Iigezondsa Mededeeiingea BUITENLAND. Ingezonden Mededeelingen. Napkotpn BsricMen P. SLUIS, i VOGEL-EN PLUIMVEEVOEDER LEGER EN VLOOT, Men seint aan de Tel., dat de K I., de eerste onderzeeboot vo,or Iudié, gistermorgen te Tandjong Priok is: aan gekomen Er was groote belangstelling. IIANDEL, NIJVERHEID EN VISSCIIERIJ. Schutte vaer Naar het weekblad dier vereeniging meldt, zijn door het hoofdbestuur «drea- sen verzonden lo. aan de bevoegde autoriteit, met het verzoek wel te willen bevorderen, dat. door eenige verandering aan de kap pen van het eleclrisch licht op de brug gen over het Z ui d-B e ve 1 andls cli Kanaal, dit licht meer op de brug d|an wel daarnaast schijne. 2o. aan B. en VV. van de gemeente T hol en, met verzoek wel het veer- personecl te willen opdragen, de veer pont voor de Eendracht des avonds ge strekt aan den wal te leggen. Moss,elen. Gedurende de week van 18—25 Nov. werden in de haven van Philippine ge lost 250 ton mosselen voor naburige grensgemeentenper trein werden ver zonden naar Gent 1800 ton, maar Sel- zaete 175 ton, naar Brugge 250 Ion en naar Lokeren 75 ton De prijs was' f 1 '10 per ton. Ook te Philippine heerscht thanks een groote drukte in de mossjelvissche- rij. Haast in ieder gezin werkt men aan het inmaken van mosselen, waarmede een goed daggeld verdiend wordt. Dat. daardoor de prijzen aanmerken lijk gestegen zijn, laat zich gemakkelijk begrijpen. Ook de mosselvisscherij op de Zuiderzee beleeft een bloeienden tijd Steeds gaan er meer vis^chers heen om van de steeds stijgende prijzen (e pro- iiteeren. Vrijdag heeft de uiossplkokerij ook te Schore haar intrede gedaan Naar Het Volk verneemt, is met den steun van verschillende groote ree- derijen in voorloereiding de oprichting eener Nederlandsche maatschappij voor het maken en leveren van radio-toestellen, aan boord van Nederlandsche en andere schepen, met hel doel om zich vrij le maken van de Engelsche marconi-maat- schappij en de Duitsehe Telefitnkenr maatscliappij Als ingenieur zal optreden ce heer Tulker, ingenieur bij de Rijks telegraaf en eenige jaren geleden in genieur bij de Marecm-maatschlappij' DE 00 RLUG. De Toestand. De Duitsehe operaties tegen Roeme nië worden thans met kracht aangevat. Het leger, 'dat langs de Jiul de Walla ch ijsche vlakte inviel ©n Krajowo nam. heeft zich Oostwaarts gewend en zijn voorhoede heeft reeds de Alt bereikt, op welke hoogte wordt niet gemeld. Het moet echter belangrijk ver stroomaf waarts zijn van Riinnik, waar nog hardnekkig gevochten wordt lusgchen de Roemenen en de Duitsehe troepen, die van het Noorden uit de laagvlakte willen bereiken. De "daar strijdende Roemenen raken door den opmarsch van de troe pen uit Krajowo niet dadelijk in gevaar; zij zien zicli echter van een belangrijken verkeersweg, den spoorweg langs de Alt beroofd en zullen dus wel genoodzaakt zijn hun stellingen, voorzoo ver die op den. rechteroever gelegen, zijn op le ge ven. De All is ten Westen van Boekarest <ic voornaamste zijrivier van den Donau en biedt den Roemenen een goede ge legenheid om ie trachten stand te hou den. Ligt dit in hun bedoeling, dan zal het spoedig merkbaar zijn. Ze bevin den zich dan echter in de onaangena me positie van aan drie zijden te wo.r- don aangevallen, uit het Noorden door de troepen van Falkcnhayn, die daai nog steeds in 'de bergpassen strijden, uit het Westendoor de hiervoor genoemde troepen en uit het Zuiden door de le gers van von MackeifSten, die, naar bet Duitsehe legerbericht van gisterenavond meldt, op verscheidene pun te over den Donau gtrokken zijn. Wij Vree zen, dat dé Roemenen het tegen dien druk van drie zijden niet zullen weten uit te houden. Van het verwachte enilastingsjpffensief der Russen op Roemcniës Westgrens blijkt nog niets; wel schieten de Rus- sisjch -Roemecnsche troepen in de Do- broedsja iets. in Zuidelijke richting op Zij staan titan's aan het Tasavl unieer, ten N van Konstantza, op ongeveer 30 K M. afstands van deze havenstad Dat heeft von Mackensen echter niet kunnen be letten zijn troepen den Donau over te zenden; hij schijnt hun opmarsch! dus van weinig belang te achten ,en over vol doende troepen en verdedigingswerken te beschikken om hem benoorden de lijn Cernaw.oda-Konstantsa tot staan te bren gen De plaatsen waar de Duitïchers den Donau zijn overgetrokken, liggen waar schijnlijk tusjschen Roestsjoek en den mond van de Alt; het Roemeensche lej- gcrbericht spreekt tenminste van lan dingspogingen bij Zinmica, tegenover Svistow, waar de Boelgarcn reeds eenige weken geleden de Donaueilanden bezet ten, en dat juist ia het midden tus- schen beide genoemde punten is, gele gen. Deze troepen vormen dus een ern stige llankbedreiging voor de Roemenen, zoo zij werkelijk aan de Alt stand willen houddn. Er is lieden ook weer nieuw$ uit het Orsowavak. De Roemeniërs zijn hier van den HiOugaarschen bodem verdreven en de centrale» hebben reeds Turnu Severin, op 20 K M. afstands van de grens, aan den spoorweg naar Krajowo bereikt. Erj duidelijk js de toeslaud ons hier nog niet, daar het schijnt, dat het Jiulleger aan deze troepen, die zich toch in zijn rug bevinden, niet. de minste aandacht schenkt. De eenige oplossing hiervan lijkt ons, dat de aldaar opercerende Roe- mecuschc strijdkrachten onbeduidend aantal zijn en geen ernstig gevaar voor Falkenhayn's troepen kunnen opleveren. Nu kleiu Wallachijê zich vrijwel in de macht der Duitschers, bevindt en de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat ook Groot-Wallachijè geheel of gedeeltelijk bezet zal worden is Reuter er haasjjg bij om te verzekeren, dal de toestand wel „in sommige opzichten onbehaag lijk'' is, maar dat er geen reden is voor moedeloosheid Het v erlies van Walla chijê is voor Roemenië geen levenskwest- tie, want de „feitelijke strategische en militaire positie van Roemenië zou er niet door worden aangetast, daar ge slaagde RuSjSisch-Roemeensche krijgsver richtingen van hel Noorden uit, den vij- andelifkcn vooruitgang van nul en geener waarde zouden maken, een redeneering, die ten opzichte van elke verovering op gaat, /want jajs ze ongedaan gemaakt wordt, is ze va n zelf zonder waarde Reuter heeft echter nog meer troost Het is, een algemeen verspreide dwaling, gajat hij voort, dat Duitschland, door het Zuid westelijk deel van Roemenië binnen te vallen, in het bezil zou geraken van ont zaglijke voorraden granen. Dit deel van Roemenië is inderdaad zeer rijk en Vormt een landbouwcentrum, doch hel dient niet als graanschuur Het grootste deel van den oogst is binnen en zou onder gewone omstandigheden reeds weken geleden naar Brailfl en Galatz zijn gezonden, de belangrijke middelpunten van den graan handel, waar zich de groote opslagplaat sen bevinden Alleen de iuaigoogst is nog niet geheel binnen en zou gedeelte lijk in handen van den rijand kunnen val len Afgezien van het feit, dat dit laat ste op zich zelf reeds, een groot voordeel is voor de aan veevoeder arme mid- denrijkem, vergeet Reuter, dat een blij vende bezetting van Wallachijê, wel de gelijk een belangrijk voordeel voor de centralcn op zou leveren. En ten slotte is er aan de verovering van Wallachijê nog een voordeel verbonden, dat Reuier wel erkent, n 1. dat het transport naar Boclgarije er door vergemalckelijkt zou .worden. Dat lijken ons nogal dingen van beteekenis, maar zij vallen natuurlijk in het niet ais het geldt de onmacht der entente ie verbloemen Ten Noorden en Oosten van Mo- nastir bieden de Boelgaren, met de bij hen ingedeelde Duitsehe bataljons krachtigcn tegenstand. Er wordt daar bloe dig gestreden, waarbij de geallieerden nigen vooruitgang van geringe beteeke nis behaalden. Op de andere fronten is d© toe stand ongewijzigd Trepof een conservatief iS en ©en bu reaucraat van deu ouden Russischen slem- pel. KORTE OORLOGSBERICHTEN. Er is weer een Engelsich hospi- iaalscliip verloren gegaan. Napr de ad miraliteit meldt, is de „Braieanar Cagtle", een schip van 6318 ton van d© Union Casllelijn, dat met gewonden op weg was van Saloniki naar Malta in de Egei- sche Zee op een mijn geloopen of ge torpedeerd. Volgens de admiraliteit zijn allen gered, volgens berichten uit Athe ne is er één slachtoffer. De Duitsehe marinestaf ontkent, dat de „Britannic" door een Duitsehe duik boot in den grond zou zijn geboord. In "Duitschland wordt het publick erop voorbereid, dat tengevolge van den verminderden invoer uit de neutrale lan den, doordat Engeland de levering meer tot zich heeft getrokken en doordat voor het leger sleeds meer noodig is, d« 'verstrekking van eieren nog meer inge krompen zal moeten worden, fn de eer ste plaats zal voor dc zwaar v/erkende in dustriearbeiders, zooveel mogelijk zorgd worden, maar ook voor iaën zal het rantsoen verminderd moeten worden. Over Zweden komt het bericht, flat generaal Roesski, de opperbevelhebber van het Russische Noorderleger, weder ziek is en voor herstel van gezondheid naai* een badplaats in tdien Kauka^us gaat. Aanvankelijk bestond het plan hem door generaal Kooropatkin te laten vervangen, doch met het oog op dén moeilijken toef stand in Toerkeslan zat men dezen Ier geraanvoerder daar voorloopig moeten la ten. Stuermer, de Russische minister-presi dent en minister van huitenlandsche za ken, treedt af en wordt opgevolgd als minister-president door Trepof, den mi nister Voor het verkeerswezen Wie mi nister van buitenlandsche zaken zal wor den, is nog niet bekend Stuermer is slechts kort minister-president geweest, nog geen jaar lang, eerst als, minisler van binnen landsche zaken, na Sasonof's heengaan als leider vvan buitenland's^he zaken Zoomin als het vertrek van Gore- mykin en van Sasonof ©en verandering in Ruslamd's; politiek ten opzichte van den oorlog teweegbracht, zal dal Van Stuermer daarop van invloed zijn Zijn heengaan, kort nadat de linkei-zijde van dc Doema de regeering verweten heeft don oorlog niet krachtig genoeg aan fe vatten en niet hardnekkig genoeg de tel kens opduikende geruchten over een af zonderlijken vrede met Duitschland tegen te spreken, zou er zelfs op wijzen, dat er nu een onverzoenlijker man aan het bewind komt. Trepof heeft zich als ver keersminister een goeden naam verwor ven door den spoedigen aanleg van den spoorweg naar de Mocrmarisjkust, het ee nige bereikbare ijsvrije havengebied, dal Rusland voor de gemeenschap mot En geland en Frankrijk ter beschikking .slaat. Volgens (Duilstchc bladen is Trepof echter tc kort geschoten in de regeling van het verjcecr achter het front en beeft hij de moeilijkheden in het verkeer, die leidden tot verwarring in de levensmid- delcndislribulie -niet vermogen op te hef fen Zijtn benoeming wordt alleen in zoo verre van beteekenis geacht, dat men Cr een toegeven in ziet van den druk der linkerzijde Het is echter eigenaardig, dat M J Rubben, jd. 21 j. J, v. d. Maas, jm. 30 j. met L. R'. v. d. Berghe, jd'. 22 j G. Bethüme, jm. 21 j. met J. H Wiüemse, jd. 22 j. D. Groeneiibergf, jm. 22 j. met C. J. Pattenier', jd. 21 j. P. A Barten, jm. 23 j. met P. M. de Ruijter, ji 21 j. Bevallen L Jongepier, geb Stroo, d., A. G. Boer, geb Van Wijk, z L. M Lijk, geb. Kulk, d. M. Schout, geb. Van de Plasse, d. D. v. d. Maas, g|eb. Caf aello, d. W I. Fokker, geb. Meurs, d. L. van Opbergen, geb. Timmerman, d (levenl.) t Overleden; A. Kwekkeboom, man van E. Toutenhoofd, 72 j. W. A. de Vin, z. 11 m., L Braamse, wednr. van C. Huisson, 85 j. Goes. Van 23—25 Nov. Ondertrouwd- J. Na- gelkei'ke, jm. 25 j., met M. A. Kopmels, jd. 25 j.L Glerum, jm'. 28 j. met J. M, Glerum, jd 26 j. Bevallen- J W. Goedhart, geb. Leijs, dochter. AFI OOP AANBESTEDINGEN. Voor het afgraven der voormalige vestinggrionden te Neuzen waren 26 inschrijvers. De minst© was Job. Wolfert te Hoek voor f 1-1.990, aan wiem, be houdens goedkeuring door den Minister van Financiën, het werk gegund is. Tengevolge van plaatsgebrek moesten verscheidene verslagen worden aangehou den. BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. De Groiothertogin-Moeder van Lu xemburg is in den nacht van 23 op 24 November op haar kasteel te Königstein in den Taunus overleden. De Groothertogm-Moeder Maria Anna was als Portugeesche infante uit he huis van Braganza op 13 Juli 1861 ge boren Tijdens dc ziekte van haren man en de onmondigheid van hare oudste dochter, de tegenwoordige Groothertogin had zij het regentschap waargenomen. MOEDER, UI KIND HEEFT BEHOEFTE AAN EEN LAXEER MIDDEL. Als de tong beslagen, de maag in de war, of het kind knorrig, koortsig of hardlijvig is, geef het dan „CALIFIG" Caiifornische Vijgensiroop. Beknor Uw lastig, kregel kind nietOver tuig U of de tong beslagen isdit is zeker kenteeken, dat de maag, lever en gewanden van het kleintje verstopt zijn door gal en onvolkomen verteerd voedsel. Wanneer het lusteloos, bleek of koortsig is, last heeft van onaangenaam ruikenden adem, verkouden is ol keelpijn heelt, wan neer het kiod geen trek heett in voedsel, niet op natuurlijke wijze slaapt of zich ge draagt,ol aan maag- pijD, slechte spijs vertering of diarr- hee lijdt, geel het dan een theelepeltje »Califig" en binnen een paar uren zul len al de verbruik te stoffen, gal en gistende voedings stoffen zich uit de ingewanden verwij deren en zult gij weder een gezond dartel kind hebben, Kinderen houden veel van dit onschadelijk »vrucbten laxeermiddel" en moeders kunnen aa de toediening ervan gerust zijn, want het bJijit nimmer ïd gebreke om de inge wanden van de kleintjes te reinigen en ge zond te maken. Zorg dat gij het onder Uw bereik hondt, MoederEen theelepeltje ervan vandaaj toegediend, behoedt U voor een ongestelc kind morgen, doch let erop dat gij bet echte krijgt. Vraag Uw Apotheker een origineele flacon »CaIifig" Calitornische Vijgensiroop, waarop de volledige gebruiksaanwijzing voor zuigelingen, kinderen! van eiken leeftijd en volwassenen duidelijis is afgedrukt. Ver krijgbaar in Apotheken en Drogisterijen. Prijs f 1.25 per flescb. BURGERLIJKE STAND. Vlissingen. Van 21—25 Nov. Ondertrouwd J. M. van. Steenkiste, jm 32 j mei M. Snik kers, jd 27 j. J. J Versteeg), jm. 25 j met H. A v. d. Leeuw, jd. 27 j. P. F. Damman, jm'. 25 j. met M. M. Peire, jd. 22 j L. J. den Hollander, jm. 21 j. met G. M, Hekclbeeko, jd. 26 j. G. Schoonman, jm. 23 j mot P. Preker, j'd. 27 j. J. van Rijk, jm. 28 j. met Rj W. Delvoije, jd. 22 j. Getrouwd M. L Cogghe, jm'. 23 j me! LAATSTE BERICHTEN. MELKPRIJZEN. Door den Minister van L., N- en H. ziju dc navolgende maximum-prijzen vastge steld Koude kerke; productieprijs 8 ets. consumptieprijs 10 ets. per L. Nieuw-en StJoosland' Consump> ticprijs 9 cis. per L. (Productieprijs one gerekend d©n toeslag van 2i/o ctls cn; conf sumptieprijs, ongerekend den voorwaar" delijken toeslag van J/a cl.) Voor bezorging aan huis voorzoover die gebruikelijk was mag niets in reke ning1 worden gebracht. SMOKKELEN. Uit Sluis Het schip „Rotterdam" is getest, en er is in of onder de lading' suikerbie ten geenerlei contrabande gevonden. Alleen hadden de douanen, zooals gOmeid, eenige pakken zeep gevonden in bel woonvertrek van den schipper. Dez© hoeveelheid zeep bestond uit 11 pakken „Karnemelkzeep" samen wegend© Cfs K.G. De maatregelen tegen fraude-plegen zijn; verscherpt, sedert men aan boord van het meL bieten gelaaen schip „Blanche" eenige dagen geledein, in heslag nam 12i/.; K.G. zachte zeep, 4 K.G. kaas, 2'/l> K.G. Kwatta.-chocolade, li/s K.G. harde zeep en 1 K G. koffie. DF. STEENKOLENSCHAARSCHTE. De Minister van Landbouw heeft in een nadere circulaire aan de burgemees ters er op gewezen, dat het ter verkrij ging van de volstrekt noodzakelijke be sparing van brandstoffen noodig is, dal de te treffen maatregelen uiterlijk 7 De cember in werking (reden. Als doeltref fende besparingsbepalingen komen vol gens den Minister inzonderheid in aan merking: (en eerste verhooging van den en eleetriciteüsprij's met zeer aan merkelijke belasting van verbruik boven een vast (e stellen minimum; ten tweede hel stellen van dwingende regelen, waar door gas- en eleclrische verlichting van winkels, koffiehuizen, hotels enz. bij voortduring zeer beperkt en na een be paald uur verboden wordt. UIT DEN HAAG. De Koningin-Moeder heeft bericht ont vangen van het overlijden harer tante, groothertogin adelheid van Nassau, we duwe van groothertog Adolf van Luxem burg herlbg vau Nassau. Bij de ler-aarde-bestelling van wijlen keizer Frans Jiozef zal de Koningin zich doen vertegenwoordigen door een bui tengewone missie, bestaande uit den op perhofmaarschalk mr. W. Graaf van By. landt, den gep. generaal-majoor Tonnef, adjudant in builengewoncn dienst, en den' eersten luitenant Van Meyden, ordoni- nansofiïcier. UIT AMSTERDAM In een algemeene vergadering van de mij. tot expl van staatsspoorwegen werd lieden het voorstel tot samenwerking met de H. IJ. S. M. aangenomen BEURSBERICHT. AMSTERDAM, 11 15 u 5 o/o Nederland 10V/s: 2i/» °/o Nederl. W, Schuld 61) 3 o/o do Oblig. 77; 3 o/o do Certif 767/8 Kon Petrol. Aand. 519; Geooins IIoll 161, Perlak 6ly«; Zuid Perlak 86Vs: Am. Rubber 225; Nederl. do. 84'/? Ncd. Amcrik. vaart 439; Nieuwe do 428; Kon. Holl- Lloyd 203; Kon. Ncd Stoomb. Mij 2543/,. Prolongatie 3 o/o. Anaconda 206; Steels 1211/,; Denver 203/iMiss Kansas Tcxast 10; Car Foun' dry 77: Hide Leather Common Marine '18%; Prefered do. 120; Maxwell 55; Cigars 19; Studebakcr 133; Erie 38%, EEN AANVAL OP DE ENGELSCHE KUST BERLIJN, 25 Nov. Off. Gedeelten van onze zeemacht hebben in den nacht van 23 op 24 November een verkemiingaA tocht gedaan bij de monding van de Theems. Behalve een voorposteusclnp, dat door geschutvuur in den grond werd geboord, werden geen vijandelijke zee- sfrijdkrachten gezien De versterkte plaats Ram&gate werd beschoten, waarop onze vloot terugkeerde zonder één vij andelijk schip ontmoet te hebben. FRANSCH LEGERBERICHT. PARIJS, 24 Nov. 's av. Off liet was, ustig op hel gcheele front. Twee Duit sehe vliegtuigen werden neergeschoten. ENGELSCH LEGERBERICHT LONDEN, 24 Nov. Off Hevigie actie der artillerie op ons front nabij les Boeufs, Beaucourt en aan de Westzijde van Ket kanaal van la Bas^ée. Onze artil lerie verjoeg de vijandelijke infanterie ten Z. van Puiseaux Twaalf .onzer vliegers hebben 20 vijr andclijkc vliegtuigen op de tflucht ge jaagd; een werd vernield en verscheide- dene ioeschadigd of tot lauden gedwon gen Onze vliegers keerden allen be houden 'terug. In andere luchtgevechten werden 4 vijandelijke vliegtuigen vernield. 3 Engelsche machines worden vermist BOELGAARSCH LEGERBERICHT. SOFIA, 24 Nov. Of[. Tussichea het Ochriciadal en het Presbameer hebben wij sterke vijandelijke strijdmacliten terug geworpen. Op sommige plaat|sen voor on ze stellingen lusschen het meer en de Tserna levendi.ge arlillerieactie. Ten O van de Tsernabocht hebben wij 3 nach telijke aanvallen afgeslagen. De vijand leed ernstige verliezen In hel Moglenitzadal en aan l>eide oe vers 'van de Wardar artillerievuur. In de Dobroedsja naderden overmach tige vijandelijke strijdkrachten onze stel lingen, doch werden door ons artïl!er rievuur teruggedreven. Langs den Donau bij Silistria, Toetrakan en Roetsjoek ar tillerievuur. Bij Gigen, Kraovo en Lom Palanka en. Vidin hebloen onze troepen de eilan;- den in den Donau bezet DE LEVENSMIDDELENVOOR,- ZIENING. „Het Volk" meldt „Door hel Kamerlid Schaper is aan den Minister van L., N. en II. oen vrang gesteld omtrent te nemen maatregelen in hel belang van een doelmatige bebou wing van den grond met hel oog op de behoefte aan voedingsmiddelen iu het olgend jaar, in het bijzonder brood koren." DUITSCH LEGERBERICHT BERLIJN, 25 Nov. (Off W e s t e I ij k oorlogst ooaeeL Niels bijzonders te vermelden. Oostelijk oorlogstooneel. Legergroep Leopold van Beieren. Ten Z \V. van. Riga werd nu en dan het ar tillerievuur hevjger. Legergroep Aartshertog Joseph. Ia het Györggogebergte werden vijandelijke aan vallen bij Batra-Nagra bloedig afgesla gen Z. van ae plaatsen, waar d© Alt door de Transsvlvanische Alpen stroomt, ont rukten de Duitsehe en Oostenrijksch- iHopgaarsche troepen, ondanks den hardnekkigen tegenstand, den vijand meerdere plaatsen Wederom werden 3 officieren en 800 man gevangen geno men. De tegenstand van den vijand in de vallei van de beneden Alt werd gebro ken Wij overschreden daar de ri vier. Aan de W grens van Roemenië van hun hoofd legér afgesneden Roemee i/~ sche bataljons verweren zich nog taai in de Woudgebergten ten N. O. van Tur!- nu Severin. Balkan oorlogstooneel. negergroep yon 'Mac.kensen. - In de Dobroedsja wederzijdsch artillerievuur. Na hel overschrijden van den Donau van uil het Zuiden hebben strijdkrach ten van de verbondenen van» het Cen- Irumleger op Roemeenschen bodem vas ten voet gekregen. Bij Raeovita namen wederom bewoners aan den strijd deel legen onze troepdh. Macedonisch front. Uitgezonderd vergcefsche aanvallen der Italianen ten N. W. van Monastir cru der Serviërs Noordelijk van Gzunisva is niets bijzonders 1e vermelden. GELïT KOORTS IN INDIÊ WFLTEVREDEN, 25 Nov. (Part. Tel... De gele koorts breidt zich in de streken bij het Panamakannal sinds de opening van dit kanaal uit. Leden van. het comité Ier bestrijding der gele koorts, die thans smdie maken van verschillende soorten muskieten le Semarang, zijn tot d© con clusie gekomen, dal Semarang een zeer vruchtbare bodem is voor dc ziekte. Zij adviseeren de schepen, komende uit het Panamakanaal, te ontsmetten. NOORSCHE BARK VERGAAN. CHRISTIAMA 25 Nov. De bark „Min de" uit Chrisliartia, is Maandag door den storm in de nabijheid van de Engelschö kust vergaan; 7 man, w. o. de kapitein, zijn verdronken; 6 man werden gered.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 2