VOORJAARS- en ZOMERMANTELS Kaas- en Visriihaneei. krachtige Purolzeep. OPRUIMING IL" M. H BOASSON ZONEN. Verkoopingen van Dinsdan 4 Jolt 1916, DONDERDAG 6 JULI 1916, Woensdag 19 Juli 1916, ffl. VERBUsG, Gravenstraat 1 270. HANG 6 'Bjj de Groote Markt 20 sinks HOORNVEE, üen Vruchten te Velde, FIRMA F. B DEN BOER KUNSTVOORWERPEN, BADPAVILJOEN! Firma WEIJNMAN. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKGOPING 'J 0 De 3de Inschrijvingsdag van hoven- genoemden Raad zal gehouden worden DINSDAG 4 .11 LI A.S., des middags van 2—4 uur en des avonds van 79 uur. HET BESTUUR. Allen die iels le vorderen" hebben van de Commissie der Middelburgsche Paar- denlolerij, vervoegen zich DONDERDAG 6 JULI van af 10 ure 's morgens in hel Schullersliof te Middelburg. DE VERLOTINGSCOMMISSIE. Algemeene Telefoon Maatschappij v,h RIBBINK, VAN BOEK EN Co Telefoonnet, Middelburg. Aangesloten aan b t, telefoonnet: No. 345 G. K. v d BERG, Tramsingel. No. 346 G. ROBIJN Co. L nge Delft- No. 349 W. DE SCHRIJVER, Seisweg. No. 351 JAC. L. A DE LANGE, Hofplein. DE DIRECTIE Wegens uitlrediug uit zaken TER OVERNAME AANGEBODEN. Schoolgeld. De Gemcenle-Ontvanger van MIDDEL BURG waarschuwt een ieder, ter voor koming van kosten, om zijn verschuldigd Schoolgeld onverwijld ten zijnen kantore te voldoen. V waaraan verbonden de eigen uitgave eener tweemaal 's weeks verschijnende Courant. Te bevragen bij den eigenaar X- DIE EMAN te BRESKENS. Eindexamens Boogere Burger scholen met Drie- en vijfjarigen cnrsns Leerlingen van genoemde scholen, kunnen in aanmerking komen om opge leid le worden voor de betrekking van Werkmeester bij den Dienst van Tractie en Materieel der Maatschappij tot Exploi tatie van Staatsspoorwegen te Utrecht. Inlichtingen worden op aanvrage verstrekt door genoemden Dienst. Verloren op DON DERDAG 29 JUNI lusschen Mid delburg en Domburg een BLAUW GE RUITE DAMESCAPE. Tegen belooning terug le bezorgen Noordslraat C 26 te Middelburg. Een zuivere zeep, die huidnifolnt» verdrijft, bij haarziekten genezing brengt en bij rcode of ontstoken huid der kinderen ontschatbare d en stun bewijst is: Prjjs per s'uk 60 cent; 3 stuks f 1.70. Verkrijgbaar bij Apotb. en Drogisten. Fabiikan' A. MIJN- HARDT, Pbarm. Fabriek ZEIST. Te middelburg bij C. A SC HULT E en Co., Langedelft H 8; JOH. DE ROOS, VJn» markt K 157; L. JANSE K. Noordstr. L 105. Gtes W F DEN HERDER en GEBR MULDER. Vllssingen A. BE- NIEST, Depetatr. H. J. LUIT- WIELER, Walstr VLISSINGEN. Cursussen ter opleiding van Stuur lieden en Machinisten ter Met September a s. wordt geopend een tweejarige cursus ter opleiding tot 3en stuurman Tot dien cursus kunnen worden toege laten jongelieden _a. die de 2e klasse eener H. B. S heb ben doorioopen met voldoende cijfers voor wiskunde, aardrijkskunde en Ne- derlandsche taal op het laatste rap port; b die in het bezit zijn van een M. U L. O. diploma A of B; c die slagen voor een toelatingsexamen met daarmee overeenkomende eischeu Dit toelatingsexamen zal worden afg; nomen op 20 Juli a s. Jongelui met einddiploma vau eeno 5-jarige H. B. S kunnen, na een toela tingsexamen in eenige vakken met gunstig gevolg te hebben afgelegd, direct in de tweede klasse van den twee-jarigen cur sus -worden geplaatst. Aanmelding bij den Directeur VLISSINGEN. Cursussen ter opleiding van Stuur- lisden en Machinisten ter Koopvaardij. Op 5 September a.s bestaal gelegen heid lot plaatsing van leerlingen In dc voorbereidingsklasse der stuurlieden- afdeeling Aanmelding bij den Directeur 3 Gemet 165 Roeden Hooipras TE KOOP, gelegen Dorpsweg Rillhem. Inlichtingen verstrekt A. BOTTING, Vlissingen, Noordstraat. VAN De Firma J. TIL HENDRIKSE te I.Tzendijke zal publiek verkoopen- ure namiddag (nieuwe tijd) te IJzendijke, (nabij de kom der gemeente) op de hofstede bewoond door den heer PETRUS DE JAEGER 9 Paarden. 51 stuks Hoornvee Varkens en Pluimgedierte, Landbouw werktuigen, enz. uur (nieuwe tijd) le IJzendijke, ten verzoeke van den heer CHARLES WIJFFELS—WIJFFELS, landbouwer en grondeigenaar, op de aldaar door hem nabij de Ponte en de Tramhalte Pont Avancé bewoonde hofstede; 18 Paarden, (waaronder 5 met Veulen) 28 stuks Hoornvee, Varkens, Pluimgedierte en Landbouw werktuigen. 1 ure (nieuwe tijd) te Oostbupg, in den Veerhoekpolder ten verzoeke van den heer J. F. BONTE—STURM. 8 Paarden, 40 stuks Hoornvee, Varkens, Pluimgedierte, Landbouw werktuigen, enz Koopen beneden vijf gulden contant, overige betaalbaar 31 December 1916 mei 10 pCt. verhooging. Onbekende en buiten het district wo nende ko-opers moeten solvabele bekende bergen stellen. Voor contante betaling boven f100.- wordl 2 pCt. korting gegeven. Alles bij uitgezette biljetten breeder omschreven. Bij inschrijving te koop NEGENHON DERD Kilo ROODE BESSEN en een PARTIJ ZWARTE BESSEN. Inschrijvings- biljelten worden ingewacht uiterlijk vóór 5 Juli e.k. des avonds 8 uur bij C. MAAS, ^Schoonoord", OOSTKAPELLE, bij wien inlichtingen le bekomen zijn. Dc Notaris A. DF, NEELING le MID DELBURG is voornemens op WOENSDAG 5 JULI 1916 publiek te VERKOOPEN des namiddags le 1 uur in het café van den Heer WESTDORP te Serooskerke dc HOFSTEDE, bewoond door den Heer A DINGEMANSE Az. le Gapinge. met Frf, Tuin, Boomgaard en Bouwland, ter gezamenlijke grootte van 88 Aren (ruim 2 Gem. 72 Roeden) in 3 perc. en gccomb. en 2 perc. BOUWLAND aldaar, nabij de Hofstede van den Heer J. GOED- BLOED Az., ter gezamenlijke grootte van 1.09.20 H.A. (ruim 2 Gem. 234 Roeden) nfz en. gecomb. Aanwijzer der beide laatsfe perc. de Heer J. GOEDBLOED Az. Breeder omschreveri in gedrukte no- titiën van af 22 Juni ten kantore van genoemden Notaris verkrijgbaar. Te bezichtigen; de landerijen dagelijks, en de gebouwen 26 en 27 Juni van 10—12 en van 2—4 uur; b. des namiddags te 31/2 uur bovengemelde hofstede 1 Geit, 4 Kippen, Windmolen, Geesel- stoel met Steen, Schoppen, Rieken, Vor ken, Graanzeeften, Mutsaards, Ribben, Tonnen, Spekstandaard, Maten, Tobben Boonstokken, Kruiwagens, Stroo, Aard appelzakken, Rieven, ijzeren Boogzaag, Manden Voorts; Waschkuip, Emmers, Meel- zeeft, eiken Kabinet, Tafelkastje, Stooven, Klok, benevens Mest in den mestput en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Vruehten te Velde, wassende op de landerijen bij gemelde hofstede alsAardappelen, Bruine Boo- nen, Gerst en Suikerpeeën en Fruit in den boomgaard. Naarmate men meer gebruik maakt van zijn. FONGERS, waardeert men ook destemeer de vele diensten, die uit rijwiel, bij goed onderhoud, zijn gebruiker van jaar tot jaar op alle wegen bewijst. Filiaal met Bijschool: Middelburg, Lange Delft 19. Telef. No. 213. HEDEN VOOBBADIG: Nieuws Vlaardingsche Zontevisch Koofcschol, Nieuwe Hol- Iaudsche Baring. LEIDSCHE-. GOUDA- en EDAMMER KAAS. Aanbevelend, Tel. Interc. 316. TE KOOP GEVRAAGD. Brieven onder No. 25, bureau dezer Courant. „PAX" Rotterdam. PATENT GENEESMIDDELEN HYGIËNIS' HE ARTIKELEN BANDAGES OP MAAT GUMMI ARTIKELEN Voor Dames en Heëren. 7.-a,.gl priji-c PASKAMERS. De Notaris Mr. JAN LOEFF zal Woens- g den 12 Juli 1916 des voormiddags om 10 uur op de Hofstede „De Fruit- berg" onder Vrouwepolder in het open baar TE KOOP AANRIEDEN: f Bruin Merriepaard, oud 3 jaren, bruin Mtrriepaard, oud 7 jaren, bruinbles Mer riepaard, oud 4 jaren met vosbles Mer rieveulen, bruin Ruiupaard, oud 16 maanden 6 baalgevcnde Melkkoeien, 3 Kalf vaarzen, 3 anderhalfjarige Vaarzen, 3 halfjarige Vaarzen, anderhalfjarigen Springslier, 2 Stiertjes, oud 4 mnd., 2 vette Kalveren, vel Varken. Yf»ere 11 wagen, Menwagen, zoo goed als nieuw, Walerwagen met Vat, Melkkar, Driewielskar, Maaimachine (Deering), Hooihark, ijzeren Ploeg, 2 Koksploegen, Eggen in soort, Veldsiede, Rolbiok, Hand- bLok, Sleepdeur, Kortmolen, Alangel- molen, Wanmolen, Geeselsloel met Steen, 2 Kruiwagens, een stel Wagenplanken, Mest- en Melkplanken, 3 Ladders, Kort en Lauglouwen, Afsteker, Halsjukken, Pongers, Repen en Blokken, 2 zinken Waterbakken, Tobben, HANDGEREED- SCHAP, Meelkist, Spekstanderd, Vleesch- blok, Schalen en Gewichten, Klaverrui- ters, droge Mutsaards, Damstakcn, Brand hout, PAARDEWANT, ZOLDERGEREED SCHAP, als. Graanzeven, Maten en Graan zakken en-Schoppen; Koe- en Paarde- dekken en Stallantaarns, MELK- EN KARNGEREEDSCHAP, als Melkonlroo nier (Melolte), Vicloriakarn, Room- en Melkbussen, Jukken en Emmers, Boter- lobbe, Bolerkor\cn, Botersclialcn en Balans; voorts eenig HUISRAAD enz. VRUCHTEN TE VELDE, als Tarwe, Haver, bruine Boonen, Mangels, Kla vers, Hooi-, Et- en Nagras, Fruit In den Boomgaard. Geen Muziek; geen Stalling, maar wel berging voor Fietsen. De Notaris W. HIOOLEN le Middelburg- is voornemens le VERKOOPEN op VRIJ DAG 14 JULI 1916, des morgens lO'/a uur (Nieuwe tijd) in het Café „WILHEL- MIN.V' le DOMBURG, ten verzoeke van de Weduwe en erfgenamen van wijlen dan Heer C. VAN ROTTEN Een IIOFSTEEDJE, bestaande uil Huis, Schuren, Bakkeet, en sleenen Varkenshok aan den Gescliieresweg in de gemeen Le Domburg op en met 92.80 aren of 2 gem. 108 roeden erf en bouwland, benevens 9.70 aren of 2 gem. 9 roeden bouwland aan oen Ooslweg üi de gemeente West- kapelle, zulks in 7 perceelen en samen voegingen als omschreven is in dc ge drukte notities dezer veiling verkrijgbaar ten kantore van den Notaris. Aanvaarding van de gebouwen 1 Augus tus 1916 en van het Bouwland tmet nooven oogst van dit jaar. En des namiddags U/2 uur (Nieuwe tijd, op het voormelde Hofslecdje, bestaande uil- een Koq, twee Geiten, waarbij een Wintergeit, vet Varken, Wind molen, Kortmolen, Kruiwagen, Trekrief, Geeselsloel, Stampbak, Spaden en Schop pen, Houweelen, Rieken, Vorken, Dorsch- vloerrijf Kapmes, Bijl, Zeis, Stamper, ijzeren Pol, Iviekenrennen, Meelkist, Ivleerkist, Ladders, Kookfornuis, Stook- plna's, Stallantaarn, Waschtobbe, eiken Platen en Palen, Heuldeelen, Klaver- uiters. Mutsaards, Brandhout, 40 Kippen en Hanen, 2 Eenden, Kippenhok met Loop, Mest m den Mestput, Stroo, Mel kers- en Zoldergereedschap, als Karn- machine, Karn, Geitenkarn, Roomlonnen, Botcrlobbe, Schalen, Teilen, Maten, Schoppen, ZeeReu, Graan- en Aardappel zakken, Emmers; eenig HUISRAAD, als. Tafel, Stoelen, Klok, Mallen, Tafelkaslje, Kabinet wal verder zal' worden gepresenteerd, daarna als Tarwe, Gerst, Paardeboonen, Plalte- boonen, Erwten, Witteboonen, Aard appels, Mangels, 2de snede Klavers, Hooi en Nagras. Alles in den morgen van den verkoop dag le bezichtigen en op den Woensdag aan de verknoping voorafgaande van 10—12 en van 3 tot 5 uur. MAGAZIJN van waaronder uitblinken Saksische Beeldjes; Reflet Métalique Vazen; Rozenburgsch Porceleln Noodaardewerk van DelftKoper en TlnwerkEngelsohe en Italiaansche Decoratie en Tafelkleedjes, Mand werk, enz., enz Boulevard Hrortsen Nó, L yiis»lBe;en, Ex. J. SMITS. W4FEL- en POFFERTJESBAKKER van wijltn Z M Koning Willem III. Dagelijks geopend. N.B. Het Ca wordt op denzeltden voet gedreven als voorheen. Verkrijgbaar verschillende soorten Bieren, Wijnen enz. Aanbeve'end J. SMITS NOG VOORRADIG: ten overstaan van de Notarissen Mr. VAN WIJNGAARDEN en KOOPMAN, te ROT TERDAM op DINSDAG 18 JULI 1916 bij VEILING en op DINSDAG 25 JULI 1916 bij AFSLAG, telkens des voormid dags 11 uur, in hel Notarishuis aan de Gelderschekade aldaar, van; een kapitale met aanhoorigheden en diverse perceelen Bouw- en Weiland, waarvan eenige zeer geschikt voor TUINGROND, staande en gelegen aan de Rotiekade en aan den Middelweg in den EENDRACHTSPOLDER le ZEVENHUIZEN, ter gezamenlijke grootte van 49 Hectaren 83 aren 8 centi aren. Grondbelasting over 1916 f215.58. Poldcrlaslen f 3 per Hectare. Schielands Penninggeld f 1.50 per Hectare. Schie lands Hooge Boezemgeld f 2 per Hectare Verhuurd aan ARIE KRIJGSMAN: de bouwmanswoning lol 1 Mei 1917, het bouwland tot blootschoof 1916, en het/ weiland lol Kerstmis 1916, voor f 2600L per jaar De veiling geschiedt in 12 perceelen, nader bij noliliën omschreven. De perceelen zullen eerst afzonderlijk worden geveild en daarna eerst afzouder- Iijk en vervolgens in combinatiën wor den afgeslagen. Beliliug 2 October 1916. Bezichtiging dagelijks behalve op Zon dagen. Nolitiën met schetskaart zijn gratis verkrijgbaar ten kantore van voornoemde Notarissen aan de Zuidblaak No. 24 te Rotterdam, alwaar inmiddels nadere in formation zijn te hekomen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 3