MLlUEliniN ALGEMEENE witte week ANNA M DROMERS. dgeestbrlefjes ANTHRACIET Firma H. l. HENDRIKSE. Manufacturen - Damescoiiisctie. Uitgifte van 5 °i» Pandbrieven ilroote Opruiming 1 f. hub; ui k 1 St! Bi Mej. W. DEKKE ilscbe Mri! IIBOASSOI ZOMEN, Klarht b I Gortstraat Conservatorium GEK STEGE 16 IfflSSlÉ, Alle voorradige Goederen, worden bletiegenstaande de dnnrte, gedurende 14 dagen, tegen veel vemirderde prijzen aangeboden Schenk vooral uw aandacht omtrent onze speciaal loeti in Firma H. L. HENDRIKSE. Voorhanden zgnde witte goederen worden tegen vermiadirde p lijzen verkocht: Verschillende afmetingen. Bjj afname voor September gezocht de FORT» en andere wijnen ?an de bekende Firma zjjn zonder verbooging van prijs verkrijgbaar bij den beer d;e gaarne op verzoek uitgebreide prijseourant gratis in franco toezendt tegen den koers van 99 Gravenstraat MIDDELBURG. Eene vlotte ren«\ing der Bitkeeriayen is io hei ibiany der verzekerden VUR/.FKF.ItT II DAABOH BIJ DE MAATSCHAPPIJ VAM LEVEHS- VEBZEKER1HG EN LIJFRENTE Damrutt 74 AMSTERDAM De verzekerde bedragen zijn beschikbaar BINNEN ACHT DAGEN na aecoordbe- vinding der bewijsstukken. Sloofd-InspecteurH. DOYER, WilhelminaBtyaB* 14, Den Haag. Is-^eetenrvoor Zeeland en de Zuid-PLl.anuunA.J. PAENTJEN8 DEKKER, Ouae Viisslngó^Ls Wcr ICC,Middelburg. Zie Ftalage, Zie Etalage GEDIPLOMEERD VERLOSKUNDIGE Leidscheplein 2, h. Leidschestraat. Cent raai-Station lijn 1 en 2. Weesperpoort lijn 7-10. Verzending van alle Artikelen onder Rembours Billijkst adres Amsterdam. billijke piys. Aanbevelend, J. C. BURRINK, Steenkolenhandel, Bree. Hemden Xafelgoedepen Flanellen Lakens Pantalons Sloopen Nachtjaponnen Wit katoen Ondeppokken Gpaslinnen Onderjurken Blouses Tailles Costumes OGEN ZH'limiVDIVtiFA'. der AFDEELING AMSTERDAM van <le SIitatHchappy tot Bevordering der Toonkunst. „HUIS MET DE HOOFDEN", Keizersgracht 123 Directeur de Heer JULIUS RÖNTGEN Administrateur: de Heer J MOERBEEK Bzb. Aanvang van den nieuwen Cursus 11 September 1916. Het schoolgeld voor Onderwijs in een hoofdvak mat verplichte bijvak ken bedraagt f 250 per jaar (voor den Solozang 300 pa jaar), bij vooruitbetaling in halfjaarlijksche termijnen te betalen. Hospitanten worden toegelaten tot de klassan voor Alg. Muziekleer, Muziekgeschiedenis, Koorzang ei Orkestspel en jongelieden tot de Paedagogische Instrumentaal- en Zangklassen (waarin het onderwijs gegeven wordt onder toezicht van den Leeraar door de verstgevorderdo leer lingen van bet Conservatorium). Het schoolgeld bedraagt 40 per jaar. De eischen voor het toelatingsumtn worden op aanvraag franco toe- Schriftelijke aanmeldingen worden vóór 15 Augustus 1916 inge wacht bij den Administrateur, adresConservatorium: ,,Huis met de Hoofden", Keizersgracht 123, Amsterdam. Namens het BestuurDe Directeur Mr. J. C. DE BRUIJN VAN MELIS- JÜLIUS RöNTGEN. EN MARIEKERKE, Secretaris. Ie s-GRAVENHAGE voor 1000 gl. een DRUK BEKLANTE ZAAK in Aard. Groenten cn Fruit. Omzet 400 tot 600 gld. per week. 14 dagen overtuiging. Br. fr. lelt. Z boekh W. A BE- SCHOOR; Nieuwstr. 6, DEN HAAG. N. Y. Bad- en Zweminriclitiog KANAAL. ALG. VERGADERING van LEDEN Vrijdag 7 Jali a.s., 's av. 9 nre. Te behandelen Rekening 1915/16, Verslag 1915/16. Namens het Bestuur, VAN DER BILT, Secretaris. MOORDSTRAAT L 183, BELEEFD AANBEVELEND. weder verkrijbaar De COMMISSARIS DER KONINGIN IN ZEELAND maakt beleend, dat de eerste gewone zitting der Stalen van dit Gewest in 1916 zal geopend worden op Dinsdag 4 Juli, des avonds te 7Va uur, in de Statenzaal op de Groenmarkt alhier. Het publiek zal toegang hebben door de de ui- Ier zijde van de kerk. Middelburg, 1 Juli 1916. DIJCKMEESTER. Op een Handelskantoor wordt gevraagd een BEDIENDE, eenigszins bekend met kantoorwerk. Salaris f 300.—. Brieven met referentiën letter B, bureau van dit blad. Gevraagd te Amsterdam met 1 Aug. of eerder in een deftig gezin, een nette be schaafde ervaren KINDERJUFFROUW, P. G., bij 3 kinderen, leeftijd I1/2, 8 en 10 jaar. Zonder goede getuigen onnodig zich aan te melden. Inlichtingen in Middelburg te bekomen. Brieven Bui-, van dit Blad, letters J N. RINGHIJDERtJ TE PAARD Donderdag 3 Augustus 1916 te Middelburg. Zij die wensclien deel te nemen aah bovengenoemde ringrijderij, kunnen de voorwaarden en inschrijvingsbiljetten be komen bij de volgende Commissieleden D. VAN DER HORST SERLÉ, Middelburg. F. A. HILLER, C. W. DHUY K. MEERTENS Kzn. - F P POLDERDIJK, Nw. en St. Joosland P. MAAS Wzn., Koudekerke. S. J. MAAS, Gapinge. A. MINDERHOUD J.Kz., Westkapelle. Prima Belgische en Limburgsche BILLIJKE PRIJZEN. Aanbevelend, J. C. BÜSMNK, Steenkolenhandel, Bree voor administratieve werkzaamheden een net HEifllS, in Btaat on zelf standig op te treden. POSITIE kan naast tegen woordigen werkkring worden waargenomen en biedt een groote TOEKOMST. Reflectant moet f 1000.f 3000.ter zijner bescbikkirig hebben. Br. K, F. 9544 RIOARDO's Adv. Bur. Amsterdam. De Directeur Mr. W. C. MEES. Van 1—4 regelt 40 cent. Met bewijt nummer 45 cent. C. E. VLUGGE, Veerscbe Singel S 40, Agent HollandAmerika Lijn en Konink lijke Hollaadscbe Lloyd. Ontvangen grave Soda, A. BACK, Lange Breestraat O 146. VERHUIS» NAAR Dam G97. Zuster ROSENDAAL. KOSTHUIS gevraagd voor iemand, zijn b. b. h. li. legen 1 September. Vrij Zit- Slaapkamer. Brieven letter J. J. Bureau van dit olad. TE KOOP een beste 5-jarige PONNY zonder gebreken, voor alle werk geschikt, best loopen wordt gegarandeerd. JAN MINK. Voor den uitvoer IEMAND GEVRAAGD die een BAKKERIJ wil huren of per stuk wil werken, bij C. M. VAN LEEU WEN te AXEL. Een nel Kamermeisje gevraagd. Adres Hotel De Commerce. Een nette vrouw, voorzien van bleek en regenwater vraagt WASSCHEN. Adres Bureau van dit Blad. Stoombootdianat. Vlfssingen, Middelburg m Rotterdam. Bren van vertrek in Juli Van Vliaaingen |V Middelbutgjv Rotterdam: Muandag 3 vm. 7.15' vm. 9 vm. 9.— Dinsdag 4 715 9.I 9. Woensd. 5 t 7.15, 9,— - Donderd. 6 7.15 9,— 1 9*_ Vrgdag 7 r 7 15 9.— 9.~ 7.15 9.— i 0.— SKKttHdrukketi] Stem» D. a EcSbK I,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 4