Amerika vóór de: aankomst in New-York ondervonden. Uit dien brief blijkt, dat sedert 1 Mei Van dit jaar een bepaling moet bestaan^ dal Nederlanders in Indië geboren geen verlof krijgen In New-York aan land te .gaan, maar naar Ellis island worden overgebracht. Van de passagiers der „Nieuw-Amster dam", die Vrijdag 13 Juli in New-York aankwam, zijn er veertig naar Ellis-eiland gezonden. Op Maandag gelukte het aan een bloed verwant van een der passagiers, -lie door dezen maatregel was getroffen, op Ellis- eiland te worden toegelaten. Hij schelst den toestand, waarin hij zijn neef vond in zijn brief in de allerschrilste kleuren. Het is een gevangenis van de ergste soort. Daar waren in één zaal bijeen vijf honderd mannen, vrouwen en kinderen, gelegenheid om te zitten was er niet an ders dan op dfen grond, die in een toe stand van afschuwelijke vervuiling ver keerde. De Nederlandsche passagiers wa ren hier opgesloten met paria's uit de sloppen en stegen van Oost-Europa, met negers en andere ongewenschle vreem delingen. Er heerschle een onuitstaan bare stank. Des Zondags was de Nederlandsche consul uit New-York er geweest en diens slappen tot bevrijding van de Nederlan ders hadden succes, want na drie dagen in deze hel kwam de bevrijding. De wijze waarop deze Nederlanders door "de Amerikaansche autoriteiten wor den behandeld is b&neden alle critiek. Men brengt ze bijeen in slaapzalen, die wemelen van ongedierte, daar worden ze oui halfacht 's avonds haar de kribben gejaagd, die telkens drie boven elkaar zijn opgesteld en om halfvijf des morgens Uit Middelburg. De uitvoering van het Middelburgsch muziekkorps had gisteravond op het Mo lenwater plaats onder begunstiging van buitengewoon fraai weder, en werd dan ook weder door een zeer groot aantal menschen bijgewoond, Hedenmorgen kwam op ons kan toor de heer A. Krijnberg, die den 23en Mgarl '14 met zijn echtgenoote van Brussel vertrok om ei en reis rond de we reld te maken. Hij reisde door België, Duitschland, Europeesch en Aziatisch Rusland, China, Java, Birma, EngelscJi Indië (en Australië. Hier werd hij vooreen spion aangezien, eenige dagen vastgehou den en belette men hem over te steken naar Nw. Zeeland. Daarom keerde men terug naar Java en van daar met de „Sin- doro" waarop men de schipbreuk bij Gi braltar meemaakte, naar Nederland. Men tracht nu de noodige papieren te verkrij gen voor de reis door Engeland, Amerika en Nieuw-Zeeland. De kosten van de reis "moeten bestreden worden door den verkoop van prentbrief kaarten. Zonder geld op zak is de reis begonnen. In het geheel is voor de geheeld reis om de wereld vijf jaren gesteld. De tijd in ons land doorgebracht telt niet mee. Uit Walcheren. Gisterenavond hielden in een ver gadering te Domburg, die uitsluitend toegankelijk was voor vrijzinnigen, de heeren j h r. R. de M ura 11, Kamerlid voor Oostburg, en J- B. Am ent, adj.-> secretins van de Liberale Unie, rede voeringen over evenredige vertegenwoor diging en partijkeus. De vergadering werd geleid door ds. Sie me link De heer De Muralt zette Uitvoerig de nieuwe wijze van verkiezingen uiteen die 't volgend jaar zal worden ingevoerd, terwijl de heer Ament aansluiting bij de Liberale Unie aanbeval en aandrong op organisatie, die volgens spreker onont beerlijk was. De heer Siemelink als 3e spreker merkte op dat hij, voor zooverre betreft de splitsing van de vrijzinnigen in frac- ties, lang tegenover den heer De Muralt. en ook tegenover den heer Snijders uit Middelburg had gestaan. Een algemeen) vrijzinnige partij was zijn wensch. Do r de weigering van de Vrijzinnig- Democraten om de concentratie voort te zetten, ziet spreker nu in dat zijn illusie niet meer zal worden -verwezen lijkt. Nu zal dus partij-keus noodgedwongen moeten geschieden, wat spreker zoo lang mogelijk heeft grachten tegen te houden. Ds. Siemelink zette toen nader uiteen waarom de L. U, partij voor hem de meest aantrekkelijke is. De L. U. is na tuurlijk niet de concentratie die spreker wenschte. maar als groote middenpartij nadert zij vooral in Zeeland die (och het meest. Daarom wekte 'hij de aanwezigen krachtig op nu kleur te be kennen. omdat de tijd werkelijk dringt. Staande de vergadering werd oen Libe rale Tniekiesvereeuiging opgericht. De heer Siemelink verklaarde zich ten slotte bereid voor verdere organisatie- der nieuwe kiesvereeniging te zullen zorg dragen, waartoe de volgende week een conslihieerende vergadering zal plaats hebben voor bestuursverkiezing enz. stoffelijke schade. Persoonlijke ongeluk ken hadden niet plaats. Benoemd tot wijkverpleegster voor Kloelïnge, 's-Gravenpolder en 's TIeer 1 Abtskerke en Sinoutskerke, zuster G. Hendriks uit Utrecht. De omroeper te Kruiningeij maakte gisteren bekend dat de winkeliers besloten hebben om 8 uur te sluiten. Za terdags om 9 uur 's avonds, Uit Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. Vrijdagmiddag zijn te Neuzen' een aantal leden van den algemeenen binnen- schippcrsbond aan boord gesprongen van hel schip van P. de L., die buiten de beurtlijst bevracht was en aan de laad plaats wilde meeren. Het schip werd door de aanvallers teruggebracht naar de vluchthaven. Aldaar kwam politie en ma- réchaussée tusschenbeide, 'die de aan randers van boord verjoeg en een aantal hunner meenam voor het instellen van een onderzoek. De „Tern. Crt." schrijft hierover: Zooais onlangs in ons blad werd gemeld, is alhjer opgericht eene af- decling van den Algemeenen Binnen- schippersbond. Deze vereeniging stelt zich niet alleen ten doeL het bedingen van loonende vrachten, doch heeft eene lijst ingevoerd, waarop de leden zich! kunnen laten inschrijven. Wanneer öju pan de vereeniging eene lading wordt gepresenteerd, komen de leden volgens de op die lijst aangegeven rang nummers voor het uitvoeren der op dracht in aanmerking'. Eenige voorkeur voor den een of anderen schipper is daarbij uitgesloten. Nu was heden naar we vernamen vanwege de groenten- en fruitveiling alhier aan den Bond toegezegd dat van haar een schip zou gevraagd worden, terwijl later bemerkt werd, dat men den Bond onder de duiven wilde schie ten, en dat een schip van een particu lier schipper was aangenomen, zijnde schipper P. de L. Een en ander veroorzaakte een steeds sterker wordende gisting onder een groep bondsleden en toen de ge noemde schipper uit de vluchthaven wilde verhalen naar de laadplaats, werd hem dit omdat mondelinge vertoogen niet hielpen, tmet geweld belet. Meertou wen werden losgcworpen, een aantal schippers sprongen aan boord, de schip per met een' pak slaag' bedreigd, en, niet tegen de overmacht op kunnende, moest hij toezien, dat zijn schip weer terug in de Vluchthaven werd gebracht. Op dat oogenblik kwam de politie tusschenbeide. Aan de order, dat zij die niet aan boord thuis behoorden, het schip hadden te verlaten, Werd spoedig voldaan. Een onderzoek Werd aangevangen, waartoe de schipper zich naar het bu reau van den wachtmeester der mare- chausSée begaf en de rijks- en ge meentepolitie ook een aantal der aan vallers meenam, terwijl later nog enke len werden opgehaald. Naai- men ons mededeelde zal voor de te vervoeren vracht alsnog' een schip van den Rond worden tenversiering het ontwerp opgesteld van, bel standbeeld voor de gebroeders De Will door Toon Dupuis. Het vertoont Cornelis de Witt, zittende, en Johan dq Witt, achter hem staande, met de rech terhand steunende op de rugleuning van zijns broeders zetel. Ingezonden Metkdeellngen. Hoevele gezichtjes, die dikwijls in tranen gebaad hadden, worden nu door een helderen glimlach verlichtI De Pink, Pillen, die den gezondheidstoestand der zieken ten goede doen wenden, waren, de oorzaak van die gelukkige verandering. Vele vrouwen, verschrikt door haar slaat van volhardende bloedarmoede, doop haar zwakheid, door de. meer voorkó mende en pijnlijker intieme storingen, wanhopen en weenen over liaar treurig lot. Laten zij gerust zijn en wel weten dat er hoop is op genezing, indien zijj gebruïK maken van de Pink Pillen, die onvergelijkelijke hersteller van het bloed, versterker der zenuwen. Het voorbeeld van het jonge meisje, dat ons onderstaanden brief heeft ge schreven, bewijst u dat men op de Pink Pillen kan rekenen om snel te genezen, en dat zij wonderen doen zelfs daar waar andere middelen hebben gefaald. Ziehier wal dat jonge meisje, Mej. Marguerite Guépet, 4, rue de Sèze, te Parijs, ons schrijft: „Ik was ondermijnd door de bloed armoede, en ondanks alle zorgen, on danks versterkende en andere middelen, had ik noch kleur noch eetlust; ik was vermagerd en ik leed banhoudend aan steken in de zijde, aan duizelingen, aan Schele hoofdpijnen. Ik Avas 'dan ook heel treurig geworden. Alleen uwe Pink Pillen hebben mij goed gedaan en het is wel aan deze alleen dat ik het dank genezen le zijn." Vrouwen, denkt er aan dat uwe groot ste vijandin, de bloedarmoede, geen grooler vijandin heeft dan de Pink Pillen, die uwe vriendinnen zijn. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar A f L75 per doos, en f 9 per zes domtn bij hel Hoofddepöt der Pink Pillen, Nassaukade 314, Amsterdam. Bij Job. d» Roos, Vlasraarkt K 157, Middelburg, S. A. Luitwieler. A. CL Boniest, VHsslnjjan, Gebr. Mulder. Gons, eu In alle goeda apotheken. Polderbenoemingen. Bij Kon. besluit zijn benoemd in de provincie Zeeland: in het bestuur der waterkeering van de calamiteuze polders Onrust, Jacoba en Anna Friso, tot voor zitter W. de Looff, en tot lid J. Rottier en J. Wisse, allen te Wissekerke; tot lid van het bestuur der waterkeering van de caLamiteuze polders Oud Kem- penshoJstede en Moggershil, J. Eienbaaa Mz. te S t M a a r t e n s d ij k. KERKNIEUWS- Het bestuur van de afdeeling Mid delburg van de Ned. Gustaaf Adolf. Veree niging steil zich voor op 30 October a.s. 's avonds eenig'szins feestelijk de Kerkher vorming' van 1517 te gedenken in de Fransche kerk. Het zal zijn een godsdienstige samen komst, waarin als sprekers hopen op te treden ds. J. de Visser en dr. J. P. Can- negicter, beiden hervormde predikanten alhier. Hel ligt in de bedoeling daarbij uit te voeren, onder leiding' van den heer"Louis Boer, de cantate van Bach; „Ein' feste Burg ist unser Gott'V Ned Herv. Kerk. Beroepen te Hall (bij Bruimmen).T. S. Hartjes te Barnave; te Oudshoorn (toez.) J. P. de Graaf te Schagen. Aangenomen naar KesterenJ. E. Klomp te Leerdam. Chr. Geref. Kerk. Bedankt voor Rijsburg, Vlissingen, Baarn en Sliedrecht: de heer D. Driessen. cand. te 's-Gravenhage. Uit Z,uid-Be veland. Tijdens een hevig onweder sloeg Donderdagavond de bliksem in bij C. d. K. in den Ouden Kraaijert te 's-Hee r- Arendskerke en veroorzaakte veel KUNST EN WETENSCHAPPEN. In de vestibule van het raadhuii le Dordrecht is in een bloemen- en plan no. 125, aan C. Wielemaker Az. te Kou- Jekerke voor [2270. Vrijdag werd te 's-Gravenpol der ten overstaan van den notaris H. W'. Neervocrt in het openbaar verkocht een woonhuis met tuin aldaar, groot 8 A. 27 cA Kooper werd de heer M. I. Verhulst (e N. en St. Joosland qq. voor f 1160, onverminderd f 25 voor accessoiren en 8'/s pCt. voor onkosten. AFLOOP VERKNOPINGEN De notaris J. C. Blaupot ten Calo heeft gisteren in het café van den heer A. Westdorp te Serooskerke in het openbaar verkocht: Perceel 1- Een dubbele renteniers woning en erf met tuingrond in de ge meente Serooskerke aan den straatweg naar Oostkapeile, wijk A no. 150a, aan G. J. N ij Land, Middelburg qq. voor f4200. Perceel 2. De hofstede, bewoond dor Adriaan Meulmeesler te Serooskerke, op het dorp aan den straatweg naar Vrouwe polder, bestaande in woonhuis met an nexe schuur, varkenshok enz., samen groot 46 oren 40 cA., aan G. J. Mommaas voor f 3200. Perceel 3. 10 aren 36 cA. bouwterrein met daaraan grenzende sprink, liggende aldaar achter perceel 2, aan J. Schreij' enberg voor f 447. Perceel 4. 8 aren 95 cA. bouwterrein, met daaraan grenzende sprink, liggende aldaar, aan C. J. Mommaas'voor f413 Perceel 5. 8 aren 45 cA. bouwterrein' met daaraan grenzende sprink, liggende aldaar, aan Joh. de Klerk voor 389. Perceel 6. 8 aren 66 cA. bouwterrein! met daaraan grenzende sprink, nan Johs. de Klerk voor f 382. Perceel 7. 24 aren 52 cA. bouwland, liggende in de gemeente Serooskerke aan den Kleinen Cadetweg, aan A. van Sorge voor f 648. Perceel 11. 71 aren 33 cA. bouwland cn sprink (vrijland), liggende in de ge meente Serooskerke aan de Lepelstraat, aan M. Louwerse voor f 1800. Perceel 12. 95 aren 50 cA. weiland, liggende in de gemeente St. Laurens bij den Leliëndaalschenweg, aan A. van Sorge voor f 2121. Perceel 13. 62 aren 52 cA. weiland en sprink-, liggende in de gemeente St. Lau rens, naast perceel twaalf, aan G. Wisse en J- Wouters voor 11222. Perceel 14. 67 aren 80 cA. weiland en sprink, liggende in de gemeente St. Lau rens naast perceel dertien, aan J. Wou ters voor f1176. Perceel 15. 32 aren 60 cA. bouwland, liggende in de gemeente Serooskerke aan den Wiigenhoekweg bij de hofn|ède „Luixberg", aan W Huijssoon Cz. voor f 1134. De perceelcn 8, 9 en 10 zijn opge houden. Door den notaris rar. J. Loeff is gisteren te Ko ude kerke verkocht een huis cn erf aldaar, groot 1 A. 59 cA. aan den Vlissingschen straatweg, gemerkt A DE 0 0RLÖ6, De Toestand. Er is heden van de oorlogstooneelen geen nieuws van be teekenis. De algemee- nc toestand is onveranderd. Dal betee- kent, dat achter Riga de vlucht der Rus sen nog steeds aanhoudt, dat de Mte S. Gabriele en de Karst nog het tooneol zijn van vertwijfelde en bloedige aanvallen en dat in het Westen de pa troel jegevechten en plaatselijke acties van grooteren om vang tusschen de Zee en Verdun onafge broken voortduren. Van dit alles blijft de vlucht der Ru}9- sen ons het meeste belang inboezemen, omdat we hier nog altijd voor de vraag slaanWat is de bedoeling dier Duit-* schers en wat zal het resultaat zija van de huidige gebeurtenissen. De bedoeling der "Duitschers kan drie ledig zijn: Van beperkten omvang, dus alleen met de bedoeling zich om trate- gische redenen meesier to maken van Riga (en wellicht Dwinsk) en verder niet, waarbij dan natuurlijk het buiten gevecht stellen van zooveel mogelijk te genstanders ook meetelt; gericht op Po- irograd en dan kennelijk met een vooral politiek doel, om einde lijk den vrede met Rusland te verkrijgen en ten slotte gericht naar het het Zuiden, met de bedoeling de Rus sische legers op (e mllen, dus met een strategisch en tevens politiek do®!, om bet Russische leger te vernietigen en zoo den vrede af te dwingdu. Dit laatste zou een geweldige onderneming zijn, die voor den winter weinig kans op succes zou bieden en waarvan het slagen alleen dan verzekerd mocht hee- ten, als de desorganisatie In het Russi sche leger al zoo groot was, dat er van een tegenstand van betedtonis geen sprake meer zou zijn. Maar ook een opmarsch naar Petrograd is een gewel dige onderneming en ook daarvoor is dc tijd voor het invallen van den winter wel wat kort. Wij vermoeden dan ook, dat het plan der Duitschers niet verder strekte dan tot de verovering van Ri ga, dat de snelle vlucht dor Russen him een verrassing was en dat zij nu zullen trachten daarvan zooveel mogelijk profijt le trekken, zonder zich evenwel in avontuurlijke ondernemingen le stor ten, die veel krachtsinspanning zouden koslen en wellicht gevaar van verzwak king der andere fronten met zich meo zouden brengen. Omtrent de vlucht uit Riga ontlee- nen Duitsehe bladen aan .die te Stock holm een beschouwing uit Petrograd, vol gens welke men in die vlucht het tbefivïjjs ziet, dat het moreel der troepen niet meer tegen beslissende gevechten is op- Kerenski is naar het hoofdkwartier van generaal Parsky vertrokken. Er be staat echter geenerlei hoop, de Rus sische troepen tot staan te brengén. De positie van het 12de leger wordt volgens ontvangen berichten als hope loos beschouwd. De berichten over den terugtocht zelf zijn ijselijk Alle wegen zijn verstopt; de verslagen massa's drin gen haastig vooruit om zich aan den druk van den vijand te onttrekken. Duitsehe vliegers laten de vluchtende troepen niet meer met rust, doch ver volgen hen en bestrooien de uit hun verband geraakte van geringe hoogte met bommen. In bet gteheele gebied van den terugtocht heerscht een groote pa niek De vluchtende soldaten plunderen de dorpen, geheele regimenten zijn op één dag, met voertuigen, automobielen en per spoor, meer dan 60 werst ach teruitgetrokken. j Ook binnen in Rusland nioet de groot ste verwarring heerschen. Tal van fabrie ken staan stil omdat zij geen kolen meer krijgen en duizenden arbeiders zijn werkeloos. Daarbij staan de politieke par tijen weer fel tegenover elkaar. Naast' de coaliüeregeerïng, die naar men weet de banden met de raden van arbeiders^ en soldatenafgevaardigden heeft verbro ken, staan de Doema, die nog altijd naar een cadettenbewind streeft, de maxima- die den vrede wenschen en do reactionnairen, die op den terugkeer var dehi saar of een zijner familieleden ho pen Nog is Kerenski de man, die het heft in handen houdt, maar al? straks Pe trograd eens werkelijk in gevaar mocht komen, als ook W hefr Zuiden het leger zou verloopendan is het niet te zeggen, wat e« .Tit den chaos groeien zal. De Duitsehe keizer heeft reeds een

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 1