MIDDELItlJRGSCHE GOIRANT. M 179. Woensdag 1 Augustus 1917. 160* «Jaarna A'bona. prljt p«r kwartaal in Mid- Selburg en bij de agenten In Vlissingen &n Goes f 1.55per oost £1.75. Advertenties 20 cent per regei. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 1.50. B1M1ËIUÜS. IN DE KAMERS. Hel Kameroverzicht moesten we he den 'degens plaatsgebrek aanhouden. KorL zij vermeld, dat de Tweede Ka mer de Boschwet vrijwel ongewijzigd aan nam, en dat de Eerste Kamer haar he den reeds in de afdcelingen onderzocht. NEDERLAND EN DE OORLOG. Het vierde oorlogsjaar "Ter herdenking van het feit, dat op) 31 Juli 1917 het derde jaar van den) -wereldoorlog is verstreken, nad de Ne derland jche Anli-Oorlog-Raad gisteren- middtg in „Seinpost" te Seheveningen een algemecne nationale bijeenkomst ge organiseerd. wellte behalve door de ver tegenwoordigers van de groepen van den Raad, de aangesloten vercenigingen en de medestanders van den Raad, door vele belangstellenden werd bijgewoond. Aan het slot der bijeenkomst werd de( volgende i*esolulip aangenomen De nationale vredes-bijeenkoinst, uit geschreven door den Nedcrlandsclieoi An Li-Oorlog Raad en gehouden te Sehe veningen op 31 Juli 1917; overwegende dal het gebleken besöf bij beide oorlogvoerende partijen, dat een volkerenbond met internationale rechts organisatie moet vervangen de bestaande, internationale rechteloosheid met haag 'beroep on wapengeweld, de hoop recht- vaardigt, dat de schepping van den Vol kerenbond als doel van den aanstaanden •vrede zal worden voorop gesteld overwegende, dat eenerzijds de Engel- sche eerste minister den vrede niet meer afhankelijk stelt van een militaire Over winning, doch een deraocratisecring van Duilschland als vredesfaclor erkent, en dal anderzijds de vredesresolulie van.dlen DuiUchen Rijksdag een belangrijke, stap in die richting beleeként; overwegende, dat dus de uitvoering van het meerderheidsbesluit van den Rijksdag en een ondubbelzinnige verkla ring van den Rijkskanselier betreffende iedere afwijzing van gewelddadige, ge biedsuitbreiding en herstel van België een begin van toenadering zouden kun nen mogelijk maken, welke o,ok een eco- nomischen oorlog nd den oorlog zou! Minnen verhinderen; doet een dringend beroep op de oorlog voerende regeeringen, dat zij, na verkrij ging van overeenstemming over deze grondslagen, de oplossing van andere ge- schilpunlen en- van de nationaliteiten- vragen beproeven op den voet van we-< derzijdscli toegeven, met inachtneming van de wenschen en belangen "der be srokken bevolkingen. De haringvisscherij. Van Vlsardingen zijn gisteren de eersle -stoomheugers weder naar zee vertrok ken. Ten gevolge van het tot zinken bren gén van een aantal Scheveniixgsche log gers, zullen de op IJmuiden varende 'loggers van Scheveningen en het mee- rendeel der loggers van Katwijk voor do,opig niet uitvai'en. o 0,p d r ij v i n g p r ij z e n voeder bieten, koolrapen, c. d De Minister van L., <N. en H brengt hel vol sonde ter algemeene kennis: ïn verband met het feit, dat de prijzen -van voederbieten, koolrapen, e. dten' gevolge van aanlooopen door speculanten, die voor deze producten in voorkoop buitensporige bedragen besteden, worden opgejaagd, worden maatregelen overwo gen om dit 'tegen te gaan. Evenals zulks reeds is bekend gemaakt met betrekking tot stroo, zullen de te nemen maatregelen ook hier waarschijn lijk beslaan in het vaststellen van maxi mumprijzen. Daar bij deze maximumprijsregeling geen rekening zal worden gehouden met gesloten voorkoopcontracten, wordt be langhebbenden aangeraden zich van hel opknopen. van deze producten le ont houden. (Stct.)-l Hit Staii go Provincie. Hit Middelburg. Heden mOpleg is de dreigende staking op de 'elecAriscbc Irani M i id- cl e 1 b u r g—V1 i s s i!i» geji uitgebroken. Het. was een ongekende stilte op de Markt. Ongeveer té zes uur heeft' er nog 'één. tram gereden, bestuurd door den onderdirecteur en met een controleur als conducteur. Deze tram heeft de werklieden van ,,de Schelde" uit Mid delburg overgebracht. Maar daarna zijn ook die wagens in de remise gebracht, en stond liet verkeer stil. De Electrische Centrale werkt echter door naar wij vernamen met het ge wone personeel. De levering van elec- Irisch licht en electrisclien stroom voor dc bedrijven blijft dus voortgaan, In overeenstemming met de toezeg ging lot interventie van B. en W. van Vlissüngen in de raadsvergaderingt al daar Vrjjdag j.l. heeft dat college be sprekingen gehad mei de dlrecjlie en met een deputatie uit het personeel der Maatschappij. Deze besprekingen hebben echter, bljjkens de afkondiging der slaking, geen gunstig' resultaat ger, had. Zooals we reeds indertijd meedeel den wordt door liet personeel, gesteund door de verschillende vakbonden ge vraagd een' loonsverhooging van 3 gul den per week voor bet geheele per soneel, doorbetaling van den duurlc- toeslag van 10 gulden per 61 weken, dien men nu sedert eenijgen tijd heeft, vastlegging van verdere arbeidsvoor waarden in een kon traiét met de vak organisaties en instelling van een scheidsgerecht. Deze eischen heeft de directie niet in gewilligd. Wel heeft zij -zich bereid verklaart tot een verliooging van den duurle-loeslag. Welke andere resultaten dc besprekingen hebben opgeleverd kun nen we niel mcedeelcn, omdat daar over niets werd openbaar gemaakt, Bij deze staking mag Cr wel op ge lei worden dat zij parallel loopt met een actie door de gezamenlijke bonden van tramwegpersoneel op touw gezet te Rotterdam hij de Rotterdamsclie Iramwegwegmaaischappij, die naar be kend is ook de Viissing'sche lijn ex ploiteert. Ook daar zijn gelijke eischen gés leid. Dal het publiek in •Middelburg en Vlissingen het ongerief van de staking ondervindt, ligt voor de hand. Als het weer niel zoo erbarmelijk slecht was zouden er nog veel meer Vlissiögers gedupeerd zijn geweest, die het con- cours-hippique te Middelburg wilden be zoeken. Een merkwaardige ervaring werd ons meegedeeld door iemand die heden och tend per provinciale boolt uit Neuzen kwam om le Middelburg te elf, uur in Le schrijven voor een aanbesteding. Dóórdat een viertal Rijnschepen den invaart van de haven belemmerde, had de boot een half uur vertraging, en was de trein bij aankomst weg. En de tram reed niet. De .bedoelde persoon had echter het geluk dat hij juist bij de Keersluis een militaire auto zag aan komen, waarop 'éen Diütsclie vlieg machine werd vervoerd. Van een oogén- blilc gedwongen stoppen van de au,to maakte de persoon gebruik om den begeleidenden officier zijn toestand ken baar le maken met 't gévolg dat hij onder de vliegmachine mocht plaats nemen, en nog juist bijtijds in Middel burg arriveerde. - Ten derden male is gisteren liet eersle concert in dit seizoen door het Middelburg.-,rh Muziekkorps iu den Bui tentuin te geven, door den regen uit gesteld. Het concert werd nu op heden avond nepaald, maar op het o.ogenblik, dat wij dit schrijven, ziet het er naar uit also! het concert ten vief den male zat, moeien worden afgelast. Voor velen was het een tegenvaller en zeker ook voor de touristen der reis-} vereeniging. die tot het bijwonen van hef concert waren nitgenoodigd. Uit 5/illsBïngen. - De afdeeling V1 i, s s i'h g e n der S, D A .P. heefi tol candidaal voor den gemeenteraad in het lilde district gesteld de heer G. E. Praag'. - Bij de keersluis té Vlissingen; geraaide gisteren een lange goederen wagen, getrokken door de locomotief van /de Schelde", uit de rails, waardoor def tramdiepsl Stad—Station vertraging on dervond. Uit Walcheren. - In de Maandag gehouden vergade ring van den Raad der gemeente Arne- m u i d e ii werd' door den burgemeester medegedeeld, dat hem van 1 lot 23; Augustus verlof is verleend. Na onderzoek der geloofsbrieven der opnieuw gekozen raadsleden Franse en Van de Gruiler, werd tot hun toelating besloten. De geloofsbrieven van den heer W F Tli. van der Bijl waren nog niëli ingekomen. Besloten werd tot verkoop vaa grond ter oppervlakte van 445 viork VI aan J Sierevéld tegen f 0.50 per vierk.' M., ter wij! lol lid der commissie lol wering van schoolverzuim werd benoemd K van de Gruiter. Ven dn Ylissingsche gasfabriek was een schrijven ingekomen, waaruit bleek, dal de tarieven moesten worden verhoogd. Aan -B. en W. werd een crediet vaii f 350 verleend tot aankoop van -een brandkast. \uit Zuid-Beveland. Dqpr wijlen mqvrouw de wed. Wal raven Kerkwijk geb Buteux, vroeger te, H e i n k 4 n s z a )i dis een legaat ge schonken \vau f 100 aan de diaconie der Nedèrd. flerv. gemeente aldaar. Maandaga1 ond stelde de gemeente raad te N i s s c een verordening vast op het venfen en >p de woonwagens in de gemeente komnde. Besloten werd de gemeenle-eigeni ommen 50 pCl.liooger te assnreeren tegen brandschade., De rekenin" der mmeenle over 1916 werd voorloopig vasljesteid in ontvangsten óp f 13.0S5.985 en n uitgaven op f 12.835,10s. .-Er werd bes oten met het bouwen van een nieuwe dol terswoniug te wachten tot gunstiger onist ndiglieden, om dan mo gelijk met de gemeente 's-Heer Abfskerke lol bomven ov<jr te gaan. In 't Anker wa Een verzoek gebruikmaking bare school v voor een op U aangehouden. De geloofsbi Maandagavond vergaderde de ge meenteraad vai Schore. Het raadslid afwezig. van den heer Blok om van een lokaal der open- lor le houden repetities richten zangschool werd! icven werden onderzocht en lot toelating der gekozen raadsleden besloten. T De commissie die de rekening van hel Burg Arijibesluur heeft nagezien, brengt verslag ^iil. Dhr. Verhaagbspieil zuinigheid bij |le bedeeling. In een wel varende gemeente als Schore is nog voor f 1700 aanbriod en geld bedeeid. De twee aanwezige leden van het armbestfiur meenen, ae leccnwoordige omstandighe den in aanmerking genomen, niet zuinjger te kunnen becieelen. B. en W. stellen voor voortaan dein hoofdelijken oibslag vast te stellen naar de laatst bekende kohieren der Rijksia- komstenbei a stirig.. De hecren Verhaage en Glerum pleiteni vo.or eigen aangifte met event ueele navordering door de gemeen te Een volgende vergadering zullen B. en Wj. mei eert nieuw ontwerp ter lafel komen, waarin rekening wordt gehou den met bedoelde wenschen. Bij de rondvraag zegt de heer Verhaage dat de handelaren in steenkolen f 15 per wagon verdienen, terwijl de brandstoffen- commissie f 17 per wagon voor zich hordt Op 't eind van het jaar zal dé commissie zoodoende een f 500 ïn kas Krijgen. Vroeger werden de kolen thuis gebracht voor 7 cent per H L., nu reke nen de vrachtrijders 10 cent voor het, vervoer van hel slation naar de opslag plaat der handelaren, wat volgens hem veel te duur is. Daarna wil hij een debat gaan voeren naar aanleiding van ingezonden stukken in d.' krant De voorzitter meent echter dat de raadsleden bij elkaar zijn gekomen om de belangen der gemeente te dienen Op voorstel van den voorzitter wordt den heer Verhaage het wo,ord over dat on- derwero ontnomen en de vergadering gesloten. ->-In de gister gehouden Raadsvergade ring van R i 11 a n d-B a i h waarin de hee- ren de Jager en J Blok Jz. Jr*. afvVezig waren, werd de gemeenterekenLrtg aange boden in ontvang op f 48.539.98 en irri uitgaaf op f 48,327.20i/o, dus met een; batig saldo van f 212.771/-.. Tot het nazien] der rekening werden benoemd de heie- •en van der Wjerff, de Jager, J. Blok Jz, Jr., Bloot en- van Gorsel. De rekening van het Burgerlijk Armbe stuur, m ontvang f 175 2.461/2 en uit gaaf f 137796, benevens clc begrooting dier instelling op f 1738.94, werden naar een commissie verzonden. GEMEENTERAAD VAN GOES Gistermiddag half vier vergaderde de gemeenteraad onder voorzitterschap van deri heer J B. de Beaufort, burgemees ter. Afwezig met kennisgeving dé heer van Dissel Van de ingekomen stukken werden in handen van B en W. gesteld dfï verzoe ken van Joh. de Jonge Wzn. om onthef fing van cijns; van 7 agenten van politic en van de afd. Goes van werklieden in openbare diénsten en bedrijven, om vrije geneeskundige behandeling voor vaste en losse werklieden in dienst dfor gemeento en voor hun gezinnen; van Joh. Kosten 0111 afkoop van jacht; van bewoners van den Poelweg naar dc LR. K. begraafplaats, om bestraling van dien weg; A-au de liee- ren J A. Wilton van Reede en G. Geij- senlol in gebruikneming van ongeveer 90 c.M gemeenteg'rond. Dc heer van den Bout licetle den burgemeester welkom na de langdurige ziekte en wonschte hem spoedig algeheel herstel en toeneming van krachten toe/ om dc zware taak van burgemeester naar béhooren te kunnen vervullen. Verder wonschte spr hem geluk met fje herbe noeming, prees .de goede samenwerking gedurende dp afgeloopen 6-jarige perio de er hoopte, dat do burgemeester nog veel mocht, doen in het belang der ge meente De b urgemeesfpr dankte voor He- ze vriendelijke woorden, prees zich ge lukkig weer tegenwoordig te kunnen zijn en gaf de verzekering 'al zijn krachten weer te zullen aanwenden tot heil der gemeente. Spr. dankte in 't bijzonder wethouder van den Bout voor zijn krach- ligen steun en ook wethouder Fransen van de Putte voor zijn arbeid, benevens den secretaris, den lieer Ilajenius, vo,or zijn trouwen bijstand. Dc heer van den Bout dankte djen heer Hajcnius nog voor zijn arbeid en hulpvaardigheid. Aan den heer C T. Ruben werd eer- vo' ontslag verleend als gymnast iekon- dc-rwijzer aan de Mulo-school en scliool B. B. en W. stelden voor aan den twee den lclerl ter secretarie J. M. Meijler een jaarlijksche toelage te verleen en Van f 25 boven zijn jaarwedde in ver band met liet door hem verkregen di ploma voor de vaardigheid/ in het maclii- neschrijveri en gelet op het feit, dat Meiiler steeds veel 'ijver aan den dlag legt en hem een bedrag van 'f 15 te restiluecren in de door hem gemaakte reis- en verblijf kosten Or verzoek van den heer Donner werd de toelage gebracht op f 40. Na onderzoek der geloofsbrieven werd lot toelating der herkozen leden besloten. Ingewilligd werd een verzoek van L. de Jonge Fz. om den hem in 1903 a f 40 per jaar in onderliandsche pacht uit gegeven grond aan den wal aan den korenmolen De Korenbloem (-13 A 10 c A.) opnieuw te verpachten voor den lijd van zeven jaar, voor f 55 per jaar. Het le suppletoir kohier hondenbe lasting dienst 1917 werd vastgeslekk De gemeenterekening over 1910 werd aangeboden in ontvang ad f292 154,775 en in uitgaaf ad f 281.187,905. G a s p r s Door de gascommissie was aan B. en W. voorgesteld den prijs van hét gas voor alle doeleinden, inbegrepen dal ,voor de muntgasmeters, vast te lellen op ll per M 3 me.t in- jang van 1 Augustus. Voor de buitcn-i gemeenlcn plus de toeslagen van 1 et per M"' voor Wilhclmiïiadorp en U/2 cent voor Kloetinge. Waar het geldt een noodmaatregel meent de commissijé tijdelijk het prijs verschil tusschen gewoon gas en mun;t- gas te moeten laten vervallen, daar uv "l algemeen de muntgasverbruikers tot de financieel minst draagkrachligeu mo gen woéden gerekend. De commissie achtte zich verplicht dit voorstel te doen op gl-ond van de berekeningen, aangaande den kostprijs van het gas, die door den directeur zijn opgemaakt, en waarbij genoemde prij-. als zelfkostende prijs lol uitkomst werd verkregen, zulks tengevolge der sterk verhoogde kolenprijzen (nu f 28. per Ion en in normale lijden f 10 per ton), maar vooral ook tengevolge van de grooie beperking der productie door de noodzakelijke vermindering van hel gasverbruik ais uitvloeisel van den te tgèringcy kolenaanvoer voor het ge- heele land. Waar bij een nagenoeg ongelimiteerd jcbruik in 1916 bij kolenprijzen, die plm bedroegen van de tegenwoor dige, een kostprijs werd verkregen van 71/2 cl. per M3, kan het geen verwon dering baren, dat thans de exploita tiekosten aanmerkelijk zijn géstegen. B. en W:. namen dit voorstel over. De voorzit it er deelde nog' mede dal de prijs der kolen thans f 28. per ton is, zoodal men op een gasprijs komt van 10,955 cent. Het is niet aan le bevelen om voorloopig met ver lies te werken. De (ekorlen dienen door de tegenwoordige consumenten ge dragen le worden. De heer von Sch'midl zeüde, drtt de linancieele commissie een uitgebreide rekening verwacht heeft, opdat zjj zou kunnen zien hoe men aan 11 ct. kwam!. Spr vroeg ook nog hoe men er loe gekomen, is een maximum vel-bruik van 32 M8. te stellen, en waarom alléén Goes' in zoo slechte conditie verkeert. Spr vroeg tenslotte of B en W. met een verordening le dien aanzien wil len komen. De voorzitter herinnerde aan de fschaarschte van kolen en den drin genden eisch lot bezuiniging. Spr zei- de, dal B. en Wi en de gascommissie Ihans een ranlsoencering-systeem voor bereiden, volgens hetwelk zoo ruim mo gelijk verdeeld zal' worden. 'Hel ont werp zal spoedig behandeld worden. De lieer Dekker vond rantsoeneering een moeilijk werk, doch keurde het' recht tol afsnijding bij le veel verbruik af. Spr. verklaarde, dat hij hieromtrent in de gascommissie een afwijkende mee ning had Verder noemdp spreker den arbeid van hot rijkskolendislributïëbureau zeer verward, en wees hij op de onge lijke verdeeling der kolen. Terwijl dje ecne gemeente baadt in een zee van. liclit. zit de -andere in 't danker. Goes wordt gedupeerd), omdat het eerlijk hel gewone gasv -rbruik heeft opgegeven. Al leen wanneer dc verspilling te groot is, zou spr liet a f sn ijd üigssy s teem willen loepassen 't Ware Ie wensëhen, dat er een vaste lijn getrokken was. De eene burger mag niet meer hebben dan de andere De lieer P1 a z i e r wees er pp, dat bij de nieuwe regeling de verbruikers van gewoon gas evenveel moeten betalen als de muiitgasverbruikers, en noemde dit onbillijk. De lieer Fransen van de Putte verklaarde, dat het maken van verschil groote moeilijkheden m de praktijk met zicii zou brengen, 't Geldt hier een bui tengewoon geval. Daarom is het verschil weggenomen- De heer Donner heeft hetzelfde be zwaar van den heer Plazier gevoeld en adviseerde een klassenstelsel in te voo- Overigens sloot deze spreker zich aan bij dc heeren von Schmidt en Dek ker. De voorzitter raadde aan nu dé rantsoeneering af le vrachten. Dc heer Donner zou willen, dat Goes er meer achterheen zat om kolen le krijgenwaarop de voorzitter ver klaarde dat tic lieer Bonthuis schier da gelijks bezig is met verzoeken. De lieer D e k k e r wenschte o'ok geen rerschii in prijs voor gewoon en munt gas Het voorstel tot verhooging van den gasprijs werd z li. s. aangenomen, Goedgekeurd werd,, dat B en W met de hulp der gascommissie een rantsoen- necriDgsstelsel voorbereiden. Op voorstel van den heer Dekker wem besloten een schrijven tot "den Minister van Landbouw te richten, mei verzoek een billijker kolen voorziening in 't leven te roepen Het voorstel tot liet verleenen van een kleine gratificatie aan P Ilarinck, vroe ger stoker aan de gem-gasfabriek, als bijslag op zijn pensioen, werd z. h. s. goedgekeurd Naar aanleiding van een schrijven van Gerl. Staten zouden eenige veranderingen gebracht worden in de bouwverordening, zooals die laatst was gewijzigd. De lieer Donner zeide, dat/le heer L. Duvekot die een kantoor gaat bouwen, er belang bij heeft, dat het bergplaatsje (loodsje) van het oude Werkliedengilde. bij de brug afgebroken wor3t De heer Duveko- wil zich gaarne verplichten de daar staande kar op te bergen in zijn eigen pand. De vop v7-i 11er adviseerde den héér Duveko'. te requestreeren, opdat daarna ook de gemeente-bouwmeester gehoord kan worden De raad vereenigde zich hiermede Tot gemeentegeneesheer werd na ge heime zitting en na 3 stemmingen cn lo ting bejioemd de heer W. P. v. Harst, zulks voor 3 jaar, ingang 1 Jan 1918 De heer J Lodder, benoemd adjunct commies ter secretarie, werd benoemd tot ambtenaar van den burgerlijken stand Op voorstel van B. en W werd de heer Ilajenius, gein -secretaris, met atg. stemmen met ingang van 1 Jan 1917 be noemd tot administrateur van liet distri butiebedrijf, tegen een salaris van f 500 per jaar Daarna sluiting. KERKNIEUWS* Ned. H e r vK^e r k Bedankt voor St Annaland J G Woel- dermlt te Mijdrecht: voor Gouderak G. II. Poth te Leerbroek. Gere f. Kerken. Tweelal le Tholcn F. J van den Ende te Westkapelle en K. Veen te Meliskerké Beroepen le Witmarsum J Voerman te Warns. Bedank! voor Den Ham (DrA A. J. de' Boer te Garrelsweer; voor Oldehove: II TTbbens le Fnuniatil; voor Nieuw-Wl-cr- dinge. J. de Jager te "Wolphaartsdijk. - Geslaagd voor de hoofrlacte rncj. M. L. H. tón Haken te Vlissingen. Geslaagd voor het examen Engelsch L. O. mej. J. J. Bol te Neuzen. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSGHERIV Schatkistbiljetten! en -promessen. De Stct. bevat de machtiging aan den. minister van financiën tot uitgifte van schalkislbiljclten en schalkistpromesscn, tol een gezamenlijk bedrag van honderd millioen gulden. De rente der schatkist biljetten wordt, zoolang 'daaromtrent niet anders is beschikt, op A{1> pCt. bepaald. LANDBOUW. Stand fruit en warmoë'zerij- ge was sen. Aan het in de St.ct. no. 176 opgeno men verslag van den stand van hel fruit en dc waraioezerijge wassen op 24 Juli 'ontleenen wij het volgende: Zooals reeds in het oogstberipht vaa

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 1