MIDDELBURGSCHE COURANT. JVa 213 t59« Jaargang 1916 Zaterdag 9 September. All IEJLARB. Uit Stad en Provincie. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon-en Feestdagen. Prijs per kwartaal te Middelburg en voor hen, die de courèrrtt bezorgd krijgen door de Agenten te Vlissingen en te Goes f 1.30. Per post f 1.50. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. Advertentiën a 20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorte-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 regels f 1.50 elke regel meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel. Groote letters en randen naar de plaats die zij innemen. Advertenties vóór één uur te bezorgen. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. II. M. DE HONINGIJS" NAAK ZEELAND. Naar wij vernemen, zal H. M. de Ko ningin Ier gelegenheid van een militairen inspectietocht door Zeeland, op Dinsdag en Woensdag, 12 en 13 September, oolc Middelburg bezoeken. H. M. zal Dinsdag a.s. op een nader te bepalen uur aankomen. Den weg', in de stad door II. M. te volgen, hopen wij ons nummer van Maandag mede te dee- len. I UIT OOST-LNDIE Onlusten elders. 1 it Weltevreden wordt nog aan dc Tel. geseind, dal er nu weer ongeregeldheden zijn voorgevallen te Palembang. De noo- dige voorzorgsmaatregelen zijn genomen. NEDERLAND EN DE OORLOG. Geïnterneerde DuitseIlbrs. De mailboot kwam gisterenavond te half zeven op de haven niet 91 pas sagiers, waaronder weder een total Duit sche geïnterneerde burgers, voorname lijk uit de kampen op hel eiland Man. Wij hadden een onderhoud met een der man nen, die een heel anderen kijk op het kampleven gaf, dan meerderen zijner lol- genooten, die wij vroeger sprakenZe ker ook hij gaf toe dat het zeer onaan genaam is twee jaar zijn vrijheid van bewegen (e moeien missen, maar daarvoor is het volgens hem nu eeiv- maal oorlog. En dit in rekening nemen de, kon hij niet anders verklaren dan dal de behandeling in het kamp zeer goed was. Het eten is krap toegemeten, doch de hoedanigheid acht men algemeen vrij goed, waarover hij zeide Ie kunnen oor- deelen, daar hij veel gereisd heeft en dikwijls zeer goed gegeten heeft. Inzon derheid roemde onze zegsman de me dische (verezorgingde doktoren behande len de zieken met zorg en zij worden van medicijnen en versterkende middelen voorzien. De man zelf was oók lijden de, maai- zeide dal ait biet de schuld van de Engelschen is; een kwaal als hij heeft aan het hart, hebben ook vele personen, die in vrijheid leven. Voor af leiding wordt goed gezorgd; er ïs ge legenheid voor sport en spel en er wordt veel en goede muziek gemaakt. De gein- terneerden zelf zijn in de gelegenheid gesteld tuintjes aan te leggen. Opgebracht. Tiet Nederlandsche s.s. „Niobeis, naar officieel uil Berlijn wordt gemeldl, door Duitsche oorlogsschepen in de Noordzee opgebracht, omdat het met contrahande zou zijn geladen. Een Duitsche vlieger.. Bij Sittard is gisteren een verdwaalde Duitsche vlieger wegens gebrek aan ben zine geland. Hij was gistermorgen Ie Keu len opgestegen. Vlieger en vliegtuig zijn geïnterneerd. o S.cheepsruimte. Naar de N. R C. verneemt, heeft de Nijverheidscommissie een regeling ge troffen met dc IIolland-Amerika-Lijn, waardoor die commissie de beschikking heeft over een bepaalde hoeveelheid scheepsruimte in de booten der N A. S. M. voor het vervoer van goederen uit Amerilcaanschc havens naar Neder, land De Nijverheidscommissie kan op grond daarvan hare bemiddeling verlee- nen, óm den aanvoer van bepaalde zen dingen goeclerefn, die in een dringende be hoefte der Nederlandsche industrie moe ten voorzien, te bespoedigen. o Appeltjn en peren, In verband met het 5 dezer afgekon digde uitvoerverbod van appelen en pc ren brengt de minister van Landbouw. Nijverheid en Handel ter kennis dat overwogen wordt een regeling te maken, waarbij hel mogelijk zal zijn bepaalde partijen appelen en peren van z.g. luxe soor(-.n,onder vast te stellen voorwaar den ten uitvoer loe te laten. Stoofperen en appelen, alsmede handappelen, die hier te lande veel gegeten worden, zullen biel ten uitvoer worden toegelaten, heladingsdocumenlen blijkt, dat ze op 6 September werden ingeladen, zullen, als nog mogen worden uitgevoerd. Jap a-n c li onze Oost. In de „Mürichener neueste Nachrich- ten" wordt in een artikel getiteld „die .Aufrolling- der Ostasialischen Machtfrage" verhaald hoe Engeland "getracht heeft om aan de tegenstelling tusschen Japan en de Vereenigde' Staten een eind te maken. Bij de onderhandelingen heeft Japan verklaard niet op de Philippijnen te reflccteeren. Amerika verlangde dat ook onze Oost niet in aanmerking zou ko men voor een uitbreiding van Japan. Niettegenstaande de "Vereenigde Staten in ruil voor die verzekering verklaarden geen bezwaar te hebben tegen een vergroo ting van Japan op het va^te land vap Azië, weigerde het zulk een verklaring af te gfeven. Daar door die weigering geen twijfel bestond omtrent hel doel der Japansche politiek, heeft Amerika de onderhandelingen over een gemeen zaam accoord afgebroken. Nu Japan niet aan den Amerikaansehen wensch wil voldoen om in den Haag een overeenkomst te sluiten, wil men in Washington met ons land afspraken maken waardoor aan liet. Amerikaansche kapitaal een greater invloed en werkkring in (onze Oast zal worden verleend join dien Japanschen handel er uit te krijgen. Is de inlichting van het blad juisjt, schrijft de N. R. G., waaraan wij dit. ontlceiien. dan hebben wij le doen met een diplomatieke onthulling van groot gewicht en torens het bewijs hoe mid den in den wereldoorlog de kwestie over de toekomst over Oost Azië op het tapijt wordt gebracht. Het Japansche standpunt is dat in Omt-Azië Japan en Rusland de voornaam ste belanghebbenden moeten zijn. Uit Middelburg. De muziekuitvoering op hel Molen water werd gisteren weder door reien bijgewoond. Maandag a s. heeft aldaar we der een concert plaats, dat ook le half acht aanvangt. Door de politie te Koudekerke is gisteren op verzoek van de politie a 1- hier aangehouden een 17-jarig meisje, dat zich aan oplichting van een paar damesschoenen heeft schuldig gemaakt Zij is heden morgen voor den officier van justitie geleid Te Rotterdam is aangehouden en naar hier overgebracht een minderjarige jongen, die de ouderlijke woning al hier ontlopen was. Door de politie alhier zijn in be slag genomen twee fotoplaten, genomen an af den Abdijforen, en vertoonende een vogelvlucht van Middelburg en om geving. De platen, die door iemand van buiten de stad genomen waren, had deze bij een fotograaf ter ontwikkelini gegeven. o Uit Vlissingen. De burgemeester, van V1 i s s i n q e i heef', bepaald, dat twee bakkers aldaar wegens het doen ophalen van broodkaar ten gedurende een week geen regeerings- meel zullen kunnen verkrijgen UitWalcheren. In dc Vrijdag gehouden vergade ring van den gemeenteraad van Vee re \verd gunstig beschikt op een verzoek van A. C. Cuveljé en vrouw om hun per- soneele toelage als binnenvader en bim- nenmoeder in het Godshuis le verande ren in een vaste jaarwedde. De rekening der gemeente van 1915 we 1x1 voorloopig vastgesteld en de be grooting voor 1917 aangeboden. De heer J. Visser werd herbenoemd als lid van het armbestuur Op oen schrijven van het bestuur der vereeniging tot bevordering van het, vreemdelingenverkeer in Walcheren be trekkelijk den afstand van het recht van tolheffing' werd gunstig beschikt. 0—i- Uit Zuid-Beveland. Men deelt aan „De Zeeuw" mede. dat de aangeboden begroot ing voor de Gc'meenlegasfabrielc te Goes ('dienst 1917s! in ontvang en uitgaaf bedraag! If 118 876 06I/2. -gun, en hem een persoonlijke toelage le verleenen van f 500 in verband met zijn uitnemend beleid en zijn bekwaamheid. - In de raadsvergadering van aar- d e van Vrijdag was de 'heer C. Ral af wezig Een duurletoeslag van f 25 werd toegekend aan den gemeentewerker II. v. d. Berge en aan den havenmeester v. der Weele eveneens een duurte- toeslag van f 25. Van den klokluider Ge leedst werd de jaarwedde mei f 10 ver hoogd. Aan B. en \V. werd, loopende tol 1 Januari a.s., een blanco crediet toege staan voor de uitvoering van de distri butiewet. Vervolgeus werd besloten om op den dag der demobilisatie de herbergen le sluiten. Met hel oog op de toegestane bedra gen duurtetoeslag en verhooging van sa laris werd de gemeentebegrooting dienst 1916 gewijzigd. liet maximumbedrag van den hoofdelijken omslag, dal lol lieden f 2500 bedroeg, werd verhoogd tot f 3000. Vrijdag reed een militaire auto van den Zoute weg onder Schore in de sloot. De inzittenden, een officier en twee sergeants werden verwond. Geneeskun dige hulp werd terstond verleend. Het glaswerk van de auto werd vernield, ter wijl verder nog wat schade was aange richt. Iienigc militairen haalden het voertuig uit de sloot. Vrijdag is te Schore voor heit eèrst een partij regeeringsbokking aan gevoerd, die legen 5 cent per stuk ver kocht werden. De liefhebberij was zoo groot, dat in eén half uur de geheele, oorraad uitverkocht was. De berichten omtrent de doodsoor zaak van den bij R i 11 a n d-B a t E verdronken jongen smokkelaar beginnen 'zeer uiteen te loopen. Meer en meer wint de veronderstelling veld dal er meer dan verdrinken in het spel is en dat er een misdrijf gebeurd is Het lijk dat Zaterdagmorgen begraven zou wor den, moet eerst een schouwing onder- Uit Tholeu. Te O u d-V o s seme e r sloeg Vrij dagmiddag een si*hip inet vlas geladen, dat gereed was te vertrekken, om, met lvel gevolg, dal de geheele lading moest afgelost worden. Vorsche appelen en peren, waarvan ten I Voorgesteld wordt het salaris van den genoege der visjteerende ambtenaren uit Idirecteur van f 2700 op f 2900 te bren- KUNST EN WETENSCHAPPEN. hekoren, bv. „Boomstudie". Die eenvou- voudige omgewaaide tronk is met weinig middelen tot een heerlijk stilleven ge worden. „Middag" is van een prachtig decoratieve werking. ONDERWIJS. Benoemd tot lid van de.commissie 'tot wering van schoolverzuim le Krab ben dijk e ds F H Muller, in de plaats, van D. Jacobusse. Geslaagd voor toelating tot de Rijks kweekschool voor vroedvrouwen mej. N. de Wilde Md. te O u d-V o s s eme e r. Naar de „Avp." verneemt, heeft dr. N. B. Tenhaeff, leeraar aan het Gymna sium te 's-Gravenhage, zich bereid .ver klaard hel hem aangeboden, professoraat in de Nederlandsche letterkunde aan de Vlaamsche Hoogeschool le Gent, ie aan vaarden. LANDBOUW. Hoewel wij niet voornemens waren, opnieuw een beschrijving te geven van. Bosenaer's en Will ems' werk, daar wij dit reeds meermalen bespraken, geven wij gaarne een plaats aan de hieronder olgende beschouwing, die men ons uit Domburg zendt De Belgische kunstenaars Josjeph Po- senaer en Frans Willems snellen gedu rende penige dagen werk len toon in het bekende gebouwtje te Domburg. Hun gewoonte getrouw, hebben ze den toe gang „vrij" gesteld, van 't beginsel uit gaande, dat de kunst voor elk moeit zijn. 't Is echter niet daarom, dat wij een bezoek aan die tentoonstelling warm moe ten aanbevelen, maar om 't vele en 't sclioone, dat er hangt. Hoewel de heer Posenaer in Walche ren en zelfs in Holland niet zijn werk kan vinden, dat hij vroeger gaarne zocht, in 'I, bizonder de scherp© omtrekken én vaste kleuren van 't Zuiden, merken we toc-h óp, dal de twee jaren van zijn verblijf in 't lage land niet zonder in vloed zijn geweest, en de voortbrengse len van zijn hand bewijzen thans, hpe 'n groot kunstenaar hij is. Van de aller mooiste schilderijen noemen, we „Tuin in 't najaar". Posenaer zoekt altijd goene samen stellingen, hij wil op zijn schilderijen leren; geen verre einders en vlakke booimlooze velden De heer Willems beeft Walcheren lief- gekregen; hij houdt van l getemperde licht, door waterdamp genuanceerd; hij is een fijn opmerker, hij verft niet de traditioneel© hoekjes, die op de post kaarten genoeg rerveelvuldigd worden, maar zet zich op honderd andere plekjes neer, die hij u in verschillende jaarge tijden mooi doet zien. 'f Is alles aquarel en dus vlot afgemaakt. Over 't alge meen teekent Willems zeer serieus; wie de „Overstroomingen" beziet of Be woond jacht te Dordrecht", zal dit be amen Toch zijn ook enkele werken aan te wijzen, die als kleurstudie bijzonder Gisteren werd alhier een verga dering geh luden van de „Vereeniging van handelaren in granen, zaden en peul vruchten voor de provincie Zeeland te Middelburg". Tot leden van het dage- lijksch bestuur werden definitief geko zen de hceren W. Bosman, Middelburg, vporzitter, L. Duvckot, Goes, secretaris, A. Jerenimus, MiddelbüVg, penningmees ter, T. van Heel, Goes, en IC. Schippers, Kamperland, terwijl in het bestuur ver der zitting hebben ne heeren C. J. Schip pers en F. Klaaijscn, heiden Breskentj, R. Schcele, Terneuzen, P. J. Hermans, Walzoordcn, B. J. Quist, SI. Philipsland P. Barendrcgt, Nieuwcrkerk en A. Houtkamp, Zierikzee. Statuten en huishoudelijk reglement werden vastgesteld en besprekingen had den plaats over de maatregelen genomen door de broodcommissie en de veevoe- derbureaux. Veevoeder. De Minister van L., N en II. brengt ter kennis, dat voor de maand October door -de Regeering een zekere hoe veel heid veevoeder (met uilzondering van maïs) beschikbaar wordt gesteld, uit sluitend ten behoeve van de in de St.crt. No. 211 genoemde personen. Aanvragen moeten uiterlijk op 20 Sept. worden ingediend bij de Vecvoederbu- reaux. Het kantoor voor Z e e 1 a n d is gevestigd te Rotterdam, Beursgebouw (in gang Yisschersdijk). o Kunstmest. De Ivunstmestcommissie schrijft aan hel „Vaderland": Herhaaldelijk klaagtv men 1. dal de prijs van de superfosfaat voor den winter 1916/* 17 vcèl le boog is berekend en bovendien door de Kunst- mestcominissie verhoogd kon worden; 2. dal de superfosfaat fabrieken "hun ruwe fosfaten verkoopen; 3. dal de Kunslmesteommissie niet be proeft Thomasslakken meel uil België en Duilschland te betrekken. Het komt ons goed voor enkele dezer punten nader uiteen te zetten, teneinde don atoemers een cn ander duidelijk te maken I. Prijsstijging van superfosfaat. De prijs is vastgesteld na gepleegd overleg met de fabrikanten, zonder eeni- gen dwang, aangezien de wettelijke be palingen op dal punt geen enkele macht lol inbeslagname aan de Regeering, had den verleend. Indien er geen overeenkomst ware ge troffen, zouden de fabrikanten eiken prijs kumvn bedingen, dien de verbruikers in den grootslen nood zouden willen be talen. Van deze kans op zeer groote winst hebben de fabrikanten vrijwillig afstand gedaan en dc geheele productie hunner faorieken aan dc Regeering verkocht, voor een prijs die hun een kleinere winst geeft, indien zij regelmatig kunnen door werken, en een geringe winst mogelijk zelfs verlies indien de aanvoer dei- grondstoffen zoo beperkt blijft als deze door de maatregelen der Britsche Regee ring thans is. Afgezien van meerdere omstandigheden hangt de prijs van superfosfaat tegenwoor dig af van de zeevrachten der grond stoffen. Voor de bereiding zijn noodig zwavel zuur en fosfaatertsen. A Zwavelzuur wordt gemaakt uit ijzer. pvrieten en zinkblende, voornamelijk uit •slgenoemd erts. Deze grondstoffen zijn herkomstig uil Spanje en Scandinavië; vracht vóór den oorlog f2.75, in 1915 thans f30 per Engelsche ton '1016 ICg.), moleslverzekering voorheen nihil,, bij het afsluiten van hel contract 3 pet. der waarde, franco Nederland. Met-het zwavelzuur van 1000 K.G Py riet wordt gemaakt 3600 K.G. superfos faat van 17 pel. Fosfaatertsen. Deze worden in hoofdzaak aangevoerd van de Middelland^ sche Zee en van Florida. De contracten vaiï Tunis zijn op 40 pCt. teruggebracht door de verkoopers; die van Algiers worden in hel geheel niet uitgevoerd. Het Fbrida-fosfaat geeft su perfosfaat met ongeveer 17 pCt. in wa- tiplosbaar fosforzuur. De vrachten waren voor den oorlog I 7 in 1915 f 30 a f 40, thans f 60 a f 70 per ton. 1000 K G Florida-fosfaat geeft ongeveer 1815 KG superfosfaat van 17 pCt. Om den invloed der vrachten na le gaan is de volgende becijfering te ma ken 1000 K.G. superfosfaat van 17 pCt. no vation 542 K.G. fosfaat en het zwavel zuur 'yan 277 KG. Pyriet. De tegenover 1915 verhoogde reach ten drukken dus op 1000 K.G superfosfaat vo,or 542 x 35 plus 277 X 15 of f 18.97 plus f 4.16 f 23.13. De koopprijs van de superfosfaat van 47 pCh is f 6 los, deze zakt plus ver hoogde vrachten plus extra toeslag voor kleinen omzex De superfosfaat kost f 6, zakken f 0 55, extra zeevrachten f 2.31, totaal f 8 86. Het is dus duidelijk, dat superfosfaat an 17 pCt. niet voor f 8 geleverd zal kunnen worden Bij de prijsvergelijking moet men er op letten, dat voorhoen hel gehalte 14 pCt bedragen heeft, hetgeen een prijsverschil van '21 pCt. geeft 2 De tweede klacht is eveneens on juist. Het ruwe fosfaat dat thans in gema len toestand wordt aangeboden is Cofsa- fosfaat Dit kan op zure gronden met succes gebruikt worden ter vervanging van Thomasmeel. Do handel in dit arti kel is vrij, de aanvoer door de oorlogs moeilijkheden zeer beperkt. Naast dit beperkt quantum Gofsafosfaat kan, mits voldoende scheepsruimte be schikbaar is, haast onbeperkt en in elk al voor de behoeften voldoende Flo- ridafosfaat worden aangevoerd, om de beschikbare hoeveelheid zwavelzuur te verwerken. Men kan met 1000 K G. zwa velzuur maken plm 1800 K.G. 14 pCt. super uit Gofsafosfaat en plm dezelfde hoeveelheid 17 pCt. super uit Florida- fosfaat; dus mei het beschikbare zuur circa 20 pCt moor fosforzuur wateroplos baar maken door uitsluitend Floriclafos- faat op superfosfaat te verwerken. Daar- nboven blijft het gemalen Gofsafosfaat dan beschikbaar voor de zure gronden. Deed men dit niet en verwerkten de fa brieken het Gofsafosfaat op superfosfaat dan zou men voor de zure gronden niets en voor de andere gronden veel minder oplosbaar fosforzuur hebben. Helderde punt betreft een zaak die geheel huiten de opdracht der Kunst- mestcommissie s;taat. Alle ruiltransacties zijn de Commissie nadrukkelijk verboden en ons inziens op goede ;roiide.n. Duilschland wenschl niel te ruilen te gen goederen die bij ons op de markt te koop zijn, doch alleen tegen die artikelen, welke wij om een of andere reden niel, of niet in groote hoeveelheden, uit mo gen of uit kunnen voeren, bijv. vijst, vet, vee, paai den enz. Hel is dus duidelijk, datindien een Rcgeeringscommissie zich np een beperkt lei rein met compensaties wilde inlaten, zij zich in korten lijd zou vast werken. Bovendien is d.e hoeveelheid Thomas meel, in Duilschland en België beschik baar om uitgevoerd te worden, slechts klein, omdat in die landen hei gebrek aan superfosfaat nog veel grooter is dan in Nederland. Alle pogingen, om Thomasmeel in ceuigszins groote hoeveelheden te boo- pen, zijn dan ook len eenenraale mislukt. RECHTZAKEN. Kantongerecht te Middelburg. De kantonrechter 'alhier deed heden uitspraak in de in ons nummer van Maan dag 1 dezer vermelde zaken. De chauffeur v. S, uit Goes, telgen wien f 3—3 dagen was gevorderd wegens be-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 1