LAATSTE BERICHTEN. Boucnaule teekende hooger beroep aan tegen zijn vonnis van 25 Mei 1.1., waarbij hij tér zake van de bekende poging tot uitvoer van 5 vaten benzino op 8 Dec. 1915 bij Philippine is veroordeeld lot 3 maanden gevangenisstraf. Th. M-, 38 j., voddenkoopman te Vlis- singen kwam in hooger beroep legen zijn vonnis van 18 Mei jli, waarbij hij terzake! van heling werd veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Arr. Rechtbank Middelburg. Heden, Vrijdag, deed bovengenoemde rechtbank uitspraak in de door ons reeds vermelde zaken, waarbij zijn veroordeeld wegens mishandeling: G. C. d. P., 17 j., arbei der, Sas van Gent, tot f 3 b. s. 1 w. tuchtschool; L K., 41 j., boerenknecht, Wolphaartsdijk, tot f 5 b. s. 5 d. h.; P. d K., 26 j., veldarbeider, 's-Graven- polder, tol 14 d. voorw. gev.straf met een proeftijd van 1 jaar, en H. v. S., .39 j., scnippersknecht, Ierseke, tot f 15 b. s, 15 d. h.; diefstal P v. d. J 26 j., en (X F« v. T 20 j., werklieden, Wiestdorpe' en I'. v. T., 24 j., landstormsoldaat, Vlis- singen, de le en 3e ieder lot 1 m. en de 2e tot 4 m. gev.straf; M. P. H., 24;., hvr. van F. A., zonder beroep, Neuzen, tot 1 m. voorw. gev.straf, met een proef tijd van 3 jaar; C. d. C., 23 j., livr van C. d- R.> dienstbode, Sas van Gent, tot f 10 b s. 10 d. li, G. d. J., 30 j,, en S. d J., 33 j., werklieden, Middelburg, ieder tol 14 d voorw. gev.straf met een proeftijd van 1 jaar; A. L.,30 j., werkman, L. B., 32 j., J. J. R., 17 j., kooplieden, en A. W., 18 j., ieunder,, allen Middelburg en aldaar gedetineerd, de lc tot 6 ra., de 2e en 4e ieder lo4 2 in en de 3e toit. 3 m. gev.straf, allen met aflrelc voor-arrest; B. M., 28 j., en P \V-, 25 j., schippers, zonder bekende woonplaats, beiden tot f 7 b. s. 1 w. h. J P., 48 j.. vrachtrijder, Oudelande, en M. v. d. V., 25 j., hvr. van J. F-, zonder beroep, Hansweert, beiden tot f 10 b. s. 10 d. h.; J. L A. v. d. M 23 'j„ bakkersknecht, Viissingen, tot 1 in. voorw. gev.straf met een proeftijd van 2 jaar; en A v. B., 49 j., dijkwerker, West- kapellc, tot f 10 b. s. 10 d. h.; beleediging ambtenaar. A. B-, 26 j., grondwerker, Hulst, lot f 10 b. s. 10 d. Ji eenvoudige beleediging: M. T B., 41 j hvr. van C S., werkvrouw, Retranche- ment, en A. J. M., 45 j., hvr. van J< d. T.. zonder beroep, Hontenisse, hei den tot f7 b s. 7 d. h mishandeling ambtenaar W. G., 17 j., arbeider, Oudelande, tot f 10 b. s. 3 w. tuchtschool niet voldoen bevel ambtenaar: M. F Th. V., 31 j., zonder beroep, Glinge, tot f 10 'b s. 10 d. h.; poging lot diefstal P. F. d. Wl., 14 j., veldwerker, Hulst, tot f 10 b. s. 3 w. tuchtschool heling: F. v. K., 41 j., koopman, Mid delburg, tot 3 m. gev straf; poging tot verboden uitvoer eü dief stal S J d. B-, 29 j., werkman, Zuid- dovpc, en O. F. v. T 20 j., arbeider, Westdorpe, beiden gedetineerd te Middel burg, de le tot 4 m. en de 2e tol S m. gev.straf met aftrek voor-arrest; poging tot verboden uitvoer- J. G. P., 19 j schippersknecht, Rotterdam, ge detineerd te Middelburg, tot 1 m. gev. straf, roet aftrek voor-arrest en met last tot invrijheidstelling; P J. v. H., 35 j., on T. V., 20 j., werkman, beiden Dssen- drccht, ieder tot 2 m. gev.straf, F. v. d V., 29 j veldarbeider, Sas van Genlj en J. v. d. V., 29 j-, schippersknecht, Lekkerkerk... beiden tot 6 w. gev.straf; •I d. N., 39 j., en L. d. S., .50 j„ werk lieden, Koewacht, de le tot 10 w. en; de 2e lot 3 w. gev.straf; verduistering A W., 11 j., werkman, Neuzen tol 3 ra. gev.straf, en overtreding distributiewet C, D.,~17 j., landbouwer, Wesldorpe, L B40 j., koopman. Middelburg, en J. W'., 16 j veldarbeider, Hoedekenskerke, allen tol f 10 b. s. 10 d. h en F. J. T., 52 j.'r- winkelier, Goes, Lol f 5 b s. 5 d. li Vrijgesproken: Th F., 42 j., molenaar. Stoppeldijk, beldaagd van valschheid in geschrifte. J. L, 45 j., landbouwers- kncchl, Schore, beklaagd van mishande ling; .1 v. B., 19 j., fabrieksarbeider,! Arnemraden, beklaagd van vernieling; -T. B., 80 j., ruslend landbouwer, Seroos- kerke, licklaagd van verduistering; E. A. S 25 j-, filiaalhouder, Middelburg, be klaagd van overtreding distribuliewet, en 13. d. L., 21 j., eu Bi d. D-, 25 ij.i "schipperOssendreclil, en C. J. B,, 39 j., monteur, Rilland-Bath, allen gedetiueerd, beklaagd van poging tot verboden uitvoer Kantongerecht te Tholen. Door het kantongerecht aldaar zijn Maandag veroordeeld wegens. lachtwetovertreding: J. A. H St - Philipsiand, tot f3 b. of een w. t.seh,; J. K., SI-Philipsiand, lot f 10 b. of 10 d. h.; J B., Poortvliet en C. W .II., Oud-Vosse- méer, ieder tot f 3 b. of 2 d. h.; over treding der boterwet: C. A. G., St -Anna- land, (ot f 100 b. of 100 d. li. en van f 5B b of 50 d. h.overtreding reglement' op de Zeeuwsche Stroomen. A S.~'Steen bergen, tot f 1 b. of 1 d. h.; overtreding wegenreglcment: A. A. Wi. en P. D., bei den Stavenisse, W. v. d. B., St.-Philips- land, ieder lot f 3 of 2 d. h. voor iedere boete; L. v. Z., Stavenisse, A. 0. L. en J P., beiden St.-Maartensdijk, M. C. H„ Tholen, C. B. en A. C. v. L., beiden Niemv-Vosmeer, M. H., St.-Annaland en 1 H St.-Philipsland, ieder tot f3 b. of 2 d h.; overtreding politieverordening A C. G. ca J- S-, Tholen, J. v Pt, Sta venisse, ieder tot f 1 b. of 1 d. h.; A K.' en J. v. O., beiden St.-Annalaud, ieder tol t'2 b. of 2 d. h.; overtreding polder- reglement; L. Q., St.-Philipsland, tot 2 boelen elk van f 1 of 1 d. h.rijden zon der licht. C. A. d. L., Tholen, J. A., Scherpenisse, C. O., Poortvliet, ieder tot f 1 b. of 1 d. h.loopen of rijden op verboden grond: D, d. R., St.-Philips land, lot f 1 b of 1 d. h.; openbare dron kenschap: J V en J. E., beiden St.* Annaland, ieder tot 2 b. elk van f 10 of 3 d. h. voor iedere boete; G. V., St— Annaland, tot f 10 b. oï 3 d. h.; zijn trek dier op den openbaren weg laten staan zonder toezicht: A. S., Oud-Vossemeer en P. v A., St.-Maarlensdijk, ieder tot fl b. of 1 d. h. Vrijgesproken: H. J. F., St.-Pliilipsland. Kantongerecht le Oostburg. Door den kantonrechter lc O o s t burg zijn veroordeeld wegens overtreding: politieverordening C. L. B. lot f 3 s. 3d: A. "W d. B., E. M., 'Iq. O, ca E, v. ZÏ-. allen te Biervliet, allen tot f 1 s. 1 d A. V., BreskenSj tot f 5 s. 5 d Hinderwet: F. d. S., IJzeralijke, fis. ld; IJkwet: A. V., Breskens, fl s. ld.; Jachtwet: R H C. L. C., ,V. G., allen Aardeaburg, ieder tot f3 s. 3 d.,- T. d P.. Sluis, id.; Leerplichtwet: C- L. v. V, Oostbura, fis. 1 d.; Motorwet II. V., Oostburg, C. d. C., Aardenburg, L. d. 13., Relranchement, D. P S Breskens, allen tol f 5 s. 5 d.; A. v. d. \V„, Ileille,. f 3 s. 3 d.. H. V., Groedc, f 5 s. 5 d. E. F d. J Hoofdplaat, f 3 s. 3d; T. L. D. en P. v. d A,, resp. Retranchement en Hoofdplaat, beiden f 1 s. 4 d A. C. L T-, IJzendijke en A. C. C. Oostburg, ieder tot f 3 s. 3d.; A. C. L. T IJzen- dijre, f5 s 5 d.; A. C. C., Oostburg, f3 s. 3 d., J, d. L., IJzendijke, f5 s. 5 d.; J. d. L., Sluis,'f3 s 3 d., J. S aldaar, r 2 s 2 d., Vogelwet: M. C., Cadzand, f3 s. 3d.; Dranlcwet: L d. T., Eede, 2 maal f2 s, 2 maal ~2 d. h.: E. M. R. J., Aardenburg, f25 s. 15 d.; Wetb. v. Strafr. (art. 424): C. L. C., Sluis, f5 s. 5 d G. A. W, aldaar, f5 s 2 w. t.s Terr verordening: A. J. M., Sluis, f25 s. 15 d A. D., Eede, f25 s. 15 d.; G, J B., aldaar, 1'3 s. 3d; A. C., IJzen dijke, f 15 s. 15 d.; A. E II.Aarden burg, f 10 s, 10 d J. d. S., Oostburg, f5,0' s. 1 w. t.s.; J. V., Breskens, f3 s, 3 d.; J. M. C., IJzendijke, f 15 s. 2 w tuchtschool. Vrijgesproken bekl. resp. van overtr, der Drankwet en lerr. verord.: M. E. S., Ooslburg, en M. L., aldaar. BURGERLIJKE STAND. Middelburg. Van 7—8 Juni. Gehuwd- II. Kooman, jm. 28 j. en A. J. Joosse, jd. 24 j.; J. Haaijman, jm' 25 j. en G. W. Verschoore de la Houssaije, jd. 22 j Bevallen: J. M- van Aken geb. Lau rel, d. Ovei-leden A. Caljouw, 72 j., man van C. Baljé. MARKTBERICHTEN. Tholen. 7, Juni. Op de veiling Van 5, 6 en 7 Juli deed zeespinazie voor ex port f 6—f 8 per 100 K G UIT GOES. Dc heer W. C, Braat, Ieeraar aan ae Rijksdagnormaallessen le Goes heeft zich bereid verklaard als hopman voor de afdeeling Goes der Nederl. Padvin- dersvereeniging op le treden. De oefe ningen, die eenige maanden wegens ge brek aan goede leiding' moesten stillig gen, zullen zoo spoedig mogelijk worden hervat Het! plan bestaal, ook een adspi- rant-afdeeling op le richten. De jongens, die alsnog wenschen toe Le treden, kunnen zich opgeven bij den i afdeclingssecretaris, <len lieer Tj. N Ade- raa lc Goes of bij den vaandrig J. C. van der Leeuw aldaar. DE NEDERLANDSCHE GEZANT TE MADRID. Het Ministerie van Buitenlandsche Za- ken meldt omtrent de aanhouding tc Ma drid van de Nederlandsche onderdaan Bettïna Jacometti en liet optreden van den Nederlandschen gezant aldaar in deze aangelegenheid het volgende: De Spaansche regeering deed mej. Bel li! a Jacometti, die zij als anarchiste be schouwde, eind Maart in hechtenis ne men en besloot haar le doen uitzetten. De gezant te Madrid verkreeg na een nauwgezet onderzoek de overtuiging, dat de op mej Jacometti rustende verdenking ongegrond was en beschermde haar zoo veel mogelijk. Daar onder de tegenwoor dige omstandigheden uitzetting feitelijk onmogelijk was en dus langdurige voor- loopigc hechtenis was te voorzien,'deed dc gezant: stappen opdat aan mej. Jaco metti haar vrijheid zou worden hergeven, zij het dan ook dat haar voorloopig een verblijfplaats binnen Spanje werd aange wezen Dit gelukte en de stad Vigo werd rnej. Jacometti als zoodanige verblijf- plaals aangewezen, waar zij intussclicn onder politietoezicht zou komen te staan. Later slaagde de gezant cr in voor haar vergunning te verkrijgen na zes maanden naar Madrid terug le lceeren. Denk zij ook de hulp harer vrienden w™rd ten slotte haar onverwijlde terug keer naar Madrid toegestaan. Zij bevindt zich thans daar ter stede. 31 Maart 1.1. vervoegde mej. Jacometti 2ïch bij den gezant cm hem haar dank voor fle ver leende hulp te betuigen". KUNSTMEST. (Officiéél). Aangezien de moeilijk heden, welke tot dusverre aan de disr tvibulie van chilisalpeter nog in den weg' stonden, zijn opgeheven, zal heden met deze distributie een aanvang worden ge maakt. RANTSOENEERING vVAN" KOFFIE? In verband met het bericht, dat ver moedelijk binnenkort een rantsoeneering van koffie in werking treden zal, deelt men van bevoegde zijde aan de „Msb." mede, dat in elk geval geen distributie van Jïijiiswege is te verwachten. Nader verneemt het blad inlusschen, dal op een vergadering van koffiebran- ders namens de N. O T. werd medege deeld, dat iedere brauder zijn clientèle tol de helft zal moeten rantsoeneeren, en z:u1ks onder aanzegging, dat de N. O. T. anders haar medewerking voor andere artikelen met zou kunnen verleenen. Ter vergadering werd tegen dezen (maatregel heftig geprotesteerd, vooral nok omdat men de groote moeilijkheden voorzag, welke er voor den winkelier uit zullen geboren worden; deze komen ten slotte hierop neer, dat hij zijn klanten niet naar genoegen zal kun nen bedienen, omdat de een alles, de ander niets ontvangt. Inlusschen werd mede Ier vergade ring opgemerkt, dat in ons land nog 160.000 balen Java-robusta-koffie voor handen zijn, die N. O. T.-vrij zijn en eigendom van enkele groote importeurs. Deze koffie brengt naar Dnflschland uitgevoerd, f 1 per K.G. op, terwijl bier te lande slechts 50 kan bedon gen worden. De Koffie-commissie heeft als haar oordeel gegeven, dat het nationaal belang medebrengt, dat deze partij naar Duitsch- land wordt uitgevoerd; men is echter geneigd de koffiebranders in het gelijk te' stellen, die mcenen, dat het nationaal belang beter zou gediend worden, wan neer deze koffie binnen onze grenzen bleef, le meer daar deze voorraad toe reikend is om 2 a 3 maanden in de behoefte te voorzien en derhalve met hel oog op den eerlang le verwachten nieuwen aanvoer de gewraakte pseudo- rantsoeneering achterwege lean blijven HET DUITSCHE HANDELSSCHIP Uit Vlieland wordt gemeld dal de Duilsche koopvaarder die daar strand de is de „Merkingpan", met een lading cokes op weg naar Kopenhagen. Met hoogwater is het schip door drie sleepL booten vlot getrokken. Het heeft de reis vervolgd. BESCHOTEN Het hedenmorgen te Hoek van Hol land binnengekomen Nederl s s. „Besle- vaer'- rapporteerde op de uitreis door eer 'Duitsclie onderzeeboot te zijn be schoten. Het schip had eenige schade. STAATSLOTERIJ. Premie van 30.000 gevallen op no. 7903. BEURSBERICHT. AMSTERDAM, 2.17 u. 5 o;0 Nederl. 1013/j.; 2i/2 o/o Nederl. W. Schuld 62Vs 3 "/o do. Öblig. 7'ls/i,- 3 0/0 do. Cerlif. >7,41/4. Kon. Pelrol. Aand 549; Gecons. Holl. 173; Perlak 703/i; Amslerd. rubber 240; Nederl. do. 110. Ned. Amerk. vaart 360; Nieuwe do 350; Kon. Holl. Lloyd 178; Ivon. Ned. Stoomb. Mij. 234. Anaconda 176%; Steels 124 Vt Denver 10; Erie 26*/*'; Miss Kansas Texas 61/2; Car Foundry 76, Hide Leather 61; Common Marine 30'/}Pre- fered do. S6'/iMori Coll. Obi 6 o/0 881/2; Maxwell Gr. G. v. A. 39; Maxwell Land C. v. Inc. Bonds 48; Cigars 10%; [Stu'debaker 79; Union Pacific C. v. A. 1391/2. DE STRIJD BIJ WJJTSCHAETE. LONDEN, 7 Juni. (Officieel). Meessen en Wijtschaete en andere plaatsen zijn veroverd, over een front van negen wij len Ruim 5000 krijgsgelvangenen zijn reeds g'etckl Vele kanonnen en veel ocrlogsmaterieel is buit gemaakt. LONDEN, 8 Juni (Handelsblad). Bij de voorbereidingisgtevechlen hebben de vlie gers prachtig meegewerkt. Ook de tanks deden' goede diens-ten Dc Engelschen zijn gjevorderd tot de Vatteau-hoeve en zijn halverwege door het bosch, waar zich nog steeds kleine trcepen vijanden 0vergeven Genomen zijn de loopgraven die beti teld waren- Damstrasse, Hospebrug, de Ilel, Zarecta. De Engelsclfcn Zijn geko men tot in het Fazantenbosch. De ver liezen zijn zeer gering. .Ten Z. van de Douve-riviier versterk ten zij liun aanwinst., en ten Noorden dier riviei hebben zij de zgn. „goddeloozen" loopgraaf en de Sclinitzelhoeve geno men. LONDEN, 7 Juni. Ten Z. van Yperen wordt met veel succeS de krachtige ver volging systematisch voortgezet De Mes- sïnesWijtschaete-rüg- die pl m. 2% jaar geleden onze positie in liet saillant vat: Yperen beheeyschtc, is gisteren slormen- derhana genomen. Behalve de beide dorpen vielen de verdedigingswerken van den vijand in on ze handen van Zuidelijk van de Dowe- beek tot Noordelijk van Sorel Hierna werden het dorp Oost-Avorne en .de daarbij behoorende reserve-positie over een front van 5 mijl genomen. De vijand deed ten Z. van deze linie een aanval, maai deze werd do,or onze artillerie verijdeld. De vijand deed een aanval met een 30- lal vliegtuigen en verloor er 9, terwijl een lOtal binnen de Duitsche linies moesten dalen. Wij' missen 6 van onze vliegmachi nes. DE CONFERENTIE IN STOCKHOLM. BERLIJN, S Juni. Het Berl. Tagebl. verneemt uit Lugano dat de leiding der Italiaansche socialistische partijbesloot officieel deel te nemen aan de conferen tie te Stockholm, cn in den geest van de Zimmerwalder-motie met de Russische partijgenooten samen te werken. .STOCKHOLM, 7 Juni De conferenties van het Hollandsch-Slcandinaafsch Comi té met de vertegenwoordigers, der Duit sclie socialistische meerderheid zijn ook heden niet geëindigd, daar de eenslem- migheid nog ontbreekt. Zaterdag worden de vertegenwoordi gers der Duitsclie minderheid te Stock holm verwacht De conferentie met de minderheid zal op 11 Juni aanvangen. Er zal geen communiqué door de meer derheid worden uitgegeven voordat de conferenties met de minderheid geëindigd zijn. LONDEN, 8 Juni. De „Daily Telegr." meldt dat het dagelijksch bestuur van de Arbeiderspartij gisteren het besluit heeft bekrachtigd om 3 afgëvaai-digden naai' Petrograd te zenden, waarna zij Branting te Stockholm zullen ontmoeten. Zij zullen geen bijeenkomsten van in ternationale of vijandelijke socialisten bij wonen. Niettegenstaande de eersle wei- geripg van George Roberts, heeft neze er toch in toegestemd om een der afge vaardigden te zijn. CHURCHILL WEER AAN 'T BEWIND. LONDEN, 8 Juni. Aan Winston Chur chill is de leiding opgedragen, van het luchlvaartdeparlement ter vervanging van lord Cowardy die zijn ontslag indiende. De Minister van het departement van Handel lord Robert wordt minister van pensioen, als opvolger van Bur- nell die minister zonder portefeuille in hel oorlogskabinet wordt. BOELGARIJE EN DUITSCHLAND. BERLIJN, 8 Juni De Boelgaarsche Mi nister van buijtenlandsche zaken, Rar dislowf, is alhier aangekomen. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Petroleumaanvoer. Woensdag avond is te Rotterdam aangekomen het lankstoomschip „Rotterdam", van New- 'York, geladen met petroleum. Op iniliatief van de afd. Zeist van de Ned. Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde zullen de prachlexetnj plaren uil de verschillende plantenkas sen der vele buitenplaatsen aldaar den volgenden winter zoo mogelijk worden verzameld om ze niet verloren, te doen gaan door het wederom Te verwachten gebrek aau brandstoffen. Geheime gasleiding I De rechtbank te Assen veroordeel de den gasfilter-winkelier M. II. te Mep- pel, beschuldigd van het gedurende 7 jaren uit een geheim aangelegde lei ding gas te hebben .gebruikt, zonder dat dit over den meter ging, tot f30 boete of 60 dagen hechtenis. Bekl. liteR de gemeente Meppel f 500 als vergoeding voor 't gebruikte gas 'be taald. Van een partij van 28.000 K.G aard appelen, die te Gouda door het ge- ïneentyhesluiir naren gedistribueerd aan de winkeliers ter verstrekking van 1 KG aan eiken inwoner, blijken belangrijke partijen door die winkeliers te zijn ach tergehouden, hetgeen onldelct werd. door dal lang niel alle ingezetenen van aard appelen werden voorzien. Een onderzoek door de politie heeft feen en ander aau hel licht gebracht. De achtergehouden aardappelen zijn in be slag genomen en verschillende handelaren zijn voor goed van de distributie vauij aardappelen uitgesloten. Een smokkelkinderwagen. Door de commiezen werden le Glanerbrug twee vrouwen met een kinderwagen aangehou den, die, te Hengelo woonachtig, van daar kwamen smokkelen. De wagen, die er oogenschijnlijk heel gewoon uit zag, werd ajm een nauwkeurige visitatie on derworpen. Toqn bleek de baby te sla pen in een thee-bed van ongeveer 15 pond, terwijl de voering van het wa gentje was opgevuld met reepen cho colade en liarde zeep. Deze goederen, hel Wagentje incluis, werden verbeurd verklaard en legen de dames werd proces-verbaal opgemaakt. - Uil louter baldadigheid hebben te Oud-Bc-ierland eenige jongens een veu len in. de weide met slcenen dood gegooid De jongens zijn bekend. De po til ie heeft de zaak in handen DE KONINKLIJKE TREIN ONTSPOORD Gistermiddag is, zooals wij heden mor gen reeds per bulletin bekend maakten, de trein, waarmede de Koningin van Haar bezoek uit 's-HcrLogenbosch terugkeerde, en waarmede zij te ruimt 5 uur te 's-Gra- venhage terug verwacht werd, ontspoord, tusschen Schalkwijk en Houten. Noch II. M., noch eenig lid van Haar gevolg heeft letsel bekomen. Volgens hef „Ulr. Dagblad" waren er echter, voor zoover bij een vluchtige telling kon wor den nagegaan, 26 gewonden, van wie 15 zóó, dal aan hen meer bijzondere zorg moest worden besteed. Van een der pas sagiers waren vier vingers afgcr.ukt,'an deren hadden verwondingen in aange zicht, aan beenen en armen, maar dei meesten konden toch nog gelukkig loo- pende naar het station Houten gaan. De middelste wagens van den trein schijnen le zijn ontspoord, de voorste restauratie- en D-wagens niet; van den koninklijken wagen stonden de voorste vier welen in het zand, de achterste vier op dc rails. Een rail was totaal uit eengebroken en de weg dus geheel ver sperd. De andere rail bleef ongeschonden. De Koningin gaf dadelijk order de verbandkist naar buiten te brengen. Zij begaf zich zelf onder de meuschen,. die over 'vet algemeen bewouderensTvaar- dige kalmte aan den dag legden, en hielp de gewonden verbinden. De machine reed ruim een half uur daarna met den voorsten bagagewagen en den reslam-aliewagen naar Utrecht door. Onder hot publiek hierin bevond ziclv de Koningin met haar gevolg. In Utrecht werd II. M. opgewacht door de autori teiten en militairen, met wie zij zich onderliield. II. M. zog er bijzonder welvarend en kalin uit. Na tien minuten reed een extra-trein naar Den Haag, waarin H. M met, haar gevolg plaats nam in een eerste klasse coupé. De trein reed 11a ruim 3 kwartier te even 6 ure Den Haag binnen en de Ko ningin reed in haar open victoria naar Het Huis ten Bosch. De sneltrein uit Amsterdam over Utrecht en Den Bosch naar Zeeland hajd door de versperring van den weg gisteren avond aanzienlijk oponthoud. Aan het Hbld wordt voorts nog ge teeld De inspecteur der Staatsspoor uit Den Bosch, de lieer Gorissen, die den Irein begeleidde, werd zelf het minst verwond, doch wilde, hoewel aan hoofd en handen bloedende, van geen medi sche hulp weten en voor alles re gelen wat noodig was voor passagiers en materieel. DoordaL de koppelingen der kantel lende wagons afknapten, werd de lange irein onmiddellijk geremd. De gewonden, werden ten deele naar het station Utrecht gebracht, waar doctoren rat de klinieken met ziekenauto's klaarstond den om zoo noodig hulp 1e bieden. Veel viel er voor de geneesheeren echter niet le doen. De verwondingen bleken niet van hoogst ernstigen aard te zijn. Als vermoedelijke oorzaak werd ge noemd het uitzetten van de rails dooi de overmatige warmte. De l ichting Den Bosch is geheel versperd. Reizigers voor die richting werden vervoerd via Arn hem—Nijmegen of over Rotterdam— Dordrecht--Gelderraalsen. Een maleriaal- Irein is direct naar de plaats des on heil s g'ezonden met ingenieur en werk tuigen. Militairen die in de buurt aan wezig waren, verleenden hunne hulp. Ook medische militaire hulp was daar bij de hand. -o- 375.000 KILO VET, Woensdag lag aan de Parkkade te Rotterdam een groot aantal vaten vel van de firma Ant. Jurgen's MargarF ne-fabiieken die per boot moesten ver zonden worden. Door de hitte van de zon, is hel vet aan het smelten ge gaan en hep uit de vaten over de straat in de riolen en zoo in de i-ivier., In een ommezientje lijd kwam een. legertje zoogenaamde Vetvisschers met allerlei soort vischtuig opdagen, en^ ver zamelde het kostbare goedje in bus sen en emmers. De politie verjoeg ze, doch als muslcieten kwamen ze tec rug en trokken van de eene plaaits naar de andere. Des avonds, toen hef zonnetje was ondergegaan, en 'hef avondbriesje het vet sLollen deed, kwa men de velschrappers, en de rug van iedere kei werd geschrapt en bewerkt, dat het een lieve lust was,en een lange zwiepende Engelschman, die er voorbij kwam, en er niets van snapte hield hel volgens het oude verhaal voor Ilollandsche zindelijkheid ,-die tot waanzin in toepassing' werd gebracht. F.n hij zal bij' zich zelf gedacht heb ben: dat ongeloofelijke sprookje van die Hollandsche zindelijkheid Is dan iloch waar. Zelfs hebben de vetvisscliers en vfet- schrappers hier en daar de straat open1- gebroken, het met vet doorweekte zand verzameld om het thuis te dislilleeren. Met wagens .t rokkens ze af met den buit. Menigeen heeft zoodoende een meer 'dan flink daggeldje gemaalcl. Hoe groot de schade is, valt voor loopig niet lc benaderen, maar zij'loopt in de duizenden. C:Maasb."> LANDBOUW. Bij dc Donderdag ie S L. Maar te n s d ij ie gehouden paardenmarkt Wa ren aangevoerd 91 stuks van verschillen de soort en leeftijd. De handel was. tame lijk. Prijzen werden besteed als volgt: voor veulens van f 250 tot f 300; voor jaarlingen f 550—f 580; voor 2-jarige van f 700 lol f 775; voor 3-jarige van f 825 tot f 850 en voor werkpaarden Lotf 1080

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 2