VROOM KV DRKKSMAVV, MIDDELBUEG. JAARLIJKSCHE ZOMER f Gemaakte Goederen. Gemaakte Goederen. Gemaakte Goederen. Gemaakte Goederen. Gemaakte Goederen. Stukgoederen. Stukgoederen. Tafelgoederen. DIVERSEN. DIVERSEN. 22' Ondanks de abnormale toestanden, brengen wij evenals in onze vorige TJitverkoopen gedurende dezen tijd werkelijk buitengewone aanbiedingen en vestigen speciaal de aandacht op onderstaand. 1000 SLOOPEN prima Wit Katoen i solide afwerking, beslist groote jj| gjj 200 Dozijn diverse Katoenen DAMES TAILLES, met mooie Borduursels, Amer. en gewoon nf model, voor 72J/2, 49, 36 en ul 1500 SLOOPEN met breeden over- slag van prima Fransche Mada- j|| 30 doz. DAMES NACHTPONNEN gemaakt van goede kwaliteit wit katoen, bekende solide afwerking, gefestonneerd en met liggende I kraag Groote partij DAMES PANTA- y LONS, gemaakt van ijzersterke «p Engelsche keper met Zwilsersch X|1 nt borduursel, gewoon model "1 200 diverse DAMES ONDER- ROKKEN van geruwde Keper en XI pt Piqué vanaf "I ul 40 Dozijn DAMES TAILLES van prima Elzasser Madapolam, met hu pf mooie Borduursels, 84, 09, 56en *0 ul 600 Dozijn GROOTE GRASLIN NEN SLOOPEN met gefestonneer- ««i den overslag, van goede qualileit h/'i. nt graslinnen. Uitzoeken voor 80 en vu \L "l 500 Diverse geel katoen VROU WENHEMDEN zonder kant, re- clame-aanbieding, groote maat, |j|j jij 600 DAMES NACHTPONNEN van fijne Engelsche Keper met geborduurde Ehtredeux, borst- plooi en Ajourfeston, zeer voor- deelig 139 ct 2000 diverse GRASLINNEN en SHIRTING-SLOOPEN met gefes tonneerden overslag, rondom ge- festonneerd, 95 en 500 DAMES HEMDEN, prima _0i Geel katoen met festongarnee- 1' ring 10 400 DAMES NACHTPONNEN van prima Madapolam, vierkan ten hals, chiquemodellen, fijne Broderie 146 en 134 ct 2 Ct 120 Dozijn TWEEPERSOONS GRASLINNEN LAKENS, van goe- de kwaliteit graslinnen, 3$ el lang 300 DAMES HEMDEN Fransche Madapolam met vierkanten hals van Broderie, bijzondere reclame xl pl aanbieding "T ul 30 doz. DAMES NACHTPONNEN van prima Engelsche Keper, vier- kanten hals, van Broderie zeer 1 chique gegarneerd model 60 Dozijn onzer bekende groote TWEE-PERSOONS GRASLINNEN LAKENS, prima kwaliteit, van 1 1,45 voor 500 DAMES HEMDEN met SCHOUDERSLUITING gemaakt van prima kwaliteit graslinnen, ««i gegarneerd met ajourfeston. Bij- /■*■!- p+ zondere aanbieding \l "l 650 Zware gele keper DAMES PANTALONS met kant, goede be kende afwerking, zeer voordeelig groote maat voor !7Vt 120 Dozijn wit keper DAMES- PANTALONS met breed schulp- feston, extra koopje 79 40 Dozijn onzer bekende groote 2-persoons GRASLINNEN LA- 1 KENS, met gefestonneerden rand 60 Dozijn DAMES HEMDEN met VOORSLUITING gemaakt van prima kwaliteit graslinnen, gegarneerd met ajourfeston. Bij- zondere aanbieding 1 2 Ct 150 dozijn DAMES PANTALONS Fransch model van prima El- f zasser katoen met Zwitsersche* i Borduursel, voor 119, 95 en 800 DAMES FLANELLEN, voor sluiting, zwaar flanel met mooie feston voor 130, 110, 85, 67i/2 en 56 ct 800 DAMES FLANELLEN Schouder sluiting, prima kwaliteit flanel met Flanel Feston voor 130 110, 85, 671/a' en 64 ct HEEREN FLANELLEN, gewone modellen met dubbele borst, met korte en lange mouwen voor 210, 190, 115, 971/2 en 89 ct HEEREN FLANELLEN, nieuw model, geheel open schuine slui ting, prima wollen Flanel voor 180, 160, 110 en 120 Ct Groote partij Geel Katoen .MANS HEMDEN, prima kwaliteit en solide afwerking voor 90, 80, 70 en 64 ct Zeer voordeelige aanbieding prima Elzasser Madapolam met roode garneering voor 240. 190 en 154 ct 30 dozijn 2-persoons GRASLIN- NEN LAKENS, met gefestonneer- /Jilj n| den en ajour rand, lhans GÜU ul 50 Dozijn DAMES HEMDEN Fransche Madapolam met ge- borduurd vierkant stuk, schau- dersluiting 2« 60 dozijn DAMES PANTALONS, Franscli model van prima Fran sche Madapolam met prachtige a- breede borduursel voor 125, jjjj ji| Graslinnen HEEREN HEMDEN, in alle malen en prijzen, prima 1 kwaliteiten voor 150, 140, 120 en 750 DAMES HEMDEN Fransche Madapolam met geborduurde U pt pimtstuk, schoudex-sluiting 2 "l 50 dozijn DAMES PANTALONS, Franscli model van prima Engel- -.Ail .sche keper met mooi Borduursel l|/*L voor 150, 125, 115 en vu |2 Groote partij GEMAAKTE ONDERGOEDEREN voor Jongens en Meisjes, zooals: Flanellen- hemden. Broekjes, Nachthemden, Nacht ponnen, Hanssoppen. Al deze artikelen verkrijgbaar ii\ alle maten en prijzen van- al' het goedkoopste tot de fijnste soorten. 400 diverse DAMES BOVEN ROKKEN met mooie borduursels en kanten, nognooil gekend, voor 179, 154, 109 en 99 Ct 30 diverse Restanten in prima DAMESCOMBINATIES, in alle maten, met prachtige Entredeux en Borduursel, voor 475, 390, I y(I p+ 340, 210, 190 en lfclU lil Eenige diverse Restanten in pr. Dames Hemden, Broeken on Nachthemd, w.o. iets beschadigde met groote korting plm. 3fl°!o Groote partij HEEREN SPORT HEMDEN van zuiver wol Flanel bijzonder voordeelige aanbieding. Lichte en donkere kleuren 134 ct Kleine partij diverse gekleurde HEEREN OVERHEMDEN, gega randeerd waschecht, met en zon der gepl. borst, voor 96 ct Exlna aanbieding HEEREN OVER HEMDEN me' Manchet, in lichte en gedekte strepen cn werkjes Gcgar. waschecht van 195 voor 159 ct 30 diverse WITTE PIQUÉ HEE REN OVERHEMDEN met steppe gepl. borst, werkelijke waarde 260 voor 164 ct In alle LITERMANDS ARTIKELEN groote koopjes. 200 ENG. HEMDEN van prima onopgemaakte katoen, goed pas. ftf model, in alle maten en prijzen uil pt 140, 125, 100 en dT" ul 4, WIT KATOEN in alle breedten voor Sloepen, Hemden, Schorten .«y in gewone zoowel' als de fijnste lyL Elzasser kwaliteiten vanaf 'O L Groote partij ijzersterke onge- bleekte KEPER in prijzen 221/», 20, 17i/a '.en 2 tl WIT KATOEN, 8/4 breed, onop gemaakt prima kwaliteit, zeer ge- schikt voor Schorten en Sloopen, gj 20 stuks WOLLEN FLANEL, van 50 voor 36 ct., effen van 34 voor Betere kwalit. naar verhouding Onze bekende groote sorleering HANDDOEKEN, THEEDOEKEN en POTDOEKEN' in effen, Wit met roode en blauwe randen met en zonder ruiten. Idem met inge weven namen als: Bordendoek, Messendoek, Handdoek en Thee doek in prijzen vanaf 50 cent tot Onze geheele voorraad BAD HANDDOEKEN in groote zoo wel als kleine maten met en zon- der franje alsook eenige badla- 1 lcens zeer voordeelig thans vanaf GRASLINNEN in 5/4, 6/4 en 7/1 breedte voor Sloopen en Hemden in gewone alsook in de onopge- 1U pi maakte kwaliteiten vanaf ld hl 40 stuks prima KATOEN FLANEL, Jgl zware kwaliteit, van 19 voor GRASLINNEN in 10/4, 11/4 en 12/4 breedte, een breedte voor Lakens en zelfde kwaliteiten als de smallere soorten. Prijzen ^«J gj 180 stuks diverse stukken prima DRILL- en LEIDSCHE KATOEN TJES voor Dienstboden-japon- ««y nen. Gegarandeerd wasehccht, 24 en UU 600 resteerende HANDDOEKEN, Prima Linnen, moderne patronen ~_i alsook slreepen en werkjes, voor «I 50, 45, 39, 31 en u\ |2 BI Extra koopjeExtra koopje 1000 GROOTE BADDOEKEN be- kende kwaliteiten van 65 voor 50 ct. Nog een kleine partij voor Alle geëtaleerde artikelen (SggSsfe*- 5 worden gaarne uit de etalage verstrekt. 2 El 50 dozijn prima katoen TAFEL LAKENS. Groote maat, yoor 72 cldito in mindere kwal. thans li voor II Onze geheele voorraad Oogjes, Blokjes en Gerstekorrel voor Handdoeken en Luiers in Katoen, Halflinnen en Linnen kwaliteiten met groote korting vanaf 100 stuks diverse WITTE KEPER natuur gebleekt, voor 29, 24 en 1ft a 100 stuks 9/8 en 6/4 BREEDE .-1 HUWJE KATOEN voor Sloopen en lij1 p[ Hemden vanaf 2 100 stuks diverse BOEZELAARS BONTEN en POOLBONTEN pri- nr7ii whte2r|2ti 500 dozijn diverse restanten in DAMAST-TAFELLAKENS van af ..11 79 ct. SERVETTEN van af 25 en iV VINGERDOEKJES vanaf Xl DAMES EN HEEREN ZAKDOEKEN. Kinder Zakdoeken met gekleurde randjes 31/2, H, 5>A. ct. Dames Letterzakdoeken 91/®, 17Va cl. Dames en Heeren Pochetten 5, 7i/a, 11, 15 cent. Heeren Zakdoeken groote maat 81/2, 10, 121/a cent. VOILE STOFFEN in unie kleu ren, alsmede Fantasie, nieuwste dessins, gebloemd en geborduurd j|| 160, 130, 90, 55 en UV bl Kunstzijde alle kleuren 3 cl. Vulgaren beslist waschccht ©»/g D M C. gareu alle kiemen en diklen - «ï/e Goud- en Zilverdraad 4i/g ma kwaliteit en beslist kleuren, 31, 29 en 150 stuks Katoen SPORTFLANEL-9| LEN, mooie dessins, waschecht, LI Cl 2 Series Prima linnen DAMAST TAFELLAKENS, welke patronen door ons niet meer nagehouden worden met 25 «Vb korting. SER- fl U p| VETTEN «I 4000 stukken PRIMA BORDUUR SEL. Onze bekende soorten van 171/2 voor 14V2, van 16 voor ÏOU., van 141/2 voor fity, van 121/s voor K Diverse Patronen. BIJZONDERE AANBIEDING in diverse THEEBLAD en MA CHINEKLEEDJES, TAFELLOO- PERvS, ANTIMACASSERS, BUF- jn1) FETKLEEDJES, NACHTZAKKEN I/V «1 enz vanaf \L J2 M 80 stukken GEBLEEKTE SATIN JEANS, gieschikt voor Dames- .pi Ponnen en Kinderondergoed, re-..In' clame kwal., ijzersterk, voor L 60 stuks LOOSTIJK en BEDDE- ftf| BONTEN, prima kwaliteiten voor 1| n| 39, 34, 31 en GA LI 40 diverse DAMAST ONTBIJT- LAKENS met gekleurde randen .-p in rood, geel, blauw, gegaran- Inll p| deerd waschecht voor lüu ul Een enkele blik in onze etalages zal een ieder overtuigen dat 't niet ONS doel is om door ENKELE STUKS goedkoop te etnleeren goedkoop te schijnen, doch dat wij werkelijk iets buitengewoons brengen. Alle voorradige KANTSTOFFEN, GAR NEERINGEN, Voile Tulles, Knoopen, Fournituren, Zijden stoffen en Gallon» tegen spotprijzen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 6