iie tarwe te mogen gebruiken 3 H G. per nag en per persoon, dringt er bij het hoofdbestuur der Z. L. AI. op aan, de noodige maatregelen te helpen nemen, teneinde van de Regeering te trachten ge daan te krijgen, aat do vengen oemde hoe veelheid vergroot wordt". De heer De Becu—de IIu 11 u lichtte bet voorstel toe. Kr zijn wel knechts bij hem die 9 H.G. per dag op kun nen. De afdeeling Kruiningen wil verdub beling van de hoeveelheid. Van andere zijde werd opgemerkt dat toch in de meeste gezinnen ook kleine kinderen zijn De heer v. Vredenburgh bracht de vermoedelijk te verwachten invoering van broodkairten ter sprake en de lieer Ka- keoeeke bepleitte, dat voor de ver strekking dier kaarten een schaal zal worden gemaakt om verschil te krijgen veor kinderen en grootere nwpnschen. Besproken werd nog de wenscbelijk- heid dal hel loonbakken blijft beslaan. In deze zal geen actie worden gevoerd. Klacht over het veevoeder In de afdeeling Hulst wordt sterk ge klaagd over het laat zeaden, de slfcchle hoedanigheid en den zeer hoogen prijs van het veevoeder, dat door die regee ring gedistribueerd wordt. De afdeeling Hulst was niet meier aan wezig. De heer K i e 1 s t r a zegt ,dat or veel stagnatie is gemaakt in de levering, maar nu is men vrijwel tevreden ovier de hoe danigheid en over den prijs. Daar dit geheel regeringszaak is, kan spr. geen inlichtingen geven. De heer Kakebeieke meent, dat de beheerendie colleges in deze niet al tijd. goed handelen tegenover de ver houwers. De slechte hoedanigheid is bui ten de schuld van de regeering; maar hel is wel af te keuren dat er met de prijzen zoo gescharreld wordt. Een der afgevaardigden zeide, dat het treurig'is, dat men voor zijn tarwe I 14 tol f 15 krijgt, terwijl voor het veevoeder f 35 tot f 36 moet betaald worden. Ze melen werden verdocht voor f 22 en ze zijn dus te veel waard voor veulen- en kalvereuvoer. Beslaten werd de klachten, die in de vergadering werden gehoord, Ier keunis te brengen van den Minister eu ook van het .N'ederlandsch Landbouwcomité Ook werd nog een klacht geuit over liet verschil in prijsrekening door de factors. Hierop zal gewezen worden en ook op de wenschelijkheid van het maken van een analyse van de te leveren ar tikelen Tarweprijs. De afdeeling Goes zond het volgende verzoek iu: „Hel hoofdbestuur, ervan kennis ge kregen hebbende, dat door graanhande laren getracht wordt misbruik te maken van het feit, dat kleinere landbouwers om hun pachten le kunnen betalen), ge- orek aan geld hebbeu en daarom pogin gen aanwenden hen him tarwe af Le koo- pen legen een prijs van 14 en 1-4® ceirt per K G., terwijl de maximumprijs, door de regeering vastgesteld, minstens 15 cent bedraagt, overwege op welke wijze aan dit misbruik een einde te ma ken is". Aan de afgevaardigden van Goes werd verzocht feiten te noemen en deze deden toezegging de gegevens aan liet secretariaat te zullen verstrekken Het dag bestuur zal dan met de broodcom missie de zaak liespreken Van andere zijde werd er op gewe zen, dat men zich kan wenden tot con troleurs of burgemeesters en dat goede larwc dan steeds wordt opgekocht voor 15 cent Rondv raag Bij de rondvraag besprak de heer de Fe ij ter (Axel), dat, hoe dankbaar men ook moet zijn voor de landbouw- verVoven, men toch nog dikwijls gebrek heeft aan boerenknechts Hij vroeg of ook niet aan jongere miliciens landbouw- verloven kunnen worden verleend. De heer Stevens zei z.oo goed als zeker te weten, dat dit nooit zal wordeö toegestaan, en wees er op, dat slechts een bepaald percentage per compagnie verlof kan krijgen, terwijl ieder zijn beurt moet hebben Men moet zich tol hem wenden. Bijna altijd heeft dat, bij goede toe lichting der feiten, succes gehad. De heer de Fe ij te r meende, dat het percentage niet per compagnie, maar over het geheele leger moet worden genomen De heer Stevens verklaarde, dat dit niet gaat, gezien de indeeling van het leger Met groote moeite heeft spr. een verplaatsing van één persoon gedaan gekregen. De heer de Fe ij ter meende, dat de Minister moet worden -gesteld voor de vraag meer manschappen ter beschikking, stellen of anders kans op hongersnood. Fr zal nog eens worden gerequieslreerd. De heer De F e ij t e r bracht ver volgens ter sprake het nog niet verschij nen vin voorschriften voor den zaai in 1917. De heer K a k e b e e lt e zeide .dat de minister zich op dit gebied Iaat voorlich ten door eene commissie van deskun digen .maar spr. was van nicening ,flat de minister even goed als hij handelt met Amerika; ,ook met de Nederlandsche landbouwers had men kunnen onder handelen over de prijzen. Het maken van contracten met ile boeren is door den heer Van Hoek be pleit, maar tot nu toe zonder hel ge- wenschte resultaat. Voorgesteld werd bij den minister aan tc dringen op het bepalen van betere prijzen voor de te vorderen .irtikielen, zocals voor tarwe 18 cent per kilogram, voor paarden-, schapen en suikerboonen De héér Snijder gelooft ,dal er in Zeeland weinig grond overblijft, die nog zou kunnen benut worden voor de volks voeding. De heer C o 1 ij n zegt dat er toch veel speculatieve gewassen worden verbouwd, en als dit gedeeltelijk Verboden wordt, kan er toch meer land voor voedselge wassen worden gebruikt. De heer De F e ij l le r had nog een derde vraag en wel die van een maxi mumprijs voer ammoniak. De heer Kakebeeke zeide ,dat deze zaak reeds met den minister besproken i i en dat er geen redien is, dal een tweede niaai le doen, trouwens er is rejeds een dwangmaatregel, waardoor de ammoniak aan <ie kunstmesloommissie moet worden overgeschreven. De heer Van Vredenburgh pro testeerde nog even legen een uitlating in de „Haagsche Post", waarin wei nig vriendelijke woorden aan het adres van de boeren worden gebracht. Ver der bracht spreker dank aan deu heter Kakebeeke voor dé wijze waarop hij de laak van voorzitter van de Maatschap pij gedurende de vacature heeft waar genomen eu riep hij voor de toekomst zijn steun, dien van den secretaris jeu van de rijksambtenaren in, en zegde de pers Loc haai- steeds gaarne waai- mogelijk van dienst te willen zijn. Hierna sloot de heer Kakebeeke de vergadering. LAATSi'E BERICHTEN. UIT DEN HAAG. Tweede Kamer Voortgezet wordt de behandeling van de additionecle arti kelen der Grondwet eu wel het aange houden artikel 98c, toewijzing van het aantal zetels. De Minister nceml het gewijzigde amendement-DriiOn, om groepen dóe min der dan 50 pCt van het kiesquotiënt aanwijzen, van dc lijst te schrappen, ter voorkoming dat zeer kleine groe pen nog een zetel kunnen krijgen, over, waarna liet artikel 98c zonder stemming wordt aangenomen. Daarna is aan de orde art 27, be palend, dat in gemeenten boven 20.000 zielen 1/3 der raad&ledeu om de 2 jaar aftreedt en in de o verige gemeenten alle raadsleden tegelijk om de 6 jaar Dc lieer Albarda licht een amende ment toe, strekkende om voor alle gemeenten de aftreding gelijk te doen plaats hebben om de 4 jaar. De interpellatie-Duys inzake de weg voering der Belgen; zal op een nader le bepalen datuin plaats hebben. STAATSLOTERIJ. Bij de trekking van heden vielen prij zen op de navolgende nummers f 100. 71 9785. BEURSBERICHT. AMSTERDAM. 2.17 u. 5 «'0 Nederland 102%; 21/2 o/o Nederl W. Schuld 64i,/2; 3 o/p do Oblig. 761/2; 3 o/,, do. Ceriaf. ■76%. Kon Petrol. Aand. 509; Gecons. Holl 153—159, willig; Periak 61%; Zuid Perlak 85: Amsterd rubber 218; Nederl. do 92. Ned. Amerik. vaart '142; Nieuwe do 126; Kon Holl. Lloyd 201. K011. Ned Sloomli Mij. 249. Prolongatie 4_o/o. Anaconda 205; Steels 121; Denver 21; Erie 38: Miss Kansas Texas 123% Car Foundry 82%: Hide Leather 78, Common Marine 49%; Prefered do. 117%; Max well 55; Cigars 19; Sludebaker 130. OPGEBRACHT De iJmuider stoomkorder „Walrus" is haar Cuxhaven opgebracht. x DESERTEURS. Te iJmuiden zijn twee varensgezellen aangehouden, die bleken militaire de serteurs te zijn. DE WEGVOERING DER BELGEN. BERLIJN, 7 Dec De „Norddeutsche Allgeineine Zeitung" schrijft over de weg voering der Belgen o adat noch in Duitschland noch in de bezette gedeel ten van Frankrijk Belgische arbeiders gedwongen worden te arbeiden in strijd met het volkenrecht. Ook spreekt het blad tegen, dat hij het vervoeren van Belgen vreeselijke tooneelen zijn voor gevallen. DE MINISTER-CRISIS IN ENGELAND. LONDEN, 7 Dec. Volgens de „Daily News" heeft Lloyd George eenige zetels in het Kabinet aan de arbeiderspartij ■aangeboden FEESTSTEMMING IN OOSTENRIJK W'EENEN, 7 Dcc In heel Oostenrijk zullen morgen van 12 -1 uur alle kerk klokken worden geluid De scholen zul len 9 December worden gesloten. BOFLGAARSCH LEGERBERICHT. SOPHIA, 7 Dec Off In de bocht van de Tserna bij afwisseling hevig artil lerievuur Wij hebben door tegenaanval len de vijandelijke infanterie terugge slagen, die ten O- van de Tserna bij Gradesnitsje onze stellingen naderde. Aan beide zijden der Wardar hevig vijandelijk vuur tegen de Duitsche stel lingen ten Z. van Bogorodilze. .Van het Belasitsafront rust. I-angs de Stroema artillerieactie Wij hebben door ons vuur afdoelingen verdreven, die poogden op te rukken aan den N. oever van het Tamosmeer tïaqgKomKO Berichten. BENOEMD. Benoemd tot ambtenaar ter secretarie te Kruiningen de heer .1 c. Snijders ambtenaar ter secretariete Bergen op Zoom UIT ROOSENDAAL. Hedenmorgen kwam alhier de Duit sche Roodc Kruistrein aan met een 90- tal zwaar gewonde Engelschen, die te Hoek van Holland morgen aan boord van het Engelsche hospilaalschip gaan, wolk schip Duitsche zwaar gewonden overbrengt. De trein stond hier slechts 10 minuten stil Door het Roodc Kruis werden vervcrschingen aangeboden. BERICHTEN LIT DE TWEEDE OT LAGE VAN ONS VORIG NUMMER. BOSCH BEHOUDEN. Zeker zal een groot aantal natuur liefhebbers met eenige vrees den uitslag der op heden plaats gehad hebbende verkooping van een omvangrijk com plex (ruim 17 II.A.) bosch, duin en man teling bij ,,'t Huis ten Duijne" onder Oostkapelle tegemoet hebben gezien. Het doet ons genoegen te kunnen me- dedeelen, dat zij' die heden eigenaars van dit fraaie brok natuurschoon wer den, een en ander geheel ongerept zul len laten. Hel groolsle perceel (No. 21) fer op pervlakte van ruim 9 H.A. en omvattende het grootste deel van de „Kuil van Ber kenbosch" met daarbij aansluitenden duin- en boschgrond, is gekocht door de N. V. „Duinbeek". UIT DEN HAAG. Medegedeeld kan worden, dat een nieuw wetsontwerp tot wijziging der Suc cessiewet bereids het departement van financiën heeft verlaten. EEN MOTIE DER POOLSCHE SOCIA LISTEN PETROGRAD, 6 Dec. Het Poolsclie blad „Period" publiceert een motie van de Poolsclie socialistische partij, waarin wordt gezegd, dat de Poolsclie arbei ders alleen dienst kunnen nemen in de legioenen op den opr,oep van een re- georing, door het volk en den landdag benoemd De arbeiders eischen het ophouden var. de gedwongen recruteering van ar beiders in Polen en Lithauen Deze motie werd door tal van in woners in de door de Duitsche en Oos- tem ijli-Hongaarsche troepen bezette/plaat sen gesteund. UIT HET DUITSCHE LEGERBERICHT. In de Woud-Karpaten vielen de Rus sen ten N.van den Tartarenpas en viermaal aan de Ludowa aan zonder succes. Het> aantal gevangenen uil het voor ons gunstig gevecht bij Debry steeg tot 275 man; de buit lol 5 machinegeweren en 4 mijnwerpers. In het Trolusdal werd de sterke Rus sische druk tegen de voorste linie in de voorbereide tweede stelling, die niet ver achterwaarts ligt, opgevangen. In het Bazkadal ten Z O van het Kezdivasarhely-beliken bracht een ver rassende onderneming een aanmerkelijk stuk van dc Roemeensche stelling met officieren, meer dan SO man en veel munitie in ons bezit. Von Mackenscn Het zegevierend op rukkend 9e leger nadert al vechtend den spoorweg BoekarestPlösti Kampina Ondtr de uitwerking van deze beweging ontruimde de tegenslander zijn stellingen ten N van Sinaïa, hetwelk 's avonds werd genomen na een gevecht. Het Donauleger heeft de plaatsen op den 7. oever van de Argus, die nog door Roemenen waren bezet, van vijanden gezuiverd Het bevindt, zich op den op- mavsch naar Boekarest.- Aai> den Donau werden Russische aanvallen uit het O jafgeslagen. Onze troepen, die in Z. W Wallachije dc Roemeensche strijdkrachten vervol gen, hebben den tegenstander aan de Alt tot een gevecht gedwongen De vij and. wien de weg naar den O oever van deze rivier versperd was, verloor 26 officieren en 1600 man aqn gevange nen en 4 stukken geschut. Ruiten dit aantal werden op 5 December ftijeer dan 4400 Roemenen gfvangen genomen. Aan den spoorweg 5 ten N. W van Boekarest vielen aanmerkelijke tarwe- voorraden, die door de Engelsche regee ring waren aangekocht, in onze handen GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. Dit vervolg is gisteren reeds in een af zonderlijk bijvoegsel bij onze abonnés in de stad liezorgd. Verhooging gas- en e I c c t r ci- t e i t s p r ij z e n. Het volgende voorstel was dat tot ver hooging van de prijzen van gas 'en elec- triciteit, tegen welk voorstel door Han delsbelangen bezwaren waren ingebracht, 1 en waarbij ook de hiervoor genoemde adressen werden behandeld. De heer De Veer legt het standpunt der commissie van financiën bloot en meent dat dit voorstel meer beoogt een versterking van de gemeentekas dan het verkrijgen eener besparing. Wel meent de commissie, dat de gemeentefinanciên versterking behoeven, doch niet op zoo danige een deel dei- burgerij en met name de middenstand onevenredig druk kende wijze. Om echter tot bezuiniging te komen in het licht verbruik kwam de commissie met haar voorstel 0111 boven een zeker percentage van het verbruik verleden jaar (80 0/0) een aanzienlijke prijsverhooging in te voeren. Bij ver bruik van minder dan 25 M® wil zij ech ter geenerlei verhooging eischen. Ook wijst spr. er op, dat de geweldige verhooging van den prijs van krachtelcc- tricileit in de speruren niet kan gemoti veerd worden met het oqgi op kolen- besparing. Ook acht men het verbod van nieuwe aansluiting ongemotiveerd. Elke nieuwe aansluiting lielioeft nog geen vermeerdering van het Icolenver- bruik mee te brengen, b.v. de vervani- ging van gas door eleclriciteit. Ook moet men de weinige bouwerij, die liier nog plaats heeft niet te zeer bemoeilij- ken Het hoofdbezwaar der commissie is echter, dat de voorstellen van B en W den druk niet evenredig genoeg verdeelen. De voorzitter merkt hiertegen op, dat B. en \V. beide stelsels goted onder de oogen hebben gezien. Het denkbeeld der commissie zou tot allerlei moeilijk heden aanleiding kunnen geven; een be rekening maakte uit, dat het voorstel van B. en W. dei- gemeen t|e niet zoo voel uiëer geld in dc semfeenlekas zou brengen aan het voorstel der commissie. De ver- liooging der prijzen voor de speruren is niet voorgesteld om lot een besparing van electrischen stroom te komen, doch om dc nadeelige gevolgen voor fle ge meentekas weg te nemen. Wat be treft het verbod van nieuwe aansluitin gen, kunnen B. en W. er zich mee ver- cenigen, dat de beslissing aan hen wordt gelaten. Er kunnen zich gevallen voor noen, dat het B. en W. zelfs zejer ter harte zou gaan om aansluiting le weige ren, o. a. als straks de le verwachten aanvraag inkomt voor de plaatsing van electromotoren voor de naaimachines djer adder le vestigen confectiefabriek in de St. Pieterstraat. De lieer J a p i k s e voert verschei&cne cijfers nan, waaruit blijkt dat de voorstel len van de financieele commissie zwaar- iter zouden, drukken op de munlgasver- bruikc-rs, doch minder zwaar op de groote verbruikers, zoodat hem de voorstellen van B. en W.. billijker voorkomen. De heer Hioolen de/elt onder hila riteit der vergadering mee, dat hij in December van hel vorig jaar 490 kub. M. verbruikte en in Juli nog 201 kub. AL, waarbij nog kwam een gebruik van f 11.20 aan elecLrisch licht in December 1915. Voer zulke verbruikers zou het voorstel "an B. en W. niet de minste prikkel zijn tel matig gebruik, dat der fin. commissie wei Spr. durft hier dit voorbeeld aan le voeren, daar hij dezen wintisr dc, avonden elders door zal brengen. Bij verhoóging boven 80 pCl. zou men zelfs neg een extra som kunnen heffen van her», die niet tot bezuiniging geneigd zijn. De heer Boasson kan zich met het denkbeeld van den heer Hioolen ver- e-enigen, Hij zou echter verder willen gaan, daar hij meent, dat groote verbrui kers zeker wel 30 a 40 pCt. kunnen be zuinigen. De voorzitter meent helzjelfde en baall liet voorbeeld aan van Amsterdam, waar op verzoek van den burgemeester, zonner dat nog beperkende bepalingen waren ingevoerd, 40.000 kub. M. op een lïageiijksch gebruik van 190.000 kub. M. is bespaard. Hij meent daarbij echter le nu,eten opmerken, dat het denkbeeld van der hee>- Boasson nog zwaardere lasïien zou opleggen dan uitvoering van de voor stellen van B. en W: Dc heer B o u d ew ij 11 s e verdedigt ook het voorstel van de fin commissie. Hij acht het eenerzijds billijk, dat de electriciteitsprijzen ook verhoogd wor den, anderzijds zit hierin de onbillijk heid, dat de meerdere opbrengst de ge meente, doch niet de verbruiksler dei- kolen, de tranimij. ten goede zal komen Er zit in de voorstellen van B. en W. echter een onbillijkheid tegen die verbruikers die niet besparen kunnen. Bedrijven, die electrisch licht branden kunnen bezuiningCn door het gebruik van moderne lampen, maar. bedrijven die gasverlichting hebben kunnen alleen bezuinigen door inkrimping van het be drijf. De verhooging met 10 procent voor in- duslriegas is ook een extrabelasting, die bovendien slechts tot bezuiniging kan voeren ten koste der arbeiders Bij het nagaan van de regelingen cl- ders, lieeft het den lieer Boudcwijnse getroffen, dat er verscheidene gemeenten zijn, waar de gasprijs lager wife dan hier en andere waar tijdens den oorlog nog geenerlei verhooging was ingevoerd De gasprijzen worden hier door de voorstellen van B. en W. naar verhouding zeer duur. Dat is een moiief voor liet voorstel der commissie, dat minder ver gaat. Hel verbod van aansluiting wordt door spr. bestreden en eveneens de ver hooging der prijs van krachtelectriciteit in de sper uren Hij meent dat dit liaatste nadere toelichting behoeft en verzoekt daarom dit terug te nemen. Hiertegen verzet de voorzitter zich, daar dit voorstel gedaan is om do stad voor aanzienlijke verliezen te be hoeden Bij een bezuiniging in het electrisch gebruik, waardoor de op brengst vermindert, zouden de kosOen voor de extrabelasting in de speruren niet meer gedekt zijn. De heer II e ij s e merkt op, dat be zuiniging volgens den Minister dringend noodzakelijk is en vraagt hun die zeg gen bezuiniging is niet mogelijk, boe het dan moet gaan als er eens in het ge heel geen kolen meer waren Waar hier ter stede liet verzoek om bezuiniging geen uitwerking liad (2 pCt. rekent spv. een te gunstige voorstelling van den staat van zaken; den eersten dag i>a het ver zoek steeg het gebruik), moet men dwang oefenen en naar spreker s niee- ning legt het voorstel van B en \V\ meer dwang op dan dat der commissie. De voorzitter legt er dringend den nadruk op, dat maatregelen noodzakelijk zijn De mogelijkheid valt te voorzien, dat binnen korten lijd nog dringender maatrcgelcn noodzakelijk zullen worden. Dan zal er misschien maar één pit mo gen branden in elk particulier huis De voorradige kolen zullen voornamelijk verstrekt worden aan de industrie»» en ook aan de gasfabrieken zal den eisch worden gesteld, dal de industrie in de eerste plaats geholpen worde. Dc heer de Veer is het er volko men mee eens, dat de burgerij lot be zuiniging gebracht moei worden, maar hij is van meening dat het voorstel van de commissie dit doel beter zal doen bereiken Spr bestrijdt ernstig de ge weldige prijsverhooging voor de speruren en herhaalt, dat dit geen maatregel is ter bezuiniging van het kolengebruik De voorzitter is eventueel bereid het voorstel betreffende dc speruren terug le nemen, maar vreest ernstige financieele gevolgen- voor de gemeente Hij behoudt zich het recht voor spoe dig den raad die gevolgen door de cij fers toegelicht over te leggen en wijst er op, dat de maatregelen die genomen worden alle niet meer dan een voorloo- pig karakter kunnen dragen. De heer Boasson dient een amende ment in op hel voorstel van de commis sie om tot 60 pCt. den ouden prijs te heTfen, doch het gebruik daarboven met 80 pCl. meer te laten betalen. De lieer Vau Teijlingen oudieiv sleunt het vocrstel der commissie eu wijst op ae onbillijkheid van het voorstel van B. en W. voor hen, die voor kookgas geen afzonderlijken meter hebbeu. De heer O n d e r d ij k kan mei het voorstel van de oommissie meegaan, doch acht 80 pCt. le hoog en zou 70pCl. san ue verhooging willen vrijstellen. Hij acht de minimumgrens van 25 kub. M waarvoor deze regeling niet zou gelden, te laag eu hij stelt voor dit op 35 kub. M. te brengen. De meerderheid der commissie van final'cién wijzigt by monde van den lieer De Veer zijn voorstel, zoodat 70 pCt. van verhooging zal rijn vrijgesteld, welk voorstel B. en W. overnemen, waarop de lieer Boasson zijn voorstel intrekt. De heer Hioolen wil hierni(ee mee gaan, mits hel ineerdere verbruik met meer daCn- 50 pCt. van den prijs zal wor den verhoogd. Hij stelt voor het meer dere aubbel te laten betalen. De lieer Bo utle w ij n se kan m(et het voorstel der commissie niet meegaan, daar deze 30 pCt. ook zal gelden voor de industrie, wal deze dwingt lot maat regelen ten nadeiele der werklieden. Nadat de voorzitter de toezegging heeft gedaan, dat het resultaat 'Ier geno men maatregelen in de Januarivergade ring zal worden overgelegd, trekt de heer IHooien zijn amendement in. De heer V e r t r e g I mieent, dat als er niet voldoende bezuinigd wordt, de rer- hooging tot 100 pCt. in Janiiari zeker zal worden ingevoerd; het is goed dat de burgerij hiervan goed doordrongen, zij. Verscheidene leden blijken liet met deze opvatting volkomen eens te zijn Het voorstel 70 p C t.' van het verbruik in de overeenkom- st:gc maand van het vorig jaar niet te belasten wordt met a l- gemeene stemmen, op die van den heer Boudewijnse na, aangenomen Voor aansluitingen, die een jaar gele den nog niet waren aangesloten, zulfen B. eu \V. voor ieder geval liet cijfer vast stellen. De prijs van het melerdere is dan 50 pCt. hooger. Hierop komt het vcorstel-Onderdijkom 35 kub. M. vrij te stellen, in stemming, naaat B. en W. nog meegedefeld hebbeu dat 25 kub M. voor kleine verbruikers liet normale is eu slechts zeldlen wordt overtroffen. Het wordt verworpen inlet 12 tegen 5 stemmen. Voor de heeren Adriaanse, Boudewijnse, Hioolen, Van Teijlingen en de voorsteller. Voor het gebruik van eleclriciteit geldt hetzelfde, mits men voor 25 kub. M. lez)e 15 K. W. U. (Wordt vervolgd). VERSCHILLENDE BERICHTEN. - Men schrijft aan de „Dordt. Ct Bij 't graven der fondamenten voor ccn garage in Alblasserdam, werd op on geveer 3 M. diepte een antiek potje, een zo. genaamd „baardmannetje" gevonden, inhoudende gouden en zilveren munten n.l. 13 gouden, 97 groote, 15 middel- grooto en 12 kleinere zilvjeren munten. Alle stukken zijn uit den Spaanschen lijd en geslagen onder de riegeering van Fer dinand en Isabella. Karei V en Filips II.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 2