160" Jaargang FEUILLETON, 133. Vrijdag 8 Juni 1917. middelburgs™ courant. Abonrt. prij* per kwartaal in Mid delburg en bij te agenten in Vlissingen en Goes f1.55; -per post 11.75. Advertenties 20 cent pet regeL Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 17 regels f 1.50. BIHSEHJAMD. DE HOUDING DER PARTIJEN In eene bijeenkomst van voorzitters der volgende in de Tweede Kamer der Slaten-Generaal vertegenwoordigende po litieke partijenanti-revolutionnaire/? christelijkrhi&toriscben, S. D. A. P., vrij zinnig-democraten, Unie liberalen, en vrij-liberalen op 7 Juni 1917 is, ten gevolge van de vroegere besprekingen, waarbij Was overeengekomen der par tijen aan te raden bij de thans plaats vindende verkiezing van leden der Tweede Kamer, de aftredende leden niet lc bestjrijdcn, de vraag behandeld, welke houding door hen zou belmoren te worden aanbevolen aan hunne geest verwanten in die districten, waarbin nen de verkiezing' niet bij enkele can- dadaalslellmg is afgeloopen, en dus een stemming noodzakelijk is geworden. In overweging nemende, dat 's lands belang medebrengt, dat de aanhangige grondwetsherziening lot stand komt, sprak men eenparig de wenschelijkheid uit, dat deze partijen zich tot hare kiesj- vereenigingen of afdeelingen zullen wen den, met verzoek ten krachtigste te be vorderen, dat de aftredenden leden niet alleen door hunne geestverwanten, maar ook door de andere partijen, wier ver tegenwoordigers zich in de Kamer voor de herziening hebben verklaard, zullen worden gesteund en gestemd. NEDERLAND EN DE OORLOG. Lïchtbe sparing}. In verband met de lichtbesparing heeft de minister van waterstaat aan de colleges van Ged. Staten verzocht, hun gevoelen te doen kennen omtrent evcn- tueele invoering van bepalingen, da)t rijwielen eerst 6én. uur na zonsonder gang tot één uur voor zonsopgang' licht moeten voeren en bij' heldere maan geen licht behoeven te voeren, en te vens omtrent toepassing van denzelfden maatregel voor melk-, hand-, hondekarren en dergelijke. (N. R, Cf.) Benzine De toewijzingscommissie voor benzine maakt bekend, dat zij met aanvragen, niet vóór 15 dezer bij haar ingekomen, om voor de eehste maal benzine, benzol of kuuslferpentiju toegewezen te krijgen, voorshands geen rekening kan houden. Ook jndien belanghebbenden thans nog over een voorraad beschikken, dienen zij hun eerste aanvragen vóór bovenge noemden datum aan de toewijzingscom missie voor benziné, Parkstraat 109, Den Haag, in Ie zenden, opdat te zijner tijd in hun behoeften kan worden voorzien. Aanvragen voor particuliere doelein den worden in ieder geval ter zijde gen legd. De aanvragen moeten plaats hebben op formulieren, welke bij 'de depots van 'Acelylena of De Automaat of anders bij de commissie kosteloos verkrijgbaar zijn. Zij, die reeds eerder benzine door <le commissie hebben toegewezen gekregen, moeten him verdere aanvragen inzenden bij het depót van Acetylena of De Auto maat, hetwelk de hun toegewezen ben zine, benzol of kunstterpentijn de vo rige maal beeft geleverd. —o De Z,ePpelin boven de provin'- teie Groningen. (Officieel.) Op 2 dezer tusschen 4 ,u. 10 min. en 5uur 's morgens heeft S3® alls, Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Fngelsch van RAFAÊL SABATINI. 122). „Eigenlijk niet," zei de gevangene „Maar ik twijfel geen oogenblilc aan het doel, waarvoor ik van hier weggebracht zal worden. Maar," ging hij kalm voort, ,,,ik kan uit uw rechterlijke houding ra den, welke overtollige komedie-verto )- ning gij van plau zijt op te voeren. Als fu dat genoegen kan geven, kal ilc u waar lijk niel tegenwerken. Ik zou alleen wil len opmerken, dal ge Jonkvrouwe Rosa- munde hel pijnlijke en onaangename van deze zaak zoudt kunnen sparen." Jonkvrouwe Rosamimde wenschte zelf tegenwoordig te zijn," zei Sir John norseh. „Misschipn," zei Sir Olivier,- „weet zij miet een Zeppelin zich boven een deel der provincie Groningen bewogen. Hij is ach tereenvolgens waargenomen te Winscho ten, Groningen en Delfzijl en is bij laatstgenoemde plaats beschoten. De Duitsche gezant heeft in opdracht van zijn regeering haar levendig leed wezen over het gebeurde uitgedrukt en medegedeeld, dal de commandant van hel luchtschip tengevolge van laaglian- genden nevel niet heeft geweien, dat hij boven Nederlandsch .gebied was ge komen. Zoocfra hij bemerkte, dat hg zich boven dit gebied bevond, heeft hij den koristen weg genomen om liet te verlaten. Gezouten varken s vlees cli. Er zijn nu zoo vertelt „De Vee- en Vleesehhandel" naar schalling 125,000 biggen ingezouten" tusschen 60 en 70 K G. slachtgewicht „Er is dus een 'reserve van een 7 a 71/2 millioen IC.G. varkensvleescli, wel ke binnen korteren of langeren tijd in distributie gebracht zal worden, wat mede zal afhangen, gelijk tevoren ook is gebleken, hoe lang de Regeering1 de Regeeringsvarkens tegen een door haar aannemelijk geachten prijs kan koopen. „De zouters zijn verplicht het vleesch tot uiterlijk 1 Sept. in goeden ötaal te bewaren, maar moeten het na 5 Juni le allen tijde tot afneming ter beschik king van de Regeering hebben. ,Dat ze het lol Sepl. moeten houder zal geen zouler wenschen. Integendeel, zal door velen hunner verlangd worden naar een wij spoedige afneming. Men mag aannemen dat de behandeling mei meer zorg is geschied, dan in Januari toen er zeker te veel op de mede werking van hel koude weer is'* gere kend, waar men in Maart bij de dis>- Iribulie van het gezouten vleesch tot de ontdekking kwam dat er hier en daar nog -«al wal was bedorven, al was het dan niet zooveel we hoorden hel schatten op 1 o/0 als de ala.rmcc'- rende berichten eerst wel deden vree- n. „Toch weten we, dat /nu door vele slagers legen de te wachten distributie van gezouten varkensvleesch wordt opr 'ezieii en de verwachting omtrent de iwaliteit (als het volop zomer zal zijn) niel hoog tó" gespannen. „Rekcnl men op een verbruik van (800,000 toit 900,000 K.G. per week (wat ongeveer is 'overeenkomstig het gebruik in Maart) dan zal de distribu tie van gezoujten varkensvleesch een 8 h 9 tal weken duren (zoo niet lan ger, daar de vraag in den zomer klei ner zal zijn dan in den winter) en zullen er zoolang wekelijks geen 14.000 Regeeringsvarkens van de markt woé den genomen. Zal deze slopzetting voor de mesterij niet noodlottig zijn f Ook om het minder gewilde van gezouten vleesch bij het publiek, vooral in den zomer, lijkt het ons gewenscht, dat, om „de pil gemakkelijker te doen slik ken," naast gezouten- ook versch Re- geeringsvarkensvleesch beschikbaar wor de gesteld". Wolvordering. De hoofdintendant heeft van ver schillende fabrikanten en wolspinners bericht onltvangen, dat aan hen nu reeds door schapenhouders wol ter be werking was toegezonden. De lioofdr intendant heeft de fabrikanten en wol spinners opgedragen de wol terug te zenden. Het is n.l de bedoeling, om enkel aan behoefügen (daglooners enz.), die slechts één of twee schapen be zitten en gewoon waren, dus ook de gelegenheid hebben, om de wol in hun woning geheel te verwerken tot artike len voor eigen gebruik, waarvoor mits dien slechts weinigen in aanmerking ko men, hok thans in dezen tegemóel te komen, door hun ook nu te vergun nen de wol van dat eene of van die twee schapen voor dat doel le be- „Ilc heb het haai- duidelijk genoeg gemaakt", viel Sir John, bijna wraak zuchtig, in de rede. De gevangene keek haar verbaasd aan, zijn wenkbrauwen trokken zich samen. Toen keerde hij zich weer schouder ophalend tot zijn rechters. ,,In dat geval", zei hij, „valt er niets meer te zeggen. Maar voor ge verder. t, is er nog iels, waarover ik wensch! ie spreken. De voorwaarden van mijn overgav waren, dat alle anderen vrij uit zouden gaan. Gij zult u herinneren, Sir John, dal gij mij uw ridderlijk woord daarvoor verpanddet. En toch vind ik hier aan boord iemand, die op mijn schip was een vroeger Fngelsche zeeman, Jasper Leigh genaamd, dien gij gevangen houdt „Hij doodde Jonker Lionel Tressili- an", zei "Sir John koud. „Dat kan zijn, Sir John. Maar de slag was toegebracht voor ik mijn voorwaar den met u maakte, en gij "kunt die voorwaarden niet verkrachten, zonder inv eer le schaden." „Spreekt gij van eer?" zei Lord Henry houden. Het in bewerking geven van die wol om te kammen, spinnen enz. aan anderen is dus uitgesloten. De hier en daar keerscliende meening, dat houders van één of meer schapen de wol van ten hoogste twee schapen mogen behouden, zonder op voren staande voorwaarden te letten, is dan ook onjuist. De reeds ten onrechte verleende vergunningen behooren dan ook, om te voorkomen, dat de getrof fen maatregel wegens daaruit voortvloei- efndc misbruiken, wellicht zou moeten worden ingetrokken, alsnog te worden herzien. Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. De Nederlandsche Juristen-Vereeni- ging houdt dit jaar haar algemeene ver gadering op 29 en 30 Juni te M i d d e 1- burg. De collecte, den 29sten Mei alhier gehouden voor de Tijdelijke Militaire Tehuizen door de Chr. Jongel. Vereen, op Geref. Grondslag te Middelburg „Her man FnuKeel" bracht dien dag op f 82.54. Aan nagekomen giften werd ontvangen r 3.50. Voor de rechtbank a 1 h i e r is heden vrijgesproken E. A. S., filiaalhouder van de firma Albert Hein alhier, van wiens bekeuring wegens verkoop van kaas bo ven den maximumprijs wij indertijd hier melding maakten. - Tot agent van politie derde klasse alhier is benoemd- de heer M. C. Deurloo. Gisteren is vrouw M., die in ver band met de inbraak in het kantoor der Zeeuwschc Kolemnaatschappij in voor arrest zat, uit het huis van bewaring ontslagen. Ook de vierde zoon van het echtpaar M., de laatst-aangehoudene, be vindt zich weer op vrije voelen. De voor- loopige hechtenis van M. en de drier andere zoons is weder met 30 dagen verlengd. Uit .Vlissingen. - Bij resolutie van den minister van financiën is o. m. benoemd in de com- mfssie voor het vakexamen van surnu merair der directe belastingen, enz, de heer P. J. N. van Os, ontvanger der dir. belastingen en accijnzen te Vlissiu- - De broodkaarten te Vlissingen zullen niet meer door tusSchenkomst van de bakkers aan de ingezetenen worden toegezonden, dioch het hoofd of een lid vdn het gezin moet de kaarten op het stadhuis, het politiebureau, in hel ge bouw der gemeentelijke groentenveiling of hel gymnastieklokaal Van school D,af halen, tegen betaling van 3 cent voor el ke enveloppe met broodkaarten Uit Noor d-B e v e 1 a n d. - In de Openbare (Leeszaal leGoes js een vergadering gehouden van de af dea ling Goes van den Nederl. Bond van Trs n ..por (arbeiders Als spreker trad op 'de heer van Voorst uit Amsterdam, die doel en werk zaamheden van den Bond uiteenzette, en lieu, die zich nog diet aansloten aan spoorde. zich als hd op te geven. Een drietal der aanwezigen gaven zich afloop als lid op. In de Woensdag te H o ede leen s- kerke gehouden gecombineerde verga dering van Burg. en Weth. van Hoede ken skerke, 's-Gravenpoldcr en Baarland is tot gemeenschappelijk gemeente-ge- neesheer voor de drie gemeenten be noemd de heer dr. B. E. 3 H. Becking te Utrecht. „Van de eer van Sir John, mylord", zei ae gevangene, met voorgewende ne derigheid. „Ge zijt liier, om ,uw vonnis le li o oren", herinnerde Sir John hem. „Dat vermoedde ik. Voor dat voorrecht zijt ge overeengekomen, een zekeren prijs le betalen, en nu schijnt het, dat ge u er aan hebt, schuldig gemaald iets achter lc houden. Het schijnt zoo, zeg ik. Want ik kan niet anders denken, dan dat de ge vangenneming bij vergissing geschiedde, en dat het voldoende zal zijn, als ik uw aandacht op Leigh's gevangenschap ves tig" Sir John keek naar de tafel. Het was buiten twijfel, dat hij door zijn eer ge bonden was, Leigh vrij te laten, wat de kerel ook gedaan mocht hebben; en in derdaad had Sir John eerst later kennis; gekregen van de gevangenneming „Wat moet ik met hem doen?" brom de hij. „Dat moet gij zelf beslissen, Sir John. Maar ik lean u zeggen, wat gij niet met hem moogt doen. Gij moogl hem niet gevangen houden, niet naar Engeland In de vergadering van den Nieuw- Valkcnissepolder werd de heer A. Wa- beke le Krabbend ij ke herbenoemd ais dijkgraaf. Uit Tholen. In de te St. Ann a land gehouden vergadering van ingeiangen van den Mog- gershilpolder, werd de rekening vast gesteld op f 3193.485 ontvangst en op f 3090.615 in uitgaaf en de begrooting op een bedrag van f 2829.336; het dijkge- schol werd bepaald op f 61 per II.A. 0'orig jaar f 71). Met algemeene stem men werd lot gezworene herbenoemd de lieer J Elenbaas Mz. Uit Zee«wsch-Vlaanderen O. D. Door de Liberale Kiesvereeuiging „De Vrijheid te Neuzen zal Zondag a s. des namiddags 2 uur in de huiten- socicleit aldaar een vrijzinnige landdag worden gehouden. Als sprekers zullen optreden de Kamerleden W J. E. II. M. de Jong en Jhr. R. R. L. de Muralt. Dié toegang is voor een ieder vrij. - In de Donderdag le Neuzen ge houden raadszitting' werd medcdeeling gedaan van een besluit van Ged. Staten, waarbij is goedgekeurd, dat de kosten der distributie van levensmiddelen over dit jaar gedeeltelijk zullen worden ge dekt door een geldleening. Afgewezen werd een verzoek van leeraren en leerares 'der H. B. S. om een duurtetoeslag. Id plaats van den heer J. J. van Leeuwen, die naar elders vertrok, wera benoemd tot hd der commissie van toe zicht op het middelbaar en van die op liet lager onderwijs de heer G. J. H. Zimmerman. Aan den gemeentewerkman W. H. van Doezelaar te Sluiskil, die niet in het pen sioenfonds vpor gemeente-ambtenaren kan worden opgenomen, werd een bij drage toegekend voor liet sluiten cener levensverzekering. Na korte bespreking werd aan de ver- cenigmg „De Ambachtsschool voor Ier Neuzen en Omstreken' overeenkomstig haai- verzoek een subsidie verleend van f 1650 's jaars. Een voorstel tot verkoop van het po litiebureau werd na bespreking in gehei me zitting ingetrokken, daar niet tot het bouwen van een nieuw bureau zal wor den overgegaan. Er was desbetreffend: een verzoek in gekomen van een ingezetene, die het politiebureau gaarne publick zag geveild, in plaats van het onderhands aan een raadslid te verkoopen. Naar aanleiding hiervan gaf de voorzitter nog te kennen, dat liet zeer de vraag' zou zijn of ande ren, >de verschillende voorwaarden, ■waaronder de verkoop moest plaats heb- lien, kennende, meer zouden bieden, 'dan dooi een belanghebbende geboden "is. -Verschillende punten der agenda wer den aangehouden. Bij een poging' tot ontvluchting werd Donderdagnamiddag een 18-jarig Duitmh soldaat tloor den electrisclien afsluitings draad te Koewacht (dorp) gedood Aan C. van "Waes, burgemeester vim u i d d o r pe, is een pensioen toegekend van f 180 In de kom der gemeente Zaain slag liep een meisje tusschen derails in. de richting van een aankomenden tram; wegens den wind hield zij haar hoed ver over Jiet hoofd gelrokken, waardoor zij de tram pas merkte, toen hij vlak bij haar was en nog' voortreed, ofschoon de machinist zooveel mogelijk remde. De toeschouwers meenden haar te te zien vermorzelen, maar zij had de groole tegenwoordigheid van geest een staaf der machine le grijpen, terwijl zij op zijde sprong, en tegelijkertijd haar beenen op te trekken, zoodat zij nog - Gekozen tot kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk te K ra n b e n d ij ke de heer Th. Lagendijk, in de vacature van den heer J. ,N Elenbaas. - Te Amsterdam is op 74-jarigeii leeftijd overleden mgr. L. E. Jansen, ge heim Kamerheer van den Pans, proost \an hol Haarlemsche kapittel, en deken, van Amsterdam. De overledene was van 18S4—'88 pastoor le Vlissingen. Hij was ridder in den Nederlandschen leeuw. Ned Herv. Kerk. Beroepen te Biezelinge; J K. F. Mantz te Hall (G"Idte St. Amialand Ph. J, Vreugden hi 1 te Sprang; te Krommenie- dijk L. A. F. Reddingius, cand. te Gro ningen., Geref. Kerken. Bedankt voor Drachten: L. van Wijk le Giessen-Nicuwkerk. brengen, of hem in eeuig opzicht kwaad docu. Daar zijn gevangenneming zuiver een vergissing was, zooals ik vermoed, moet gij die vergissing zoo goed moge lijk herstellen. Ik ben tevreden, dat gij dal doen wilt en heb niets meer te zeg gen, Uw dienaar, Heeren", voegde liij er bij, om aan le duiden, dat hij nu geiieel tot hun beschikking was, en hij bleef slaan in afwachtende houding. Er was een kleine stilte, en toen sprak Lord Henry met strak gelaat en vjjandi- gen, koud en blik den gevangene toe. „Wij hebben u hier laten brengen, om u de gelegenheid te geven, eenige rede-t nen aan te voeren, waarom wij u niet onmiddellijk zouden ophangen, zooals ons recht is." Sir Olivier keek hem in bijna vroolijkei verbazing aan. „Op mijn woord!" zei iiij eindelijk. „Het is nooit mijn gewoonte geweest woorden le verspillen." „Ik twijfel er aan, of gij mij goed be grijpt," antwoordde de lord, en zijn stem werd zacht en slreelend, zooals bij zijn rechterlijken stand paste „Zoo gij een een eind weegs ongedeerd mede voort reed, en gelukkig met den schrik vrij kwam. MS 11 Z B o w 8 e h-V laanderen W. IX In den nacht van Woensdag op Donderdag zijn door de militaire com miezen lc O o s l b u r g twee soldaten aangehouden mei ieder een 200 slukken zeep. Te IJ z e n d ij k e komen iwee ge vallen van nekkramp voor bij school-- gaande kinderen. Gisterenavond is er een overleden. Men schijnt het in Sluis niet erg nauw te nemen met de voorschrif ten betreffende ile distribuliereg'eling: nu zijn weer drie winkeliers voorden lijd van een maand en negentien burgers voor veertien dagen uitge^- sloten van Tiet verkoopen en koopen van regceringsartikclen, allen wegens het niel naivomen der voorschriften. Uit Sluis wordt gemeld dat daar de nikkelen stuivertjes merkbaar verdwijn nen. Hel vermoeden is dal ze op een onbekend punt over de grens worden vervoerd. KERKNIEUWS- ONDERWIJS- - Dr G. van Hasselt, leeraar aan de R II. B. S. alhier, is door den ge meenteraad van Amsterdam benoemd tot leeraar in de wis- en natuuricunde aan het stedelijk gymnasium aldaar. - GesLaagd voor het machinisten diploma C. de heer J J. van den Broeke, leerling van de „De Ruyterschool" te Vlissingen. - De voordracht voor onderwijzer nan school I te IJ z e n d ij k e luidtV. Gil- sen. Sas van Gent, J. L. van Dijke, Wil- helminadorp, M. I. Hoste, Oostburg. Geslaagd voor het examen voor gemeente-c-ecretaris de heer J Meloen^ afkomstig van Kloetinge, thans te Bergen op Zoom. RECHTZAKEN. Door C. J. W., 38 j., schipper, le Dordrecht, is hooger beroep aangetee- kend legen zijn veroordeeling van 29 Mei jl., waarbij bij ter zake van poging tof uilvoer bij Sas van Gent is veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf. Ook door Th. B., 43 j., landbouwer, to Overslag is hooger beroep aangeteekend legen het vonnis van 26 Mei jl., waarbij hij is veroordeeld ter zake van verboden r.ederlage tot' f 50 b. s. 50 d. h. C. F. M. C., 25 j., estaminethouder te formeel rechtsgeding eischt, zullen wij u. naar Engeland brengen, opdat ge het krijgt." „Maar als gij daarvan misschien iets goeds noopt," viel Sir John heftig in, „laat ik u dan waarschuwen, dat, daar de misdaden, waarvoor gij boeten zult, hoofdzakelijk begaan werden in bet rechtsgebied van Lord Henry Goade, uw rechtsgeding plaats zal hebben in Corn- wallis, waar Lord Henry de eer heeft Koninklijk Commissaris en rechter tö zijn." „Hare Majesteit is wel gerak te wen schen," zei Sir Olivier deftig. „Gij hebt de keus", ging Sir Johif voort, „of gij op zee of op land opgehan gen wilt worden „Het eenige, waar ik bezwaar tegen! kan hebben, is om in de lucht opgehanw gen te worden. Maar daar zult ge waar-- schijnlijk niet op letten," was het luch tige antwoord. Racers vsonvoiga),

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 1