GEHEIME U°° M Besteed Uw Geld -vo$>^€ Mantels, Mantel* en Tailleeostnums, Costuum- en Onder- pokken, Blousen „JE DUir Fraai en tevens nuttig St. Nicolaas-Cadeau Uitsluitend verkrijgbaar in onze winkels, die men aan DIT uithangbord kan kennen. SINGER MAATSCHAPPIJ. Eenig Depót te MIDDËLBUBG: LANGS BURG B 9, hoek Wal. AFDËËLSNG PELTERIJEN. Onze CORSETTEN SPECIALE MAATAFDEELING, Mij „Do Noorderpost". Bij inschrijving te koop Voor de vrouw. 4 ZELDZAAM VEREEN1GDE EIGENSCHAPPEN IN BAK-EN BRAADVETE NEDERL PLANTEN BOTERIt^BRIEK Kunstmeststoffen- Klooster! ■balsem (Fabrikaat van Tbe Singer Manufacturing Co. te New York.) ALOM EIGEN WINKELS. 'Hoofdkantoor voor Nederland: jjAMSTKSIDASI, 60-62 Ka! verst raat. Telef, Noord 6545. U.o s I Bames I Verrast elkander, Uwe dochters en personeel met een echt practissb ca eau, waarin mime sorteering aan onderstaand adres Heeren T Geene verrassing slaat meer ia bij de Dames, dan een kenze nit artikelen van „BE ©UIF". Steeds g^oote voorraad BONTEN en MOFFEN in de Nieuwste Modellen en in alle Bontsoonten. zijn onschadelijk en elegant en geven cachet aan de eenvoudigste kleeding. (Bij het aanpassen wordt desgewenscht geholpen). Elegante Coupe en Puike Afwerking gegarandeerd. Nieuwe Onderafdeeiing voor 't Middengeure. Noordstraat, Beleefd aanbevelend, Middelburg. A. BEEKMAM, I stekten, ongeregeldheden en vertra ging in ieder gestel worden volkomen genezen door do beroemde geneesmid delen van de Alleen gevestigd: Kruiskade 28A, Rotterdam. Prjjeo. en inliohtingen tegen toea. van 10 oth (jostzegeh. Npeelnal adres voor Hygiënische 3nmml Artikelen. Verdeeld in 2 koopeD, staande op do Hof stede onder Breskens (Zeeuwscb-Vlaan deren) aan deu Langeweg, bewoond door den eer A. C. SALOMÉ. Inschr.jvingsbiljetten voor iedere partij afzonderlijk of gecombineerd worden inge wacht vóór 18 Dec mber e. k. -bij J. B DE HULSTER, Den Haag, Fred. Hendrik laan 259 De voorwaarden liggen tor inzage bij den Heer JA. C SALOMÉ, op de Hofstede voornoemd, die levens aanwijzing zal doen. Teekenen. Het CENTRAAL-BUREAU VOOR COR RESPONDENTIE-ONDERWIJS te ME DEMBLIK geeft Teeken- en aanverwant Onderwijs voor bijna alle Vakken en Examens. Vele bevoegde Leeraren. Les geld f0.50—II.— per week. Cursussen alleen in het Teekenen ook voor beginnenden -- 25 ct. per les. Vraagt prospectus onder vermelding van dit blad. Alle INLICHTINGEN en RAADGEVIN GEN verschaft U (onder strenge geheimh. hol CHEMISCH LABORATORIUM EXCELSIOR, AMSTERDAM. GEHEIME ziekten, ongeregeldheden en vertraging in ieder gestel worden genezen door de be roemde middelen van F MAÏSON LOUBËNS ~W9 TasmanBtraat 150, Den Haag. Speciaal en voordeeligst adres. Beste'lingeu op KALKMERGELME8T8T0F boog gehalte gegarandeerd, direct nit de mijnen, worden aangenomen voor directe levoriDg door JOB. KLEIN ZOON, Rotterdam. Vraagt inlichtingen. ThailB, méér nog dan anders, moet gij toezien dat gü Uw geld goed besteedt. Koop dus bijtijds een pot van den alom geroemden Kloosterbalsem. Dan besteedt gij U w geld goedDe Kloosterbalsem bedertt niet en komt elk oogenblik van pas, want de Kloosterbalsem werkt heerlijk verzachtend, pijnstillend, zuiverend en genezend bij: wonden, brandblaren, knenzingen, huiduitslag, aambeien winterhanden, rheumatiek, stramheid en spit in den rug, spierverrekkingen. ffiTfriTTirT; .fT.l, ITtiififfiïï! voortreffelijk huidmiddel, heerlijk wrijfmiddel. In géén huisgezin of werkplaats, op géén boerderij of schip, mag dan ook de Kloosterbalsem' ontbreken. Prijs per pot van 20 gram 40 cent, van 50 gram 80 cent, van 100 gram f 1 25, van 250 gram f 2.50. Alom verkrijgbaarEiecht TOOden band met onze handteekeningL. I AKKER, Rotterdam.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 7