IIITERUII. Advertentiëm.. In Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen zal de koolzaadteelt dit jaar een groote schadepost zijn. In het voorjaar heeft men vele ak kers moeten omrijden, omdat er ten gevolge der natte koude te veel plan ten op gestorven waren; de overblijf- vende velden konden een tamelijkcn oogst geven, doch nu zijn in de iaalstö dagen, den bloeitijd, een groot deel der bloemen verwelkt zonder vrucht te zetten, wat door ervaren landbouwers wordt toegeschreven aan de plotselinge hevige warmte. Geitentent o onstlelling. De kring Zeeuwsch-Vlaanderen W. D van de verceniging tot bevordering van de geitenfokkerij m Zeeland, hield giste ren te Aardenburg een tentoqnslel- Iing der verschillende soorten geiten. Er waren er 120 aanwezig. Door de keuringscommissie werden de volgende prijzen toegekend: Saanengeiten le prijs J. Rooze, Aar denburg: 2e J Willems, Schoondijke; 3e P. Buyek, Retrancliement, '4e II. Vrie- lynck, Aardenburg, 5e idem; 6e F vhn der Meulen, Groede; 7e L Verberkmoes, Groede; 8e C. Manliave, Zuidzande Inlandsche geilen: le prijs Aug. r.oo- tens, Aardenburg; 2e A. J Hendriks, Groede, 3e Iz. v. d. Linde, Aarden-' burg; 3e J Guignot, Zuidzande. le P. Jon ge jaar, Waterlandkerkje; 5e I. "Broek- hout. BreskeniS; 6e. A Trieslram, Groe" de. Jonge'geiten A: le prijs P. Jonge jan, Waterlandkerkje; 2e idem; 3e Abr. Tre- mour, Nieuwvliet; 4e A Goetland, "Aar denburg; 5e A. Casteleyn, Groede;. Ce A Klaaijsen, Aardenburg Jonge geiten B- 2e prijs A. Klaaysen, Aarden burg- 3e B. Cauwels, Aardenburg; 4c J Dinnewet, Eede Geitenboter: le prijs H. Vrielynck, Aarden burg. Geitenkaas2e prijs II Vrielypck, Aar denburg. Vc-recnigingsbokkenle prijs met zil veren medaille, geitenfokver Zuidzande; 2e prijs geitenfokver. Aardenburg.- 3e prijs geitenfokver. Waterlandkerkje. De tyereeniging le Groede verwierf den prijs voor de meeste ingezonden geiten. 53 geiten konden in het. stamboek wor den opgenomen. Zilveren medaille voor <le mooiste ge controleerde melklijst: A. M. J. Blon deer te Eede. Na uitreiking der prijzen hield de lieer Zwagerman, lid der keuringscommissie, een rede, waarin hij er voornamelijk op wees, dat liet bevorderen der geiten fokkerij het doel dezer tentoonstelling is geweest Ilij schetste daarbij het belang der fokkerij voor den arbeider en merk te op, dal voor ons niet de Saanengeit de meest voordeelige geit was, zooals vroe ger werd gemeend, doch dat wij het meest voordeel kunnen trekken uit de "ni- landsche soorten Hij bracht voornamelijk dank aan de hceren Doyer en Reepmaker, die »oo geliêel belangeloos zich de bevordering der geitenfokkerij aantrekken, en hij hoopte, dat die fokkerij met steun van landbouwers en particulieren zou 'mo gen bloeien in 't belang van den klei nen man. De heer dr. Doyer sloot 'daarna onder dankbetuiging de tentoonstelling. LEGER EN VLOOT Ingevolge machtiging van de Konin gin wordt de van de Engelsche regeering overgenomen onderzeeboot II 6 onder den naam O 8 in 's lands vloot opg% nomen. Blijkens bij het departement van marine ontvangen bericht is Hr Ms. pant- serdelcschip „Zeeland", onder bevel var den kapftcin-luitenant ter zee C Fock. gisteren van Nieuwedièp vertrokken (er aanvaarding van de reis naar Oost-Indiê. De St.crt. van gisterenavond meldt, welke dienstplichtigen der lichting 1917. toegewezen aan het regiment genietroe pen en bestemd voor opleiding tol mili- cien-lelegrapliisl or -telephonist in het tijdvak van 16—20 Juli 1917 zullen wór den ingelijfd. Met onbepaald verlof. Thans is bepaald, dat de dienstplich tige korporaals en manschappen der on bereden wapens- der lichting 1912, met uitzondering van lien, die bchooren tol de pantserfortartillerie en torpedisten, op 15 Juni mei onbepaald (klein) verlof zid- leu vertrekken. Zij, die voor eigen reke ning reizen, kunnen reeds in den na middag van 14 Juni huiswaarts keeren. Aan de korpsen is verder opgave ge vraagd vao de sterkte aan onderofficie ren, korporaals en manschappen der lich tingen 1912—1913 en van de vo-orjaars- ploeg 1914, bij elk onderdeel aanwezig. Er kan vrijwel worden aangenomen dal dit verband houdt met het binnen kort opvolgend le verleenen verlof aan die dienstplichtigen. Av.p, POST EN TELEGRAFIE. De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend, dat op Juni as. te Duivendijke een hulp- tolegrraf- en hulptelefoonkantoor voor hel algemeen verkeer zal worden openge- s1\ ld. De diensturen zijn geregeld als volgt op werkdagen: 9—10, 12—1, 2—3, 6 •op Zon en feestdagen 1—2 namiddags DE OORLOG. De Toestand. Toen we gisteren schreven dat de gevechtsposijtie onveranderd was, bad der de Engelsclien reeds hun aanval bij Wijtschaete begonnen. Het was geen nieuwtje dat daar iets zau gebeuren. Verrassingsaanvallen op groote schaal zijh niet meer mogelijk in dezen 'oorlog. Hier wisten deDuüt- schers ook reeds dagen le voren door het herige trommelvuur, waar zij een aanval "konden verwachten. De Duitsche frontlijn vormde hier een bocht naar het Westen zooals men aan de hand van het bijgaand schets4 kaartje kan nagaan Toon die stellin gen door het ontzaglijk bombardement voldoend meen gebeukt waren, is gis ter, Donderdagmorgen de Engelsche aan val begonnen, nadat Uien eerst nog eer.ige mijnen liet springen. Hel resultaat is geweest zooals bij al dergelijke aanvallen: de voorste linies zijn genomen Wijtschaete en Meessen (in bel Franscli: Messmes)' zijn veroverd mei nog eenige andere plaatsen; er wa_ en gisteravond reeds 5000 krijgsgevan- nen geleld, en bovendien werden er veel kanonnen en ander oorlogsmaliaal -.tgemaakl. We zijn door det ervaring wal onge- lcovig geworden over het doorgaand succes van dergelijke aanvallen. Aide oordeelen die de Engelsclien door moeif- imen strijd nabij Atrecht verwierven, zijn niet voldoend geweest om hen tot een voortzetting op dat punt te bewe- 'Ze kozen een' ander punt voor hun aanval. Waarom juist hier Waarschijnlijk niet alleen omdat de Duitsche linie daar een bocht uitsprong. De terreinsge- sleldheid zal ook wel invloed hebben gehad op de keuze van dit pun]l'. Immers ten Noorden van Yperen is het voor de geallieerden niet gewcnscht hun lijn ver naar voren le brengen omdat zij dan de bescherming verhe zen van de Yser-inundatie. En ten Zuiden van Armentièrcs tot aan La Bassée toe komt inen in het dicht bevolkte industrie-bekken vanRijs- sel, bezaaid met tallooze dorpjes, en bijgevolg een zeer moeilijk gevechts terrein. Ook Cominies en Warneton zijn typische Belgische arbeiders-nederzet tingen, d. w. z. groote dorpen waarvan de mannelijke bevolking ra de fabrie ken over de grens gaan werken Maar we lierinneren ons van een fietstocht langs die plaatsen de ver rassing, toen we bij Warneton Noord- aarts afsloegen naar Yperen, en plot seling in een veel landelijker omgeving kwamen, minder bevolkt, zonder faf brieksschoorsleenen, een landbouwland met vrij veel boomen. Ook in een Duitsch Wolff-bericht wordt die streek gekenschetst hls een groolendeels vlak land, ten deele moe rassig, en voi hagen en boschjes. Gemakkelijk gevechtsterrein is hel dus hier oolc niet. f Waarom de Engelsclien bij hun voor- bereidingsvuur ook de achter liet front gelegen plaatsen Warneton, en zelfs Meenen onder vuur namen, zooals de Düitschers meedeèlen, laat zich slechts vermoeden. Waarschijnlijk werden daar troepenverzamelingen waargenomen. Men kan er tenminste van op aan dat de Düitschers achter het bedreig de gedeelte een aanzienlijke Iroepenr macht verzamelden, om de verdere aan- •allen le weerstaan. Toch konden ze niet uitsluitend aan dal gedeelte van het front hun aan dacht wijden, want de geallieerden heb ben er voor gezorgd, hen ook elders bezig te houden. Juist ten Zuiden van La Bassée, n.l. bij ITullucli en Loos deden de Engel sclien een aanval die echter geen resul taat gaf' En een dreigende aanzwelling van liet artillerievuur der geallieerden in Artois 'lusschen Laon en Roeux spoorde de Düitschers daar ook tot waakzaam!- heid aan. Hel schijnt hun trouwens, dank zij de werkeloosheid aan het OosJlielijk front, niet aan mannen te ontbreken om zelf ook op andere punten van het Weste lijk front actief op te treden. Zoo werd door een sterke Duliitsche afdceling' Woens dagnacht een aanval beproefd ten N Wl van St. Quentin En langs de Ais'ne wer den na een bombardement, dat bijna een etmaal duurde, op verschillende punten aanvallen door hen gedaan Resultaat hebben deze echter niet opgeleverd Be halve dan dit dat de geallieerden d^aarook treepen moeten vasthouden. Wat de waarheid is aan het Ilaliaan- sche front, isjfubsoluut niet uil te maken Het blijft aan weerszijden daveren van ovcrwinningSberichten, toegelicht mei vreeselijke verhalen van de ontzettende rliezen van den tegenstander, die al zijn aanvallen zag mislukken of al zijn winsten zag verloi-en gaan Hel eenige wat wij durven vermelden, in de hoop dat het juist zal blijken, 't feit, dat cr weer hevig op T Karstpla- leau gevochten is. Maar waar de Ooisten- rijkers beweren dat het de Italianen waren die door nieuwe aanvallen hun verloren posities 'trachten le herwinnen, terwijl omgekeerd de Italianen zeggen dat de Oostenrijkers verwoede aanvallen deden om htm vroegere stellingen Yperen Wytschaete Mf Meessen Comines Tourcoiug Armentières La Bassée De oude frontlijD verkrijgt men door ten Noorden van Yperen (dat door de geallieerden bezet is) een lijn recht naar boven te trekken, waar zij langs het kanaal van Yperen aansluit bij den Ten Zuiden' van Yperen liep zij over Wijtschaete, Meessen en Wai-neton, die in Dpitsche handen waren, zij bleef Oostelijk van Armentières dat in han den der geallieerden was gebleven, en ging dan Zuidwaarts naar La Basséé, waar zij "aansluit bij bet bekende ge vechtsterrein van Lens en Atrecht. De Fransch-Belgische grens loopit over Meenen, Comines en Warneton tot even boven Armentières om dan weer Noordwestelijk om te buigen. ten heroveren, daar zullen we ons niet wa gen aan eenige poging tot nadere aandui ding Frankrijk en de conferentie in S tockholm. De Fransche minister-president Ribot heeft in den Senaat nog eens uitdrukke lijk gezegd dat hij in een bijeenkomst als de socialistische conferentie te Stock holm een gevaar ziet. Er lean daaruit geen vrede voortko men. Die kan slechts voortkomen uit de overwinning. Door dergelijke bijeenkom sten in buitenlandsche steden verkrijgt men slechts een illusie van vrede. Daar steekt hel gevaar in. Nooit, op geen enkel pogen blik en vooral niet wanneer de strijd op zijn hevigst is, omdat hij zijn einde nadert, kunnen wij een dergelijke illusie post doen vatten in den geest van de menigte en het leger. Frankrijk heeft zijn krachten noodig, vooral zijn gees telijke krachten, die de waarborg voor de. overwinning en een schat zijn, dien wij ijverzuchtig moeten bewaken. De Senaat heeft ten slotte met alge- meene stemmen een motie aangenomen, gelijkluidend aan die waarin de Kamer zich uitsprak vóór het voortzetten van den oorlog totdat Elzas-Lotharingen bij Frankrijk zou zijn gebracht, en een scha devergoeding zal zijn afgedwongen voor de verwoestingen in liet nu bezette ge bied van Frankrijk e nieuwe schatting ip België. De Fraihkr. Ztg. verneemt uit Brussel De provinciale staten der 9 Belgische provincies hebben in de zitting, die' zich op 2 Juni bezig heeft gehouden met het opbrengen der middelen voor de betaling van dc oorlogsconlributie van 60 milEoen maandelijks liet desbetreffen de voorstel niet aangenomen De gouverneurs, resp. de voorzitters van het civiele provinciale bestuur zijn nu gemach tigd, o.mop eigen initiatief de noodige maatregelen te treffen, opdat de oorlogs- contributie maandelijks geregeld wordt belaala'en hebben tevens het recht lee ningen op te nemen De hoeveelste Haïti ook: Dc zaakgelastigde te Berlijn van Haiti heeft den Duitschen minister van bui tenlandsche zaken een nota overhandigd, waarin protest wordt aangeteekend tegen der. onbeperklen duikbootoprlog en ver goeding wordt geëischt voor de schade aan den Haïtiaanschen handel berokkend dooi 't in den grond horen van ver scheidene schepen. Daarbij hebben ook Ilaitiaansche onderdanen het leven ver loren Ten slotte verlangt de nota waar borgen voor de toekomst Daar zoo voegt een Wolff-bericht hieraan toe de eischen der Ilaitiaan sche regeering1 in ongebruikelijken vorm gesteld zijn en hun vervulling wordt verlangd binnen een termijn, waarin het zelfs niet mogelijk zou geweest rijn, de aangevoerde bewijzen na te gaan, heeft de Duitsche.regeering het gepast geacht, den Haïtiaanschen zaakgelastigde onver wijld zijn passen te overhandigen. liet werk achter de linies. In de „Daily News" beschrijft kolo nel A (M, Murray üldus het werk dat -ach ter do linies plaats heeft: „Hel is algemeen bekend, dat het En gelsche expedilieleger in Frankrijk een linie van ongeveer 145 Kilometer beze. houdt, hemelsbreed gemeten, maar veel langer wanneer men met de vele sail lanten en enclaves rekening houdt, die over het gehecle front van Ieperen Kt St. Quentin gevonden worden. Het ook bekend, dat de linie oorspronkelijk bezet was door vijf legercorpsen Wal de gevechtsorganisatie genstelling (met de administratieve van de Engelsche -strijdmacht betreft, vormt «eder dezer legers een afgefloten een heid Elk van de vijf legers is onder- verdeeld in een veranderlijk aantal'corp sen. divisies, brigades, bataljons en com pagnieën en de bevelvoering over de troepen gaat van den opperbevelhebber af loi den gewonen soldaat langs een reeks regelmatig dalende graden Det sa menstelling van elk der legercorpsen verandert al naar de omstandigheden) dit vereischen. Hier grijpt de opper bevelhebber in, die de verschillende! corpsen bij de afzonderlijke legercorp sen indeelt, al naai- de tactische omstan digheden dit noodzakelijk maken. Ieder leger heeft zijn eigen basis cn zijn eigen communicatielijnen die daar heen leiden, maar de verantwoordelijk heid van den legercommandant gaat niet verder 'dan de eigenlijke gevechtsliuie en hare onmiddellijke omgeving. Hij heeft geen administratieve verantwoordelijkheid voor den troepènaanvoer, de opleidings scholen, de reparaüe-verkplaatsen, de teling van aanvoeren van legerbehoef- Hlervoor is n.l. een officier van hoogen rang aangewezen, die het bevel oert in dc gehcele streek, door welke ie verbindingslijnen Van de gevechös- iinie tot de zee loopen. Met de training in Engeland is de op leiding van soldaten en officieren niet voltooid. '""Hunne speciale opleiding krij gen zij eerst aan liet front Zoodra een nieuwe troep van Engeland aankomt, ordt deze naar de oefenschool ge- voera, wïiar officieren die aan het front zijn geweest, les gfeven, die speciaal uit gekomen zijn wegens hun geschiktheid als leiders en hunne practische kennis van de toepassing der nieuwste weten schappelijke tactische middelen en metho den. Hier leeren zij loopgraven en ge- dektp schuilplaatsen graven, draadver sperringen van allerlei soort aanleggen, het doorsnijden van zulke versperringen als die niet geheel "door het artillerie- uur zijn vernield; aanvallen, over td- lerlei hindernissen heen, de verdediging van met gas aangevallen stellingen, hom men werpen, kortom alle soorten tac tisch werk, waarmede zij aan het front vertrouwd moeten zijn Als zij deze school verlaten, zijn zij voldoende ge traind om direct naar de loopgraven te worden gezonden. Wat de verzorging met voedsel en lui dere benoodigdheden betreft, is niet hel leger of het legercorps, maar de divisie de eenheid en de met dezen dienst be laste officieren verzenden dagelijks, vol gens de bepalingen van het transport- departement per spoor ladingen levens middelen, die voor een geheele divisie zijp berekend Aan den trein neemt de ^director of Supplies", die een groot personeel onder zich aan het werk heeft, de zendingen over en zorgt, dat die met vrachtauto's naar de divisies orden gezonden, waarvoor de bijzon dere spoorweglijn is aangelegd. De eigen lijke gevcchtsaanvoerders hebben met or ganisatie van den voedingsdienst niets uitstaande Alles wordt voor 'hen gere geld. Er wordt aan het front met gebakken, want al hel benoodigde brood wordt geleverd door enorme bakkerijen aan de basis De qualileit van het brood uitmuntend, zeker veel beter dan het geen de burgerbevolking in Engeland Hetzelfde geldt, voor vlecsch, groen ten en kruidenierswaren, aardappelen en suiker, die in Engeland schaarsch zijn. maai- waarvan men aan het front 1 een overvloed vindt De kolonel Murray heeft herhaaldelijk soldalen gevraagd of zij tevreden waren met de voeding en nooit een klacht gehoord Behalve van de spoorwegen wordt ook van de kanalen, die het Noorden van Frankrijk in alle richtin gen doorkruisen, een goed gebruik ge maakt. De organisatie van den medischen dienst aan hef Westelijk front kan niet hoog genoeg geprezen worden. Wie dien zoo geregeld heeft en men ziet idai dit het werk is van sir Alfred Keogh erdient den dank van iederen gewon den soldaat, want alles wat bekwaam heid en goede zorgen kunnen doen om hel lijden der gewonde helden te ver zachten en hen te genezen, wordt ver- "icht door de dokters, de verpleegsters en het hulppersoneel Op 25 April, toen de Düitschers bij Warnecourt een tegenaanval deden, be zocht kolonel Murray een verbandplaats dicht bij de vuurlinie en ook een ver zendstation voor gewonden, dat verderaf is gelegen. De gewonden kwamen er in menigte aan en na een voorloopige hulp verbandplaats, werden zij zoo vlug mogelijk naar het verzendslation ge voerd. Dit is een volledig ingiericht veld hospitaal, waar de opereerende doktor,s en de verpleegsters alle denkbare mo derne wetenschappelijke hulpmiddelen tot hun beschikking hebben Men kan zich niets flinkers voorstellen dan de kalme, lugge, zakelijke wijze, waarop de ge- ueesheeren werkten om de binnenstroo- mendc gewonden te helpen Allen die vervoerd konden worden nadat hunne wonden behandeld en verbonden waren. werden zonder verwijl naar hel hospi taal aan de basis doorgezonden Ande ren, die te zwak waren om de reis kunnen maken, bleven in het verzend- stalion. Sommigen ook werden buurt van dit laatste begraven. Hoe neerdrukkend de aanblik ook is, ieder die hel front bezoekt, behoort een dier veldhospitalen te zien, want anders zal hij siechls de roemrijke en niet de treu rige zijde van den oorlog hebben gezien KORTE OORLOGSBERICHTEN De Brilsche admiraliteit, meldt'dat een smaldeel Engelsche marine-vliegtui gen Woensdag een aantal bommen heeft geworpen op het vliegkamp van Nieuw- m\insler, vijftien mijlen ten Zuidwesten van Blankenberghe. Een groote loods is getroffen en een aantal bommen zijn dicht bij twee toestellen ra het vliegkamp gevallen Vier vijandelijke vliegtuigen heb ben een aanval gedaan op de terugkee" rende vliegers, maar zijn verdreven Al de Engelsche vliegtuigen zijn behou den teruggekeerd - In geheel Noorwegen zijn beloo- gingen legen dc duurte gehouden, die overal in volkomen orde zijn aigeloopen. In Rristiania hebben 40 000 personen aan dc belooging "deelgenomen; de betoogers droegen vlaggen met opschriften. Een af vaardiging is door het bureau van liet Sterling ontvangen. GOLLECTE GEWAPENDE DIENST. Burgemeester en Wethouders van Middelburg maken bekend. dal de jaarlijksche Collecte aan do huizen der ingezetenen, ten behoeve van het Fonds lot aanmoediging en on dersteuning van den gewapenden dieust de Nederlanden, in overleg met de alhier gevestigde dislricls-comnrissïe is bepaald op Maandag, 18 Juni a.s., lus schen 10 en 2 uren Burgemeester en Wethouders noodij- gen hunne medeburgers uit tot het schenken van milde giften, en bevelen hun dringend de belangen aan voor de vele oude en behoeftige krijgslieden, die. hunne krachten en gezondheid heb ben opgeofferd aan de verdediging van hel Vaderland en zijne bezittingen Middelburg, den 5 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. DUMON TAK, Voorzitter. W. A. J. SNOUCK HURGRONJE, Secretaris. KEURING RIJ- EN VOERTUIGEN. Burgemeester en Wethouders vau Mid delburg, gezien artikel 12 der Verorde ning van Algemeene Plaatselijke Politie; maken bekend dat de keuring der Rij en Voertuigen t°n overstaan van den Commissaris van Politie op Maaudag 18 Juni 1917 zal plaats hebben, terwijl, zoo noodig, de herkeuring den 25 Juni da v. zal geschieden. Middelburg, den 5 Juni 1917 Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. DUMON TAK, Voorzitter. W. A.J. SNOUCK HURGRONJE, Secretaris. BEKENDMAKINGEN. 414e 8TAATSLO1KBU. 'i- klaas*, 16de Lijst. Trekking van Donderdag 7 Juni. f 1000 met premie van f 30.000: 1016 f 1500 15361. f 1000 5856 13708 145581 11597 17086 18147 f 400. 1179 1761 11398 14975 15578 13915 f 200 12166 17096 f 100 8106 8S50 10678 13467 15035 16338 18902 19146 PRIJZEN VAN 70. 948 4212 6246 13715 14298 1776-5 4007 5315 6319 13721 16443 4202 5364 12383 14239 16473 NIETES. 921 3557 3694 5399 6310 16452 921 3671 4(»14 6307 13735 16471 927 3675 5378 6309 14276 11ERMO M ETER EN V.ERW ACHTING 8 Juni. Thermometer slnier 8 u. vai. 64 r., 12 u. 69 gV., 3 n 75 gr Telegrafische inededeeling van het Kon. Reteórologisch inxtttuut te De Bilt volgen?, waarnemingen van heden ochtend Hoogste barometer stand 773.0 Hapsranda. Laagste 764 4 te De Bilt. V e >- w a c h 11 ag tot den avond van 9 Juni, zwakke tot matige veranderlijke wind meest zwaar bewolktwaarschijnlijk on weer of regen; viij warm. Getrouwd: J. HAAYMAN en C. W, VERSCHOORE DE LA HOUSSAYE, die, namens wederzijdsche familie, har telijk dank zeggen voor de vele bewijzen! van belangstelling, bij hun huwelijk onder- •onden. Middelburg, 8 Juni 1917. Voor de bewijzen van deelneming,, ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Broeder, Oom, Behuwd- en Oua-Oom, 'de Heer H. SNOEP, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de familie, Wed J. J. HILDERNISSE- SNOEP. Middelburg, 8 Juni 1917.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 3