MIDDELBURGSCHE COURANT. Dinsdag 8 Augustus. FEUILUTOH, JVs 18o J 59' I9lti Deze ccurant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon-en Feestdagen. Prijs per kwartaal te Middelburg en voor hen, die de courant bezorgd krijgen door de Agenten te Vlissingen en te Goes f 1.30. Per post f 1.50. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. Advertentiën J 20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorte-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 regels f 1.50 elke regel meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel. Groote letters en randen naar de plaats die zij innemen. 3^"" Advertenties vóór één uur te bezorgen. BINNENLAND. DRIE VRAGEN. De redactie van „Vrede door Recht" heeft aan een aantal1 personen ran naam in Nederland de volgende drie vragen ten beantwoording gestuurd; 1. Waaraan acht u het toe ie schrij ven, dat de groote oorlog, waarvan ge meend werd, dat hij slechts korten tijd zou duren, en de groote mogendheden niét in staal'aouden zijn financieel dien langer te voeren, reeds zoo geruitnen tijd duurt? 2. Acht u Voorteekenen aanwezig, dié er op wijzen, dat een spoedig einde van den oorlog mag worden verwacht en zoo ja, welke zijn deze voorteekenen? 3. Welke grondslagen acht u de juis te voor den te sluiten vrede, ook in ver band met de zeker d>or u erkende wen- schelijkheid, dat deze vrede van zoo duurzaam mogelijken aard zij. In bet Juli—Augustus nummer van dit tijdschrift vindt men meer dan 10 bree- de bladzijdcji met dubbele kolommen gevuld met antwoorden. Een overzicht is dan ook niet mogelijk. In htm kortheid zijn de antwoorden van prof. dr P J. Blok wellicht het meest treffend do'or hun juistheid; lo. Men had het mis, omdat men de offervaardigheid der bevolkingen te ge ring achtte; 2o. Voorteekenen zijn er misschien, maar zij kunnen licht teleurstellen 3o. Die grondslagen hangen af van den afloop van den oorlog, waarvan nog niets valt te zeggen. Wellicht stellen dfe lezers het meeste belang in de antwoorden op de tweede vraag. We zullen er daarom hier eenige daarvan laten volgen Prof H Brugmans Ik moet tot mijn spijt bekennen dat ik geen voorteekeencn zie die op een spoedig einde van den oorlog wijzen. Dr C. Èaston Ik durf niet zeggen dat ik in het tegenwoordige stadium van den krijg eenig voorteelten zie van een spoedig einde. Dr F. van Eedeu; Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het Duitsehe volk zijn vertrouwen in zijn regeering langzamer hand begint te verliezen Prof. mr G. A. v. Hamel Ik acht zul ke voorteekenen niet aanwezig. Prof. mr J A. v. Hamel; Voorteekenen dat de oorlog tot een spoedig eind zal komen, zie ik niet. Mr Th Heemskerk. Ik zie tot mijn leedwezen de voorteekenen van één spoef- •dig einde nog niet Prof mr J. de Louter Ik zie de voor teekenen van een naderend eindé van den oorlog in de wederzijdsche uitputting van de mannelijke jeugd van vele oorlog voerende partijen, in de algemeen© ka pitaalvernietiging en de uit een cn ander voortvloeiende inzinking van meer dan ecne partij in de reusachtige worsteling. Dr Hendrik P. Mulder Inderdaad schijnt mij liet einde nhbij, en wel niét door de wapenen, maar door gebrek aam Mr. R J. H. Patijn lk zie, helaas, geen kenfeekenen, die er op zouden wijzen, dat een spoedig einde van den oor1 log mag worden verwacht. Veeleer acht ik waarschijnlijk, dat deze nog eenige jaren zal duren. Moge ook deze voor spelling, als zoovele in onzen tijd falen' Prof. mr. M. W. R Treub; Er zijn mv i inderdaad voortéekenen aanwezig, die er op wijzen dat de oorlog zijn einde be gint te naderen. Uit het optreden der geallieerden blijkt dat men er alles op zet om dezen zomer tot de beslissing te komen; bovendien zijn er toenemende uitingen uit alle oorlogvoerende landen dat men zich voor de toekomst ernstig bezorgd begint te waken, indien de, de eco nomische volkskracht ondermijnende „Wirthscbaftdie den oorlog doet voe ren, nog van langen duur moet zijn Prof. C. A. Verrijn Stuart In beide kampen heerscht de overtuiging dat de in Juni 1916 aangevangen worsteling de be slissing moet brengén. Zooals van zelf spreekt wordt over de derde vraag door velen breedvoerig uit geweid, o. a. in verband met de be kende „grondslagen" van den Ned, Anti Oorlogsraad. Toch voelen we en we moeten erbij zeggen helaas! veel voor het antwoord van mr Patijn Tenzij een 'volkerenge meenschap tot stand lcomt, die- waar borgt, dat in de toekomst het recht eu niet langer de maclit de internationale betrekkingen zal beheerschen, vrees ik dat de vrede slechts een tijdperk zal op'enen van langdurige voorbereiding voor een nieuwen wereldoorlog! NEDERLAND EN DE OORLOG. Tgen het smokkelen. We lezen in de Tern Crt In verband mei de nabijheid der grens wordt tegenwoordig ook streng toegezien op dc bagage der reizigers die gebruik maken van de tram tusschen Sas van Gent en IJzendijke. De koffers en valieZen 'moeten worden geopend esn wor den door de commiezen of soldaat-com miezen nagezien. Veel werk hebben de rijksambtenaren ook met het controleeren der naai- Bel gië varende schepen en sléepbootem. Ze hebben in den loop der laatste maanden al' heel \Vat ervaring opgedaan, omtrent de schuilhoeken, waarin de schepelin- trachten frauduleus uit te voeren JÏ. Donderdag Rebben zij weer een goe den slag geslagen. Bij het onderzoeken van <le sleepboot „Jimo" werd aanvan kelijk een partijtje zeep gevonden, wat tengevolge had, dat de sleepboot aan den steiger werd vastgehouden en terde ge aan een onderzoek werd onderwor pen. In bunkers en tanks, overal werd gezocht en het schijnt dat vooral in de bunkers aardig wat verborgen was. De ambtenaren, ten slotte zwart als kolen- dragers, brachten een groote verschei denheid »(e ^prscbijn zeep, petroleum, Na lamp© ja*©». naar het Enaelsch door D G. MOBERLV 55). „Woont Dulcie Graliam in een pen sion?" vroeg Joyce, alsof ze het nog niet goed begreep. ,.fk begrijp niet goed hoe jullie elkaar ontmoet hebben of wat zij met dat alles le makenhad.'" ,,Ja. Ze woont no. '14 .Teremiahstreet MaryleboneJoyce zag haar met toe nemende verbazing aan, „zij verleide mij dat een vriendin van haar daar eens ge woond had, een zekere juffrouw Trevor, ze was naar dat pension gegaan, hopende naar daar te vinden. Wat ze zei van die juffrouw Trevor deed mij aan u denken, ik geloof dat u veel van elkaar hebt.'' Hetty's oogen' bloven rusten op liet ge- ziohl van de oudere vrouw en Joyce kromp even ineen onder den onderzoe kenden blik van de donkere oogen. „Juf- frouw Graliam zei dat juffrouw Trevor wit baar had, net een mooie kroon. Dat vind ik van uw haar ook het is net een mooie zilveren kroon," Bijna on willekeurig hief Joyce de handen op naar hel zacht opgestreken haar. het vrit -van die haren deed de jeugdige kleur van baar gezicht nog meer uitkamen, en toen zij sprak was er een toon van gejaagdheid in haar stem. Ik heb eenmaal iemand gekend die Dulcié Graham heette", zei ze, daar ze zich verplicht voelde rekenschap te ge ven van haar duidelijk zichtbare bekend heid met dien naam, „maar natuurlijk is liet misschien niet dezelfde persoon. Gra ham is een naam die veel voorkomt.'* ,Deze juffrouw Graham is heel mooi. bepaald heel mooi en in zwaren rouw gekleed", antwoordde Hetty. „Haarmoe.' der is eenige maanden geleden gestor ven." Joyce onderdrukte haar schrik bij dal bericht, „maar ik denk dat zij zich nog over iets anders ongelukkig voelt behalve over den dood van haar moeder. Ik kan 'tniet goed onder woorden bren gen, maai' ze scheen iets le hebben dat haar hindert. En ik geloof niet dat het alleen verdriet was over den dood van haar moeder." „Wat dacht je dan dat het was?' „O, het is meer een gedachte van mij zelf dan iets dat zij bepaald zei. Zij lieefl niet veel met mij gepraat. Ik geloof niet, dal zij het soort meisje is om dadelijk over intieme dingen met een vreemde te spreken. Maar ze zei dat ze gauw ging trouwen en ik had een gevoel, een liee sterk gevoel, dat zij bang is voor dat huwelijk." „Bang is voor dat huwelijk?" Joyce herhaalde de woorden werktuigelijk en voor haar oogen vertoonde zich hel uiter lijk van den man in den trein, den mart benzine, lijnolie, enz. geschat op een waarde van ongeveer f 500. De stoker, een zekere F. uit Neuzen, zag dat bedrijf wel leede oogen aan en uitte minder lieflijke" woordoaj, dat men al dat door hem betaalde, waarmede hij gedacht bad een zoet winstje te behalen, weghaalde. Nadat alles in beslag genomen en pro ces-verbaal opgemaakt was, kon de sleep boot de reis naar Gent vervolgen. Verblijf ontzegd. Door den vice-admiraal, commandant in Zeeland is het verblijf in zijn ambtsge bied ontzegd aan: Alois Venneman, geboren le SI. Jan Erens (B 7 April 1891, wonende te' Eede, van beroep vcldarbeider; Florenl Edgard Marie van Hoorawe der, geboren 26 September 1896 te Mal- deghem (B.j, wonende te-Eede; René van de Wynckel, geboren 30 Januari 1890 te Maldeghem wonende le St. Laureijns (B.), van beroep land bouwer, allen Ier zake van smokkel handel. o— Engeland en onze vi ssclve r ij De Visscherij Cf. komt ook nog eens betoogeu, dat dc bewering van de Tel. als zou de Néder^andsche liaringmarkt niet vrij zijn volstrekt onjuist is. Wie niet vrij zijn, dat zijn de Duitselie handelaren. De Z. E. G. of Algimex ver hindert den Duitsehe» handel op onze markt te koopen. De Algimex heeft dus een monopolio, ten koste van eigen land- genooten, niet ten koste van ons land of andere landen. Zoo waar is dit, dat, ofschoon de reo- derij thans nog zeer goed met de prij^ zen tevreden is (deze liepen van (le weck eenigszins terug;, toch de vorige week oen vergadering is gehouden van •eeders om bij voorbaat gewapend te zijn als de Algimex eens gebruik zou willen maken van de omstandigheid, dat in Duitschiand de handel niet vrij is Behalve dan bij enkele Vlaardingsche grootvorsten heerscht er ook bij leden van de Centrale een.algemeen wantrou wen tegenover de Algimex, en hier le lande zou niets liever worden gezien dat Engeland ook op onze marlet ver scheen; nog liever dat Engeland ons iu staat stelde aan solide bonafide Rus sische handelaren te leveren. Al lang is dit door vooruitstrevende handelaren gewild die wel gaarne direct aan Rusland leveren en noode zien dat Duitschiand in dezen oen monopolie heeft De reederij heeft aan Engeland dan ook reeds 50 pCt. van de haring aange boden. Naar aanleiding van de verklaring van Lord Robert Cecil „dat er bepalingen zijn gemaakt om aan vreemde vissehers- scliepen te veroorlooven hun vangst ver- sche visch aaó wal te brengen Ln bepaal de havens van het Verecnigd Koninkrijk dn dat verdere maatregelen in dezelfde richting nog in overweging zijn", schrijft dit blad: In Engeland is thans een goede prijs die haar verteld had, dat hij niet wist waar Dulcie was, ofschoon het jonge meisje zijn verloofde was, den man wiens visitekaartje nog boven in haar cassette lag. f Met wien gaat die juffrouw 'Graham! trouwen „Hij heel Tracey, Sir Humphry Tracey. Dien naam heb ik gehoord," zei Ilettv, „maar ze sprak volstrekt niet over hem, zooals een meisje zou spreken over een man dien ze werkelijk liefheeft ten minste dat zou ik zoo denken," voegde het meisje er verlegen bij. Dus dan bad de man met het knappe, vermetele gezicht Dulcie gevonden. Joyce dacht terug aan dien dag in den trein, zij zag weder 'die donkere oogen, die zicli met zulk 'u brutale bewondering op haar gevestigd hadden, zij herinnerde zich iederen trek van dal knappe, losbandige gelaat. En Dulcie ging met dien man trouwen. De kleine Dulcie, mét al haar beminnelijkheid, haar onschuld, haar reinheid; zij walgde cr van le denken dat zulk, een heiligschennis mogelijk zou we zen. Hetty stoorde haar in haar gedach- tengang. „Ilc zal u zeggen waarom ik denk dat juffrouw Graham niet gelukkig is bij het vooruitzicht van dat huwelijk Als zij er over praatte, was naar toon niet opge wekt. dat was één ding dat mij trof. Zij sprak alsof", 't meisje fronste de wenk brauwen, terwijl zij woorden zocht oïn haar gedachten uit te drukken, „alsof zij te maken voor versche viscli Blijkens bovenstaande medcdeeling zulten de ree (Iers in verschillende havens kunnen markten. Laten de reeders hiervan gebruik ma ken. Zij, .werken daardoor levens mede to oplossting van de moeilijkbeden Voorts doet het o. a. opmerken De landbouw beeft in Engeland oen vertegenwoordiger, „consulent", welke do landbouwbelangen behartigt. I.ateu de Ncderlandsche reeders iemand naar En geland zenden om hun (bijzonderlijk ver- koops)belangen te- behartigen. Een heel klein percentage van den verkoop weegt wel tegen de kosten op Eventueel kunnen de haringreeders en handelaren subsidieeren, zeker onze re geering ,die ook daarvoor den landbouw steunt. Enkele te Maardingcn binnengekomen schepen melden, dat zij door Engek- sche oorlogsschepen zijn gepraaid, /on der last le hebben gehad van pogingen tot opbrenging Vad Het hoofdbestuur van den Chrislelijken Zeemansbond ontving namens H. M. de Koningin hel volgende schrijven: „Naar aanleiding van de telegrammen van uit Katwijk a. Zee en Sclieveningen. door de, onder leiding van den Christ. Zeelieden bond vergaderde visschers vrou wen op den 4en en 5en Augustus, aan H. M. de Koningin toegezonden; draagt Hoogstderzelve mij op u te verzoeken deze alsnog le wijzen op de rede van Z E. jhr. Loudon, minister van builenlandsche zaken, en haai* de verzekering te geven dal de aandacht der regeering met den groetsten ernst op deze aangelegenheid gevestigd blijft. De Adjudant van Dienst, R. J. Schinimelpenninck". Centralisatie van den Haring- ha a d e II. In de (ledenvergadering van fie afdceling Vlaanderen van dc verceniging ter bevor dering van dc NederJandsche visscherij, is gisteren langdurig beraadslaagd over de plannen tot oprichting van een Haring- bond, waarvoor een commissie uit een Vergadering van reeders en haringhande laren een concept-reglement had inge zonden. Het doel van dezen bond zal zijn het gehecle liaringbedriji' gedurende den cri sistijd te regelen door centralisatie van den haringhandel zonder schade te be rokkenen aan de nevembedrijven én aan de werknemers. Daartoe tnoel de bond alle voorraden haring, zout en fust aankoopen cn verder tegen vooraf vast te stellen prijzen en taiieven alles inkropen, wat met betrek king tot bel haringbeclrijf wordt aange voerd of geproduceerd Van den haringvoorraad ontvangt ieder haringbandelüar em zeker quantum te verpakken, dat afhankelijk is van de klas se, waarin ,hij volgens zijn beschikbare pakhuis- en werkruimte geplaatst wordt Besloten werd een beslissing omtrent iets doen ging dat zij voelde fe moeten doen. maar niet alsof het een vreugde voer haar was. En dan zei ze enkele woorden, die mij bij bleven, ofschoon zij ze Hui,sierend uitsprak, alsof ze niet dacht dat ik ze verstaan zou. Ze zeide. „Als ik alles maar met juffrouw Trevor bespre ken kon, als dat maar mogelijk was!" t Was alsof zij dacht dal juffrouw Trevor liaar helpen kon, maar ziel u, ze weet niet waar die juffrouw Trevor naar toe gegaan is toen ze uil de Jeremiahslreet vertrokken is, zij heeft geen adres ach tergelalen. Het gesprek werd op dat oogenblik ge stoord door mevrouw Marshali's stem, die op boozen toon van boven riep Juffrouw Dane, kom bij mij wat doet u beneden? Ik neb u noodig.' Kom ga mee", zei Joyce, terwijl zij de hand uilslak naar Hetty, wier gelaat betrok Loen zij haar moeders stem boor de. „liet is béter, regelrecht op het ge vaar af te gaan, zonder te dralen. Ga mee cn zeg bot je moeder hoe het je spijt, dal je haar zoo ongerust hebt gemaakt. Ga nu maar dadelijk mee." De oude, knorrige blik vertoonde zich weer in Hetty's oogen, de oude, wan trouwende trek om haar mond. „Hel kari moeder niets schelen wat er met mij gebeurt," zei ze, „ze heeft mij altijd gehaat." „Lieve," Joyce sprak op heel vriende lijken toon en ze sloeg haar arm om de schouders van het jonge meisje. „Lieve, dit concept uit te stellen, totdat de afdeelüig Ylaardingen van de Reeders- vereenigiug voor de Nederl. Ilaringvi*»- scherij in haar ledenvergadering van he denmiddag zich zal hebben, uitgesproken. Omtrent het plan van den heer M. J. Botlemanne, hoofdinspecteur van devis- sclierijen tot stichting van een rijkscon- trolébureau voor haring word besloten aan den minister te verzoeken dit plan niet ten uitvoer ie brengen, omdat het door zijn omslachtigheid een belemmering voor don handel zou zijn en oindai al reeds oen haringcontrole-maafschappij be staat. o M ij n e n. In de maand Juli zijn op onze kust aangespoeld 68 mijnen, eiV wel 39 Eo- gelsclie, 1 Fransche, 7 Duitsehe en 21 van onbekenden oorsprong In hel geheel zijn sedert den aanvang van den oorlog op onze kust 1217 mijnen aangespoeld, te weten 656 Engclsche, 62 Fransche, 219 Duitsehe en 280 van (onbekenden oorsprong. -o Kinderen u it Duitschiand. Vele families hier te lande hebben, naar de X R. Ct. meldt, reeds ongeveer 1000 Nederlandsclie en Duitsehe kinde reu uit Rijnland en Weslphalm uilge- noodigd do vacantie in Nederland door te brengen. Zij zijd ten deele bij de Fa milies zelf, ton deele in vacawiekolonies opgenomen. In de afgelöopen 11 dagen hebben reeds een 400 kinderen aan deze uiüioo- diging gevolg gegeven en binnenkort wor den er nog ongeveer 500 verwacht. De smokkelarij in 't groo 1. De rechtbank te Winschoten veroor deelde een commissionnair te Belling- volde, die lot tweemaal toe trachtte peul vruchten uit te voeren, tot drie maanden gevangenisstraf met verbeurdverklaring der in beslag genomen peulvruchten, waarvan de waarde geschat wordt op dertig duizend gulden. - o- Niet ontvlucht. Naar aanleiding van het gisteren door ons vermelde bericht, dat twee Duitsehe officieren uil Wieringcrsehans zouden zijn ontvlucht, kunnen wij thans het volgende meedeelen Op hel avondappèl ontbraken 'twee ge ïnterneerde officieren. Men dacht natuur lijk aan een ontvluchting. Er werd getele foneerd, getelegrafeerd en de vrijwillige landstormafdeeiing van Bodegraven kwam in actie om dc gewaande vluchtelingen op le sporen. Het bleek echter later, dat deze rustig op het dak zaten te kijken naar een verafzijnden brand! DE WATERSNOOD IN N. HOLLAND Te Edam en Volendam is de commissie (belast mei het onderzoek naar de schade ten gevolge van den watersnood) met haar werkzaamheden vóór korten lijd ge reed gekomen. In hoofdzaak is de schade geleden aan je moeder heeft zooveel verdriet in haar even gehad, dat moet een verontschuldi ging voor haar zijn; ik denk dat je nauwe lijks beseft hoeveel verdriet zij gehad heeft. En ze was heel echt ongerust over je loen we niets van je hoorden. Bedenk wal dr. Brampton je aanraden zou Ie doen," voegde zij er als een plotselinge ingeving bij. „Verbeeld je dal hij hier was en je een raad gaf." Dc doffe oogen klaarden op. de uitda gende mond glimlachte. ,Hij zou zeggen, geloof ik, dal ik alleen aan moeder moest denken en aan de on rust die ik haar had veroorzaakt en in 't geheel niet aan mij zelf," zei ze lang zaam. Joyce was ten hoogste verbaasd over al wal de dokter tol slant! had ge bracht, gedurende den korten tijd, dat Hetty onder zijn invloed was geweest. Hoe was het mogelijk, vroeg zij zich af, dal hij in dien ecnen namiddag zooveel volbracht had, terwijl zij zich maanden lang bad ingespannen met een teleurstel lend gemis aan succes,? Zij zag alleen de resultaten. Zij had geen flauw begrip hoe uitstekend haar eigen werk den weg had bereid voor die resultaten, zij besefte niet welk een groote rol haar eigen onwankel bare en geduldige liefde en vriendelijk- heiu had gespeeld bij het gereed maken van den grond voor het zaad, dat ein delijk door Christoffel's hand was uit gestrooid. fSfoctit vervolgd

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 1