voor Behièls, die maar op een paar pas afstand van hem was Pleiter vraagt, gezien de omstandig heden, waaronder het feil plaats greep, een clementer straf. Na re- en dupliek wordt liet onderzoek in deze zaak gesloten Vervolgens werd behandeld de -zaak tegen J J L., 19 jaar en K. M. L. K., 2ö jaar. beiden te Goes. De eersfle bekl was niet verschenen. Wegens diefstal van appels door inklimming in 'het pakhuis van J. F. Jansen, werd tegen L. één week gevangenisstraf en tegen K. één maand tuchtschool geëischt Wegens diefstal stond hierna terécht J. D., monteur en tuinman, wonende te Neuzen, thans gedetineerd, die op ver- schillende plaatsen te Biezelinge en Ka- pelle diefstal heeft gepleegd vak een zakje met. peren, klompen, een droog doek, radijszaad, een hakmes, een dweil, enz enz., alles in den nacht vau 30 September op 1 October. Bekl bekende, althans zelde bij alles;: „Het kan we] zijn." Bekl zegt, dat hij thuis een hondenle ven leeft, en daarom was gaan zwerven. De eiscli luidde twee maanden ge vangenisstraf, met aftrek van het voorar rest. Dc verdediger, mr H J. C. Groot, wees op het eigenaardige van de gesjtoleu artikelen bekl heeft ook reeds vroeger blijk gegeven niet geheel normaal te zijn. Hij heeft in Duitschland veel geleden en heeft thuis geen leven. Spr vraagt onderzoek naar beklaagde s geestvermo gens of anders een clementer straf De rechtbank gelastte het instellen van ieeu onderzoek naar beklaagde's geest vermogens. Wegens verzet tegen de politie hadden zich te verantwoorden E E., A. C. V, en F P de R., allen te Neuzen. De tweede beklaagde was niet verschenen De eisch luidde tegen E. f 15 of 30 dagen, tegen V. een gevangenissitraf van 10 dagen en tegen R een week ge vangenisstraf De verdediger, mr J Adriaanse, meende, dat de agenten van politie niet met de n|oiOidige takt zijn opgetreden, dopr E te arresteeren, in plaats van hem mede te laten gaan met de andereu naar huis Spr vraagt voor de vei'stphe- nen beklaagden clementie. Vervolgens vroeg de officier bevesf- tiging van hel vrijsprekend vojttnisf vau den kantonrechter te Neuzen in de zaak fvan ,A H de V aldaar, beklaagd van het in voorraad hebben van goederen, die niet mochten worden ifitgevoerd. Bekl. zelf had aan den inspecteur der belastingen gevraagd of hij er geen kwaad mede kon Dc verdediger, mr. Adriaanse, bepleit te nog verder de onstrafbaarheid van den beklaagde Tegen L v. C te St. Jans lean, werd wegens poging tol verboden uit voer en omkooping 14 dagen gevangenis straf gevorderd Wegens belöediglng van A. M. Bourse- nacrc werd legen Marie C. A. de S uit Sluis f 10 of 20 dagen geëischt Wegens mishandeling van A van Drongclcn met een boksijzer, werd legen F. D. uit A xe 1 f 15 of 30 dagen hechte nis gevorderd Wegens diefstal van steenkolen werd legen P O te Neuzen f 20 of 40 da gen gevraagd. De winkelierster M v. B uit Ril- 1 a n d-B a t h stond ten slotte terecht wegens overtreding der distributie wet. Zij zou voor 38 cent een halve K G suiker hebben verkocht, dus verre bo ven den maximumprijs Daar de getuige niet verschenen was, werd de zaak uitgesteld tot 8 December Uitspraak in de andere zaken 8 De cember Gisteren deed bovengenoemde recht bank uitspraak in de door ons reeds vermelde zaken, waarbij zijn veroordeeld wegens postdiefstal J. v d M., 31 jconduc teur der brievenmalen. Vlissingen, gede tineerd le Middelburg, Lot 2 jaar gev.- straf, met aftrek van het voor-arrest; diefstal. K. F. H S. II j., zonder be roep, verpleegde Veenliuizen, tot 4 m. gev.-straf en C d. R 29 jwerkvrouw, Neuzen, tol 3 m. voorw. gev.-straf, met een proeftijd van 3 jaren: bedreiging L H v. d. A., 40 j., leur- der, Axel, tot 7 d. geV -straf; verduistering. J. A., 38 j.. vrachtrijders knecht, Zevenbergen, Lot f5 b. s. 5d. h overtreding distributiewet J. C. J., 48 winkelier. Middelburg, tof f25 b. s. 25 d. ll.; omkooping P. A. V., 54 j., landbouwer, en C. d. W., 14 jwerkman, beiden Kieldrecht, ieder tol f 15 b. s. 15 d h wederspannigheid P. J- R,, 18 j., werkman, en J. v P., 25 j^zeilma- kersknechl, beiden Vlissingen, de le tot 1 w. gev.-straf en de'2e tot f 15 b. s. 15 d. h.; belcediging ambtenaar: 'J. J., 30 j-, werkman, Middelburfg, en A. P M., 53 j.. liedjeszangster zonder bekende woon plaats, de le tot f 15 b. s. 15 d h en dc 2e tol f 10 b. s 10 d h.; plegen van ontuchtige handelingen W. D. v W37 j., werkman, O en W. Sou burg, tot 14 d. gev -straf poging lot verboden uitvoer: C. G. V., 30 j., Loods, Gent, met bekrachtiging van diens verstek-vonnis tot 1 vv. gev.- straf, en poging tol verboden uitvoer en om kooping: A. v. L., 38 j., zonder beroep, Basel, met bekrachtiging van diens ver stek-vonnis tot 1 m. gev.-straf. Raad van State. De afdeeling van den Raad van State voor de geschillen van bestuur behan delde o. a. de volgende zaak liet geschil tusschen den Minister van Binnenlandschc Zaken en! het gemeente bestuur van Goes over de verplichting lI betaling der verpleegkoslen ten be hoeve van den armlastigen krankzinnige J v. Ogeboren te St. Maartensdijk, dl o, na de gemeente Goes verlaten te bobben, een zwervend leven leidde. B. en W. van Goes mcenen dat patient nooit ili staat is geweest zijn woonplaats te Goes le vestigen en zijn z.g. woonplaats keuze dan ook een gevolg was van de hem verleende hulp door de afd. Goes van het Ned. Genootschap tot Zedelijke Verbetering van gevangenen. De inspecteur belast met het toezicht cp kraukzinnigen meent, dat de vraag of de patient bij zijn vestiging te Goes .wat den toestand vau zijn geestvermogens betreft in staat kon wordeu geacht tot hel doen eener zelfstandige wilsverkla ring, zooals die voor domicilieverande ring wordt gevorderd, bevestigend moet beantwoord worden. Rapporteur over deze zaak was dc Staatsraad jhr. mr. Etias. De Kon. Beslissing volgt later ligezonfle» MeflefleoliBge». Waarschuwingen der nieren en wal zij beduiden. Een gezond mensch denkt misschien weinig aan nierzwakte. Een aanval van ruopijn lijkt vaak een kleinigheid, maar als waarschuwing van verzwakkende nie ren is hel een ernstig teelten. Want de nieren zijn de bloedfillers en als zij on regelmatig werken, raakt het geheele gie- st»l van streek. Urinezuur hoopt zich op en watersloornissen, rheumatiek, ischias, spil, waterzucht, niergruis of -steen zullen zich misschien al te spoedig volgen. Behoed de nieren door zorg te dragen vnor uw lichaam. Regelmatige slaap, lichaamsoefening en geregelde lichame lijke gewoonten zijn de eerste stappen. Vermijd onnoodige opwekkende midde len, maar spoel de nieren door door het drinken van genoegzaam melk of water, of beide. Vleescli maakt urinezuur en dient spaarzaam te worden gebruikt. Licht verteerbaar voedsel is het beste. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pil len om de nieren gezond le houden en le maken. Foster's Pillen met bovenbedoel de leefregels behoeden u voor nierziekte, volharding der aderen, urinezuur-kwalen cn de lange nasleep van nier- ent. blaas- aandoeningen. Iedere lijder zal u zeggen, dat hel on verstandig is om de eerste waarschuwingen vau kwalen te verwaar- Ioozen, want de eerste verschijnselen laten zich hel gemakkelijkst genezen. Fester's Rugpijn Nieren Pillen zijn uit- sluileud voor nier- en blaaslrwalen. OveHuigt u, dat de juiste naam Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen en de hand- tcekening van James Foster op het etiket voorkomen. Dit behoedt u voor namaak. De echte zijn le Middelburg verkrijgb. bij Joh. de Roos, Vlasmarkt K 157. Toezen ding geschiedt franco na ontv. v. post wissel k f 1.75 p. doos of f 10.— p. zes doozen. ST. NICOLA AS SR* liet magazijn Au bon marchvan den heer Baan m de Lange Del ff weet ook steeds door zijn uitstalling de aandacht Le trekken. Men vindt er steeds de nieuwste modellen in Engtelsche pet ten in grooilen voorraad aanwezig en eveneens een groote collectie fantaisio- hoeden en fraaie dassen Daarnaast hep liooren andere heerenartikelen, hemden en boorden, sjaals, handschoenen, ge voerd en ongevoerd, van wol, glacé of andere stof, bretels, slobkousen enz die natuurlijk ook steeds voorradig zijn, en ten slotte is men hier aan een zeer bekend adres voor gummi-boorden. Twee huizen verder bevindt men zich in den wijnhandel van Gebrs Den et- vers, die van oudsher specialiteit is in zuivere Fransche Bordeauxwijnen, van welke zij er een groot lager op na houdt. Ook andere natuurwijnen zijn bij haar in uitstekende kwaliteit verkrijgbaar en zelf stookt zij verscheidene puncli- soorten, van welke zij dc Arakpuncb in het bijzonder aanbeveelt Irie aardig speelgSea ook wezen mag, het meest zal liet de kleinen pleizier doen als het aan „echt" herinnerd. Een „echt" schip, een „echte" kachel „ech te" wagens en „echte" huizen laten nooit na indruk ,op het jeugdig gemoed te maken. De jonge fantasie moet ter hulp worden gekomen. Hoe ver men hier mee gaat, merkten wij dezer dage-n weer op in den speefgoed- en galanteriewinkel vau den lieer C Van der K1 e ij n in de Lange N oord s traa t, w&ar wij wel haast natuurgetrouwe afbeeldingen zagen van rots- en holenwoningen, zooals we die kennen uit de afbeeldingen der ge vechtsterreinen, loopgraven, prikkeldraad^ versperringen en zelfs, verwoeste boer derijen en stukgeschoten huizen en. ker ken De daarbij behoorende soldaten, tenten, kanonnen, auto's, roode kruidwa gens" enz zijn er natuurlijk ook ver krijgbaar, met spoortreinen om achter het front dienst te d>oen en bouwdopzen^ waarmee men zelfs forten en blokhui zen kan maken Vredelievender, maarniet miiider aardig zijn de bouwdoozen, waar uit Zwitserjjche huisjes kunnen worden samengesteld en voor kleineren de mo- zaikbouwdoozen, die levendige figuren te voorschijn looveren of blokkendoo- zen, waaruit allerlei karakteristieke kop pen te maken zijn Voor jongens zagen wij bier nog mooie schietspelen, als vogels die vleugels en kop kunnen laten vallen, stoommachines met alle moge lijke loebohooren en nog veel heerlijks meer. Maar denkt niet, dal er voor de dames in spé hier minder keuze zou zijn. Zij kunnen hun oogen uitkijken aan mooie poppen met kleeren en kastjes^ ledi kanten, tafels, ja een geheel meubilair, zelfs de waschtafels met waschsteUen er up zijn in poppeforniaal voorhanden, en dan kachels om op te koken en sfcrviczen om het eten in op te dienen en thee serviesjes om na het eten uit te genie ten! Voor knapen en meisjes beiden gelden de mooie tooverlautaarns, die ook levende beelden op het doek kunnen tooveren In de galanlerieafdeelmg van dezen win kel troffen ons de groote collectie mor deme beelden, waaronder bijzonder smaakvolle en de even groote siorieering schilderstukjes in lijst, olieverfschilderin gen op tegels en paneelen. Ook zagen we hier mooie schemerlampen en fraai gekleurde thee-, zo;oweI als eet- en onti- bijtserviezen. Speciaal v-oor de dame 4 noemen wij dan nog het nikkel en de le derwaren dezer firma en voor de heeren, de fraaie wandkastjes voor sigavenber- ging, rook- en inktslellen, portefeuilles en porlemonnaies. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Op de vergadering van een Midden- slandsjvereeniging te Amersfoort, ver klaarde de grossier N., dal de zomer tijd zijn wckelijkschen verkoop van pe troleum meer dan 4000 Liter had omlaag gebracht De mollenvangst. In Friesland worden tegenwoordig veel mollen gevan gen De prijs der velletjes is 16 17 ct per stuk bi één week kocht een op- fcooper er ruim 5000 stukSj. Menig arbei der maakt met deze jacht een mooi klagh geld Aan een en ander zal binnenkort een eind komen, daar, naar men weet, eenigen tijd geleden een wetsontwerp ig ingediend tot bescherming der mollen, die uit menig oogpunt zeer nuttig zijn, al kun nen zij ook in de tuinen groote schade aanrichten. De 16-jarige Jan Kroon, leerling der 2e kl. van de II. B. S. aan de Wal deck Pyrmontkade in Den Haag en vrij willig landstormer, stond Zondag op hel balkon van dc stoomtram, zich bege vende naar de algonieene oefenplaats. Ter hoogte van de Witte Brug ziet hij een meisje midden op de railsf op het ©ogenblik, dal de stoomtram uit Sclie- veningen haar nadert Hij springt van het balkon, grijpt het kind en sleurt haar van dc rails, maai' tegelijk glijdt hij uil hel was nofg zeer glad' van den vorigen ijzelavond en blijft roerloos liggen De schrik had den kloe ken jongen het liarl verlamd Inmiddels had de machinist van die train uit Sclicveniogen tijd gehad om (e remmen en de tram doen stilstaan Het overigens volkomen ongedeerde lijk van liet slachtoffer cener nobele opwelling werd naar het Militair Hospitaal en van tiaar naar de ouderlijke woning ver voerd. Donderdag is Jan Kroon op de Alge- raeene Begraafplaats begraven, onder groote deelneming van zijn medeleerling gen en de [andsformers IEMAND, DIE VEEL VOOR ZIJN VADERLAND GEVOELT Wij lezen in de „Staatscourant „De minister van financiën maakt bekend, dat te zijnen liuize door een onbekende is bezorgd een enveloppe inhoudende /.et- ven bankbiljetten van duizend gulden, alsmede een papier waarop gescbrpj- ven „Bijdrage voor '~n rijks schatkist f 5000 (vijf duizend)" Tngeva! bij vergissing twee biljetten te veel in de enveloppounochten zijn g'd- dnan, kan de eigenaar*- ,mits zich vol doende kunnende legiti nice ren, zich wend den tot den secretarisgeneraal De Jonge" o EEN DIEVEGGE. Bij een familie in de Ferdinand Bol straat te Utrecht werd telkens, wanneer de familieleden naar de kerk waren ge weest ,eenig geld vermist Hoewel men géén e nkel spoor van diefstal of in braak bemerkte, werd de polibe met het geval in kennis gesteld Tegen den tijd dat men weer naar de kerk zou gaan verstopte zich een inf- specteur in de woning, doch zoo, dal hij een goed overzicht op de kamer had van waaruit het geld vermist werd. Nadat de familie eenigen lijd uit was, gling de voordeur open Iemand was blijkbaar binnengekomen Na eenigen tijd wachten zag de inspecteur iemand de kamer binnenkomen, die uit een kast)' een geldkistje, waaruit steeds het geld .vermist werd, voor den dag haalde en er eemge guldens uitnam. De inspecteur kwam toen voor den dag en arresteerde de daderes, een als dame giekleed meisje, een vroegere dienstbode van de familie. Toen zij haar dienst verliet, had zij een huissleutel achtergehouden en dq- zen later voor haar operalies gebruikt» Bij onderzoek bleek dat liet meisje deze insluipingen en diefstallen pleegde om voor het geld mooie kleeren to koopen. APOTHEKEN. Morgen zijn de navolgende apotheken geopend Middelburg. J. W. v. d. Garde. Vlissingen S. J. Engering. G.oes. J. B. v Kalmthout. B i E 8 L A H fi. DE OORLOB. Het wegvoeren der Belgen. Van bevoegde (Duitsche) zijde wordt aan het Haagsche Corr. Bureau uit Brus sel naai" aanleiding van de verwijdering der werkloozen uit België hel volgende medegedeeld Principieel worden slechts zij, die zon der werk zijn verwijderd. Indien enkele vergissjngen mochten voorkomen, dan dragen de Belgische gemeentebesturen daarvan de schuld -als zij weigerachtig blijven ambtelijk lijsten der werkloozen saam te stellen. Desniettegenstaande is er reeds voor gezorgd geworden, dat in België werkzame arbeiders, die bij vergissing, als gevolg van de tegenwer king van de burgemeesters, naar Duilsch- Land overgebracht waren, naar België kunnen terugkeeren. De werkloozen worden iu Duitschland niet tot oorlogsarbeid g<edwongen Wat het dioior Reuter verspreide tele gram van de Chicago Daily News" over de gebeurtenissen in België betreft, valt op te merken dal de verhalen van bloe dige botsingen en van familieleden, die zich vóór dc treinen werpen, van be gin tol eind gelogen z'ijn. Zoolang de naam van den Lewusten Amerikaansclien koopman, Van wien de ze bijzonderheden afkomstig heeten te zijn, aiict bekend gemaakt wordt, moet om die reden zijn geheele bestaan betwijfeld worden. (Met deze tegenspraak wordt niet weer legd, dat hel wegvoeren, in strijd is met vrjager gedane beloften. Red. M. CA Vioe d se 1 ver s p i 11 in g in Enge land Minister Runciman heeft een verga dering vau hotel- en Iheehuishouders en - handelaren in levensmiddelen, -bij eengeroepen om hen op het liart le drukken maatregelen te nemen tegen voedselverspilling Naar de „Times," ver neemt, zei de minister o. m., dat hij Kerstmis-menu's gezien heeft, die, naar zijn •meening, zelfs voor vredestijd ver kwistend en buitensporig geweekt zouden zijn. Voor een natie niet haar bondge- nooten, die. in oorlog is, grenzen zij aan het schandalige Zulk een slaat van za ken mag niet voortduren en er moet ter stond orde gebracht worden in den han del in voedingsartikelen. De menu's moe ten krachtdadig vereenvoudigd worden en er moteten een of twee vleeschlooze dagen per week zijn. Een lid van de deputatie zeide, dat dit nog kostbaarder zou zijn dan vleescli, waarop Runci man antwoordde, dat er dagen behoor den te zijn, waarop de mailtijden vleesch noch visch bevatten Er moet verminde ring komen in ide hoe veelheid geïmpor teerde voedingsartikelen De moeilijkhe den met vracht en verscheping zullen voor het ©ogenblik waarschijnlijk niet minder worden Ben ver tegenwoordige r van een firma, die vooral eetwaren aan theesalons levert, vroeg of deze ook vrijgesteld zouden worden. Runciman ant woordde, dal het zeker niet het geval zou zijn. Ei- is een veel te groote luxe in lekkernijen in lal van ^Iiee-salons. Daar moet terstond een stokje voor ge stoken worden. Runciman zeide ten slotte, dat, wanneer de vertegenwoordi gers van den handel in levensmiddelen geen leans zagen zelf een goede rege ling te treffen, de regeering het voor hen zou doen. o De burgerlijke dienstplicht in Duitschland Over de wijze waarop de wet op den burgerlijken dienstplicht in Duitsch land toegepast zal worden, valt nog het volgende le melden Alle personen die aan de departef-1 menten werkzaam zijn, of in de oor logsindustrie, bij den landbouw, de zie kenverpleging of in andere bedrijven die voor de oorlogvoering rechtstreeks van beteekenis zijn, worden gëaclvt reeds „vaderlandschen hulpdienst" te leveren Maar voor alle anderen is de wet van toepassing. Deze personen zullen door het de partement van oorlog uilgenoodigd wori den zich vrijwillig voor oorlogsarbeid aan te melden. Wie aan die uitüoodiging geen gevolg geeft krijgt een schriftelij ken oproep thuis van een comité (zoo als er ovcrajl m hel land gevormd worden), dat samengesteld is uil een officier (president!, een hoojggeplaafisf ambtenaar, een vertegenwoordiger van de werkgevers eu een van de werkne mers Hij, die een dergelijken oproep ontvangen heeft, moet werk gaan zoer ken by een der hierboven genoemde be drijven of departementen, en slaagt hij pi' niet in om binnen 11 dagen 'een, werkkring te vinden, dan treft het ge noemd comité voor hem een beschik king. Bij het indeelcn bij een of andere arbeidsgroep moei hel comité echter zoo^ veel mogelijk rekening houden me', den ^eeftijd, de familieomstandigheden,, de woonplaats, de gezondheid en hel beroep van den d^LcnstpIicliLlge. De Duitsche. pers is met het dienst* plicht ontwerp niet mgénoraen. Er moe ten regelen m worden opgenomen, die willekeur uit zullen sluiten en verschei dene -bladen willen ook voor de vrouw den burgerlijken dienstplicht invoeren. Men verwacht, dat het ontwerp niet dan belangrijk gewijzigd -wet zal worden. Keizer Karei en Keizerin Z i l a. Omtrent de persoonlijkheid van Oos tenrijks nieuwen keizer wordt niet dan goeds ijericht. Hij is een flrnk, wel levend man met een onbevangen oordeel en steil levendig belang in wetenschap, schilderkunst en muziek, sport en jaclu Meermalen heeft liij bij de officierswecL- strijden eerste prijzen, gewonnen euzich bij aulomobielwedslrijdcn onderscheiden. Als meest kenmerkende karaktertrek wordt zijn gevoel v,oor rechtvaardigheid ge roemd. Hij zal niet dulden dat aan iemand onrecht geschiedt. Dikwijls heeft hij gemeene soldaten beschermd tegen de ruwe behandeling van onderofficiej- ren Pp zijn autotochten bleef hij op smalle wegen dikwijls geruimen lijd met zijn wagen staan om schrikachtige kar- repaarden voorbij tc laten gjaan ea als het noodig was hielp hij1 zelf Hij is eenvoudig eu bescheiden in zijn optreden, een deugd welke men zeer veel bij de Ooslenrïjksche aristocratie aantreft, welke meestal wars is van al wat naar aanstellerij, verwaandheid en snobisme zweemt. Zoo' is 't b.v. eens gebeurd dat, toen hij en zijn gemalin stoffig en dorstig in de kroeg van het dorpje Nadworna om wat te drinken vroegen, de waar din aan den jongen officier zei, dat zij 5 kronen en wat linnengoed voel baar zoon had klaargelegd en vroeg of hij dit voor hem wilde üieenemen. „Met genoegen, als je mij vertrouwt", ^vas het antwoord en 's avonds liet de aartshertog den soldaat bij zich ko- men, bracht hem de complimenten van zijn moeder over en gaf hem de schoo- ne wasch en het geld, dat onderweg meer dan verdubbeld was Weetgierig als hij is, vertelt men van den jongen keizer, dat hij lie ver toeluistert dan dat hij spreekt. Hij placht zijn leven te verdoelen tusschen zijn militaire plichten én eigen sLudiie> Eigenzinnigheid en de zucht om zijn wil door te zetten heeten hem vreemd; hierin verschilt hij (lus vau zijn voor ganger wiens onverzettelijkeh wil men vreesde JKeizerm Zita is in Ithllë geboren, en aan haar uiterlijk is dal zichtbaar.. Zij heeft tiaar leven doorgebracht deels op het kasteel Schwarzau bij Weeneu, deels in Piauorc bij Livorno Zij is een lieve verschijning. Personen uit ha re omgeving beschrijven haar als iemand met een krachligten, eigen wil en aan onafhanlcelijk oordeel, die voor al belang stelt m oecoiipmischc wetenL schappcn Zij heeft dan ook een de gelijke opvoeding genoten, op weusch van liaar vader, die veel voor kunst en wetenschap voelde en wilde dat niet alleen zijn zoons, maar ook zijn dochters deugdelijk onderwijs kragen Karei en Zita, die in verwijderden graad neef en niclit. zijn, kenden elkaar reeds van hun jeug'd Zij hebhen als kinderen dikwijls met elkaar gespeeld en zijn goede kennissen gebleven. De kleine pnnses werd eerst in een kloos ter in Beieren 'en later in een Kloos ter op het eiland Wight opgevoed, Waarvan een andere Braganza (haar tanltie abdis is, en waar twee van haar zusters den sluier hebben aanga- nomen Ze is vroom, als alle leden uit het Huis Braganza, maar niet onvet*- draagzaam. Zij was vóór haar huwelijk heeleV maal een buitenkind, dat veel van bloemen en dieren hield, maar niet van mooie kleeren Zoo wordt van liaar teld, dat zij aan al dedieren, die de (boeren Nhaar cadeau hadden gedaan toen zij haar man op een oèfeningsr tocht in Galicië begeleidde in "den tuin van liaar slot een plaatsje liad gegeven, onverschillig of het herten waren, var kens, schapen, geiten of kippen. De nieuwe keizer is volgens de „Neue Freie. Presse" voornemens geregeld een deel vau het jaar in Boedapest door te brengen. Hij komt daarmee een wensch der Hongaren tegemoet, die het steeds betreuraen, dat Frans losef wegens zijn lioogen leeftijd zótr zelden meer hun hoofdstad kon bezoeken. Tengevolge van de troonswisseling komt in Oostenrijk de kwestie der bijeen- rocping van den Rijksraaid op den voor grond, want volgens de grondwet moet dc nieuwe keizer voor de beide Kamers van den Rijksraad de eed op de con stitutie afleggen. De Rijksraad is sedert Juni 1914 gesloten geweest en hel is thans noodig hel bureau van beide ka mers tc kiezen, voor de eedsaflegging kan plaats hebben.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 6