D. DE JAGER Jr., ST. B1MI1I. SL Nicolaas-Cadeaux. STOFZUIGER nieaw, practlsch en goedkoop VULPENHOUDERS. Haarden - Kachels - Tegelplaten, - Vnl-Emraers. Fijne gelakte Blikwaren, Vleesehhakinaehines, Koliiemolens, Parapluietiakken. GELDKISTEN. WAHMWATERBORDEN, KRUIKEN EN STOVEN ENZ. FIRMA F» B. ..N BOER. THEOD. SCHIPPERS, De Nederlandsehe Spaarkas Scbsnwiiarg MMelIrarg iii Maag HAEMOFERRIN Dinsdag 28 fiovember, Ls Gendra de Monsieur Poirier. INBOEDEL Firma H. L. HENDR1KSE, Gravsustraat Miiideiimrg. Manufacturen, - Dames-Gonfectie. Solisde SoodeRffl ZIE ETALAGE Laagstl Prijzen. ZIE ETALAGE. Mergel en Kalis VERKOOPER Zie onze Etalage's Magazijn van fijne en gewone Speelgoederen D. C."BOUWENSE, Swan e. a. merken Vulpenhouders Firma R. i. SMITS. „Tol OefepiBQ en Uitspanning." Orde van Zeven CONCERT ONOERWIJZER(ES) Leerling-Verpleegster. een Machinist-Bankwerker. Heine Advertentie*. KALKMERGEL LANGE DELFT. Int. com. tel. 175. Heeren Landbouwers in Walcheren, die LID wenschen te worden van de Ver. „HELPT ELKANDER" te Seroos kerke (W,.) gelieven zich daartoe aan te geven bij hel Bestuur vóór 8 DEC. a.s. Zie de Etalages. Metaal - Conetraetiedeezen Structator, Jonge Mechaniker Gereedschappen voor Kerbsclmitt, Cartonage, Zaagwerk. Timmerdoozsn, Gymnastiekringeu, Vliegend Rek. ThermosflesseftenSchaatsenFamilie-Weegschalen JE adres hiervoor is Zoo juist ontvangen - een groote eolleetie diverse merken waaronder Watcrmann, Swan, Black Bird ete. Zeer geschikte Ruime keuze Binnen- en Bnitenland- sche PARFUMS, LUXE DQOZEN ZEEP TOILET-ARTIKELEN enz enz. (Kapper) li. Koorüstraat 28. AMSTERDAM, ROKIN OS. OPGERICHT 1903 TELT RUIM 30.000 INSCHRIJVINGEN. KAPITAALVORMING, STUDIEBEURZEN, UITZETFONDSKN. Stortingen vanaf f 2.50 per maand gedurende 10 jaren. Vraaagt gratis prospectus aan den Correspondent J. W. VAN 't HOFF te St. Laurens of aan de plaatselijke vertegenwoordigers. Waar niet vertegenwoordigd, soliede en ijverige Agenten gevraagd. Frederlk van Eeden. Kakir, f I.IO. Barbara Ring,©® Jonkvrouw, geb. f 3.25. De Brief van den Koning door Bab. Tagore, iugen. f 1 geb. f 1.50. Seima Lagerlof. Machten en Menscken, geb f 4.10. Boekh. Firma Gebr. Hilflernisse. kramp, ma lust worden I Mijnhard Per koker In Apothek S De namen pers staan I de adverts kramp, maagzuur, gebrek aan eet lust worden genezen door Mijnhardt's Maag - tablette n. Per koker 60 ct. 3 kokers f 1.65. In Apothekers en Drogisterijen. De namen der plaatselijke verkoo- pers staan in dit blad vermeld bij advertentie Enfan - bonbons. 3 Inwoners van Serooskerke, Oostkapeile en Vrouwepolder, die LID wenschen te worden of dit reeds zijn van de Boeren leenbank te Serooskerke, worden OP GEROEPEN', om op 2 DEC. a.s. een ALGFMEENE VERGADERING bij te wo nen De Vergadering wordt gehouden des voorin. 9 uur, ten huize van A. MELSE te Serooskerke (Wc). Zij die nog lid wenschen te worden van SeUffardt's Muziekportefeuille, i het tegen geringe kosten iu huur bekomen van de tegenwoordig zoo hoog in prijs geworden beste genre Muziek uitgaven voor Piano, Viool, Orgel, Zang, enz. enz., worden beleefd uitgenoodigd zich zoo mogelijk vóór 1 Dec. a.s. op te geven. Het abonnement begint 1 Jan. as. en is beslist verbindend voor het gelieele jaar 1917. Prosp. nog op aanvraag te bekomen. De Agente voor Middelburg, Firma GEBROEDERS HILDERNISSE. (STAALHAEMATOGEENJ. Een aange naam smakend bij uitstek bloedvor mend verster kingsmiddel, in gevallen van bloed armoede,bleek zucht en alle daaruit voortkomen- mende ZWakte- toestanden. Prijs per flescb f 2. flesch f 1.25. Dr. H. NAKMING's PharmaciUtisch-Cbemische Fabriek. DEN HAAG. Direction. MAX PÉRAL. 8 8 I B. C'omédie en 4 ActeB ö'EMILE AUGIER JULES SAN DE AU. Mjse en scèneMAX PÉRAL. Régie Générale: ANDRÉ ALFROY. Prijzen der plaatsenle rang f 2.2e rang f 1.25, 3e rang f 0.75, 4e rang f 0.50, verhoogd met 5 pet. auteursrechten. Plaatsbespreking Baandag te voren als naar gewoonte. Hou ders van vaste plaatsen tnsscüen lO'/j en II nar. Notaris PAAP, te V1 i s s i n g e n, zal ten verzoeke ven de erfgenamen van Me]'. M. A. BOWBYES, op Woensdag 29 November 1916, 's morgens 10 uur iu «de Oude Vriendschap» aan de Breestraat uo. 6 te VLISSINGEN, om contant geld publiek Yerkoopen een goed onderhouden hoofdzakelijk bestaande uit: Mahonie- en Eikenhouten Meubelen, als Tafels, Stoelen, LiaQenkast, Penantkastje, TrnmeaU, Buffet, Schrijfbureau, Speeltatels, Pianino, Spiegels, Platen in Lijsten, Alltiök mallOUie Bureau met koper ingelegd, Em pire Pendule onder Stolp; voorts: Ledikanten, Bedden. Matrassen, Dekens, Gordijnen, Vloerkleden, Karpetten, Kristal, Glas- en Aardewerk, Koperwerk, Kachels, Keukengereedschap, eenig Gond- en Zilver, alsGouden Horloges, Armband, Tafel- zihe en wat verder ten verkoop zal wor den aangeboden. Commission worden aangenomen dooi den Vendumeester M. S. POLAK. Daags te voren te bezichtigen van 1012 en van 24 uur. Groote soiteering DAMESMANTELS, DAMES BLOUSEN, M AN T ELCOST MES, KINDERMANTELS, KINDERJURKEN, MOIRÉE ROKKEN, LAKEN ROKKEN, PELTERIJEN, COR- SEï'TEN, HANDSCHOENEN, KOUSEN, DAMESKRAGEN, HUISHOUD- en FANTASIESCHORTEN. alle soorten ONDER, j GOEDEREN. Rijke keuze iu WOLLEN DEKENS, SATIN; DEKENS, t MOLTON DEKENS, KARPETTEN. TAFELKLEEDEN, FANTA- I SIE KLEEDJES, KAPSTOKKLEEDEN, VITRAGE, SPREIEN, j THEEWARMBRS enz. Allen uitmuuteude Een kapitaalkrachtige Maatschappij, met eigen groeven, vraagt voor uen verkoop van hare met hoog koolzuurgehalte (analyse van het Rijkslandbouwproefstation), een voor de provincie Zeeland. Brieven onder letters H, B,, Adressen-Bureau. Singel 91, Amsterdam, in het KORTE DELFT G 3. zijn voorhanden bij BOEKHANDEL, MIDDELBURG. ZANBVEREEKIGffiG: Aanvang der Repetities Maandag 27 No vember a.s., 's avonds balt acht. In studie zal o.a. genomen worden CLEUVER: Be profundi». BRUCH: Usster cantate. RöNTGENdlud Nederlandsehe Liederen voor a ca- pella Koor. De Commissaris der Koningin in Zeeland maakt bekend, dat de tweede gewone zitting der Staten van dit Gewest in 1916 zal geopend worden op Dinsdag 28 No vember 1916, des namiddags te 7 l/a uur, in de Statenzaal op de Groenmarkt alhier. Het publiek zal toegang hebben door de deur ter zijde van de kerk. Middelburg, 23 November 1916. DI7CKMEESTER. De Orde van Zeven, of het Lichaam des Heeren Jezus Christus, Vader-Zoon- ttoiligen Geest, stelt zich bereid zich kenbaar le maken aan de menschkeid. die zich daartoe aangetrokken gevoelt. Die kenbaarmaking in de werkingen, ionlvangen uit den Heer Jezus Christus, zullen geschieden door ondergeteekende op drie achtereenvolgende avonden, n.l. Maandag, Dinsdag en "Wioensdag 27, 28 en 29 November van 89 uur, in een der salons van het Grand Hötel le Middelburg. Na 81/4 uur worden geen nie\uwe( bezoekers meer toegelaten. CH. E. J. MEYLL, Civiel-Ingenieur. Afdseling Mirldelburg NedeiTandsche Middernachtzending op "Woesndag 29 Nov. a.s. n. m. 8 UUT iu de groote zaal van het Schuttershof, Toegang vrij. Sprekers: Dr. E. J. W. POSTHUMUS MEIJJES, van 's Gravenhage. De Heer J. N. VAN MUNSTER, van Arnhem. Beiden Hoofdbestuursleden. Kinderen beneden 16 jaar worden niet toegelaten. HET BESTUUR. Concert- en Gehoorzaal Middelhnrg Zondag 3 December, 2'/, uur LOUISE WALCKIERS, Soprano dramntjque et coJorature RENEE MERLOT, Bariton. A. THOEN, Piano. Del'Opéra frangais. Avec le concours de A. VAN KESTEREN, Flüte. Duo's et aria's deHamlet, Rigoletto, Mignon, Faust, Paillassè etc. Solo's instrumentals de: Verbey, Chopin, SaintSaüos etc. Entrée f 1.verhoogd met 10 pCt. auteursrechten. Kaartenverkoop in bet Concertgebouw Zaterdag 2 December van 25 uur, en des Zondags aan bet Bureau. VRIJDAG 15 DECEMBER 1916. Solisten: Mej. OORTMAN GERLINGS, Viool. JO BENDERS, Sopraan. Burgemeester en Wethouders van Arne- inuiden roepen op sollicitanten voor de betrekking van Onder wij zer(es) aan de Openbare Lagere School, in de kom der gemeente. Jaarwedde 1 550. Stukken in te zenden vóór 2 December 1916. In bet Borger Gastbnis te Aardenburg worden gevraagd twee Leerling-Verpleegsters. Op een aanvaDgsalaris van t 150 met jaarlijk9che verhoogingen van 125 tot f250. Sollicitatie-brieven in te zenden vóór ot op 10 December 1916 bij de Directrice, alwaar inlichtingen te bekomen zijn. Met 1 December gevraagd een BOERENJONGEN, genegen mee naar Den Haag te gaan, leef tijd 16 a 17 jaar. Te bevragen bij C. STURM, Oude Veersche "Weg T 126. Gevraagd. voor bedrijf te* Sas van Gent Eenige kennis op bet gebied van electri- citeit strekt tot aanbeveling. Aanbiedingen qnder nummer 143, Bureau Ter Neuzenscbe Courant, Ter Neuzen. Een Tweede Winkeljuffrouw gevraagd, extern. Eigenhandig geschreven brieven, adres JACQ, FRANK, Hoijuwe- lier. regels 40 cent. Met bewii- aummer 45 «ent. LOUIS RENGUENT Co. Bij de Flrnua SAM VAM OS. Gr. Markt, mooie Bolhammetjcs voorhattUien, zeer geschikt voor Sfc. Nicolaas cadeaui. Swan- en andere V ulpenhouders. Boekhandel BAURDOUX. Voor een leerling der Amb. school wordt kost en inwoning gevr. 5 a 6 dagen p. week. Br. met opgaat van prijs bureau van dit blad onder letter M. Voor den meestbiedende TE KOOP: 7 G. TIENTJES en 20 G. VIJFJES. Aanb. boven 180 Gld. onder motto GOUD bur. van dit blad. Stoom bootdienst, Sliulngen, Middelburg n HMtedaa, Oren var. vertrok in Nov, en Dec Van Tlissingen v Middelburg v Rotterdam Maandag 27 via. 6 20 vm. 8 vm. 8. Dinudag 28 6.20, 8 8.— WoenBd. 29 Donderd.SO r 6.20i 8.— 8, Vrjjdag 1 s j I Zaterdag 2 t- 6.20' 8.8, Stoomdruktei-ij Firma D. G. Kcöber Ju. Middelburg,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 4