TWEEDE BLAD Zaterdag 25 Not. 1916, ie. 279 FEUILLETON ,13© Zesvalk, f O! W. I In hel maken van oorlogs winst. ligt op zich zelf niets onbehoorlijks, maar niemand heeft recht, dat hem de kans j op een oorlogswinst zou worden gelaten die alleen kan worden binnengehaald, als de overheid ter wille van do trekkers daar van nalaat of beperkt, wat zij anders in liet belang der volks voeding. zou hebben gedaan Mr Treub („Ia Oorlogstijd"). We zouden graag oen paar opmerkingen willen maliën in 't belang van iemand, die bij de uitvoering der distributie- wet in l gedrang dreigt te raken, iemand dien u ook wel kent, nl de man die door zijn belastingen de kosten 'moet betalen. We hebben het al eens gezegd dat er voor ons in het dislribulie-slelqpl iets zit van je-zclf-voor-den-gek-houden je gaat naar een winkel en koopt iets goedkoop, maar je gaat dan naar den belasting-ontvanger en je betaalt hem wa» je eigenlijk ie weinig betaald hebt "Want rijks- en gemeen te-kas pas'sjen het ontbrekende bij Nu maakt 't een verschil wie je bent De een draagt naar verhouding een kleiner deel in die belastingen dan de ander Eai wie nu bezwaren maal*, moet zich maar voorbereiden op een ver onlwaardigden uitbrander dat hij niet wil meewerken om te zorgen dat er Nederland geen honger geleden wordt". En toCh bekruipt ons de vrees het wel eens wal èrg zwaar zal worden Voor den belastingbetaler En dal het minder zwaar kón Bij wal er nu gebeurd is met (de peulvruchten, is ons die vrees ook be kropen Voor de Jeekfen, die verward zijn ge raakt in al de ministeri&ele beschikkin gen. een korte herinnering1. Van September tot in het begin dezer maand gold voor den oogst van het vorig jaar, de politiek van het consen tenstelsel, in dezen vorm, dat de uitvoer van den Ouden oogst kon worden toe gestaan op voorwaarde dal voor elke 100 K G Voor den uitvoer bestemd, 150 KG bruine boenen en 150 KG ■greene erwten van den oogst 1016 moesten worden beschikbaar gesteld De regeering zou daarvoor f 15 en f 16 per 100 K.G betalen Bij de reusachtige prijzen in 't buiton land. zelfs voor minderwaardig goed, mankten de handelaren toch nog goede zaken, hoewel de marktprijs hier le lande ver hoven die f 15 en f 16 was gestegen Donderdag 26 October bijv. werden op de Middelburgscbe markt kroonerwlen ge noteerd voor f.66 lol f38, ronde bruine boenen voor f36 lot f39. T.uriositeits- halve zij hierbij nog gemeld dat in Octo ber '13 de kroonerwlen per mud geno teerd werden op f9 50 af 11 en lange bruine hoon en op f 11 a I' 13. Daar een mud gelijk st.aal met ongeveer 75 K.G., ko men (tic cijfers dus overeen met f 12.6( f 11.66 voor 100 K.G. erwten, en met f 1 i 5 f 17.30 voor de boonen) Daaraan is 2 Nov. plotseling een einde "h.asan uil hel laatst der 16e eeuw aaar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI, •31 Van dit alles kreeg Sakr-el-Bahr een indruk toen hij, gevolgd door Biskainc en de negers, snel naar beneden liep itfie uitkijkplaals die liem zoo goed gediend had Hij sprong van ronden eik tol kurkboom en van kurkboom tot rooden oile, van rots lot rots, of liet zich (glijden van klik tol klip, een handvol struikgewas of een uilstekenden steen grijpend, alles met de haast en han digheid van een aap. Eindelijk kwam hij op het slrand rende cr over heen, en kwam langs een zwart rif bij de gal joot, die door de andere roofschepen was achtergelaten. liet schip wachtte hem af in diep waterkop een viemleiigjk afstand van de rot^®%n toen hij "aan kwam, werden die riemen horizontaal uitgestoken en stevig vastgehouden Hij sprong er op. zijn metgezellen volgden hem, en over deze 'brug' bereikte hij di verschansing. Hij sloegzijn beenen er over heen cn kwam in een overdekte ruimte lus- f chcn twee riemen en de twee rijen van zes slaven, die ieder een riem hanteerden Biskainc volgde hem en de negers kwamen liet laatst. Zij zaten nog schrij lings op de verschansing ,toen Sakr-el- Bahr voorwaarts commandeerde. Door gemaakt de uitvoer werd gestaakt. Als motief werd daarvoor genoemdde slech te graanoogst in Amerika en de minder goede oogst hier te lande. All Üat het eenige motief is geweest, ta zou het minst genomen wonderlijk zijn geweest dat de regieering er zoo ilolseling mee aan kwam en ineens den ïeelen handel desorganiseerde. Want die slechte ooigstberichlen kende de regee- •in'g al lang! We welen echter ook bij •rvarinlg dat achter zulke besluiten vaak oorzaken zitten, die officieel niet mee gedeeld kunnen worden. Wannjeer bijv. ingeland ons een uitvoerverbod afdwingt door het dreigement anders den toevoer vaii een of ander onontbeerlijk artikel van over zee af te snijden, dan koimt o ïarvan niets in het officieel bericht. Hoe dat zij, het uitvoerverbod was en levens zorgde de Minister er voor aal hij voorraden kreeg, ten eerste door overname van de Voorraden, die veemen te Amsterdam waren gedepo neerd, en ten tweede door de houdérs 'van erwten en boonen uit te noodigen hem aanbiedingen te doen. Werd er niet genoeg aailgebodën, 'dan zou cr inbeslag- ji "innig volgen. Daar er mels in beslag genomen is, was hél aanbod blijkbaar voldoende. En de p.rijs? Ja, nu komt er voor oen leek iets. dal hem buikpijn bezorgt. Zooals we schreven betaalde de Mi nister in September en October f 15 voor de beschikbaar gestelde boonen en f 16 voor erwten, oogst 191o, per 100 KG En nu, Voor de overgenomen voorraden peulvruchten betaalt de regeering f per 100 K.G. voor erwten zoowel als voor boonen, te leveren in Amsterdam. Als we nu nagaan dal volgens de nisteriêele circulaire van 29 Sept. be treffende de uitvoering der distributiewet de Minister als inkoopsprijs voor de gros siers heeft vastgesteld f 15 voor boonen •n f IG voor erwlen, dan komt die f 35 hierop neer, dal voor iedere 100 K.G. Jjoonen hel rijk f 20 bijpast, en voor de erwten f 19, waarvan de gemeenten een tiende zullen krijgen te dragen. Wie wil nagaan -wal dal beteekent, kan als voor beeld wiemen, dat verleden jaar de ge meente Amsteydam alleen ruim 1,175 000 K.G. boonen en 383.000 K.G. erwten distribueerde. Op die enorme stijging van de kosten der distributie is het dat wij hier in 'l bijzonder de aandacht willen vestigen. Teen de Minister in September do dislribulicprijzen vaststelde, wist liij nog niets vgn hetgeen hem le wachten stond. Toen kreeg hij 'werkelijk nog boonen voor f 15 en erwten voor f 16. Maar nu En hoe is hij aan dien prijs van f 35 gekomen Die is vastgesteld in overleg mei „de verschillende categorieën van belangheb benden".. Dat wordt ons verzekerd 'in een meedeeling Zondag cloor hel Ned. Correspondentie-bureau blijkbaar uit zeer go3de bron vemomèn. Wc lezen daarin „Bij deze nieuwe regeling moesl intusschen rekening worden gehou den met hel feit, dal van liet tegen over de reeds gedeponeerde peul vruchten verkregen rechl tol uitvoer nog niet ten volle gebruik v maakt, tevens ook met de omstan digheid, dat over een deel van den oogst 1916 de handelaren de be schikking hadden gekregen legen prijzen, die in verwachting van mo gelijken uitvoer' belangrijk hooger waren dan zij uitsluitend met het oog op binnenlandsch gebruik gerecht vaardigd zouden zijn. Om tot een bevredigende oplossing te geraken was overleg met verschillende cate gorieën van belanghebbenden nood zakelijk". Hieruit blijkt reeds dat die prijsregeling speciaal de handelaars betreft. Bij infor malie bleek ons ook dat ten opzichte van de aanbiedingen, door de Zeeuwsch© hel middenpad liepen een slavendrijver cn zijn twee helpers, ep zij 'lidllen Juin lange, lederen zweepen knallen. Do rie men gingen neer. een deining volgde, en het schip, schoot naar voren om ook aan het g|evecht deel te nemen. Sakr-el-Bahr stond mei hel zwaard de hand op den achtersteven, een wei nig voor de druk pratende zeeroovers die hem omringden, trillend van onge duld, om op den Chrislenvijand losgela ten te worden Boven in de raas en de touwen krioelde het van boogschutters. Van den top van den mast woei zijn standaard, karmozijn met groene halve timaan. De naakte Christenslaven kermden en zuchten onder de zweep der Muzelman nen, die hen aandreven tot de verdelging van hun Christenbroederen Vooraan was hel geveclit reeds begon nen "De Spanjaard had een enkel haastig schot gelost dat geen doel trof, en nu had een der enterhaken van de zeeroo vers zijn bakboordzijde gegrepen, een hagelbui van pijlen uit de kruisbogen van den vijand viel op het dek; op de flau- |ken krioelden de vurige Mooren, le vuriger nu het gold, Spaansche honden af te maken, die hen uil hun Andalu- sisch kalifaat verdreven, hadden De an dere galei haastte zich den vijand aan stuurboordzijde aan te vallen, en haar boogschutters 'en slingeraars verspreid den dood cn verderf op het galjoen. Het was een kort scherp gevecht. De Spanjaarden, die door den overval van 't begin af in verwarring gebracht Landb.-Maatscbappij gedaan ten behoeve der boeren, nog geen beslissing is ge ne men, en dus ook nog geen prijs is vastEFesleld. Maar door dien prijs van f35 worden de handelaren gedekt voor het verlies idat zij zopden hebben geleden, als zij mei hun auur aangekochte voorraden! haooen geslaan voor een gesloten grens, zouaer meer. Wie ons tot hiertoe gevolgd heeft, leze nu nog eens de woorden van mr. Treub, die we aan '1 hoofd van dit1 opstel plaatsten. Wal is hier vóór gegaan de winst van de handelaars of het volksbelang? Mie overwegingen over het dreigend \erlies voor de handelaars veranderen niets aan het feil dat de winst die de handelaars hoopten te maken, en die hun dreigde le ontgaan door het uitvoer- •erbod, hun nu tóch, zoo niet ten volle dan Loch grootendeels, verzekerd wordt idoor een hoogen prijs voor b i n n e n- lmuschen^ afzet, welke hooge prijs be- t jalci wordt door hun lamïgenooten. Men kan het ook zoo uitdrukken de handelaars krijgen een volledige of tame lijk volledige dekking van hun handels- risico, betaald door rijksgeld. Van de zijde van handelaars en land bouwers zal ons mi wel worden legemocl gevoerd, dal de regeering verantwoorde- lijic is voorde gevolgen van het uitvoer- rbod, omdat zij het uitvaardigde. Maar die redeneering gaal niet op. Wie in dezen lijd handel drijft, weet dal hij ieder o,ogenblik kan komen le staan voor plotselinge veranderingen, noodzakelijk gemaakt cloor omstandigheden waarover onze regeering geen zeggingskracht heeft. Indien dan zoo'n verandering noodzake lok wordt en hel plotselinge van '1 uitvoerverbod van peulvruchten doet veronderstellen dat hier een sterke dwang meesprak dan is zeker de regeering niét geldelijk verantwoordelijk voor de gevolgen van de maatregelen die zij ge- ncodzaakl is af le kondigen. Toch is hier wel in dien geest gehan deld. en we achtten dat principieel een waarlijk ding. Dat ais maatstaf ter vergelijking van die f 35, niet mag venvezen worden naar den marktprijs van f 38 en f 39 vóór hel uitvoerverbod, ligl voor de hand. Die marklnolceringen waren zoo hoog door den invloed van de geweldige prij zen in 't buitenland, en die factor is nju verdwenen. Geen handelaar 'zal trouwens beweren da! die f 35 vertegenwoordigen de nor male handelswaarde plus de duurden cultuurkoslen. Het is een speculatie-prijs. En daarom kunnen we ook niet ver wachten dal de regeering dienzelfden prijs zal blijven betalen, ook voor par tijen die niet in waarde uitgedijd waivn door hoop op oorlogswinst, d. w. z. pat- rijen die niet reeds gedeponeerd waren in ruil vo,or een consent, of die nog niet oud'ir hooge marktprijzen van eigenaar aren veranderd. We begrijpen heel goed dal hel niet >u aangaan om nu prijzen te stellen van vóór den oorlog. Dal zou Slechts ten •volge hebben dat de boeren geen peul- uchten meer zouden verbouwen. De prijs daarvan móet wel in overeenstem ming zijn met de bate, verkregen voor andere artikelen, in 't bijzonder graan. Maar het is nog heel iels anders wan- neer men ook den speculatie-factor ii dc prijsbepaling laat meespreken. Hel is wezenlijk al welletjes zooals uö onkosten van de distributie-wet op- locpen. De Minister zal wel niet de maximum prijzen van zijn dislribuliercgeling veran deren, en de grossiersprijzen van de erwlen en boonen zullen wel op f 15 en F16 blijven (wat neerkomt op een prijs voor den verbruiker van 22 en 21 cent). Im mers er zat geen honger in Nederland geleden worden. Maar als er dan op' den prijs van ?dere kilo 130 pCt. moet worden bij gepast, dan wordt deze wijze van be- deeling toch wel wat erg duur. waren, waren niet in slaat geweest zich le herstellen, om den aanval goed (e weerstaan. Toch werd gedaan wat moge lijk was Zij hielden dapper stand tegen den mcedoogenloozen vijand. Mhar de zeeroovers vielen even dapper aan, on verschillig voor Kun leven, begserigom te dbodon in naam van Allah en zijn Profeet cn bijna met minder begeering om te sterven als het den Barmhartige behaagde hun noodlot hiér le laten ein digen Zij gingen voort en de Castitianen trokken terug voor dc tiendubbele over overmacht. Toen Sakr-el-Bahr s giiljool langszijde kwam, was die korte strijd geëindigd, en een van zijn zeeroovers was reeds naar boven om van den grooten mast den standaard van Spanje cn hel daar onder hangende houten kruisbeeld weg te nemen Een oögenhlik later klonk een donderend Alhamdallilah' cn de groene halve maan wapperde in de bries Sakr-el-Bahr drong zich door dc me nigte naar liet tusschcndek van het gal joen; zijn zeeroovers maakten plantls voor hem en (oen hij voortschreed word hij hartstochtelijk toegejuicht eu zij zwaaiden hun zwaarden ter eërc van dezen zeevalk, zooals hij genoemd word, dezen dapperste van alle belijders van den Islam Hij had wel géén werkzaam aandeel ui het gevecht genomen, daar voor was het tc kort geweest en was hij te laat gekomen Maar hij had den moed gehad zoover naar het Westen een hinderlaag tc zoeken, en het was zijn beleid geweest, dal hen gevoerd had fraaie sleenteekening geheel belange loos af. KUNST EN WETENSCHAPPEN. - Dinsdag a.s. komt de Comédie fran cais© hier in den Schouwburg met ,,Le gendre de monsieur Poirier". Dc laatste uitvoering van dit gezel schap zal hier nu wel zoo'n goede repu tatie verbreid hebben dat er velen naar den Schouwburg zullen trekken, ook op de hoogere rangen. Het stuk is bovendien van zoo'n school- beroemdheid, dat er ook wel lal van leer lingen heen zullen gaan. En ouderen zul len genieleii van dit fijn-geestige, n;og al tijd frissche stuk Het nieuwe Verkade Al b .1 nu Tliijsse lieert naar een rustig .plekje ons land gezocht waar men kan wan delen zonder mobilisatie'moeilijkheden, en hij heeft dal gevonden langs den JJsel, d w z. eerst langs den ouden I.fsel, en toen langs den „grooten' J.tsel. En van lue streken heeft hij op zijn bekende gezellige manier verteld, en den lezer een massa wetenswaardig heden weten mee te deden Het op die manier ontstane boek heeft heeft de firma Verkade en Co op de gewone wijze versierd met de mooie plaatjes naar aquarellen van haar drie vaste medewerkers Wenckebach bestifr dcerende voornamelijk den Ouden IJsel in den Achterhoed;. Koning en Voerman den grooten IJsel. We zullen maar niet leer ons uitputten in het zooken van bewonderende qualificaties van hun werk. We hebben dat al zoo vaak ge daan, en iedereen kent het Wencke bach heelt ook weer voor pen t oekeniiv ;cn gezorgd, en daaronder zijn bijzonder fraaie En eindelijk heeft de firma nog meer zorg dan anders gewijd aan de typogra fische kwalileitleil. Zoo is dan o ok weer dat album een prachtig voorbeeld van een artistiek" reclame Dal het zijn dienst als reclame zal doen, daar twijfelen we geen oogen!- blik aan O Weldadigheids ifSlend c r voor 1917. Reeds in 1911 vallen eenige dames in ons land hel plan op een kalender sa men tc stellen ten bate der Kankerinslu- tuten te Amsterdam en Rotterdam. Door het uitbreken van den wereldoorlog moest de uitvoering van hun voornemen uil gesteld, worden. Thans echter,' nu naar huune mdkning de economische toestand in ons lanV vrijwel normaal is, werd het plan wederom opgevat en verklaarde de uitgeversfirma W. Hilarius Wzn. te Al melo zich bereid de exploitatie van den Kalender op zich le nemen. De kalender beval een keur van tplio- rismeii in vier talen, die met de grootste zorg door het comité Zijn uitgezocht Aan dc lypographische uilvoering werd i, mogelijke zorg besleed, terwijl het schild ontworpen werd door den Ne- derl. sierkunstenaar R N. Roland Holst, die het zelf op steen leekende. Daardoor is deze kalender een waar kunstvoorwerp geworden. Ton einde de mogelijkheid te openen deze prachtig geslaagde lillio ook in ver zamelingen te bewaren werd besloten, "en beperkt aantal genummerde exempla ren verkrijgbaar le stellen. Deze speciaal-druklcen werden >p de handpers gelrokken op imitatie Japansch papier en door den schilder gcleekend. Slcohls een beperkt aanbal '100 ex.) zijn verkrijgbaar, waarvan de prijs 10 gul den bedraagt. De prijs van den kalender is een rijksdaalder. De balen van beide uitgaven komen geheel ten goede der bei Je instituten. Roland Holsl stond zijn tot deze snelle overwinning in den naam van Allah, den cenigen God De deklcon waren glibberig door het bloed en bezaaid met gewoiiden on stc venden. De Muzelmannen waren reeds bezig ze cverboord te werpen gewon den zoowel als dooden, zoo het lenmm-j sic Christenen waren, want waartoe zou men zich den last van verminkte slaven op den hals halen? Rond den hoofdmast waren de over gebleven Spanjaarden verzameld, ong< wapend en gebroken, een kudde bange, verschrikte schapen. Sakr-el-Bahr trad naar voren, zijn lich te o ogen keken hen toornig aan. "Ei waren er ongeveer honderd, over het geheel gelukzoekers die van Cadix ver trokken waren, in de hoop in Indië for tuin te maken Ilun reis was maar zeer kort geweest; zij kenden hun lot - dangarbeid-aan dc riemen van een Moha, imedaansche galei, of op zijn hoogst naar Tufiïs of Algiers gevoerd te wor den om als slaaf door een rijken Moor gekocht te worden :S|akivel-Bahr bekeek hen onderzee kend en zijn. blik bleef eindelijk op den kapitein ruston, die even vooruit stond met 'n gelaal wit van toorn en smart Hij was rijk gekleed in 't Casliliaausclic zwart zijn puntige, fluweelen hoed was ver sierd met veeren. en een gouden kruis. Snkr-cl-Bahr groette hem hoffelijk „Oorlogskans, heer 'kapitein'", zei hij in vloeiend Spaansch „Hoe is uw naam9" „Ik ben Don Paulo dc Gusrnan", ant- ■ECHTZAKEN. i <s I Arr. rechtbank te Middelburg. De eerste zaak, die gisteren voor bo vengenoemde rechtbank werd behandeld, was die tegen J V., arbeider te Clin- thans gedetineerd, beklaagd van po ging tot moord op E Behiëls De eerste getuige, F. Behielp, kwam op Maandag 28 Augustus,, als naar ge woonte, in de herberg van de Potter Iiicr bevond zich bckl., die opstond en airect op getuige schoot, hem in den linkearm rakendeeen tweede schot miste het doel, maar is, vermoedelijk in de klecren van getuige blijven zitten,' want r is een kogel in geluige's woning gevonden Dc eerste kogel zit- nog in den arm Getuige had iets vroeger ruzie met bekl gehad en hem toen gedreigd bij de keel te zullen grijpen Bekl zegt de revolver te hebben ge kregen van een Belgischen vluchteling Hij had het wapen bij zich, uil angst voor getuige. Op den bewesten avond deed deze hem niets, maar keek hem aan, toen heeft bekl geschoten Toen getuige wegliep, heeft bckl nogmaals geschoten Bckl zegt, dat getuige hem vroeger wel degelijk bij de keel pakte, dit ont kent getuige pertinent De tweede getuige, A Mocns, ver klaarde, dat bekl hem gezegd had,' dat Behiëls hem bij de keel had gehad. Op den bcwusten avond waïj getuige in de herberg, bekl loste toen twee scho len. Getuige E de M-óor, was ook in de herberg en bekl zeide voor BehiëLs binnen was, clat deze hem niet meer bij den nek mocht pakken. Eren laler kwam Behiëls binnen bekl trok zijn revol ver en schoot op een pas of vier afstand op Behiëls. Getuige F van Raamsdonl; heeft op 28 Augustus met beklaagde in de herberg van Buizelaar bier gedronken, maar bekl. was niet onder den invloed van snerken drank Getuige S van Dorsstelaar, vrouw van Buizelaar, verklaart, dat zij niet gezien heeft, dat Behicls bij zijn keel gepakt iü Bekl houdt vol dat het wèl gebeurd is én getuige er bij wa*?. Ondanks den aandrang van don presi dent, om de waarheid te zeggen, houdt getuige vol, dal zij niets gezien heeft. De officier vraagt nog of getuige soms gewoon is, als er iets onaangenaams in haai- herberg gebeurt, een anderen kant op te kijken Dit ontkent getuige. De laatste getuige, (evens deskundige, dl*. Fruvtier. arts te Hulst, verklaart, dat de wonde miel levensgevaarlijk was, en de man genezen is Bekl., nogmaals ondervraagd, zegt al leen uit angst te hebben giehandeld De officier meent, dat er in ieder ge val in liet café van Buizelaar iets i$ voorgevallen, dat op den gemoedstoestand van bekl heeft gewerkt. Daarna heeft bekl zijn revolver gehaald, en is. naar het café van die Potter gegaan De officiyr meent, dal bekl wel de gelijk meende, dat Behiëls daar zou ko men, al ontkent h ij dit. Het voornemen tot. zware mishandeling acht spreker bewe zen niet de poging tot moord. De eisch luidde één jaar mei aftrek an het voorarrest Do verdediger, mr Cleveringa, be pleit, dat hier geen sprake kan zijn zwaar lichamelijk letsel; de wond van weinig beteekenis,, maar ook de poging tot toebrengen van zwaar lichame lijk letsel slaat niet vast Pleiter meent, dat ook vrij vast slaat; dat Behiëls bekl bij de keel heeft gehad en dal er alle den was voor bekl. om bang te zijn woorddc de man, zich oprichtend met zelfbewuste» trots cn duidelijke minach ting voor zijn ondervrager ..Zoo' Een edelman' En góed doorvoed en st-.vig ook, dunkt me. Op de markt te Algiers zoudt ge 200 philips opbren gen Gij kunt u voor 500 vrijlcoopen" „Bij dc ingewanden Gods!" vloekte Don Paulo, die blijkbaar veel van anato mische vloeken hield Wat hij er in zijn woede nog bijgevoegd zou hebben is onbekend, want Sakr-el-Bahr wees hem minachtend ar „Voor uw godslastering en te kort aan beleefdheid zullen wij den losprijs op 1000 philips bepalen zei hij En tot zijn volgelingen - „Breng hem weg! Behandel hem behoorlijk tol hej'losgéld lcomtf Hij werd vloekend weggebracht Met de anderen maakte Sakr-el-Bahr korte meiten. Hij bood ieder, die het weïïschtc, hel betalen van een losprijs aan en drie maakten van hel aanbod ge bruik De overigen gaf hij' over aan de zorg van Biskainc, die dienst deed als zijn Kayia, of luitenant Maar voor hij dit deed. liet luj den slavendrijver van het schip komen, en vroeg hem, 'hoeveel slaven er aan bqord waren Er waren er slefchts ongeveer li waal f die aan boord voor het mindere werk gebruikt werden drie Joden zeven Mohamedanen, en twee keilers zij waren onder de luiken toen het gevaar dreigde (Wierdt vervolgd,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 5