1 le kwaliteit Bakharing. Advertenüêm, Bekendmaking. Roos- m Aibraak Heeren-Modemagazijn „Au bon Marché", Hofstede, COÖPERATIEVE BEETWORTEL-SUIKERFABRIEK Luxe eu Huishoudelijke artikelen. r Hoop voor lilcüers aan Huidiieten STOOMTRAM WALOHEREM. Bosch, Vroon en Dnin, gen rijke kenze dassen, allernieuwste dessins Heeren en Jongeheren OVERHEMDEN in alle kleuren. OPENBARE VERKOOPINQ Donderdag 7 Deeemlier 1916, „ZEELAND", 29 NOVEMBER 1916 ONTVANGEN I. LEIJNSE, firma J. EW AARDT, Boekhandel BA8RD0ÜX. Zie de Etalage in net filiaal van D. C. BOUWENSE. .J HOE STAAT NEDERLAND ER TIIANS VOOR Op 22 dezer hield de heer E. H. Begeman, oad-direcleur der Kon. Neder). Machinefabriek le Helmond, in een Nuts- vergaaering te Cortgene een volks voordracht, waarin hij de vragen beant woordde- „Hoe staat Nederland er thans economisch voor" en „kunnen wij n(a den oorlog den groolen wedstrijd op hanocls- en induslriëel gebied met hoop op succes aanvaarden?" Achtereenvolgens gaf spreker een schets van den toestand en de gangbare staathuishoudkundige meeningeu uit de ebbejaren der 19e eeuw, den vooruitgang tot aan 1911, den schok, dien de maat schappij toen ontving, den rcusachligen arbeid toen door de Regeering verricht, de bemoeiingen van het Steuncomité, een instelling zonder wederga, en den- in vloed van den oorlog op onze binnen'r en builenlandsche handelsbetrekkingen, die tal van nieuwe met name genoemde fabrieken in ons land in 't levenr riep. Hier en aaar wist spreker zijn opmerkin gen met pakkende cijfers le illustreeren ier rechtvaardiging van zijn uitspraak, dat Nederland er goed voor staat. Ook van de toekomst verwachtte de redenaar veel goeds, daarbij zich beroepende op onzen inlensieven landbouw en veeteelt, op de bekwaamheid onzer technici, die bij geen buitenlanders achterstaan, op den durf onzer ondernemers en intiustri- eeleuop den deugdelijken staat, waarin onze scheepsbouwbedrijven, onze water wegen en havens verkeeren, op onze vre delievende verhouding tot andere sta ten en op de ligging van ons lanld tus- schen de groole cultuurvolken. Spreker wist zijn gehoor, dat van alle deelen omzes eilands was opgekomen,, van 't begin tot hel einde te boeien,- de vol- n/.ening was wederzijdsch en uitte zich aan den kant der hoorders door een, krachtig applaus. Na zijn ernstige rede wenschte spreker door het geven van humoristisch getinte reisherinneringen de stemming wat op te v rooi ij ken, wat hem meer dan uitstekend geiukle. 0—f 8, stekuien f 110 alles pen 60 K.G.; koolrapen f 1,50 en roode kool 2.50 beide per 100 K.G. Maandag '27 Nov. a s. hopen onze geliefde ouders en behuwdouders JAN VAN SLUIJS en JEANNETTE JOH. DE JONGE hunne 25-jarige Echtvereeniging te berdenken, Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wnsch van Lunne dankbare kinderen, behuwddochter en verloofde. Middelburg, 24 Nov. 1916. ÜPIIEBMOMETER EN VERWACHTING 25 November. Thermometer alhier 8u. vm. 50 gr., 12 n. 51 gr., 3 n 51 gr. Telegrafische mededeeling van bet Kon. Meteorologisch instituut te.De Bilt volgen» de waai nemingen van heden ochtend: Hoogste barometerstand 770 in Znid-Dnitschland. Laagste 733.0 te Haparanda. Verwachting tot den avond van 26 Nov., krachtige, tijdelijk stormachtige Zui delijke tot Westelijke windbetrokken me t kans op [regen; later tijdelijk opklarend; zeiide temperatuur. HOOG WATER, VlUsingen, Zondeg 26 Nov. n.m 1.35 Maandag 27 2.36 Dinsdag 28 3.05 Woensdag29 3.58 Donderdag. 30 4.52 Vrijdag 1 Dec. 5.56 2 v.m. 6.10 MARKTBERICHTEN. Op de gisteravond gehouden veiling tier veilingsvereeniging „Walcheren" wer den de volgende prijzen besteed Goud reihette 11—25 C-, zure bellet- fleur 22 c., Bismarck 13 c, amianas 12% c peperappels 12 c., hondsmuil 16 c, canipagnezoet f6 c-> grauwzuur 15 c., roodbakker 15 c., Adam Pearmain 12 c, bergamotten 10—15 c, J,osephLne de Meline 19 c., besie de schoonaiA- wen 20—27 c., pondsperen 12 c., klei|- peren 12 c,, gieser Wildeman 16 c., mis pels 11—16 c., uien 8—10 c., spruiten 22— 30 e., wortelen 3—8 c., karoten 3- 5 c., koolrapen iy2—2 c., alles-per KG. bloemkool 4—22 c., roodekool 2—51/2 c savoijekool 2—7 c wittekool 3—8 c.. boerenkool Va—3 c., andijvie 1—2i/2 c., alles per stuk; spinazie 39 c., molsla f 1 f 0.;40, veldsla 15—33 c., alles per mandje,- prei 910Va c wortelen 5—6 c. karoten 4—5 c., rapen 3—4 c ramenas 1—1V» c., selderij 3—4 c., schorseneer S c., pieterselie 2—12 c., alles per bos. Vlissuigeu, 25 Nov. Bij' de gisteren ,,ehouden groente- en fruitveiling werden de volgende prijzen besteed Peterselie 12c., perldcin mandje; prei 6—91/2 c selderie 4ya—55 c., rapen 35—5 e wortelen 3S—6 ckarol'en d c bleekselderie 61/2 c., alles per bos; an dijvie 1/2—D/s c kropsla 5—45 c., roode kool 3—7 c., savoijekool 2—7 c., bloem/- kool 5—18 cwitte kool 3—6 c., boere- kool 1/2—31/2 c., alles per stuk, spruiten 21—22i/o c., uien 6 c wortelen 5i/2 c. fcomalfcen 23 c., reine d'or 5— 15y2 c gjrauwzoet 15 c., goudreineltein (buitenl f 39, 79 per 100 KG): idem Tnnuenl. 20— 371/s c., Hollaart (buitenland f38.01 per 100 K/}.\ idem binnenland 31 c, campagne H1/2 c., roodbakker 10 c wifclje libber I61/2 C-, huisman 8y2 c wari mers-king 18y2—12Va c., rambour mortier 27i/a c ganzebout 14 c., kieipereai 1 c Josephine de Maline 21i/2 c beui'ré clairgieau 30y2—32i/a c alles per K.G. Stavenisse, 24 Nov. Veiling van groen ten en landbouwgewassen. Groote uien f 8.05—f 8 30, kleine dito Hierbij wordt ter kennis gebracht dat wegens herstellingen aan de draaibrug over -«de binnenkeer- en schutsluis le Vlissingen, hel vorkeer met trammaleriëel over genoemde brug niet zal kunnen plaals hebben op DINSDAG 28 NOVEM BER e.k. en dal dientengevolge op ge noemden datum de dienst op de lijn „Ivouaekerke—Vlissingen" niet verder zal gereden worden dan lot meergenoemde brug. DE DIRECTEUR. Heden overleed, na langdurig doch geduldig lijden, tot mijn diepe droef heid, mijn innig geliefde Echtgenoot en onze zorgvolle Vader, Behuwd en Grootvader, de heer R. GANS, in den oudeidom van ruim 69 jaar. Middelburg: Wed. R. GANS- Van Offbnbeek, Rotterdam D. Th. GANS. C. M. GANSHijpebs en kinderen. Middelburg, 24 November 1916. De Notaris II. R. STRUVE le Middel burg is voornemens op DONDERDAG 7 DECEMBER 1916, des namiddags uur aan de Nederstraat hoek Breestraat Le Middelburg publiek te VERKOOPEN Heden overleed tot onze diepe droef heid, na een langdurig doch geduldig lijden, zacht en kalm, onze zeer ge liefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Meiuffrouw JOZINA BECU Weduwe van den Heer W. SALOME in den ouderdom van ruim 73 jaar. Uit aller naam J. Ph. SALOMÉ. Groede. 24 November 1916 afkomstig van een Heerenhuis, als- 50.000 Sleenen, waarbij 15.000 Klinkers. 30G0 Dakpannen, 300 sinks hardsleenen Tegels, 20 grenen Balken (20 X 25 X 8 M.), 5 eiken Moerbalken (30x35x8 M.), 500 stuks Gordings, Platen, Ribben, Bad- din'gs, Palen, Sparren, een partij eiken Maslput-, Hek- en Dampalen, 1000 stuks Planken, als Vloer-, Zolder-, Dak-, Schot- en Kraaldelen, 500 stuks diverse Planken, 50 stuks Deuren en Schotten, Blinden, Broeiramen, Trappen, Brand hout enz. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen lieren WILLEM, beluigen wij onzen hartelijken dank. W G. APPEL-DEÏBEL. PAUL APPEL. Middelburg, Nov. 1916. Door dezen onzen dank voor betoonde belangstelling op 20 dezer. J. ANTHEUNISSE en Echtgenoole. Eigenhaardstraat. Middelburg, 25 November 1916. Vcor de vele blijken van belangstel ling. ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde Moeder en Behmvdmoeder, Mej. de Wed J. A. STEINZ—MATENA, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, J. A. STEINZ. Middelburg, 25 Nov. 1916. Bij dezen betuigen ondergeleekenden hun hartelijken dank aan allen, die er loe hebben medegewerkt, den 18den November hun tot een onvergetelijken dag le maken, Kleverskerke, 25 Nov. 1916. J, P. VAN HOEVE. A. VAN HOEVE HAAZEJAGER. N. V. Middelüurgsche Bouw- en VerhunrmaatscijappiJ. Hel BESTUUR bericht, dat zijn UIT GELOOT in de geldleening: f12.000 1 Obl h f250 No. 34 f13.500 1 Obl. il f250 No. 4 Tot uitbetaling van bovengenoemde öhligaties eu van de 1 DEC. A.S. ver vallen Coupons in beide leeningen zal zilling worden gehouden op de VRIJ DAGEN 1 en 8 DEC. des voormiddags van IIV2 lot 1 uur, ten kantore der Vennootschap, Penninklioelcsinjgel L 69. HET BESTUUR. Middelburg, Nov. '16. schil vera verdwijnen, haaruitval houdt op, het haar wordt zacht en glanzend indien men het wascht met Purolzeep. Per stak 60 cent, 3 stuks f 1.70._ In Apoth. en Drogisterijen. De namen der plaatselijke verkoopcr9 staan in dit blad vermeld bij de advertentie Enfan-bonbons. De Notaris J. W. VERS IJLST zal op Woensdag 6 December 1916, des vooimiddags ten tien UUX, op de boven' zaal van de Sociëteit «De Vergenoeging 1 op de Groote Markt te MIDDELBURG publiek presenteeren te verkOOpen |'.Eene Mof stede, genaamd „HET HÜTS TEN DÜTNE," aan den Duinweg in de gemeente Oostka- pelle, groot 40 hectaren 3 aren 78 centiaren. 2o. 17 hectaren 68 aren 48 centiaren tuaschen den Duinweg en den Dninbeek- seben weg, in de gemeenten OostkapeJle en Vrouwepolder, achter voormelde Hofstede, en 3o. 3 hectaren 33 aren 25 centiaren Weiland, aan den Dninbeekscben weg in de gemeente Oostkapelle, tegen de buitenplaats »West- hove". Zulks in 23 perceelen en samen voegingen. Het Jachtrecht is onder den koop be grepen. Een en ander nader omschreven in gedrukte notitiön, welke met verdere inlichtingen, gratis verkrijgbaar zijn ten kantore van genoemden Notaris. ANNEX KLEERMAKERIJ. Lange Delft H 25 - Middelburg. ZIJST rOOKHAIDES: OT«EB8KI»E SORTEEBIlVti Engelsche PETTEN, va» de fijnste stoffen verwaardigd. Enorme collectie AUTO-SHAWLS in verschillende dessins. ZIE ETALAGE. Alles zeer geschikt voor ST. N1E0LAAS-CADEADX. r N.B. Speciaal huig voor alle modellen GtlMMI-BOOEKDEN, FRONTS en MANCHETTEN, zoowel wit als gekleurd. De Notaris ff. W. NEER VOORT te s Gravenpolder zal op des réórmiddags 9 uur precies, in de Prins van Oranje" te Goes, m het openbaar rerbeopeo - de Kapitale, zeer gunstig in de onmiddellijke nabijheid van bet station 'sHeer Arendskerke 1 met prachtige jaebt ep Waterwild, in den Schengepoldergemeenten 's IIEFR ARENDSKERKE en WOLF AARTSDIJK, bewoond door de heeren GEBRS DE KATER, groot 101 H.A., 25 Aren, 70 Centiaren Aanvaarding voor wat betreft: de lan derijen ONMIDDELLIJK bij de betaling; ne gebouwen der Hofstede op 15 Maart 1917 en de arbeidershuisjes op 1 Mei 1917. Veilingboekjes met kaart te bebojmsn ten. kantore van genoemden Notaris gevestigd te BEEGEN OP ZOOM. UITGIFTE eener 5 pCt. Eerste Hyp, Obligatie- leening groot f 1.450.000.-, aflosbaar pari uiterlijk in 29 jaar, verdeeld in stukken van f 1000f 500.— en f 250.waarvan geplaatst f 650.000. Ondergeteekende bericht dat te haren kantore en bij hare Agentschappen te ROTTERDAM en te 's GRAVENHAGE op van des morgens 9 uur tet des namiddags 4 uur de INSCHRIJVING zal zijn opengesteld op f 800.000.5 pCt, Eerste Hypo thecaire Obligation van bovengenoemde uitgifte, tot den koers van 99 pCt. Bovendien worden inschrijvingen aangenomen bij de kantoren der Firma VAN HEEL Co., te Gobs, Tholen, Ierseke, Axel en Teuneüzen. Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn aan de hierboven genoemde kantoren verkrijgbaar. MEDERLANDSCBE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. AMSTERDAM, 25 November 1916. Gravenstraat, hoek Markt. Telef. 333. Ruime keuze in JONGENS- EN MEISJESBOEKEN, DOOZEN POSTPAPIER, KINDERWERKEN, PRENTENBOEKEN, BRIEFKAARTEN ALBUMS, KINDERSPELEN, alles zeer geschikt voor Zij, die iets le vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer GERRIT IN 'T ANKER, Landbouwer, le Oostkapelle, worden verzocht daarvan vóór 1 December 1916, opgaaf te doen ten kantore van den Notaris J. Wj. VERHULST, WENSCÜT EEN PRACTISCH ST. HICOLAAS-GESCHEKK? VOOR DAME OF HEERHET MID- - DELBURGSCH VLOEIBOEK MET - PHOTOARTISTIEK UITGEVOERD. PRUS 50 CE NT. FIRMA R. M. SMITS, DAM 28, BOEKHANDEL. MIDDELBURG. DIAKENEN der Nederd. Hervormde ge- aente te Middelburg nemen de vrijheid de door hen op Maandag 27 November aanst. te honden Winter-Collecte met aandrang aan te bevelen. Diakenen voornoemd, J. BAL JEU, Voorzitter. K. KLAA8SE, Secretarie. R. J. DE MUIJNCK, Kassier. Magazijn van Buitengewone sorteering dit jaar. Verschillende bestanddeel- n samengevat onder den naam D O.D. kan nu van onderstaande drogisten bekomen worden tegen 55 ets per flesch. Deze ilesch is speciaal bereid om lijders aan Huidziekten te overtuigen dat dit middel beslist genezing brengt, wanneer ze soms dit beproefd geneesmiddel nog niet aan een proef onderworpen hebben. Een flesch zal hen de overtuiging geven dat dit het ware gciicesmiddci is, de eerste toepassing doet de jeuk direct stoppen en geeft beterschap De jeuk verdwijnt direct wanneer U de huid met deze 1 vloeistof bet. Indien U een proefflesch wensebt te probeeren zoo zend er direct out bij JOH. DE ROOS, Vlasmarkt, te Mid delburg. A. BENIEST, te Vlissingen en GEBRs. MULDER, te Goes. 1 Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot de D.D.D. Company, Amsterdam

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 3