BIJVOEGSEL I1"" tnp^lCl iü lioï pijnlijke lik verordeningen; en er zijn >ok uUmunten- FEUILLETON. De Zeevalk, agezonden MgdedeeïiageB. W' iWerdt Terv«igd.) j reinheid hvm^oo'ven doolden. tan de I den, on tzv-zfju genoeg Europeanen in i waarop deze gebroken Iieol goed zien, ook heel goed weten wal er ge- -,'ti moot worden geinige de knappe hinnWr0orleD ''r z,in )0^ goede t- Zaterdag 14 Octoljp- .0, do. 243. PiOnenlaii KROMOBLANDA. Weer ligl er een prachtwerk voor ons, rijk door zijn royale uilvoering in folio formaat, rijk door zijn prachtige foto's tusschen don tekst opgeplakt, rijk ook door de lcaarlon, plattegronden en sMie- malisèhe voorstellingen, in kleurendruk. Maar wie (fat prachtige bock open slaat en gaat lezen, die krijgt dak» zelfde weeë gevoel van zorg en schaamte,- dal ook der voorganger van dat boek wekte. Want dit is het tweede deel van „Kromoblanda" waarin de heor II. F- Tillema te Groningen (vroeger apotheker en lia van den gemeenteraad ie Se nt a rang l zijn reuzenvoorraad van gege vens over hel woning vraagstuk in Kro- mo's groote landj 'verwerkt heeft lol een pijnlijk belangwekkend verslag. In dat eerste deel werd voorname lijk de kwestie van het drinkwater be handeld Wij hebben daar toen een en ander uit meegedeeld. Dit tweede deel is gewijd aan de ziekten en eföti oen enormen invloed dien de slechte woningtoestanden daar op uitocfeneu. De schrijver geeft zich niet uil voor een schrijver van kunst. Maar^dc lezing van dat eerste hoofdstuk ,,Van ziekten en van bandjirs", hult u-al dadelijk in de bebaiiwende atmosfeer van een stad met cholera, waar aldoor de drukkende angst voor de ontastbare -besmetting de men schen in hun doen en laten beheerscht. F.n oaarop volgt dan in een hoofdstuk over „De zorg voor het levende kapi taal een uitvoerige uiteenzetting, over vloeiend van documenten, van hetgeen er in Indië voor dc volksgezondheid ge beurt, maar vooral van hetgeen er niel gebeurt. En toch gebeuren kon, want daarnaast slaat weer het uitmuntende werk, gedaan door de „tabakkers" van Deli, en het zegenrijk resultaat, verkre gen door het pathologisch instituut le Mcdan, erf -door de samenwerking van de geneeskundigen der maatschappijen t r bevordering van den gezondheidstoestand van liet-gewest. Welbegrepen eigenbe lang? Zeker. Maar wat doet dat ertoe? Eu men verge te niet dal het begin van Stie maatregelen evenveel tegen kanting en ongeloof ondervond als nu de voorgestelde maatregelen elders ont moeten Het kan dus in ieder geval beter'. E11 dat voelden we nog- veel sterker bij het hoofdstuk over „Het toilet der Indische steden", dat. veelzeggend begint niet het levensverhaal van ,,de laatste dor muskieten" oen malariaoverhrenger die haar geslacht niet kan voorlpltn- ten uit gebrek aan broedplaats, .omdat de beerputten met petroleum zijn over goten en de stilstaande [>las.seu zijn op geruimd. Iedereen heeft zeker nu wel voldoen de gelezen, hoe hel met'" die malaria bestrijding in z'11 work gaat. Maar een goed begrip krijgt ge er tóch pas van wanneer ge leest, floor welke ingrijpen de maatregelen in Panama "binnen enkele maanden dc gele koorts is ver dwenen; en welke resultaten door dr Watson in liet door malaria gctcisferc heuvelland van Malakka zijn bereikt. Zulke maatregelen worden in Ncder- landsch Indië slechts toegepast op een veel te kleine schaal. En toch is (Ie 'deningonen er zijn de- plannen voor hel verbeteren van den gezondheidstoestand in de groote steden. Maar de naleving der verordeningen dt niet -gecontroleerd; en de plannen maken vaak een lijdensperiode door, zoodal ze slechts gebrekkig tol uilvoe- ■ing komen. Enkele losse zinnen uit dc samenvat ting aan het slot van het boek zullen wellicht eenig denkbeeld geven van wat de heer Tillema betoogt: Een door malaria vangeslacht op geslacht verziekte bevolking, een door mijmvormzïekte verzwakte natie, een door de incest vreesehjko" infectieziekten 1 jaar op jaar geteisterde samenleving a n niet tot economisehcn 1>loei, tol welstand geraken, kan niet flink wor den: ze is gedoemd te worden over^ kecrscht. Onderwijs alleen kan niet de pnnacëe zijn tegen dc vele misstanden. De haven- en handelsteden zijn dc groote poorten, waardoor infectie-ziek ten als b. v. cholera binnentreden. Ze inden in dc, zeer oifhygiênische toestan den aldaar hoogst gunstige voorwaarden oor verdere ontwikkeling, zood.it ze, ■nmaal binnengetreden, er zich vast zetten en het Iicelc groote land infec teren. Assaine-ering der haven- en andclssledcn i& naast een plaatselijk een groot algemeen belang liet gouvernement is in dit alles op ergerlijke wijze te- kort geschoten. De te hemel schreiend slechte toe standen zijn eerst aan hel licht gekomen, toen plaaisclijke besturen medezegging- schap kregen in het beheer dier sleden r verbetering is hel plaatselijk he bei aangewezen lichaam, maar het gouvernement, dal de besturen voor die eslamlen heeft geplaatst, dient daarbij acliiige hulp, vooral financièele, le erleenen. liet doel van den heer Tillema met zijn hoek is ook in Nederland belang- slcjfljgg" ie wekken voor een vraagstuk, dat de gedachten hier slechts lirhl be roert. Indië is zoo ver weg! heeft ook dit tweede deel niet in den handel gebracht. Hij heeft het ver krijgbaar gesteld voor belanghebbenden. We hebben echter gemeend liet 'meest naai zijn bedoeling ie handelen, dóór, behalve dal wij hel boek in ons blad bespreken, het ons gezonden exemplaar aan fle Provinciale Bibliotheek aan le bieden. Wie er meer van weten wil, kan beide doelen daar vinden, Hornan uit hel laatst der 16e eeuw, naai: 'I Engelse® van RAFAÊL SABATINI. 12). Zij verspreidden zich, 0111 het nieuwtje van dien korten, lievige-n twist rond le, vertellen en te voorspellen,, dal er bloed zou vloeien hij de beslechting ervan. Deze veronderstelling grondden zij ge heel op hun kennis van den aard der Trcssilians. Maar zij hadden het geheet mis.. liet is waar, dat Sir Olivier den weg afgalloppeerde, die -de rivier de! Penryn volgt en id&t hij dc brug overvloog, het stadje Penryn in, Godolphiu achterna; met moord in zijn hart. Menschen, dief hem zoo woest zagen rijden met den roeden streep pver zijn bleek, woedend gezicht, zeiden, dat hij er als een wan* duivel uitzag. Hij reed de brug le Penj- «■yn een half ,uur na zonsondergang over, toen de schemering in nacht overging en hel is mogelijk, dat de scherpe vries lucht er toe bijdroeg, zijn bloed af te) (koelen. "Want toen hij den oostelijken oave<r der rivier bereikte, vertraagde hij1 zijn doilen rit, evenals hij den woesleu, gang zijjner gedachten vertraagde. De herinnering aan den eed, dien hij drie maanden geleden Rosainunde gezworen) jhad, trof hépx «tls; een lichamelijke slag. ZOMERTIJD. in de Donderdag gehouden vergade •in" van dc Kamer van Koophandel te Groningen Werd behandeld! een rapport an de hoeren G. Mqsdag Jac.zn., A Brugmans, mr. t'. O. Stikker en mr. II 'Tima omtrent de vraag van den Com missaris der Koningin, welke economi sche en financieele gevolgen do ver vroeging van den weltclijkcn lijd heeft gehad. De commissie stelt voor te antwoor den, dat in 'I algemeen gezegd mag wor den, dat de maatregel tot vervroeging an den wet te lijken tijd gunstig is ont vangen en geen aanleiding heeft gpge- en tot belangrijke stoornissen, In die bcdrijVen evenwel waar de werkzaam heden zich richten naar zonsopgang en zonsondergang, zooals de lan«lfc|Oiiw, wer den enkele nadcelcn ondervonden. liet is niet steed^ mogelijk gebleken dc werkzaamheden een uur le ver vroegen, zulks in verband met den toe stand van den grond aanwezigheid van dauw enz, Dit bezwaar zou kuuncu worden ondervangen door de werkzaam heden te beginnen en te eindigen op den wettelijken lijd, ware het niet dat men hierbij stuit op verzet van den kant van de arbeiders. Ook in enkele fabrieken deed zich een bezwaar voor. W aar vroeger de arbeider werkte van 6 lot 6, geschiedt zulks 11a de ver-1 vroeging van 5 tot 5 zonnetijd. Gevolg hiervan is, dal dc arbeider een uur meer lijd heeft 0111. op eigen grond l« werken, hetgeen, zooals iu de praktijk gebleken is, vermoeidheid veroorzaakt, den arbeider den volgenden dag minder geschikt maakt Ipt werken en te laat komen in de hand werkt. Een groot voordeel van de vervroe ging mag genoemd worden de bespa ring van licht en dus van kolen, wel ke/ zeer zeker vooral Lu den tcgea- wóordigen lijd belangrijk mag worden genoemd. 1 In deze buitengewone omstandighe den is het dus in weerwil van enkele bezwaren, gewenseht den maatregel te bestendigen. De proefneming is echter van te kor ten duur geweest oïn een oordeel le vellen over de vraag of dc maatregel blijvend dient te zijn. Het voorstel der comhiissjc werd aan genomen. UIT I)E PERS Ontwapon i ng.~ ln ..De Gids" betoogt het vrij liberale Kamerlid mr. W'. H de Beaufort, oud minister van Builenlandsclie Zaken, dat ontwapening hel ccnigc logische gevolg- an dezen wereldoorlog kan zijn. \elcn. egt hij. zullen dit wellicht voor onmev geÉjk houden, maar hij vervolgt: Ik kan dit begrijpen, maar /oude toch aan lien, die aldus redeneeren, willen jen kunt gij u gemakkelijk voorslel- len dal er op dezen oorlog geen ontwa pening z(ÏI volgen? Geen ontwapening men ontveinzc zich dil niel - beloekenl' voortzetting der -tegenwoordige wapo- 5, de afdanking wel is waar van een; deel der thans onder de wapenen staand» legermacht, maar 'daarnaast toepassing au alles wat dc tegenwoordige oorlog op het punt van dooden en vernielen heeft geleerd, vermeerdering van den voorraad oorlogstuig, uitbreiding van het leger, stichting van reusachtige verster kingen, aanbouw van schepen mol de kostbaarste vcrnielingsworkluigcn uitge est, en do vervaardiging van een onnoe melijk aantal vliegwerktuigen van allerlei aard en vermogen en nog veel meer. Zal en zoo zxv-ar beproefd en verarmd Europa bij machte zijn om dit lo doen. en zoo de (regeeringen het aandurven, zul ten do volken hel ge du ogen? In de meeste groote Europecsche landen hostaal te genwoordig algemeen of zeer uitgebreid stemrecht, de mogelijkheid 0111 zich op wettige wijze le uilen is derhalve voor de volken geopend. Kan men zich voor stellen, dat de vertegenwoordigers, geko- zen door mannen, die de afschuwelijk heid van de tegenwoordige oorlogsvoe ring aan den lijve hebben gevoeld, hun regeeriugen zullen toeslaan oïn den weg te plaveien, die ontwijfelbaar lot een nieuwen oorlog .moet voeren en dal wel binnen een kort tijdsverloop? verordening een bepaling toe le voegen, waarbij aan B en W de bevoegdheid worde gegeven bouwvergunningen le weigeren, op grond van (ie overweging dat de nieuw le stichten gehouwen ni.'f voldoen aan de eischen der aesthe,iica, 2e een schoonheidscommissie in te stel len om B. en W. van advies te dienen. Het praeadvies van B. en W. luidde afwijzend, maar in de raadszitting van 27 Mei werd door de heeïen .Bolle, Zijl stra en Onderdijk er op aangedrongen, dat B én \V" de zaak nog eens ermfig in beraad zouden nemen, voornamelijk omdat dc bouwverordening nu geen en kelen waarborg beval tegen het ontsie ren van mooie sladsdeelen door hol verrijzen van Icclijkc nieuwe huizen naast fraaie oude gebouwen. De voorzitter gal' toe dat men een voudig machteloos tegenover ontsiering staal, en zei veet te voelen voor een bepaling in dezen geest „hel uiterlijk der gebouwen moet zoodanig zijn dal zij noch op zich zelf, noch in verhand met. de omgeving uil een oogpunt van welstand aansloot geven of kunnen ge ven". Maar voor het instellen van een schoonheidscommissie zei de voorzit/ter niets lc voelen Hij gaf daarom in over/ weging op hel adres afwijzend Ié be schikken dan zouden B en \V het ont worpen. van een bepaling als boven ge memoreerd ernstig ler hand nemen. Dc raad gaf aan dien wenk gehoor Maar lol nu toe is een nieuw voorstel van B en A\' achterwege gebleven. Het vermoeden ligl voor de hand dat de oor zaak daarvan is de moeilijkheid om een praclisch toepas bare formule te vindon. Wellicht echter dal men in de hoven genoemde gemeenten kan vernemen wel ke ervaring daar is opgedaan met de nieuwe bepaling Zoo'n bepaling blijft toch hier ook hoogst gewenseht Door den oor logsloesiaod is er niet veel gebouwd, maar locii blijft liet aldoor mogelijk dat er bijv. naast hel stadhuis een huis met wille of blauwe of groene tegels komt* le slaan* of dal een van de vele andere mooie punten der stad wordt ontsierd Door zoo iels zou Middelburg „een stad van bespoUings'en ergernis worden", schreven we kort voor de bovenbedoel de raadszitting. Dat dreigt 'nu nog De zangeres Edith Bugons, die gc- ruimcu lijd te Domburg vertoefde en er ook pplrad iu concerten, is benoemd lot' lccrares aan (1e nieuw opgerichte Bel gische muziekschool iu Den Haag. De (oude Amsterdammer heeft haar nummer van deze week, dal de dubbele 'dikte heeft, geheel gewijd aan Indië. Door lal van personen van gezag in Indische zaken zijn daarin artikelen ge schreven over Indische onderwerpen van den meest uileenloopenden lard en bo vendien maken een groot aantal leeke uingen en platen het nummer nég in teressanter I ÓOSTYOOIINE BADPLAATS. Er zijn opnieuw groote plannen voor. Oostvoorne, die gedeeltelijk reeds vasten vorm bobben aangenomen Door de beheerders van het modder bad ..W'alenstcijn is de bouw aanbe steed van een groot hotel, dat men reeds het volgend seizoen in gebruik hoopt ,tc kunnen nemen. Een andere combinatie hceff een gr M deel van liet ovCrbosch van baron Collot (I Escury gekocht 0111 daar ter. plaatse eeu aan alle moderne eischea beantwoordend hotel te bouwen, over eenkomend met de groote hotels der bekende badplaatsen Het zal'«laar in een prachtige natuur geplaatst zijn, liet overig deel van het bosch wordt in gedeelten van minstens 1 II A. ver kaveld, om daarop landhuizen met ei gen boschterrein te bouwen. Tot dit laatste doel wordt een naamlooze ven nootschap opgericht. a ONZE BOSSCHEN." De „Ned.Bosehbouwvereenigïng" waar schuwt in een adres aan (ie Tweede r over de voorgestelde wet op de •crmogcnsbelasling tegen bet in sterke mate belasten van oude bossschen, par en lanen, vooral in die gevallen, narin deze voor het publiek toeganke- zijn gesteld, ons land, dat zeer arm aan bosch moet voorkomen worden, dat tenge- olgc van belastingdruk op oude bos- schen, parken en lanen, welke door gaans geen of slechts een uiterst gerin- rente afwerpen, worden geveld. Bij iiooge houtprijzen bestaat hiervoor groot gevaar, indien deze lanen, parken en issehen naar hun waarde worden be last. Daarom wordt in overweging ge.- 1. Vrij te stellen van de vermogens- lasting a. lanen, parken en bossullen i'zo laatste voor zoover zij duidelijk het karakter van 'een park dragen), waar- vrije wandeling wordt toegelaten en alle laanbcplantingm langs openbare 'ogen De belastbare waarde van lanen, vallende onder la of 1b, van parken bnssehen, niet vallende onder la, te bepalen op een bedrag van ten hoog de f 1500 per Il.A. VERSCHILLENDE BERICHTEN. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Op liet Voorbeeld van Laren jen Leeuwarden heeft thans ook de ge meenteraad van Rejikum in de bouw verordening een bepaling opgenomen, in houdende, dat het uiterlijk A'an een ge bouw zoodanig moet zijn, dal het noch op zichzelf, noch in verband mot de omgeving aaustooL geeft B. en W. zijn bevoegd le dier zake nadere voorschnf-, ten le geven. Men zal zich wellicht herinneren dal hier ter slede in het voorjaar van 1911 door „Nehalenoia" aan <Icn gemeente raad is verzocht 0111: le aan de bouw - Bij dc infanterie van hel garnizoen Ie Haarlem zal een "proef worden gf aren met schoenen, voorzien van zolen (en achterlappen, vervaardigd van oude ulobandon. Dc gemeenteraad van Naar den be sloot tot vaststelling' cencr verordening, 'aarbij het rooken \an kinderen beno gen 11 jaar op den openharen weg straf baar wordt gesteld BLOEMBOLLEN. Dc oorlogstoestand schopt hoe /an jer hoe meer vreemde dingen, want nu worden in de omstreken van Haarlem weer groote hoeveelheden narcissenbol- len opgekocht voor Duilschlaud. Dit* maal niet voor veevoeder, want deze bollen zijn beslist gevaarlijk voor con sumptie, maar nu om hel slijmerige vocht er uit te persen en le gebruiken voor smeer of iets dergelijks, Hij belemmerde zijn voornemen; en dit bedenkende, word dc tred van zijn paard langzamer. Ilij sidderde bij de gedachte, 'hoe hij op hel punt was geweest, al Ifet geluk, dat voor hem in het vcrsehie(| le vernietigen. Wal bcleekende da et-pslag van een jongen, dat zijn woede daarover zijn gehcele toekomstige loven in de waagschaal zou stellen? Zelfs al zouden de menschen hein oen lafaard noemen, omdat hij den slag ontvangen en zich niet gewroken had, wat deed hefi er toe? Ilct lichaam van dengene, diet hem laf zou noemen, kon hij brandmer ken voor de lengen van zoo'n dwaze be schlddiging. Sir Olivier sloeg zijn oogon op naar bet diepblauwe Iveuielgewelf, waar'een enkele ster schitterde, en hij; dankte God uil den grond van zijn liarl, dal hij Pielcr Godolphiu. niel had inge, hanid, terwijl hij krankzinnig van woede was. Ongeveer ecu mijl beneden Po sloeg hij den weg in, die naar liet veer leidde en ging stapvoets huiswaarts o\er den heuvel. Het was niet zijn gewone, weg. Hij was gewoon over Trefusis Point te gaan om een blik lc werpen op de muren vail hel huis waar Rosamunde woonde en op het raam van haai' kamer Maar vanavond vond hij den horleren weg over, den heuvel den veiligsten. Zoo hij langs Godolphiu Court ging, ont moette hij Pielcr misschien weer en zijn verdwenen toorn waarschuwde hem voor zulk een ontmoeting, waarschuwde liem'. iflie le ontwijken, opdat er niets ergs zou gebeuren. De waarschuwing was indcr daad zoo ernstig, hij was zoo bang vood zichzelf 11a hetgeen gebeurd was, dat bij besloot Pennarow den volgenden dag le verlaten. Waarheen hij gaan zou. bepaal de hij loen nog niel. Ilij kon naar Londen gaan. hij kon zelfs weer een tocht op zee ondernemen een plan, dat hij onlangs rorpen had op Rosamuude's cru' verzoek Maar het was dringend 1100 dig, (Uit hij dc huurt verliet, en een af stand plaatste tusschen Pielcr Godolphii^ en zichzelf, lol den lijd, dal hij Rosn mimac tol vrouw kon nemen, Ongeveer acht maanden van ballingschap; maar wal kwani er dit op aan? Beter dil dan dal hij een daad- zou, bedrijven, die hein) zou noodzaken, zijp geheele lev wijdend van haar door te brengen. Ilij zou schrijven, en zij zou .het hegrijpen en goedkeuren, als hij haar vertelde, wal er dien dag gebeurd was. Zijn be sluit stond vast, toen hij Penarrow be reikte- en hij voelde zicii opgelucht zi» wel door het besluit, als door de belofte, dat zijn toekomstig geluk er door ver zeikerd was. Ilij bracht zelf zijn paard naar den! stal, wanl van zijn twee stalknechts, had hij den een verlof gegeven Kerstmis hij zijn ouders in Devon le gaan door brengen en, was de ander ziek en juisj {dein dag naar bed gezonden door Sir Olivier, die zorg droeg voor degenen, die hein dienden. In :de eetkamer, vond hij liet avondf. de in de reusachtige sluokplaals, een aangename warmte verspreidend iu de groote kamer en rossig flikkerend wapêntrufeeën, die de muren versier den. bel behangsel en de porlrolten der doode Trcssilians. Toen hii hem boordt kwam dc oude Nikolaas binnen niet 00 grooton Kandelaar, dien hij op tafel zette >U bënt laat, Sir Olivier", zei de •knecht, „en Jonker Lionet is ook nog niet thuis.". Olivier bromde wat, terwijl hij een houtblok stuk trapte en liet oude zijn natten voet deed sissen. Ilij dacht nan Malpas en vervloekte Lionel's dw; beid, terwijl hij, zonder een woord spreken, zijn mantel losmaakte en hem op eikenhoiiliCii kist jian den muur w waar hij ook al zijn hoed gegooid had. Toen ging hij zitten, en Nikolaas kwam, 0111 zijn iaarzefl uit le trekken. Toen dat gedaan wias,en de oudi knecht weer opstond, verzocht Sir Olivier hem kortaf hel avondeten le brengen „Jonker Lionel zal nu wel gauw key- men", zei hij. „En geef mij wat le dri ben, Nikolaas. Dat heb ik het meest' noodig." „Ik heb wanne melk met „eanary gemaakt", zei Nikolaas, „er is niets Ld Iers op een kouden winteravond. Olivier." Hij .ging weg. om dadelijk terug le beer en met een zwarte kan, die geurig dampte. Ilij vond zijn heer nog in de zelfde houding, starend in liet vuur, en eten gereed en een groot houtvuur brandt donker fronsend. Sir Olivier was met zijn Een zoryvnldige leefwijze en meer lichaamsoefening Dal ;!c vervaardigers van Foster's Rug pijn Nieren Pillen zooveel doen om een Betere Gezondheid Methode te versprei- ui, wekt verwondering. Zij loonen aan, dat niemand volle ge zondheid kali genieten, zells niet met be hulp van Foster's Pillen, tenzij hij zelf mcdehelpl. En zelfs iemand met drukke bezigheden heeft tijd om de korte gozond- hcidsregcls die zij week aan week 111 dit blad geven, le lezen en le beoefenen. Ofschoon zulke openhartigheid nieuw is, lijdt hel geen twijfel or een der rede em van de toenemend'* populariteit van "oster'.s Pillen is ie vinden in de omstan digheid, dat de vervaardiger- laten zien JOL GEZOND TE WORDEN, en wat en belangrijk is IIOF. GEZOND TE ■LIJVEN, zonder geneesmiddel. Foster's Rugpijn Nieren Pillen werken hoegenaamd niet op de niaag oï ingewau- Zij dienen uitsluifond voor do nier en urine-organcn. Dit geneesmiddel is de hoogste waarde bij waterzucht, mergvuis, rlieumaliek, steen en alle ziek ten uit nier en blaaskwalen ontspruitend. handteekening van James Foster op de verpakking waarborgt do -echtheid. stcr's Rugpijn Nieren Pillen zijn te Middelburg vorkrijgb. bij J0I1. de Roos, Vlasm trkt K 157. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel a f 1.75 p doos of f 10.— p. zes doozen. gedachten nóg hij zijn broeder in Malpas, •11 hij was er zoo mede vervuld, dat hij •oor hel o.ogcnblik zijn eigen zorgen ge heel vergat; hij overlegde, of hel toch igenlijk niet zijn plicht was, oen woord ol vermaning te wagen. Eindelijk stond1 lij met een zucht op en ging aan tafeL Daan kwam hem zijn zieke stalknecht in dachten en hij vroeg Nikolaas naar hem. Deze zei, dat de knecht vrijwel het- if de was, waarop Sir Olivier een gla3 nam en hel niet den kokenden drank vulde. Breng hem dit," zei hij. „Er beslaat n beter geneesmiddel voor zulke ziekte Buiten werd hoefgetrappel gehoord. Daar is jonker Lionel eindelijk,zei de bediende. .Zonder twijfel," stemde Sir Olivier ,,-Tc Jiehoeft niel hier te blijven voon hem llier is alles, wat hij noodig heeft, Breng (lat aan Tom, voordat het afkoelt." Hij wilde den knecht, weg hebben, als Lionel kwam, daar hij besloten was hem met een flink standje voor zijn dwaasheid te begroeten. Nadenken had hem de ze kerheid gegeven, dal dit zijn plicht was met hel oog op zijn voorgenomen af we, zigheid \an Penarrow; en in het belang, van zijn broeder was hij besloten, hem niel te sparen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 5