vergadering van 26 dezer gunstig be schikt löp hel verzoek van dien heer dir. Buzink om eervol ontslag uit- zijn be trekking van hoofd der school op liet dorp met ingang van 1 Januari a s. wet gens zijn benoeming in gelijke betrek king te Westerbork (Drente) Daarna kwam opnieuw in beliandet- ling "het in de vorige vergadering door staking van stemmen onafgedaan gel- bleven voorstel van B en W het salaris van den gemeente vebl wachter v d^ Broecke met f 100 te verhoogen en aan <liens ambtgenoot v d Vreugde te Camperland een duurtetoeslag van f 50 te verleenen Door het lid v Hee, was op "dit voorstel de restrictie ge maakt, dat eerstgenoemde titularis dan zijn betrekking als op- en jomrogpen zou laten varen liet voorstel van B en W'. wertl nu met 6 stemmen tegen 4 aangenomen, n 1 die der leden v. Hee, De Regt, De Jonge en Abrahamse. Hel lid Jansen was sinds de vorige vergadering van inzicht veranderd. Daarna kwam de begrooting voor 1917 in behandeling met het resultaat, dat zij werd vastgesteld in ontvang en uit gaaf op f 37288.11, waarin de post voor onvoorzien f 581.67 bedroeg. De rondvraag gaf het lid Janse ge>- legenheid te wijzen op de behoefte aan ,,meer licht" op den Camperlandschen dijk en op Stroodorpe. De voorzitter achtte zuinigheid, ook rael straatlanta rens, gewenscht, doch zou hel denk beeld bij B en \V ter sprake brengen Het lid Joh. v d Maas was van oordeel, dat het noodig was vóór den winter de voetpaden te begrinten. De voorzitter zei hem toe, deze aangek** genheid met den wegenopzichter te be spreken Daarna werden de deuren gesloten ter behandeling van den hool'delijken Azn te Mijnsheerenland; voor St. An- naland H EwoMt, 4e Aalburg. Geref. Kerken. Beroepen te Ambt-Yollenhove (A.): S. Verlarete Kotmmerzijl. Bedankt voor Schettens en Longehou Post, cand te Sexbierum. Geslaagd voor vrije- en ordeoefef- ningen de danves J. 4 de Hondt en M. C Stroo, beiden van Ylissingen, D. L. Lccnhouts van Schoondyke. - De voordracht voor hoofd van de school te Aardenburg vaeature-Rijkse is als volgt 1 M A. de Man, te Onst- wedde, 2 J. Knol, te Dedeansvaart3. M. yan Rijswijk te Rossum. Uit J5 ehou wen-D uiveland Dinsdagavond voer in het Dijk- water dicht bij Dreischor een ijze ren tweemast aak geladen met suiker bieten aan den grond en maakte al spoedig water Hij zat zoo gevaarlijk dat hij Woensdagavond al gebroken was. Een andere tweemast aak die te B r u it- nisse in do haven lag om bieten tc Iaden werd gejiaald om uit ecrstgel- noemd schip de lading over te nemen Uit Z.-Vlaanderen D De 70-jarige P. Tr te Honlenis- s -' sprong gisternamiddag in de Hengst- dijksche straat op zij voor een paard, dat zich bang maakte voor de passcerende tram. De grijsaard raakte onder de tram, zoodat hem een been bijna geheel werd afgereden. Iemand, die bij het ongeluk tegen woordig was, bond den bloedsomloop nf tot de geneesheer tegenwoordig was. In het liefdehuis te Groenendijk werd het been afgezet Men schrijft ons uil Hontenisse De nieuwe tramlijn wordt van uit de Molenstraat 'in do geprojecteerde rich ting doorgetrokken lot aan den Provin cialen weg Hulst Walsoorden. Do aanvoel- van suikerbieten aan de nieuwe lijn is buitengewoon groot; alle losplaatsen liggen meer dan vol. zoodat hier en daar hulpstapclplaatsen zijn aan gelegd. Naar wij vernemen zal de aanvoer eeuigen tijd worden stopgezet, totdat er weer ruimte is. De heer C A Cammaerl, arts te Hontenisse is gekozen tot lid van hef. genootschap ter bevordering dei- tuur- genees- en heelkunde tj.it e w s c b-V 1 a a n d r e n W. D Te Bresken s kwam de land bouwer C B van I Jzendijke met een ^rpote partij fruit naar de haven om het te' leveren Hij had het fruit voor 12 ct per K G verkocht, doch te Bre kens werd het afgekeurd Door de dot*, anon mocht het niet teruggevoerd Woe den naar de hoeve van B die vlak bij de grens is gelegen. Zoodoende moest hij de aanzienlijke hoeveelheid van de hand doen voor 5 tot 7 ct per K.G POLDERBFNOEMINGEN Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd in do provincie Zeeland tot plaatsvervangend dijkgraaf van den Willielminapolder 'Walcheren), L. Puype te Arnemuiden, tot heemraad van het| waterschap Schouwen. J W. Gast V Brouwershaven tot dijkgraaf van het waterschap Ellewoutsdijk. J. Nieuwen Tmise te Ellewoutsdijk; tot plaatsvorvan- goud dijkgraafvan den Elisabcthpolder Walcheren A. J. van Nieuwenhuyzen le Arnemuiden; tot dijkgraaf van den Kleine-Molenpolder. H. J. van den Ouden |e Ter Neuzen: tot lid Van het bestuur der walerkeering van den calannteuzen Willem-Annapolder, W. van Lier© le Biezelinge. KERKNIEUWS. Ned Herv. Kerk. Beroepen le Eierland: F. H Plooy cand to Amsterdam; te Weerselo J. Petri, cand. te Haarlem; te HoogeFoon Joh A Verhoog, cand. te Leiden, te St. Pancras J M. Lammers, te Rhenente Bleskensgraaf J Buste, le Enter Bedankt voor Zevenbergen J N'auta. ONDERWIJS RECHTZAKEN. Arr rechtbank te Middelburg De eerste zaak, die heden in het openbaar behandeld werd was die tegen V A de L ,uit Koewacht Wegens mishandeling van Th Rombout werd bij verstek tegen hem f 15 of 30 dagen ge>- eischt. Wel verschenen was J B D. uit W.estdo-rpe, beklaagd dat hij onder Sas van Gent L. de Muijnck heeft mis handeld Volgens getuige De Muijnck is bek! hem op zijn kousen achterop gekomen en, heeft hem geslagen Bekl zegt, dat getuige steeds bij hem op de deur klopt, deze ontkende dit. Eisch, f 5 of 10 dagen. Vervolgens werd behandeld de zaak tegen R J v D., én J T v D 'beiden tie Hon jt|e n |i s s e, beklaagd van bef. leediging van de twee marechaussees F de B|ilde en P van de Veeken Alleen de laatste bekl was verschenen Volgens de marechaussees hebben de beklaagden gescholden De verschenen beklaagde zeide niet tegen de marechaussees maar tegen zijn broer, den medebeklaagde, het gehad te hebben Voorgelezen werd de verklaring door bekl. afgelegd voor den opperwachtmoesi- ter, waarbij hij bekende en zijn spijt over het gebeurde uitspraak Twee getuigen a décharge, A Bal en J. Bal werden gehoord, zij verklaard- den overtuigd te zijn dat bekl J F D tegen zijn broer heeft g»schol»-i den en niet tegen de marechaussees. De getuige De Bilde zeide, dat de tweede beklaagde eerst tegen zijn broer en toen tegen de politiemannen schold De eisch luidde tegen den eersten bekl. f 15 of 30 dagen, tegen den twee den f 10 of 20 dagen. Ook wegens beleediging van een amb tenaar luidde de eisch bij verstek le gen A v O .uit Koewacht f 15 of 30 dagen. De volgende zaak gold eenzelfde lei! Bij verstek werd deswege tegen J R. u(it Westdorpe ook f 15 of 30 dagen ge[- cischt. Tegen E". de II uit SI .Jansteen werd wegens verboden vervoer en po ging tot omkooping van den commies bij verstek f 20 of 40 dagen geëischt. Wegens jernieling van drie ruilen in de herberg' van A Zuidhof. werd tegen Pb V. uit Goes bij verstek f 10 of 20 dagen geëischt Als nu stond wegens mishandeling terecht C L. Gz uit Ierseke, Dc hotelhouder P. Courtin verklaar de, dat bekl in zijn café- ruzie had met zekeren Bos en toen kwam getuige er tusschon en werd hij door bekl met een harmonica geslagen en bloe dend verwond, verder werd hij nog op den grond geduwd en gestompt Belcl ontkent te hebben geslagen, hij duwde alleen met zijn harmonica Cour tin van hem af; ruzie met Bos heeft hij rtiet gehad. De getuige, B M. van der Vliet, dienst' bode. heeft duidelijk de mishandeling gezien. Beklaagde blijft ontkennen Hij was financieel niet bij machte anders had hij getuigen a décharge medegebracht Eisch f 20 of 10 dagen Vervolgens Werd behandeld de zaak tegen J A H cn W de R te V1 i s s i n'- gen beklaagd van het gelegenheid gej- ven tot hazardspel Beklaagden hadden in hun café gele genheid gegeven om voor een rondje te dobbelen. De officier wees er op, dal het hier een vrij onschuldig misdrijf betrof, maar dat het café slecht bekend stond Men wilde het wegkrijgen De eisch luidde f 1 of 1 dag Wegens mishandeling van den stoker der marine C J Schouten, siond terecht K v. V. uit Vlissingen, Getuige Schouten was met een and1 ren marineman uit, die gearresteerd werd door dc politie Hij zelf werd toen door een troep burgers aangeval len en heeft o a. een messteek in den rug gekregen Bekl. wil eerst ontkennen, maar zegt ten slotte zich niets te herinneren Twee andere getuigen, hebben den steek zien toebrengen De eisch luidde een week gevangenis straf. Tejgen G. J. R. en J. de K. uit Middelburg, die zich onder 's Heer Arendskerke verzetten Lo gen den rijksveldwachter Eversdijk, werd bij verstek resp. geëischt I 10 of 20 dagen en f 15 of 30 dagen. De laatste zaak was die tegen C. V.„ en P. V., uit Clinge, die in verzet war ren gekomen van het vonnis, waarbij zij ieder wegens uitvoer van 1 vaajtjes zeep, enz. werden veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstrat Bekl. ontleenden beslist Zij waren aan den draad om te spreken met personen aan de andere zijde van den draad. De eisch luidde bekrachtiging vau het 'onms Bekl. C V zegt nog „Vroeger heb ik gesmokkeld en daarvoor de straf onder gaan, maar nu ben ik onschuldig Nog werd in besloten zitting zes maan den tuchtschool geëischt tegen C. H. R., :en 12-jarigen recidivist uit Vlissingen, e.p wel wegens diefstal door middel van braak in een kiosk op den Boulevard en drie maal gepleegde oplichting. Uitspraak in alle zaken 3 November. Heden Vrijdag deed bovengenoemde rechtbank uitspraak in de door ons reeds vermelde zaken waarbij zijp veroar*' d e e 1 d wegens diefstal D. P. v H 15 j lompen koopman, Goes, tot 1 m. tuchtschool; mishandeling C L J 20 j., klompen maker, St. Jansteen, tot f 1 b s 7 d. '1 J d. F., 33 j,, veldarbeider, Hoek, to)t 1' 10 b s 10 d h en I.. G. K 48 j„ veldarbeider, Kats, tot F 5 b s. 5 d li.; omkooping V. A d. C 25 j vla3- bewerker, St Kruis, tol i' 15 h. s 15 d'. h beleediging ambtenaar P A W, 19 landbouwersknecht, Colijnsplaat, L L 46 j ocsterhandelaar, Wemeldinge, en J M., 37 j.. herbergier, Biezelinge, allen tot f 10 b s 10 d h en niet voldoen bevel ambtenaar: C H. v d. M., 23 j., landbóuwersknech^ Kats, lot f 10 b s. 10 d. h. Vrijgesproken: G S., 43 j .melkventer, Vlissingen, beklaagd van melk ver valschiiig F J. B., 30 j F V. 21 j en C. V., 19 j., arbeiders, Westdorpe, beklaagd van pogjing tot verboden uitvoer en om(- kooperij, en F G., 34 j scharenslijper. Middelburg, beklaagd van diefstal. LAATSTE BERICHTEN DE „FORTUNA". Hedenmiddag wordt te Vlissingen Verwacht de overgebleven bemanning van de „Fortuna", welk schip, gelijk bekend, vermoedelijk door het loopen op een mijn 's gezonken. Van wege de marineautori- feiten zal de bemanning een verhoor on dergaan. Nader meldt men oms, dal de mailboot Koningin Regentes" 'waarmede de redden zouden arriveeren) heden niet uit Engeland wordt verwacht. RAAD VAN DOMBURG I11 de heden morgen gehouden vei* gadering van den gemeenteraad van Domburg werd naar aanleiding der voorgelezen notulen door den heer El o uit de distributie van aardappelen bespro ken, waama werd'besloten aan de inge zetenen een oproep te doen voor opgaaf ran de beooodigde hoeveelheden. Daarna werd een verordening op de administratie van hel levensmiddelenbei- drijf vastgesteld. De gemeente-begroojting 1917 werd yastgjcsjleld, en op een verzoek den heer Risch om afschrijving voor den HO. gunstig beschikt. Besloten werd aan de Tramweg Mij Walcheren" verbetering aan te vragen van de slechte verlichting op het stati- onsemplacemcnt. De heer van Sluijs hesprak bespoe diging van het vervoer van steenen voor den nieuw aan te leggen straatweg Bij de rondvraag werd door den heer de Visser mededeeling gedaan, dat dg gemeente gelden kan leencn ad 41/2 pCt. bij de Boerenleenbank. UIT DEN HAAG. Tweede. Kamer Bij de voor zotte behandeling der Grondwetsherzic- ningsvoorstellcn betoogt de heer Koster dat ook het vrouwenkiesrechtvraagstuk moet worden opgelost. Men wcnscht de finale beëindiging van dr kiesrechtkwestie en zulks bereikt (men -niet, wanneer algemeen vrouwenkiesrecht niet wordt gegeven. Dc heer Rutgers hoopt dat de Mi nister zijn voorstel tot toekenning v presentiegeld aan de Kamerleden zal te* rugncmcn, als strijdig mot dé waardig-1 beid van do Kamyr Hij verdedigt voorts de organische opvatting van', het kies recht tegenover het individueêle stelsel Aldaar zijn aangekomen de heeren Falkman, directeur van het Marine cta bliscihent te Stockholm en Lübeck, iid der Tweede Kamer van Zweden, chef van den dienst der openbare werken Zij zijn naar Nederland gereisd om de werven tc Willemsoord en V1 i s s te bezichtigen VLIEGER OPGEPIKT. De Scheveningsche logger ,Sch. 268" heeft Ie Scheveningen in de visschersha- ven aangebracht een Engelschen vlieger. op,epikt 15 mijl beoosten het lichtschip Smithsknol". Dp vlieger had zijn vlieg tuig zelf tot zinken gebracht; hij is vh loc pig onder bewaking gesteld. BEURSBERICHT AMSTERDAM, 2.17 u 5 «/o Nederland 10284, 2i/fe 0/0 Ncderl W Schuld 643/», 3 0/0 do. Oblig. 76'/«3 <yo do Certifl. 76. Kon Petrol Aand. 514, Gecons. Holl. 1631/2; Perlak 603/,; Zuid Perlak 87b/4; AmsLerd. rubber 206; Nederl do 76. Ned Amerik vaart 439; Nieuwe do. 429, Kon Holl Lloyd 2Ö81/3; Kon. Ned. Sloomb. Mij. 256. Anaconda 195Vs; Steels 1173/,; Denver 21; Eric 393/sMiss Kansas Texas 11, Car Foundry 73. Hide Leather 70-7, Common Marine 44i/3; Prefered do, 116; Cert. v. Obi do 106; Maxwell 423/,, Cigars 503/,; Stpjtlebaker 1301/» KLAAS "KATER f In den afgeloopen nacht is te Amster dam overleden de heer Klaas Kater, oud- oorziller en oprichter van het Christe lijk werkliedenverbond „Patrimonium". DE IJMUIDER VISSCHERS. DE IJmuider visschers hebben beslo ten om Maandag weer uit te varen. UIT UTRECHT Achter het Wilhelminapark te Utrecht bij oefeningen van dè brandweer, tor gelegenheid van de vergadering der Alg. Brandweervei-eeniging brak plotseling liet koppelstuk van de 21 M. hooge „Biebe- racher" ladder, terwijl op de ladder zich 3 personen bevonden. De spuitgast J. uil Utrecht die zich het hoogst bevond, viel met hel hoofd naar beneden op den growl en was onmiddellijk dood De tweede spuitgast werd aan den linkerarm gewond, terwijl een tierde brandweerman inwendige kneuzingen be kwam en vermoedelijk een beenbreuk kreeg De oefeningen werdeai onmiddellijk go- staakt. DE ONLUSTEN IN OOST-INDIE. Uit Weltevreden wordt aan de Tele graaf geseind: Officiéél wordt gemeld dat de leiders der oproerige beweging te Bangjko Bekarl Johan en de ex-politiesoldaal Ali, die de actie der vijandige beweging organiseer den, gevangen genomen zijn. Bij Moeara Tem be si biedt de bevolking steeds meer hulp aan de troepen van het gouverne ment. D.ooi inlanders in de Batang-Haristreek zijn de hoofden Raden Itam en Gnegi uitgeleverd. De assistent-resident van Flores be richt, dal de toestand le Endeh heter is en de bevolking 'rustig wordt. In Tama Uera is het rustig. Alleen Wolowai en Tenal zijn nog in opstand. Soldaten zijn er heengezonden. De resident van Timor seint, dat onze troepen de versterkte kampong Ba toe Api zonder moeite hebben veroverd. De verliezen van den vijand zijn onbekend. it OORLOGSCREDIET. BERLIJN, 27 Oct De sociaal-demo cratische Rijksdagfractie heeft, naar de (1, Voer warts'' meldt, met 57—15 stem!- men het nieuwe oorlogscrediel vaii 12 milliard goedgekeurd VAN HET RUSSISCHE NOORDERFRONT PETROGRAD, 26 Oct. 'Part.). De ac tiviteit aan het Russische front wordb aanzienlijk vertraagd door het weder, voornamelijk aan de Dwina, waar de on ophoudelijke regen en sneèuw de oor logvoerenden tot stilstand in hun krijgs- richtingen noopt. Het regenwater, dal de Duitscne loopgraven binnenstroomde, nooazaakte hen, groote herstellingswer ken te verrichten. De ontmoetingen tusschen Duitsche en Russische verkenningsafdeelingen eindig- i.en in de laatste dagen met den terug- toen l van den vijand". Hel zware artillerievuur duurt voort. Een Russische granaat veroorzaakte een. ontploffing in een reservoir van verstik kende gassen achter de Duitsche loop graven. Ondauks hel ongunstige Weer wierpen Russische vliegers bommen op de ver zamelplaatsen der vijandelijke strijdkrach ten. DE TAAK DER ONZIJDIGEN. CINCINNATI. 26 Oct. President Will- son hield hier een rede ten gunste de oprichting van een verbond van naties na den oorLog. dat ten doel zal hebben den vrecfe te handhaven. Hij verzekerde, dat dit de laatste wereldoorlog zou zijn waar de Ver. Staten fcich buiten zouden, kunnen houden. Ook wees hij er op, dat ovider de tegenwoordige omstandigheden de plichten der onzijdigen somtijds zeer moeilijk Te vervullen zijn. VERKOOP1NGEN EN VERPACHTINGEN IN ZEELAND. Dalun. Plaats. Voorwerpen. Inform 31 O' t St. Laurens, Inspan en enachuur, Verhufsl. 31 Oct. Souburg, Inboedel, Blaopot ten Gate. 2 Nov. Middelburg, Huizen Hiooten 7 Nov Middelburg, Fantasie- stoffen, De Groot en Hondius. 7, Nov. Ritthem. Inspan, Hioolen. 9 Nov. Middelburg, Huizen, Struve. 10 Nov. Middelburg, Inboedel, Struve. 10Nov. Koudekerke, Inspan, Blaupxt ten Gale. VERGADERINGEN F.N CONCERTEN TE MIDDELBURG. ledereu dag, behalve Dinsdags, Bio»- coop-Strengholt 7—12, Zondags 6-12. Zaterdag 28 Oct. Coinédie Fi'ancaiser Schouwburg. Dinsdag 31 October. Concert Kattil. Par low, Concertzaal. Woensdag 1 Nov. Verg. Zeeuwsch Genootschap, 8 u. Woensdag 8 Nov Timbertown Fol lies. Vrijdag 10 Nov. Geschied- en Lellerk. Ver Herman Robbers, Concert zaal, 8 u. aan dag 13 Nov. Nat Gezelschap, dr. R de Josselin de Jong. Dinsdag 14 Nov. Uitr. Wognummers, Concertzaal Woensdag 15 en Donderdag 16 Nov. „Hadl je me maar", Schouwburg. Maandag 20 Nov. Gen rep. Zatigv. T. O en U., Concertzaal. Dinsdag 21 November. Concert- en Ge- hoorz. Concert Zongv T. O. en U. Maandag 27 November. Nat. Gezelsch. prof. dr H. Jordan. TE HOUDEN AANBESTEDINGEN Woensdag 1 Nov. 1916. tl 11 in het gebouw Prov. bestuur te Middelburg. Ondernoud havenwerken le Breskens. Zie Ned. St. ert no. 241 Woensdag 1 Nov. 1916, 11 11. in het gebouw Prov. bestuur te Middel burg. Onderhoud Rijkszeeweringen en Havenwerken te Vlissingien en te Veere. Zie Ned. St. Crt. No. 242 Donderdag 9 Nov. 19JG, It ie hel nrhntiw Prov. bestuur !e Mn burg. Uitvoeren baggerwerken. Zii N*hJ St. Crt No 210. Zaterdag 25 November 1916, ll'/t u. ït' Hotel Centraal te Terneuzen. Slech ten voormalige vestiriggronden. Zie Midd. Crt. 4 en 11 Nov. 1916 K39&kGfiE8 SarlcStón. GEEN PROJECTIEL Men meldt ons uit Den Haag: Naar wij thans van bevoegde zijde vernemen heeft het onderzoek, door de 'militaire overheid ingesteld in zake het voorwerp, dat dezer dagen in de nabij heid van Gorinche'm' uit een luchtschip is gekoinen, uitgewezen dat hier in ge n geval sprake is van een projectiel. FRANSCH LEGERBETUCHT PARIJS, 27 Oct. 3 uur, n m. Off. l'eii Noorden van Verdun hebben de Fran- schen gedurende den nacht kleine ope raties uitgevoerd ten Westen en. ten Zui den van hel fort Vaux. De Franschcni hebben daarbij een honderdtal gevan/e- gemaakl en eenige terreinwinst be haald. De Duitschcrs hebben de Fransche posities in de streek van Douaumont en. Ghcnois lievig gebombardeerd. DU1TSCH LEGERBERICHT BERLIJN, 27 Oct. off. \V e s t e 1 tj k uurlogstooRPê! Front kroonprins Ruppiecht ,^an Beieren. De sterke vuuracliviteil der ar tillerie is ten N. van de Somme slechts* gevolgd dbor geveciitcn met verkynpingy- afdeelingen. Op den Zuidelijken 'oever is door ons op dc vijandelijke loopgra ven gericht vuur een door de Fransvhen voorbereidde aanval in den sector Fres- ncs-Mazancourt-Chaulnes teruggehouden. FronL Duitsche kroonprins. Hel arid lerievuur werd gedurende den -dagiop den; Ooslelijken Maasoever op den Peperlie.u,- vel en in Wocuvre zeer hevig. Des mid dags vielen dc Franschcn de sfellingen. ten O. van hel fort Douaumont aan en werden- met gröote verliezen leruggesla- n. O0s,le 1 ij k oorlogstoóneu'l. Front prins Leopold van Beieren'Aan. dc Stsjara herhaalden de Russen nog tweemaal hun vcrgeefsche a*iuvallen Dc aanstormende compagniën werden door de bezetting onzer loopgraven in een hevig vuui' teruggedreven. Verder Zuide lijk namen Sdezisclic Jandweennamien een Russische voorpoststelling en brachten een officier en 88 man als gevangenen mede. Aan hel front van Loctsk duurde in den sector van Kicselin het sterke ar tillerievuur der Russen voort. Te midder nacht volgde een aanval, die door ons vuur voor onze hindernissen werd ver ijdeld. Front aartshertog Karei. In het Zuide lijk deel der B.oscli Karpaten zijn her nieuwde Roemeenscli Russische aanvul len mislukt. Aanvallen van den vijand) a«ui de Oostgrens van Zevenbergen zijn utoeslagen. Zuidelijk van Predeul en in de streek van Kimpoloeng hebben onze aanvallen voortgang. B a 1 k a n-0 orlogstooneel Legergroep Von Mackensen. De ver volging van het verslagen Dobroedsjale- ger wordt voorlgezet De streek Har- sowa is door dc verbonden troepen bereikt. Mace'doniscli front. Geen bijzondeifr heden OOSTEN BIJ KSCII LEGERBERICHT WEENEN, 27 Oct. Ofi. Front aartsher tog Karei. Bij Sara—Darmi namen onze troepen een Russische hoogicslelling Tegenaan vallen der Russen mislukten (Overigens gelijkluidend met hot Duiiscliei Red'. Ai. C.) Italiaansch front. Vijandelijke arlil(- lerie- etn mijnaclic legen de -sTellingen op de Karst en de daaraciiter gelegen streek,dal bij lijden zeer hevig werd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 2