MIDDELBÜRGSOHE COURANT. 159* jaargang Zaterdag 25 November. ïameraverziGht. SIMMESLAND. ngcr.tMen ieüftüeJispfi. Herfstgedachteü- Uit SM en Provincie. N 279 1916 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon-en Feestdagen. Prijs per kwartaal te Middelburg en voor hen, die de courarft bezorgd krijgen door de Agenten te Vlissingen en te Goes f 1.30. Per post f 1.50. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. Tijdelijke verhooging der abonnementen met 25 cfc. p. kvr. wegens eorlogstoeslag. Advertentiën a 20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorte-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels f 1.50 elke regel meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel» Groote letters 2n randen naar de plaats die zij innemen. 1^* Advertenties vóór één uur te bezorgen. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen EERSTE DLAD. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag. Weer een verzoeningsvoorslag' Het was de laatste dagen in de Kamer al merkbaar geweest dat er iets broeide. Er was een stemming van afwachting, die van /elf veel afbreuk deed aan de waarde van, en dus van de aandacht vo.or de redevoeringen waarmee verschillende sprekers nog eens .herhaalden wat al góed herhaald was.' En gister kwam dat ook uil. Midden in de nog onafgewerkte spre kerslijst vroeg Minister Corl van, der Linden het woord om ter bekor- tuig van de discussies zijn meening over ■de verschillende amendementen te zeggen. Die meening kwam hierop neer De amendementen-O Ito over de kwali ficatie van openbaar onderwijs werden óf ten krachtigste ontraden, <Sf bepaald onaannemelijk verklaard. Verder ten opzichte van de positie der openbare school zei de mi nister dat de formuleering van het amen dement-Van Raal'ie hem niet bevredigde. Maar het denkbeeld ervan achtte hij juist, en daarom zou hij1 een wijziging voorstellen iin hoofdzaak op dit amen dement gebouwd. En dergelijke bezwaren had' hij Legen liet amendement-Visser (,oud amendement-Tydeman) over het zelfde onderwerp. De Minister lejgde toen zelf de volgende wijziging aan de Kamer voor alinea 4 als volgt te doen luiden. ,.In elke gemeente wordt van over heidswege voldoend algemeen vor mend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen re gelen lean afwijking van deze bepa ling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zoodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven." Nieuw zijn in daL voorstel de woorden „in elke gemeente" (in plaats van .overal); de woorden „in een genoegzaam aantal scholen", en voorts de geheele tweede alinea. Daarna ging de Minister over Lot de kwestie van de waarborgen. Voor spr. en de staatscommissie was er geen reden, aan te nemen, dal een van, beide lakken van onderwijs bij het andere in .deugdelijkheid zou worden achtergesteld. Er is echter geen bezwaar, dit in de Grondwet op te nemen. Maar de moeilijic- - held zit in de formuleering. De vrijheid Van richting, een der grondslagen van, deze Grondwetsherziening, mag niet in gevaar worden gebracht. Men mag niet wontrouwen aan de eene en vertrouwen in andere zijde. Van eenzijdige formu leering mag geen sprake zijn. Men moet tien grondslag door de Staatscommissie gelegd, handhaven. Aan dezen eisch van eenvoudige objectiviteit kan geen der amendementen voldoen. Het amendement-Visser laat de moge lijkheid open van een interpretatie die de vrijheid van richting niet onaangetast zou laten en het amendement-Eerdmans ont neemt den wetgever elke vrijheid, en is dus .onaannemelijk. De Minister had daarom' gemeend in dezen stand der werkzaamheden het ini tiatief lot een wijziging te moeten nemen, door aan alinea 5 toe Le voegen: „Déze eischen worden voor het al gemeen vormend iager onderwijs zoodanig geregeld, dat de deugdelijk heid van het geheel of gedeeltelijk uit de openbare kas bekostigd bij zonder onderwijs en van het open baar onderwijs even afdoend wordt gewaarborgd." „Bij, deze regeling wordt de vrij heid van het bijzonder onderwijs be-' treffende de keuze der leermiddelen en de benoeming der onderwijzers geëerbiedigd." Voor beide talclcen van onderwijs zal do deugdelijkheid worden gewaarborgd zonder dal de vrijheid van inrichting daardoor geschaad wordt. Het hoofdbe ginsel van de alinea blijft ongewijzigd ge handhaafd. Do Minister besloot niet den wensch dal de Kamer zich hij deze nieuwe re dactie zal kunnen neerleggen. Tegen elke reaaclie zijn bezwaren aan te voeren. Spr. besjuil hiermede zijn pogingen om Lot rr-n bevredigende oplossing le komen en zal hiervan verder niet afwijken. I-Iij gaf de heeren Vim Raalle. Ollo, Eerdmans en Visser van Yzendoorn in overweging hun amendementen in le trekken. Of ze dal zullen doen weten we nog nietwant de voorzitter öloot de gadering, zij 't ook met den raad aan de voorstellers der amendementen om ze vóór de nieuwe vergadering van Dins dag in le trekken of te wijzigen. Door deze nieuwe poging van Minister Cori van der Linden om de partijen lot sikaar te brengen, is de stand van zaken zoo sterk veranderd, dat we afzien van ons voornemen om nog terug te komen op (te in ons vorig nummer noodgedron gen slechts kort vermelde redevoeringen. Hel heeft nu geen zin meer om weer te geven wat er gezegd werd over voor stellen die feitelijk niet meer bestaan. Hoofdzaak is nu wat men rechts en links over de nieuwe voorstellen van der> Minister zal zeggen. WAT IEDEREEN IN DEN LANDE AIOET WETEN. Het Nederl Correspondentieb ureau had eenigti weken geleden den Minister van L N. en H. gevraagd naar aanlei ding van verschillende beschouwingen in de pers zijn gedachten omtrent de rol die de landbouw in dezen crisistijd speelt bij de levensmiddelenvoorziening, in een interview te willen uiteenzetten. De Minister achtte het wenseheüjker zijn meèning weer te geven in een voor de bladen bestemd artikel. Dat artikel, met het hier bovenslaand opschrift, werd ons heden toegestuurd. Het is veel te lang voor onze plaatsj- ruimte. zoo dat wij ons tot onze spijl moeten bepalen tot een uittreksel. Het artikel begml met le wijzen op hej onredelijke om inplaats van dank baar Le zijn voor wat de regeering deed, opbaar en jop Idea Minister van L.j, N e:n II in 'L bijzonder, de schuld te werpen dal niet alle duurte en schaarsclite wordt weggenomen. Door gebrek aan inzicht in de 'groote beleekenis van den landbouw voor ons economisch leven is het mogelijk ge worden, dat vrij algemeen onder de stej- delijke verbruikers de meening ingang kon vinden, dat, ondanks den rondom ons land woedenden wereldbrand, wij zonder het minste ongemak de oude wijze van leven zouden kunnen voortzei!/- ten, indien de Minister van landbouw maar ritel, om op onrechtmatige wijze een kleine groep van producenten en handelaren le bevoordeellen, zooveel le vensmiddelen het land uit liet gaan. Allereerst wordt dan in lie; artikel de aandacht gevestigd op de zeer eigen aardige positie waarin ons land ten opzichte van de le vensmiddelen voorzicr ning verkeert. Indien onze landbouw uitsluitend werkte voor binnenlandsche behoefte, in die - behoef Le door eene vrij extensieve exploitatie van den bodem geheci kon voorzien en daarbij de loonen door de mobilisatie niet waren verhoogd, zou In derdaad een toestand mogelijk zijn als sommigen wenschen -en uitgedrukt wordt dcor het beleende „prijzen als voor dep oorlogf'. Men zou de grenzen kunnen sluiten en de prijzen op het oude niveau houden zonder dat de landbouwers daar tegen redelijke bezwaren zouden kunt nen inbrengen Nu is echter de toestand niet aldus, léh groot deel der iandbouwvoorlbreng- seien, welke wij noodig beohen, in de eersle plaats hel. broodkoren, mo? den vreemde worden aangevoerd Veel van hetgeen wij voortbrengen is daaren tegen ook in normale 'lijden voor liet buitenland bestemd, Daarbij komt, dat onze landbouw zeer intensief word| gedreven en de grondstoffen voor die intensieve productie, veevoeder en kunstmest, voor een oelangrijk deel weer uit het buitenland moeten komen, ter wijl de loonen mede sterlc zijn gestegen. Wié gedwongen verbouwing van somt mige gewassen wenscht vergeet dat mol iedere grond geschikt is voor de teelt van een bepaald gewas. Met tarwe is nu nog geen 60.000 H A beplant, waar van ons volk voor ruim 2 maanden van brood kan worden voorzien. In 1915 was met haudelsgtewassen en sluikerbielen bè'teeld -1- 84.000 II A De voorziening der binnenlandsche behoefd- te met de producten dier teelten zou wellicht inkrimping tot de helft toelaten, waardoor dus 42.000 IIA. vrij zou kom men Ongetwijfeld echter zou dan menig bedrijf worden gedesorganiseerd: me, dan 30 000 HA- zouden er wel niet ccr den larwebouw kunnen worden aangewezen, wat een voorraad brood voor één maand beteekenl Wil men eene uitbreiding van den tarwebouw, die inderdaad voor een be langrijk deel in de behoefte aan brood graan zou kunnen voojrzien, zoo zou men op groote schaal grasland moeten ontbreken Dwingende voorschriften daaromtrent zouden echter nog noodlottige}- gevo])- gen hebben dan ten aanzien van de be tel ing van het bouwland Een groot deel van ons grasland is met voor bouwland en in elk geval niet voor tarweieelt ge schikt. Voorts behoort veel wel daartoe geschikt grasland hij bedrijven, die uit sluitend de veehouderij beoefenen. In richting der gebouwen, gebrek aan Je noodige werktuigen eu vooral onbekend heid met den akkerbouw maken hier omzetting van gras- in bouwland binnen korten termijn onmogelijk. Dat erschillende der hier in overvloed geproduceerde jartikeïen duurder zijn ge worden, is meey geschied ondanks aen uitvoer dan door den uitvoer. Bij tal van voortbrengselen, toch wordt van de op' het uitgevoerde gedeelte gemaalde winst toegelegd op de voor 'l binnenland geleverde hoeveelheid, waardoor het mo gelijk is geweest, deze tot dusver bene den leien 'kostprijs door de prodju centen te doen leveren. Het ligt voor de hand, dat dezte regeling hare uitwerking op den binnenlandschen prijs, verliest, naarmate, door strengere uitvoerverboden, hetzij door verminderde productie tengevolge van onvoldoenden aanvoer van veevoeder en. kunstmest, de uitvoer afneemt Maar als men allen uilvocr had geslo ten, zou ons volk ongetwijfeld veel meer do,or de crisis hebben geleden dan nu het geval is. De prijzen zouden eers,l lot zulle een laag peil gezonken zijn, dat de productie zou zijn verminderd, tol dat de geproduceerde hoeveelheid tegen een toonenden prijs binnenslands zou kunnen worden afgezet, en deze prijs i<f voor vele van die artikelen belangrijk hoogcr dan tot dusver is betaald. In de tweede plaats zouden velen uit het buitenland, speciaal uit oorlogvoeren de landen le betrekken benoodigdlieden van allerlei aard, waarschijnlijk niet kun nen worden verkregen of althans niet tegen de tot dusver betaalde prijzen, in dien liet buitenland geen levensmiddelen' uit ons land kon invoeren. En in de derde plaats mag niet wor den vergelen, dat het plotseling stop zetten van den uitvoer het geheele eco nomisch leven zou hebben ontwricht en groote groepen der bevolking direct of indirect broodeloos gemaakt. Wat hier is gezegd van een finaal uit voerverbod geldt oolc, al is hel in min dere male, vodr een sterkere beperking van den uitvoer. Door gebreldcigen aanvoer van grond stoffen ontstaat meer en meer een zoo danige achteruitgang der productie, dat vermindering van den uitvoer onvermij der lijk is. De consument zal dientengevolge, zoo de (r'.egeering hem niet door een Locslag te lnllp komt, zoowei voor de producten, welke wij tot dusver uitvoerden als, voor vele artikelen, die wij moeten invoeren •n koogeren prijs indeten betalen Be denkt men daar nog bij, dat de inlcom'- sten over het algemeen zullen vermin deren, dan kan men begrijpen, dat <le moeilijkheden onzer levens- m i d d e 1 e n v o o r z i e n i n i n g gr oo- ter wordennaarmate de ui tvK>er fneeml Met name zal zich dan in hare volle lci-acht de enorme stijging der productie kosten doen gevoelen. Ilel. drukken der prijzen zou een be langrijke inkrimping der producten ver oorzaken. Ditzelfde is ook oen der motieven te gen het denkbeeld van een staalstexport- bureau. Ton slotte wordt besproken de vraag of het dan niet mogelijk zou zijn aan ie doren producent voor zijn product zoo- danigen prijs le geven als; met zijne productiekosten overeenkomt Gewezen wordt daarbij op liet enor me aantal kleine Land- en tuinbouwbe drijven. waardoor een afzonderlijke ver- i o I-o u ing met elk bédrijf een on moge lijkheid wordt. NEDERLAND EN DE OORLOG De s t e e ii lc o 1 e n s c ba ar s c li l Naar het Hbld verneemt, zal in een nieuwe circulaire van de Regeering aan de burgemeesters krachtig op zuinigheid bij het steenkolengebruik worden aange drongen, In overweging wordt gegeven over te gaan tot een vervroegde sluiting van winkels en koffiehuizen en verder prijsverliooging van den gasprijs boven verbruik van een bepaald minimum Aan de circulaire wordt <lc mededeeling toegevoegd, dat geen rekening kan wor den gehouden met do a an.vragen om steenkolen van gemeenten waar deze, zui nigheidsmaatregelen niet worden Loeget past. (Men zie „Laatste Berichten"). De Rollerdanische Raad heeft Vrijdag middag een verordening vastgesteld, waar bij als noodmaatregel lot bezuiniging de gas- en eleclricileitsprijzen worden ver hoogd en levens eén strafverordening, waarbij op straffe van ten hoogste zes idajgen hechtenis of 1' 25 boete wordt' verboden in winkels of kramen vQor ver lichting of reclame na 's avonds 8 uur lol 's morgens 6 uur gas of eleclriciteil le bezigen, behoudens door B. en Wt Le verleenen ontheffing. Men volgt in Rotterdam het stelsel, dat door een sterke verhooging van den prijs boven een zeker minimumverbruik de burgerij tot zuinigheid moet worden aangespoord. Men slaat dan ook voor gewoon gasverbruik 70 pCl. van het ge middelds verbruik in de overeenkomstige maand van hel vorig jaar toe tegen den 'gewonen prijs; daarna wordt de prijs rdubbeld. Voor muntgasmeters blijft de prijs gelijk voor de eersle 40-M3., dan wordt hij met 2 cent verhoogd en na de volgende 40 M8. wordt de prijs nogmaals 2 cent honger. Deze 40 M3. geldt voor de wintermaanden en wordt in de zo mermaanden tol 30 M3. verininderd- Voor electrisch licht wordt ook boven '0 pCt. van hel normaal verbruik een toeslag berekend. met zonsondergang en zal het tijdstip van de sluiting der jacht op houtsnip pen en waterwild nader worden vastge steld. 0 Uit Middelburg. - Hedenmorgen stond ide Wagen van de firma Antoine Mes op het perron van liet station alhier, toen een proeftrein in volle vaart kwam aanrijden. Het paard liep achteruit, waardoor de wagen dooi de locomotief gegrepen werd. De wagen de daarop staande piano werden deer lijk beschadigd. Door het vlug lossnijden ^ler strengen had men het paard op het perron weten le houden, zoodat dit onge^ deerd bleef De uiLwasemingen van den herfst zijn even gevaarlijk als die van de lente. In dien men moet passen op de Storingen die voortkomen uit den levensdrang vaardoor zich het nieuwe jaargetijde kenmerkt, zoo moet men eveneens zich in acht nemen legen den in'vlocd van hel najaar op hel organisme" Evenals in de lenle, verandert in den herfst hel bloed in zeker opzicht van eigenschappen. Het moet dan een rijkere behing opnemen, om aan het lichaam een voldoenden weerstand legen de kende en de vochtigheid te kunnen geven. Maar het zal dit niet behoorlijk kunnen doen, dan indien men gezorgd heeft hel van zijn onzuiverheden le verlossen en zijne kracht, die 'door de zomerwarmte is verminderd, le hernieuwen. Deze aanbeveling is gericht Lot ieder een. maar voornamelijk tol hen die ver- vakt of overwerkt en daardoor arm aan bloed zijn. Men moet niet vergelen dal de herfst, evengoed als de lenle, het kritieke jaar getijde is voor de bloedarmen, voor de akken van allerlei soort en ook voor hen wier maag slecht werkt. Voor die allen is-een kuur mol de Pinlc Pillen bijzonder noodzakelijk om hun verarmd bloed te herstellen, hunne verzwakte zenuwen Le versterken en een goede werking vau hun vcrleringstoeslel ie verzekeren. De. Pink Pillen hebben merkwaardige hoeda'niglieden als herstel ler van het bloed en versterker der ze nuwen. Zij wekken hel organisme krach tig op eu hebben den besten invloed op de maag door den eetlust en de verte ringsfuncties in werking te brengen. Een kuur met de Pink Pillen is, zoo als mén zich daarvan door de aanhou dend gepubliceerde getuigschriften kan overtuigen, de krachtigste geneeswijze in alle gevallen van verarming van het bloed ol van verzwakking van het zenuwstelsel. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar A f 1,75 per doos, en f 9 per zes doozen bij het Hoofddepöt der Pink Pillen, Da- coslakade 15 Amsterdam Bij Joh. de Roos," Vlasmarkt K157, Middelburg, S A. Luilwieler, A. C. Bcniest, Vlissingen. Gebr Mulder, Goes, en in alle goede apotheken. Uit Vlissingen. - Door den Commissaris der Koningin, aan den heer F. M. Lucas, op zijn verzoek eervol ontslag verleend al.^ lid der oommissie van toezicht op het ver voer van landverhuizers te VIisein en en in diens plaats, benoemd de heer J W. A. Mulder, inspecteur der Stoomvaart Maatschappij Zeeland aldaar. - De klerk-telegrafist der Staatsspoor J. D Verzuu te Vlissingen, wordt met ingang van 1 December a.s. over geplaatst naar Dordrecht. - Hedennacht Werd te V1 i s s i n g e n een burgey aangehouden, die in dronken schap al de ruiten van een café had -ei-nield. Bij de politie te Vlissingen is aangifte gedaan van diefstal van bank papier o Uit Z.-VI aan deren .0. D. Een vaartuig, „Geertruida" ge naamd schipper C. H. gedomicilieerd te Sas van Gent, brak dezer dagen hx de haven van Philippine midden door Het was geladen met beetwortelen. Wellicht is door het stroomend water een put ontstaan onder het mid'denge- gedeehe van het schip, waardoor de la ding ongelijk is gaan drukken, met liet noodlottig gevolg, dat het schip niidddjen- d,oor brak: Door Gedeputeerde Stalen van Zee land is de sluiting der jacht op hazen, fazanten, korhoenders en kwartels be paald op Zaterdag 30 December a.s.. KERKNIEUWS. - Herbenoemd tol kerkvoogd van de Ned Ilerv Gein. te Goe s de lieer J {Wj. 'an de Weert "WJz. In de Donaerdag gehouden vergade ring van hel kiescollege tier Ned. Herv. gem. te C ol ij nsplaat werden herko zen tot ouderling de heer J. Kramer en lot diakenen de heeren M. Provoost en A. Schuit. In de bestaande vacature van ouuerling werd gekozen de heer L, van Gilsl Pz. en in de plaats van den neer A. de Pree Az., die als diaken bedankt had, werd de heer W. Flipse benoemd. KUNST EN WETENSCHAPPEN. - Hedenmiddag is te Vli sjsingen in het. Concertgebouw een tentoonstelling' van schilderijen geopend van mere. A. v d Harst, J v. d. Harst, A. van Steenackor, J. Bergmans en A Ilaeghebaerl, (bijna al len oude bekenden) De expositie zal tot en met 3 December geopend blijven ONDERWIJS. - Geslaagd voor hel voorloopig ma- ehinislendiplonia de heeren A. A. de Troije en Th. Diener, leerlingen der „De Ruijlerschool" le Vlissingen. Voor den Indisclien dienst is be noemd de heer C. Baart, onderwijzer te Philippine, om na het verkrij'gen der hoofdakte als onderwijzer in Indië le worden aangesteld. LANDBOUW De te N i e u \v-Y o s m e e r gevestig de hengstenvereeniging heeft met samen werking van de landbouwers van het na burige de I-Ieen besloten een bengjsjt aan te koopen van f 30 000 a f 40 000. Voor waar geen peulschilletje! POST- EN TELEGRAFIE. Bij het gisteren le Arnhem gehou den examen voor adsistent der posterijen slaagde to. m. de brievenbesteller G. A. Sclieffor van Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 1