Afbraak: BUITENLAND. Koudekerk®. Hei Toekeinstg ievea. AdTertentiêiio menu Bü inschrijving ts Koop: 11000 zware gosd gewassen SPARREN, heuss zich ill gr'oote belangstelling moob't verheugen, blijkt wel liet beste daaruit, dal er ook Iocalilcitcn zijn inge richt voor een afdeeling van hel Ministe rie van Landbouw, Handel en Nijverheid-, ia* het Ministerie* van Oorlog, en van het Ministerie van Koloniën. Deze al'dec- lingen beoogen in hoofdzaak waai* han del of industrie bij- het „zaken doen in lichtingen omtrent export, belasting, enz. weöschen, deze dadelijk te kunnen ver- st»ekkenwat het zaken doen zal verge makkelijken; om deze zelfde redenen zijn «'c eveneens vertegenwoordigd het bu reau voor Handelsinlichtingen, vertegen woordigers voor de Kamers van Koop handel te Dusseldorf en te Brussel, de vereeniging voor tentoonslcllingsbelan- gen enz. Hoewel de Jaarbeurs natuurlijk een sinkt zakelijk karakter dlraagt en op de tevcejnen ailes in het werk is gesteld om «m rustig zaken doen te bevorderen, bieJdt Utrecht tocli in de Jiomende Jaar- beursdagen den bezoekers en de deelne mers gelegenheid! te over, om de vrije ui-en aangenaam door tc brengen. Zoo worden er tentoonstellingen en weüfetrijden gehouden, evenals vergade ringen op liet gebied: van handei en nij verheid; m café restaurants geven strijk jes middag- en avondconcerten, terwijl wou cr 's avonds zal kunnen profiteeren van goede schouwLurgvoorslellingen, con- •ewten enz. Zooals wij' reeds meldden kwam dit voor ons nummer van Zaterdag bestemde verslag te laat in ons bezit. Een aanvul- liugs telegram van de opening onderging hetzelfde lot. Het liajd van 4.15 tot 6 45 werk om van Utrecht in Middelburg te beurtenRed. DE OORLOG. De Toestand. In het Sommegebied en met name h?a Noorden van de Ancre hebben de EngeLClien weer een succes van groot plaatselijk belang te boeken. Zij rukten Serre binnen en namen ook andere be langrijke punten van de Duitsche li- nie aldaar. De Duitsclicrs meldden Za terdag reeds, dal de Engelschcn enkele dooi- lieu opgegeven „met modder v.olde" gedeelten van him stelling in het Sommegebied hadden bezet. Uit de berichten en commentaren zou men op maken, dat de Duilschers in het Iieele gebied van Ancre en Somme een nieuf- fne krachtig versterkte linie hebben gereed gemaakt, waar zij zich langza merhand in terugtrekken. Of dit echter vrijwillig geschiedde om straks bij den arooten aanval, die immers nog te Somen staat, tot beter verweer gereed Ie zijn, of dal liet een gevolg is van den oruk, "'di?n de Engelschen uitoefenen, Is voor ons niet uil te maken. In Champagne hebben de Fransclien reeds nieermalen gepoogd hun Terrein- Verlies van 15 Februari weer goed 1e ■aftken. Ook hun jongste aanvallen daar toe zijn mislukt. Voorts allerwege op de Europeesche oorlogste rreinen de thans gebruikelijk* verhoogde patrqeljewerkzaamheid. Van hel Oostelijk front wordt ge loeid, dat de Duilschers daar nu ook oen* met „tanks" voor den dag z.ijn gekomen. Volgens het Petrograder tele- graafagentscliap leidde de eerste toe passing dezer monsters tot niets. Het ii anders wel eigenaardig, dat (Me Duit- sohers, die indertijd deze landschepen voor totaal onbruikbaar' hebben uitge kreten, thans zelf hun hulp inroepen. De d uikboo to o rlo g. De Chineesche regeeriiig heeft reeds «telwoord van de Duitsclie ontvangen op haar protést- tegen den ongebreidelden xittikbootoorlog. Daarin wordt volgens Keuter verklaard, dat Duitschland- aanmaal gedwongen is tot de uiterste maatregelen, ook tegen de scheepvaart* ider lonzijdigen, maar dat het d(Ocllreflen> maatregelen zal nemen om het leven van Chincezen te ontzien. Dit laatste aal wel alleen slaan op Chineezen die varen aan boord van Chineesche schepen pn niet op de tallooze Chineesche scor Mors op Engelsche schepen. Het is al thans niet denkbaar, dat Duitschland 'hun levens zal beschermen, daar dat aöeen mogelijk zou zijn na een vooraf1- igaand onderzoek van het-tot slachtoffer bestemde schip, en naar men weet wor den vijandelijke koopvaarders (helaas an dere ook) zonder meer getorpedeerd hit vrees, dat zij kanonnen voeren én daar- jblee den aanvaller te lijf gaan. Maar Bits het atleen slaat op jJchepen onder 'Chineesche vlag is het een belofte, die öiets om het lijf heeft, daar deze zei lde»: or nooit in de wateren der "Mid1- Ntellandsche Zee o'f Atlantischen Oceaan iqntplooiu wordt. In de verhouding tusschen de "Ver. iSBatcn en ae middelrijken is nog geen wijziging gekomen. Fr heeft zich weer «en geval voorgedaan, dat een casus belli bou kunnen worden. Met het stoomschip irAthos", dat den 17en zonder waar schuwing gekelderd is heeft een Ameri- Staaasch zendeling zijn graf in de gal len gevonden. Overigens behoeft er, Mankt ons, na hetgeen in den laatsten ü^d geschied is in de Ver. Staten geen 4wijfel meer aan te bestaan of iiet ©uitschland met zijn bedreiging ernst 'te- inmiddels heeft liet eerste Amerikaan- sche schip, dat sedert 1 Fcl>ruai."'d,e reis 'van Engeland naai* Amerika onder nam, het cr goed afgebracht. De „Phi ladelphia" volgde vrijwel haar gewjnen aoers en neeTt niéts van een CXboot ge,- zicn. \*nn de 200 eersfceklasse passa giers, vertelt Reuter, waren er maar 61 meegegaan. Deze lieten zich zelfs iel afschrikken door de aanwezigheid van .verslaggevers in den trein, die hen van Euston naar Liverpool bracht, hoel- wel die journalisten blijkbaar inlichtin gen inwonnen met het oog op sipodsbe richten. In hel geheel waren er 61 pas sagiers 1ste klas, 66 passagiers 2de kaas en 114 passagiers 3de klas, onder wie de bemanning van liet getorpedeerde stoomschip Housatonic. Volgens het „Berliner Tageblalt be wijzen de tot dusver ingekomen berich ten over de uitwerking van den luik!- hooloorlog en de gevolgen daarvan voor Zwitserland in strijd mol de verzeker in-» gen van de entente, dat dp uitwerking krachtige en snelle vorderingen maakl. De snelheid, waarmee de eulenteland,en maatregelen nemen om het nadeel, dat door de dpikbooten toegebracht wordt, te beperken is voor het Tageblalt een bewijs le meer. Zwitserland heeft zich door d,en ver anderden toestand genoodzaakt gezien den burgerlijken./ dienstplicht in te voe ren en. ter bevordering van de landr bouw productie, de mogelijkheid, le ope nen voor een gedwongen verpachting van onbebouwde of onvoldoend be- •Iile velden, benevens requireerin; landbouwwerktuigen, terwijl een boete tot 3000 francs de werking van tieze maatregelen verzekert. Lloyds meldt hel verlies van het En- gelsche s.s. „Grenadier"', ben 1000 ton ner die met stukgoederen van Rotterdam naai' New Caslle voer. Voorts wordt het verlies gemeld van de Engelsche stoor .Trojan Prince", „Iser" on „Fal con." ten' werden zonder dal de heer Iiori'- mann van de socialistische arbeidsge meenschap het woord mocht voeren. Men had hem aangeboden om liet eerst le spreken, maai' Hojffmann stond cr op, dat de lijst volgens de orde van inschrijving zou gehandhaafd blijvendan had hij na dè uitlatingen der annexionisten die de groole meerderheid in den Land dag uitmaken, kunnen spreken. Dal heeft men hem nu echter belet en daarover zijn over en weer harde woorden gewis seld. Ten slotte ontaardde hel zelfs in een scheldpartij tusschen den na- lionaalliberaal Friedberg en de socialis ten Hoffmann en Strobel. Naar Ilavas méldt, zijn Duitsche granaten, die op een vliegtuig gericht waren bij Bonjol op Zwitscrsch gebied neergekomen. Hanotaux lieefi liet in de „Figaro over DuitschJand's „kolen-chantage", zoor <als hij hel noemt, ten opzichte der on zijdige». Die zijn, volgens hem, daar door genoodzaakt hun geweten le raad plegen en te beslissen over het lot van de tegenwoordige en de toekomstige generatie. Dal Frankrijlcs bondgenoot En geland eerder aanspraak maakt op chantagepraktijken ten opzichte van het k'olenvraagstuk is mijnheer Hanotaux klaarblijkelijk nietbekend. Een bericht ïiit Genève, vermoede lijk van Duitsch-Zwitsersclie zijde, verf 'niefdl, dat de directie der posterijen 'te Londen op een telegrafische aanvraag heeft mectegeoeeld, dal sedert 6 Fe bruari geen Russische post meer te Londen is aangekomen. Naar Duitsche bladen uit Stockholm vernemen i-> de koningin van Roemenië hel sfaclilofTer geworden van een aulor ongeluk. De auto reed bij het uitwijken tengevolge van een gebrek aan 'de rem een winkelruit in én de koningin werd door de glassplinters gewond en was ook nog inwendig gekwetst. Uit Engeland. Nadat Lloyd George Vrijdag voor een overvol Huis zijn rede over den Lepelden invoer had uitgesproken, die wij Zaterdag meedeelden," sprak Runei- namens de liberalen, 'daar Asquflh tengevolge van een keelaandoening af wezig was. Hij wees er öp, «lat de rantsoenen, die door den levensmidde lencontroleur zijn vastgesteld, in véle kringen genegeerd worden. Tenzij hel land het verbruik beperkt zal er groo- schaarschle komen, yotór de nieuwe oogst binnen is, en zal de bevolking zich wellicht moeten onderwerpen aan ben veel verder gaande jedwongenj rantsoeneering, dan de levensmiddelen- controleur heeft aangegeven. Deze woor den verwekten begrijpelijkerwijze nog al opzifen. Minister 'Long erkende, dat de voorgestelde rantsoenen veelvuldig zijn ontdoken, maar als een dwang- stelsél werd ingevoerd, zou dat nog zoo zijn. 'Duitschland heeft liet met dwang geprobeerd en is niet geslaagd, ffel heeft door niezen dwang het voort brengend vermogen van zijn volk ver minderd1. Als het gëheele volk wïT mde verken zaf liet stelsel van den voe- dlLngsWconlroleui' voldoende zijn. Long deed dus feitelijk nogmaals een beroep op hel volk. dat het, nu hel weet'h'oe de faken slaan lot de gewenséhliei beperking zal komen. Runciman had voorts nog gewaar schuwd legen het onttrekken van veel arbeiders aan den landbouw. Long hoopte, dat met medewerking van den directeur van den nahonalen dienst het departement van oorlog de toestand zou verbeteren. Naar lül telegrammen uit Londen blijkt heerschle er Vrijdag in de city een groote opgewondenheid. Verschei dene handelshuizen, die verwachtten, dat zij door de beperkende maatregelen zouden worden getroffen hadden Tiun Sleuren gesloten, totdat bekend was welke maatregelen er genomen worden, maar in de winkels' heerschte een groole drukte, vooral in die waar thee en koffie en in die waar wijn. en cog nac verkocht worden. Zaterdag is de Engelsche oorlogsbe grooting publiek gemaakt. Het aantal ■manschappen wordt daarin bepaald op vijf milüoen, ongerekend degenen, die in Indië dienen. Iirabbendijke, 24 Febr. In de gehouden veiling deden ajuin over laud f 17.20— fi 18, over zee f 11/20—f 12 00, peen 57—f 70 per 1000 K.G rapen f 26 per 1000 K.G. Rotterdam, 26 .Febr. Ter veemarkt «are» idea aangevoerd648 vette runderen, 79 vette kalveren, nuchtere kal eren 473 schepen, 670 varRtns biggen, 0 bok. De prjjzenwïtren voor runderen 12488, kal veren *160—100, nuchtere kalveren f 0- f schapen 76-62, lammeren 80—84, varkene 116-f 88, lichte soort f 70—f 76. Vlas. J 3410 et blauw schoon f 6.00—f 8.00, 4025 at.blauw half *ezw, f 2.50-f 3.00: 3160 Gron. schooni'6.50f7 ;26'>0Gron. holfgezw 2 50 f 3.450 Holt. geel f6 tot f 7 2240 Zeeuwsch wit f 4 a f 5. Zaden. Ljjnz. i 62 a f 64koolz. f - a - karwei f a f Aardappolen. Geen noteering. Eieren. Z. f8 a f 9.—, Overm. f 8.50 a f 10 THERMOMETER EN VERWACHTING. 26 Februari. Thermometer alhier 8 u. vm. 38 12 u. 44 gr., 3 u 45 gr. Telegrafische mededeeling van hel Kon Meteorologisch instituut te De Bilt volgen de waarnemingen van heden ochtond Hoogste barometerstand 770 in Zuid-Duitschland. Laagste 745.8 te Boöö. V e r w a c h t i ng tot den avond van 27 Feb meest Westelijke tot Zuid-Westelijke wind, nevelig tot zwaar bewolkt met tijde lijke opklaringaanvankelijk weinig of geen regen zelfde temperatuur. Hel Turksche nieuwskantoor Milli verzekert dat de verliezen eter Engel schen van Koet de 30/000 le boven gaan. Het getal lijkt ons nogifl lioo; de betrekkelijk geringe strijdmachten aaar fer pTaatse in aanmerking geno1- men. BURGERLIJKE (STAND. Middelburg. Van 24—26 Febr. Bevallen J M Car- mejoole, geb. Magendans, d L Verhulst, geb. Huibregtse, d Overleden: M. Grauss, man van "D. Polleman, 78 j.; J Arents, wed van I Louws. 73 j.; J. P. Ouwerkerk, ongeh. z. 17 j., R. Lagas, wedn van M. C. Moors, 91 jaar. •V1 i s s i n g e n. Van 20—24 Febr. Ondertrouwd. J Nooijer, jm. 23 j met C. H. Dommisse, jd- 22 j. Getrouwd S. Slot, wedür 19 j. met C. H. Smith, jd. 36 j P. van Liere, jm. 25 j met A Adams, jd 20 j. Baars, jm. 24 j met P J. Sijbrands, jd. 26 j J. Soliier, jm. 21 j. met M. van Sorge, jd. 22 j P. A. Gil lissen, jm. 26 j met H. Daamen, jd 23 j. P Véntevogel, wednr 39 j. met A. Jasperse, gesch. 33 j. H W. Limburg jlm. 21 j met G;. Vinke, jd 22 j. Bevallen: D. P ten Hacken, geb Tolhuizen, z. E J van Leeuwen,geb. Maas, d. J. Gillissen Verschage, geb. Ardewijn, z., A. Ruig, geb. Smit, M. de Jonge, gel) Spier, d. P Rooijen, zM L Stegers, geb. Van Gemerl, z. Overleden S. A. Baljé, ongeh d 78 j. R. de Visser man van T. Dan sen, 60 j., E. Hendrikso, wed. J. Le Grand, 79 j. Goes. Van 22—24 Febr. Bevallen M.\dri- aanse, geb. Zandee, d. Overleden J. van Luijk, z. 3" j Z i e r i k z e e. Van 15-22 Febr. Gehuwd: C. Grinwi jm. 22 j. met W'. Hillebrand, jd. 22 j. Bevallen: A. Snijders, geb. Leijdck- kers, z., C. Kristalijn, geb. Bil, L. C. Roggeband, geb v. Popering, d. Overleden: Th. J. J. J. van de Ven. man van J. Gast, 35 j. E'. den Boer, wed. D. Quant, 84 j. BEKENDMAKINGEN. KORTE OORLOGSBERICHTEN. Hel bericht van Vanderveldc's af treden als Belgisch minister wordt van uit Havre voor' onjuist verklaard. - Een Engelscliman, Handley Page, heeft een nieuw vliegtuig gebouwd, dat met 21 mcnschen tot 7000 voet is ge stegen. Het wordt voor militaire doel einden van waarde geacht. N. R. C In de drie Noorsche rijken kan men binneffkort een verhooging van porto verwachten. Tn Zweden zal zij 1 of 2 óre per brief en 5 óre voor voor postwissels bedragen. In Noorwe gen denkt men een grootere verhooging in te voeren, o.h. zal daar het lagere plaatselijke porto, worden opgeheven.' In den' Pruisischen Landdag is het Zaterdag bijzonder hevig toegegaan. De oorzaak was, dat de debatten gesLa- MARKTBERICHTEN. By genoegzame deelneming zal de Hier URCHARD, Directeur der Manege te Mïd- delbuig in zijne inrichting een cursus geveu in het Optuigen, Behandeling, Vooi brengen eu monsteren vbd Paarden. Hoe grooter aantal deelnemers, hoe geringer ce kosten. Deelnemers kunnen zich hiervoor tot uiter lijk 1 Klaart opgeven bij de beeren UR CHARD Middelburg en A. J. v NIEUWEN- HUIJSEN, Arnemuiden. De Burgemeester van KOUDEKERK!) maakt bekend dat de kaarten met bons van de verschillende Regeeriugsartikelen a t i s worden 'verstrekt aan hen, die niet of in de lc en 2e klasse van den Ho,ofdelijken Omslag zijn aangeslagen. Zoo mogelijk belastingbiljetten mee te brengen. Afgifte van kaarten geschiedt uitsluij tend des voorni. tusschen 9 en 12 uur, uitgezonderd Donderdags en Zaterdags. Halfmaandelijksch Tijdschrift, gewijd aan de studie van hel Spiritisme eu aan verwante verschijnselen. Abonneinenj bij ooruitbetaling f 4. Administratie Lübeckslraat 70, DEN IIAAG Proefnummers f0.25 postzegels oï postwissel). Dinsdag Woensdag Donderdag- Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag HOOG WATER.. ,V;lis singe n. 27 Febr. n.rn. 21 Maart vm. - 2 - 3 4 5 6.47 8.02 10 55 11.54 Heden overleed i> den ouderdom van 91 jaar, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer R. LAGAS. Middelburg, 24 Februari. Deventer. J. C. LAGAS. A. LAGASKwant. Zierikzee. R. J. A. LAGAS. C. LAGAS-Kanaar. Middelburg. A. P. HEUKER—Lagas J. HEUKER. Utrecht. A. LAGAS. L. LAGASBosman. Roozendaal. H. C. PETERSLagas. F. PETERS. En Kleinkinderen. Heden overleed tot onze diepe' droetheid, na eon kortstondig en ge- dnldig lijden, onze innig geliefde Zoon enBroeder JACOBUS PETRUS OUWERKERK, in deu leeftijd van ruim 17 jaar. J. OUWERKERK. C. OUWERKERK—Casteleijn. MINA OUWERKERK. JAN H. OUWERKERK. Middelburg, 26 Februari 1917. Sleeperaeipg'-l Q 188 6 Scnictpopuliereu en 7 Canada's, on- |eveer 30 r.M. doorsnede; 1 Canada, ongeveer 50 c.M. doorsnede, 8 Olmen en 5 Esschen, slaande le KOUDEKERK E op Zuider- hoeve, de Heer P. van der Maas doet aanwijzing. j Inschrijvingen worden ingewacht ten kant-re van den ondergeteekende vóór den 4 MAAKT 1917. Niots. Mr JAN LOEFF. Dit de band te keep: ruim 26 jaren oud, staande in den polder Beoosten en Bewestenblij, onder de gemeente Koewacht. Inlichtingen te bekomen bij J08KPH VAEL te St. Jangteeu. De Notaris fl. R. STRUVE is voornemens te verkoopen Donderdag I Maart 1917 des namiddags te cén uur aan het Hoeren huis Dam N.Z. No. 13 te Middel burg, bewoorid geweest door den heer Mr. M J. DE WITT HAMEReene belang rijke party als Ramen, Deuren, Kozijnen, Zware Ribben, als nieuwe Amerik: Greenen Riga- en Vorendelen,TrappeD,Zonneblinden, 10.000 Metselsteen, Hardsteenen- en Marmeren Tegels 50X50, Dorpels, Dakpannen, Droog stoken, brandhoui enz. voorts: bonten loodsje met Ramen geschikt voor ver- p aatsiDg, 3 Candi<- Dennen- en Moerbeien beomen en wat in verdere uitgebreidheid is te bezichtigen op den morgen vsn den verkoop. De Vedumeester8, DE GROOT en HONDIU8 Aan alleD, die hunne deelneming be tuigden biji„het overlijden van onze lieve Moeder, Be'nwd- en Grootmoeder, Mejuffr. Wed. J. SCHUTTERS, geboren CORNÉ, zeggen wij hartelijk dank. Middelburg JEANNE M. A. SOHÜTTERS. ANNA M. J. SCHUTTERS. Rotterdam 0. W..A. SCHUTTERS. J. SCHUTTERSWillebband. J. G. D. SCHUTTERS. Middelburg, 26 Februari 1917. BONBOEKJES VOOR LEVENS MIDDELEN. De Burgemeester van Middelburg inaakt bekend dal zij, die niet zijn aangeslagen in den Hoofdelijken omslag, of in geen hoogere dan de 2de klasse, de bonboekjes voor Levensmiddelen gratis verkrijgen kunnen. Middelburg, den 26 Februari 1917. De burgemeester voornoemd P. DUMON TAK. BONBOEKJES-BELGEN. De Burgemeester van Middelburg maakt bekend dat de alhier vertoevende Bel gen zich Dinsdag 27 en Woensdag 28 Februari, tusschen 9 en 12 uur kunnen aanmelden aan liet politiebureau (Lange Giststraat). tot het bekomen van domicilie- kaarten voor afgifte van bonboekjes voor levensmiddelen. Middelburg, den 26 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd' P. DUMON TAK. Voor de vele bewijzen van .belang stelling, die ik op 22 dezer mocht ont vangen, betuig ik bij deze mijn hartelijken dank. J. C. MILBORN. 26 Februari 1917. Voor de deelneming, mij betoond bij het overlijden van mijne .geliefde Vrouw, betuig ik mijn liarteiijken dank. J. K. VAN DRUNEN Middelburg, 26 Februari 1917. Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij het overlijden van onze geliefde Schoonzuster en Tante, CATHOLIJNTJE MASCLEE, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de familie, S. SCHIJVE. Oostburg. Coupon No. 3 van de OBLIGATIE- LEENING ten laste der Naamlooze Ven- nootseha „DOMBURGSCHE ZEEBAD INRICHTING" wordt vanaf 1 MAART 1917 betaalbaar gesteld ten kantore van de Crediet-Veneeniging Agentschap Mid delburg. De Notaris H. M MARKUSSE te KORTGENE is voornemens op VRIJDAG 9 MAART 1917, des namiddags"' l uur, in het café Schoonzicht" te GEERSDIJK gem. Wissekerke, ten verzoeke van Me juffr. de Wed. D KABBOORD en Kin deren, in het openbaar te VERKOOPEN: I. een WOONHUIS, wijk C No. 33, met SMIDSWERKPLAATS, TRA VAIL, FRF en GROND te Geers- diju. groot i 1 Are 45 Centiaren. Te aanvaarden direct na bp- taling. In dit perceel is door wijlen den Heer D. KABBOORD en zijn voor gangers gedurende tal van jaren met succes het smidsbedrijf uitge oefend. Het perceel is door zijn inrichting' en gunstige ligging ten zeerste voor uitoefening van dit bedrijf geschikt; te Geersdijk ca omtrek is geen andebe smqgerjj aanwezig; II. een WOONHUIS, wijk C No. 34, met ERF en GROND aldaar, groot i 1 Are 4 Centiaren, grenzende aan perceel I. Te aanvaarden 1 Mei 1917. De perceelen I en II worde* ook gecombineerd geveild; III. een WOONHUIS, wijk C No. 32, met SCHUUR, ERF en GROND al daar, groot 1 Are 32 Centiaren, grenzende aan de perceelen I en II. Te aanvaarden 1 Nov. 1917, met genot van Va jaar huur ad f25; IV. twee perceelen HOVENIERING aldaar, zeer geschikt voor Bouw terrein, elk groot 2 Aren 62 Cen- tiarenafzonderlijk en gecombi neerd te veilen. Te aanvaarden direct na be taling. Bezichtiging daags vóór den verkoop 10—12 eu 2—5 uur en op den verkoop dag 9—12 uur. Breeder bij aanplakbiljetten omschre ven; nadere inlichtingen by den Notaris

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1917 | | pagina 3