KLippËieeüPEN .000,5 pCL OBLIGATIEN Hir Brandhout. NEDERLANDSHE LEENBANK, De Lintworm Holland-Canada Hypotheekbank 1 VBIJZIÜH LANDDAG Safe-Inrichting. FOKKER Co, Te koop hij bsdirijvlng. Uit de hand te koop KERKQRBELFABRIEK Oude en Nieuwe Boeken. Liberale Kiesvereniging' UITGIFTE VAN verdeeld in stukken van f 1000 - en f 500.- tot den Koers van 100 pCt. BLOEDARMOEDE, BLEEKZUCHT. «J. A. TAK êc Co. GEMEENTE-SECRETARIS. HELPSTER GEVRAAGD, ieii Idierteifc Een Bakkersknecht gevraagd flinke Werkvrouw gevraagd Voor de vele blijken van deelneming, gedurende de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, DAVID COPPOOLSE, rustend Molenaar, ontvangen, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uil aller naam, J. C. COPPOOLSE—RIEMENS. Grijpskerke, Juni 1917. Voor alle deelneming, zoowel tijdens de ziekte als bij het overlijden •'(inzon derheid aan den Predikant, Burgemees ter en Raadsleden der Gemeente Ritthem) van onzen geliefden Man, Vader en Grootvader, beluigen wij onien harte lijken dank Wed J. WALRAVE-VAN KEULEN. en Kinderen Rïtlhcm 8 Juni 1917. Heden ontsliep in de hope de9 Eeuwigen Levens, na eeD korte onge steldheid, onze liove Moeder, Behuwd- en Grootmoeder CATHARINA BARBARA VAN» HOGENDORP, Weduwe Ds. D. RIJNDERS, in den ouderdom van 63 jaar. S. M. C. RIJNDERS. f Doorn. Laren. (Geld.) F. 0. RIJNDERS— Gunning. f 8. J. HOEK— Bijnders. I W. A. HOEK. C. B. RIJNDERS en Kleinkinderen. Zeist, Heerenstraat 34, 6 Juni 1917. De begrafenis zal plaats hebben Za terdag 9 Juni, namiddags*12 uur van het station. Middelburg, Rouaansche Kade 6 137. Goes, Érroote Markt C 60. Belasten zich met de uitvoering van Effectenorders. "V erzilveren Coupons en Lossingen. Sluiten beleeningen en prolongatiën. Koopen en verkoopen vreemde munten ea bankpapier. 1 8290 Hectare (4 g. 19S r.) WEILAND nabij den Nieuwen Keiweg te Ritthem, uitmakende perc. 2 der veiling „Niets Zonder Moeite". Aanvaarding 1 Aug. 1917. Aanbiedingen worden vóór 22 Juni 1917 ingewacht ten kantore van Notaris Struvc te Middelburg. groot ongeveer 90 last. Staalplaat 8 on 7 m/m Gebouwd voor Zeeuwscbe stroomen en strand- vaart. Te bevragen bij J. TOLLENAAR- DE MUSIER, Assuradeur, Ter Neuzen. De Burgemeester-Strandvonder te Zou- telande roept op rechthebbende op de znivere opbrengst der op 30 Maart 1917 door hem verkochte „ongereclameerde strandgoederen. De Notaris Mr. JAN LOEFF zal Woensdag; 2© Juni I9i7y des na middags om 2 uur, te Koml?kerke. in Pax Intrantibiis",. op het Zand, ten verzoeke van den Heer M. VAN OOSTEN, in het openbaar te koop aan bieden u, te GRIJPSKERKE, 1». Ben HOFSTEEDJE mef ÉtJls SCHUREN en verderen OPSTAL, TUIN, BOUW- en WEILAND, in Hengelende, groot 0.1970 H.A. (150 r.) 2". 0.3240 H.A. (2441/, r.) WEILAND altlaar. 3°. 0.3710 H.A. (283 r.) WEILAND aldaar. 4°. 0.2610 H.A (199 r.) BOUWLAND aldaar. 5°. 0.2350 H.A. (179VS r.) BOUWLAND 6°. 0.22.10 H.A. (169 r.) BOUWLAND aldaar. Samenvoeging van verschillende per Aan het gebruik 1 November 1917. Nadere inlichtingen geeft de Notaris te Koudekerke. A.S.J. BEKKEB te HOHS. Vervaardiging van rein pneumatische electrlscl» puenmatisclie en mechanische PIJPORGELS. Eerste klasse werk; prachtige intonatie 20 jaar gratie voor fleuatfeUKlieiil. Te koop gevruagd Antique Boek- en Plaatwerken, Reisbeschrijvingen, Nieuwe Prachtwerken, Winkler Prins Encyclopaedic enz. enz. Taxatie van Bibliotheken door ADR. HEINEN. Kerk straat 27 Den Bosch. Telefoon 503. FIRMA CORNs. J. REKKERS DE „VRIJHEID", te terkeuzen. OP ZONDAG tO JUNI 's middags te 2 unr, in de BUITEN- SOCIËTEIT te Terneuzen. Spre'kersDe Kamerleden Jhr. DE MÜRALT sn W. J. E. H. M. DE JONG. Opluistering door muziok. Toegang vrij. HET BESTUUR. HANDELSMERK Steunt NetlerI: NijvertieU KOOPT BALLON LUCIFERS N.V.TETERINGSCME STOOMLUCIFERSPABR1 EKEN.BREDA naahlooze vennootschap KLOVENIERSBURGWAL TO, AMSTERDAM, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL f 2.000.000.- Geplaatst f -400.000.- DlflECTÏE J. M. A. BICKER CAARTEN A.Jzst. Rotterdam. A. VAN DAM Ju'Amsterdam. TRUSTEE VOOR DE HOUDERS VAN OBLIGATIEN Algemeene Trust MaatschappijAmsterdam. Bij elke f 1000.obligatiën wordt afgegeven een bewijs, recht gevende op 1/500 vau 5 pCt. in de overWiust. Prospectussen en inscbrijvingsbiljetten zijn bij ondergeteekenden verkrijgbaar: AMSTERDAM ten kantore der NEDERLANDSCHE LEENBANK bij de N.V. BROEK MAN'S EFFECTENKANTOOR Heeren VAN OLDENBORGH Oo. MAASTRICHT BERING VR1JTHOFF Co. ROTTERDAM ten kantore der Bank BOOMPJES 43. bij de Heeren H. C. VOORHOEVE Co. De Staalpastilles van Apotheker BOOM, gemaakt Van melkzuurijzer, zijn een uitstekend middel tegen Bloedarmoede, Bleekzucht en daaruit voortkomende ziekten. Deze pastilles wekken den eetlust op. Prijs per flacon van 1000 f 2.—, flacon van 500 f 1.20. Verkrijgbaar in de meeste Apotheken en Drogistwinkele. Waar niet verkrijg baar, wordt na ontvangst van f 2.20 of f 1.40 een flacon franco toegezonden door Firma A. M BOOM, Arnhem. LARGE SINGELSTRAAT H no 82, MIDDELBURG, stellen loketten beschikbaar in hunne brand- en inbraakvrije Tarieven en voorwaarden worden op aanvraag medegedeeld. Afzonderlijke vertrekken voor het knippen van coupons enz. Geopend iederen werkdag van 10 12 uur. ook de kop, apoelwormen, madewormsn, en hun broedsel en allo andere ingewandswormen, worden zonder pijn of gevaar, zonder ander ongemak, zonder beroepsstoring verwijderd in ongeveer twee uren., door het, door ge- neesheeren aanbevolen ANTHE1LMINTHICUM „EXTRACTUM SSMBELIAE COMPOSITUM". Vele zieken, die zich dikwijls jarenlang verkeerd voor maag- en ingewandziekte, bloedarmoede, bleekzucht, longziekte en storingen in de stofwisseling lieten behandelen, zullen door een wormreinigingskuurmeteendaaropvolgendepbysiologische voeding, frissche krachten ontwikkelen en gezond worden. Symptomen van wormziekte kunnen zijn: Periodieke hootdpijn, duizeligheid, misselijkheid, hevi«e buikpijn, gebrek aan eetlust, afwisselend met plotselingen honger, zenuwachtigheid, vallende ziekte, hysterische toevallen, kinderloosheid, erg lastig zijn en krampen bij kinderen, flauwte, somwijlen vermagering'ondanks goede voeding, het omhoog komen van iets als een kluwen tot in de keel, het bijeenkomen van veel speeSsel in den mond, slijm in de keel, maag- en keelzuur, onregelmatige stoelgang, koliek, jeuk aan den endeldarm, stekende samen trekkende pijnen in de darmen, gerommel in den buik, hartkloppingen, dikwijks bleek zijn van gezicht, matte blik, blauwe kringen om de oogen, veelvuldige algemeene onbe hagelijkheid neerslachtigheid en ontlasting van wormdeelen. Men wordt verzocht leeftijd, geslacht en lichaamsgewicht alsmede den algemeen en toestand van het gestel op te geven. Adres: A1>I£. BROECKX, ROTTERDAM, Generaal Depot van Diaetetische producten. De Groninger Brandwaarborg Maatschappij, gevestigd te GRONINGEN en MIDDELBURG. BijkantorenAmsterdam en Rotterdam. M. BROUWER en F. DIJKSTERHU1S, Groningen en Mr. P. DIELEMAN, Middelburg. GARANTIE KAPITAAL f 500.000.- VERZEKERD KAPITAAL 80 000.000.- Vraagt soliede AGENTEN op plaatsen waar niet vertegenwoordigd. Directeuren Flnna GORNs J. EEKKERS. Tienduizend Blekken eiken-, beu ken of olmenhout gevraagd, te leveren franco Leiden. Aanbiedingen met prijsopgave, onder No. 87, bureau dezer courant. Te ritthem vaceert de betrekking an Sollicitaties in te zenden vóór 24 Juni ,.8. bij den Burgemeester. Aan de Nutsbewaarschool i/d Schuitvlot- straat wordt een Zich aan te melden tnsscben 7 en 8 uur bij Mej. PFIJFFER, Koorkerkhof A 119 Vau 1—4 regeli 40 cemt. Met bewijs» mummer 45 oemt Nïemve Dames Rijwielen te huur. Een gulden per dag. (Zondags ge sloten.) A. LABRUIJERE, Kerkstr. 't Zand. BRANDHOUT per wagonlading, op 1 M. lengte gezaagd f 215.per 10000 K. G. op wagon. Adres fr. br. letter H., Boekhandel PIETERMAN, Goes. Best RUNDVLEESCH h f 1.— per K lo. Prima KALFSVLEESCH f 0.90 per Kilo. GEHAKT f 0.80 per Kilo. H. G. FREDERIKS, Wagenaarstraat. Boterbiesjes. Botersprits. J. T. GROOTHEEST. 's-GRAVENHAGE - Directeuren Mr, J. D P. TEN BOSCH te Den Haag en J. G. COSTER te Winnipeg. Uitstaand bedrag Pandbrieven ruim f 13.000,000»- 5 "lo PANDBRIEVEN tegen beurskoers te 's-GRAVENHAGEten kantore der BANK, bij MARX Co's BANK en bij de Heeren SCHEURLEER ZOONEN te AMSTERDAM: bij de Heeren KERKHOVEN Co te ROTTERDAM: bij MARX Co's BANK. te GRONINGEN: bij MESDAG ZONEN's EFFECTENKANTOOR. IN L088ING ZWARE FABRIEKSTURE voor W. P. WATTEL, Zöidsingel E 2437. Voorhanden: VERSCHE HOOFDKAAS, 11 cent per ons. KRIJGER, Langeviele. ZOLDER. Gevraaj huiszolder) voor 1 artikel 4000 kilo. Aanbieding motto Zolder Boekhandel BAURDOUX. Gevraagd groote zolder, (pak" bergplaats yan een zindelijk 00 kilo. Aanbieding motto Timmerman en ScDildersknecbt gevraagd, door C. OREEL, Arnemuiden. !en net persoon b. z. a. ter assistentie in een zaak; kennis van boekhouden en handelscorrespondentie. Br. letters Ér. G. Drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF. Tegen October een Handknecht Of Aankomende Knecht benoódigd bij M. P. MATTHIJ8SE, Kleverskerksche- weg, Middelburg. In de KruidenierBz. der OoöpJ Ver. „De Vooruit" kan gepl. worden een flinke a&nk. Bediende leeftijd circa 18 jaar. Aanb. bij den Secret J. P. VAN ETEL, Heerenstr. 133. De firma GEBROEDERS HILDERNISSE Boekhandel, vraagt een FLINKE» JONGEN voor verschillende werkzaamheden. Terstond gevraagd een nette Hotel Bediende, goede getuigen vereischte, jaar betrekking. Brieven letter B C bureau dezer courant. bij C. J. PAUL, St. Jaeob8traat 5, Vlissingen. Mevr. DEN BOER, Lange 1 Tegen Juli of October ij Wed. MATTHIJ8SE, Seisweg. Voor Woensdag een f 1.25 loon. Fa. CORNs J. REKKER8. Terstond gevraagd, KEUKENMEID kunnende koken v. noodhulp of vast. Inlicht, te bek. bij W1LLEMSEN Ver huurkantoor v. Dienstboden M'burg. StoomDootdienat, ^issingeo.., Middelbare ca JctQttetjdRag Uren van vertrek in Juni. Van Vlissingen 'atordag 9 ra. 7.15 'iaaudug 11 7 15 L'inBdag 12 7.15 Voensd. 13 ionderd.14 715 15 v Middelburg vm. 9 StaocudrokkerS Firma D. GL Krfiöis Middelbar*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 4