GEHEIME drie groote Boerenplaatsen i 1. SM t Co. Lange Del 01 compliment groot nadeel van LEVENS VERZEKERINGEN. LIJFRENTEN. PENSIOENEN. HYPOTHEKEN. UITZET- en STUDIEVERZEKtRINGEN. 5 pCt. PANDBRIEVEN, VALHKEBÜRG (L.) Grand Hotel „Monopole". Belangrijke Openbare Verkooping Mr. A, f. H. DE LANGE, diverse Landerijen, i. DE BOERENPLAATS 4. Zes perceelen Weiland LIKDOORN- PLEISTER. Voor de Vrouw. MIDDELBARE TECH NISCHE SCHOOL Mjj „De Noorierpst". NAAR ZUID-AMERIltA 1836 Goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten. Directie: J. A. t. d. VEN, Mr. J..W. FBEDERIKS. Hoofdkantoor'b-GBAVENHAGE, t. Speijkstr. 35. Meer dan 140.000 verzekerden, f 1.110.731.- Wiskundige reserve, f 301.B06.- Extra—reserve. gevestigd te iüSTEBDil. DE BANK BERICHT DAT ZIJ EEN BEPERKT BEDRAG HARER AFLOSBAAR A PARI BIJ UITLOTING, TE BEGINNEN IN 1917, VERKRIJGBAAR STELT IN STUKKEN VAN f ÏOO*.— EN f 50O.-, TOT DEN KOERS VAN 96 PCT., PLUS LOOPENDE RENTE. DE PANDBRIEVEN ZIJN VERKRIJGBAAR TE AMSTERDAMTE HAREN KANTORE, SPUI 15—19 ut bij de hebrew VAN MARKEN MIDDENDORP, TE ROTTERDAMbij dew heer C. DE RUYTER. Grootste voornaamste Familiehotel le Bang, met ieder noden comfort. 60 Kamers, waarvan 24 Kamers le Etage, alle balcons. Bek. uitstekende 'tafel. Prosp.Bef. op aanvr. Tel. Int. 39. 8CHBAM DE JONG. te ALKMAAR, op Woensdag 5 Juli 1916 bi) opbod en pp WoetKdaj 12 Juli 1916 hij afslag uo combtaatiên, telkens des morgens 10 uur, in het hotel „de Nachtegaal" van den heer H. VAN DER SLEESEN aan den Geesterweg, ten overslaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris L' TOD en onder <le gemeenten Alkmaar, Schermer- horn, Oterleek en Ursem, en wel: genaamd „Dijkzicht", bestaande uit HUISMANSWONING met BOET, ERF en diverse perceelen UIT MUNTEN» WEILAND, aan den West- dijk, in de Schermeer, gemeente ALK MAAR, te zamen groot 45 Hectaren 88 Aren 20 Centiaren. .Verhuurd aan den heer A. NOOME. s. DE BOERENPLAATS genaamd „De Twaalf Apostelen"', bestaande uit HUISMANSWONING met BOET, ERF, ARBEIDERSWONING met ERF en diverse perceelen UITMUNTEND WEILAND, aan de Noordervaart in de Schermeer, gemeente SCHERMERHOHN, te zamen groot 32 Hectaren 97 Aren 00 Centiaren. Verhuurd aan den heer M. WONDER. s. DE BOERENPLAATS bestaande uit HUISMANS WONING met ERF, BOOMGAARD en diverse perceelen UITMUNTEND WEILAND in de Scher meer, onder de gemeente OTERLEEK en een perceel UITMUNTEND WEILAND onder de gemeente URSEM, te zamen groot 20 Hectaren 77 Aren 70 Centiaren. Verhuurd aan den heer C. KOOÏJ. in den polder Overdie, gemeente ALK MAAR, te zamen groot 12 Hectaren 58 Aren 10 Centiaren. Verhuurd aan den heer K. BALTUS. TE VEILEN IN DIVERSE PERCEELEN. Te aanvaarden: de landerijen Kersttijd 1916 en de gebouwen en erven 1 Mei 1917, ALLES VRIJ VAN HUUR. Befiborende tot de nalalenschap van wijlen Mevrouw de Wed, C. BOSMAN. Inlichtingen worden gegeven len kan tore van voornoemden Notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar. HENDRIKSE Co.'s Bankiers- en Effectenkantoor, MIDDELBURG SLUIS OOSTBURG. Aan- en verkoopen Effecten. Leveren pandbrieven van alle hypotheekbanken. Verzilveren coupons en vreemde muntspeciën. Sluiten verzekeringen op elk gebied, Nemen gelden a deposito Rentevergoeding thans per dag opzegbaar 3 °/Q. BULLETINS. BIJ ABONNEMENT: 2 CENT PER STUK AAN HUIS IN DE STAD; 2i/ï CENT PER STUK PER POST Te koop bij inschrijving 1.^7.10 Heet. of ruim 3 gem. best Bouwland in den polder „N. St. Joost'.te N. en St. Joosland; te aanv. na 'trooven van den oogst 1916. Briefjes tot 15 Juli bij A. v. d. AMEELE le N. en St. Joosland, bij wie nadere in lichting wordt Alle INLICHTINGEN en RAADGEVIN GEN verschaft U (onder strenge geheimh.) het CHEMISCH LABORATORIUM EXCELSIOR, AMSTERDAM. Namaak is een Ivoor den oorspronkelijken fabrikant, doch een voor het koopend publiek, daar dit I meestal waardèlooze of schadelijke I artikelen ontvangt. Eisch daarom in I nir belang uitdrukkelijk een koker I Mijnhard*» Zenuw-tabletten 01 ÜUjabardta Hoofdpijn-tabletten. J. A. TAK K Ce ontvangen geMea i Déposlia met rentevergoeding, thans i pa. te DORDRECHT TOOR WERKTOIGBOOWKUHDE- ELECTRQTECIHIEK, SCHEEPS- B00 ff KUNDE EM SUIKER- IHDUSTRIE: Het toelatingsexamen voor het 16' studiejaar zal op 17 JULI 1210 en vol gende dagen worden afgenomen. Zoowel jongelui met theoretische voor opleiding als zij, die eene meer practische vooropleiding genoten hebben, kulnnen aan dit examen deelnemen. Opgaven voor deelname kunnen tot 10 JULI «.s. worden ingediend bij den'. Directeur der M. T. S. Jongelui, tot de 4e klasse eener H. B. S. toegelaten, met voldoende cijfers voor Wiskunde, Natuurkunde, Talen, Hand en Lïjnteekenen, kunnen van! het examen worden vrijgesteld.. Programma's en inlichtingen, zooweï schriftelijk als mondeling, verschaft de Directeur der M. T. S. Oranjelaan 12- Dordrecht. NEEMT PROEF. Na ontvangst van postwissel groot f 5 zend ik franco door geheel Nederland driehonderd prima geinige Sigaren. Rem bours 10 cents hooger. Magazijn „DE BIJENKORF, EEXTA. N. V RUST HERSTELLINGSOORD „DENNENHEUVEL1 te OSSENDRECHT bij Bergen op Zoom, gelegen te midden der Bosschen in de nabijheid van Meren. Eigen Gas- en Waterleiding. Ingericht' naar de laatste eischen; Pension pry* f3.50 voor volwassenen^ en f2.50 voor kinderen. Telefoon No. 1. De Directrice, F. BRUIJN, OORLOG SIGAREN. Door tijdsomstandigheden gedwongeu ver*- zenden wij als proef? 106 prima KNAKJE8. 100 BORNEO"#/ 100 SUMATRA's 5.80 franco onder rembours. WederverkooperB rabat. Sigarenfabriek „Java" Nymegen ziekten, ongeregeldheden en vertra-' ging in ieder gestel wordeB volkomen: genezen dQor de beroemde geneesmid delen van de Alleen gevestigd: Kruiskade 28A, Botterdam. Prjjoe. eu inlichtingen tegen toez. van ld ets. postzegels. Speelaa! adres voor Hygiënische finmml Artikelen. Zij behoeven daarom niet bepleisterd, doch kleurlooze bestrijking mlet BESTOL is voldoende, kost zeer weinig en beeft reeds 17 jaren houdbaarheid bewezen. Waterdicht maken van Kelders, 1 centimeterdikte bepleistering tegen drang- water voldoende. Wacht U voor nieuw opgestane artikelen die nooit iets DE- WEZEN hebben. Geen filialen, depöts of wederverkoopers. A. G. VAN BEEST, Rotterdam. Tel. 6015. Voorgeschreven, door Rijkswaterstaat, Genie en de be-, kwaamate architecten. GEHEIME ZIEKTEN ongeregeldheden en vertraging in ieder gestel, worden volkomen genezen door de, beroemde middelen van MAI8DN LOURENS "W DEN HAAGSchenkweg 180, Tasmanstraat 150. BOTTERDAMPompenburgglnge) 2d. Gratis inlichtingen (ook per briel). Speciaal en voordeelïgst adres in Hygiënische Gummi-Artikelen. met do stoomschepen van den Koninkiyken Hollandses ©ii JLIoyd, Eerstvolgende vertrekdagen voor Passagiers van A «aster dam naar Pernambueo, Bah ia, Blo de Janeiro-. Santos, Montevideo en Bnemos-Ayres 8 8. „Frisia" 19 Jnii 8.8, „Zeelandia"10 Aug. 8.8. „Hollandia". 13 8ept. Yoor nadere inlichtingen wende men zioh tot de» Koninkiyke* Hellandschen Lloyd, 131 Prins Hendrikkade, Amsterdam, Stoomdrukkerij.' Firma D. G. Krobex Jr. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 8