Rona Cacao VROOM DREESMANN S'. NICOLAAS-CADEAÜX Mi II St. McolaaS-Qesctienken. Horloges, Klokken, Wekkers, Gouden en Zilveren Werken HET INGENIEURSBUREAU Wormea- —negenoog MIDDELBURG. M0DE-AFDEELIN8. MANUFACTUREN. TAPIJT- BEDDEN-AFDEELIN6. PARAPLUIES ST. NiCOLAAS-CADEAUX. Mej. DE DREU, GRATIS u FRANCO. Sint Micolaas. HANG in CHR. A. HOLTHUIJZEN 'Dit jaar een zeer rnime sorteering NAAR ZUID-AMERIKA 9 -fr V' -O- o-vj- <5' <5?. ^Mtófu'is^'imien.^Üd. Qf&eefwg §as CteetricildU Moiterêam. Onze /ïonsterzaten zi/ti geopend od& voortParticuÜeren, van tot 6 uun I I ■0- O t -fy ■V ■9 '?- -Q' Ó- -6- .6- -6- -Ó- -Ó- -Q-. 6- -Ó- -Ó- -ó- -Ó- -6- -Ó- 6- -6- -ó- In onze Magazijnen vindt D de grootste keuze in alle Afdeelingen groote sorteering tegen de laagste prijzen. Om maar eenige Artikelen te noemen: Pelterijen DAMESBLOUSES Meisjesjurken Handschoenen Dameskragen Laken Rokken Moiree Rokken Peignoirs Kindergoed Manteltjes Hoedjes Jurkjes Be^beschortjes Jekkers Capes Nordfolk Pakjes. Dames. Kouseh He eren Sokken Heeren Overhemden Heeren Dassen Corsetten Boezelaars Fantasie Schortjes Dames Pochettes Letter Zakdoekjes Zakdoeken Ontbijtstellen Jaeger Goederen Tafellinnen Tafelkleeden Batik Kussens en Tafelkleeden Theewarmers Stoelkussens Spreien Kapstokkleeden Gordyo stoffen Vitrages Wollen Dekens Satijn Dekens Karpetten Wiegen Ledikanten Waschtafels Slaapkamer- Ameublementen. RUIME COLLECTIE en WANDELSTOKKEN, zeer geschikt voor Aanbevelend, .FIRMA S. M. ANDRIESSEN, Korte 'Delft G 9. Naar verkiezing wordt de naam gratis 0p Parapluie ol Wandehtok geplaatst. zijn nog steeds onveranderd do volgende f 2.00 per Kg. bns. f €>.55 per 1/4 Kg. boe. 1.05 1/2 0.23 1/10 van w. VAN VEEN c. b. i. en J. W. SPRENGER w. i. te BBEDA belas zich met adviezen en plannen betreffende en toozicht op de uitvoering van alle voork. BOL WK. en WATEBB. WEBKEX en bybeh. MECHANISCHE INRICHTINGEN. (Spec, fabriebabouw, gew. beton.) Tel. 298. LANGE DELFT a 92. Groote keuze DAMES- en HEEREN HANDSCHOENEN. Enorme sortee ring HEERENDASSEN, FESTON en FANTASIE-ZAKDOEKJES ZIE ETALAGE. bij kinderen en volwassenen worden verdreven den I door Enfan "bonbons. Aangent-me smaak. Per doos 3 I In Apotheken en DrogisterijeD. 1 To Middelburg, C. A. SCHDLTE o„ Lange Delft H 2J. DE ROOs- Ylasmarkt K 157; L. JANSE, H.Koord straat L ÏOSGoes, W. F. DE HER DER; GEölt MÜLDSR; Vlissingeu, A. BÉN1EST, Lepelstraat H. J. LUIT- W1ELER, Walstraat. Op aan raag per briefkaart of toezending van Naamkaartje met Adres ontvangt t BEN GEïLLUSTREERDEN CATALOGUS van magnifieke Boekwerken op elk ge zoowel voor Volwassenen als voor Kinderen, met Nieuwsblad voor Sint Nicoluasfeest, waarin verschillende voordeelige aanbie dingen. Het adres is: Firma D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken. Hang bij de Visch markt te Rotterdam, De prijzen van Een binnen 3 dagen genezen, na aanwen ding van de Oprechte Win- 8Umer Zalf. Dit werd ons dooi den Heer R. DE JONG, to Wou- brugge (Z. II.) meegedeeld. Negenoogen, steenpuisten, bloed vinnen, brand-, snij- en andere won- den, ring-, baard- en dauwworm, zwerende borsten, open b terhanden, genezen vlug en vol komen door de Oprechte Win- sumer Zalf. Alleen echt wanneer ieder busje voorzien is varn onze handteekeningJ. !C. DE VRIES. Verkrijgbaar per bdsje aj ,50 cent bij Apoth. en Drogisten. Te M i d d e 1 b u r g bij 0. A. SCHULTE Co., Lange Delft II 1 99- PAX" Rotterdam. PATENT GENEESMIDDELEN HYGIËNISCHE ARTIKELEN BANDAGES OP MAAT GUMMI ARTIKELEN Voor Dames en Heeren. Vraagt pïijso. PASKAMERS. Bjj de Groote Markt Tel 8760. De Torpedo-Vrij wielrem- naaf is cea werkelijk prao- tisch geschenk, daar zij niet éénmaal dooh telkens genoegen verschaft. Door den ongelooflijk lich- loop, spaart men tijd en kracht. Het Wielrijden met Torpedo, vergt do allerminste in spanning. i leder Rijwiel behoort met deze, niet te evenaren Naaf, te zijn voorzien. verkrijgbaar. in groote verselieidenheid bij Lange Delft B 152 b. d. Markt. Spaarzegels worden aangenomen. Vcor reclame Uwer artikelen in WESTELIJK ZEEUWSCH VLAANDEREN is hel Algemeen Advertentieblad (uilgave van Firma A. J. BRONSWIJK, Ooslburgj, DE AANGEWEZEN KRANT. Proefnommer gaarne ter beschikking. Firma SPAAN. Gravenstraat. Z'j, die in December a.s. aan het admissie-exameil wenschen deel te nemen, bekooren zich hiervoor aan te melden vóór den eersten December bij den Directeur. Zij, die in het bezit zijn van bet Diploma eind-examen H. B. S. 5-j. cursus; kunnen zonder examen worden toegelaten tot de 3e klasse. De Directeur, H. ENNO VAN GELDER. met de stoomschepen van den Koninklijken Hollandschen Lioyd. Eerstvolgende vertrekdagen voor Passagiers van A«aster dam naar Pernambuco, Bahia, Bio de .Janeiro, Santos, Montevideo en Buenos*Ayres S.S. „Hollandla" 6 Dee. S H. „Frisia"3 Jan. S.S, „Zeelandia"31 Jan. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den Koninkiyken Bollandsehen Lloyd, 131 Prins Hendrikkade, Amsterdam. Stoomdrukkerij. Firma D. G. Kröber Jr. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 8