MiDDELBURGSCHE COURANT Maandag 26 Juni Jft 148 1S9" Jaargang 1916 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal te Middelburg en voor hen, die de courarft bezorgd krijgen door de Agenten te Vlissingen en te Goes f 1.30. Per post f 1.50. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent Advertentiën k 20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorte-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 regels f 1.50 elke regel meer 20 cent. Reclames 40 een* per regel. Groote letters en randen naar de plaats die zij innemen. Advertenties vóór één uur te bezorgen. Zij, die zich nu op ons blad übsnneeren, ootraiigen de nou in deze maand verselvnende Hom mers gratia-. Denk aan Woensdag! Nog twee dageu en in liet district M i d d e 1 b n r g voor de Provinciale Sta ten zullen de kiezers ter stembus moe ten trekken voor de definitieve beslissing inzake de afvaardiging naar het Pro vinciaal college. We zullen ons niet laten afleiden van de hoofdkwestie door de vele bijkomstige kwesties die men van rechts in deze hen-stemming weeft. lederen dag vindt men er nog meer, van den meest verrasf- rassenden aard We zijn zelfs (in. Zelan- dia en in De Zeeuw) het praatje tegen gekomen dat in vrijzinnige kringen ver teld wordt dat Minister Posthuma man van rechts is, iets waartegen dan onder het opschrift Misleiding" gewaarschuwd wordt Dat is wel een van de brutaalste voorbeelden van onwaarachtigheid dat we in den laatslen tijd gelezen hebben. In weerwil van de verontwaardiging der Zeeuw'' over het beruchte duurle^straoi- biljet', zit immers in dat stukje ,,Mis'- leiding" van hetzelfde blad de hoop dat .de ontevredenheid over de duurte zich tegen de vrijzinnigen zal keeren. We meenen nog altijd dat deze strijd een heel oenvoudïgen vorm heeft; dat de vraag welke meerderheid de Eerste Ka mer zal hebben, haar nog altijd be- heerscht. Als bij deze herstemming mr. Adriaansche wordt gekozen, zullen bij een lusschentijdsche verkiezing slechts -twee stemmen behoeven te worden omgezet om de Provinciale Staten van jrechts, links te maken En we herhalen nog eens: in de naas te toekomst is er alle vooruitzicht dat de Eerste Kamer over belangrijke pun" -ten van het programma der vrijzinnigen zal te beslissen hebben. We zijn er vast van overtuigd dat het district Middelburg in meerderheid der kiezers links is Of dat bij deze herstemming tot uiting zal komen, hangt alleen af van de opkomst der kiezers. Gc hebt allen uw oproepingskaart thuis Ge* weet dus dat ge verwacht wordt. Hebt ge uw kaart verloren, ga dan tóch, want op het stembureau krijgt ..ge een andere. Maar bedenkt goed dat het Woensdag van één stem kan afhangen. En als ge er iets voor voelt om op den duur aan de Zeeuwsclie Staten de linksdie meerderheid te verschaffen, die zij na lange jaren in 1913 voor eenigen tijd had, en die haar reeds één links lid naar de Eerste Kamer, deedzenden, stemt dan op Mr. .1. AORIAANSP. SINNJENLANB. DE TUBANTIA. De Yadcrlandechc Club lieeft tot den Minister van Bnilenlandsclie Zaken een adres gericht inzake de Tubantia, on- derteekend door liet bestuut-, nl. dehee- ren prof mr. .f A. van Hamel, mr. dr. C. F. Schoch, J Th Boelen, prof. dr. D van Embden, dr II. T. Colenbrander, A F, Dinger, prof. mr. D. P. D. Fabius, ,J. B. A* Jonckheer, mr. dr E. van Kel- vvich Verschuur, K- van Lcijnep, dr W. Lulofs, prof J. F Nierlncijer, B Nier- strasz, mr. dr J. H. W. Q. ter Spill, prof. oir. A. A. II. Struycken, C. G. Vattier Kraane, mr. H F. van Leeuwen en mr. IC. .Tahslnb. In dat adres spreken de bnderteeke- naars als hun oordeel uit, dat dc naar hun stellige overtuiging onaannemelijke re sultaten van liet Duitsche onderzoek geenszins het gevollg behoeven te zijn van kwade trouw van dc zijde der Duitsche regeering of wol van de zijde van den staf der Duitsche admiraliteit. Doch zij willen er tegelijkertijd op wijzen, dat in allen geValle niet op voor Nederland af doende wijze is gebleken, dat bij „bet onderzoek de vereischte volledigheid is in -acht genomen Gewezen wordt op dc- onwaarschijnlijk heid dat een drijvende torpedo een zich nog met ongeveer 4 mijl's vaart voortbe wegend s'chip midscheeps zou treffen, op de tegenstrijdigheid van die veronder stelling met het zien van. een bellenbaan; op het in gebreke blijven vah Duitsch- land om de billijkerwijze verwachte con sequentie te trekken uit het vaststaande feit dat een Duitsche torpedo de Tu bantia -tot zinken heeft gebracht. De onderteekenaars meenen dal de waardigheid van ons land niet toelaat met de jongste Duitsche verklaring ge noegen te nemen. Vergissingen zijn bij duikbooten meer voorgekomen; o a. bij de Sussex. Nederland mag: daarom niet berusten, doch moet duidelijk ejx onbeschroomd doen uitkomen, welke de aan Nederland- sche zijde hèerschende overtuiging is, en dat deze niet kan worden prijsgege ven dan op grond van afdoende bewijzen. Indien Duitschland niet bereid mocht worden gevonden liet onderzoek te her openen en voort te zetten onder de door Nederland billijkerwijze te verlangen waarborgen van volledigheid en doel treffendheid, dan zoude de zaak moeien worden voorgelegd hetzij aan liet Iloi' van Arbitrage, hetzij aan een bijzondere met voldoende bevoegdheid toegeruste in ternationale commissie van arbitrage. Daartoe mede lie werken kan voor Duitschland niet gevoegelijk worden ge weigerd. 1 I. 1 In een merkwaardig artikel in „Van Onzen Tijd" geeft prof. Struycken een be schouwing ovei4 den stand van deze kwes tie. - i Op de vraag wat er nu gedaan moet worden antwoordt hij, dat men eerst moet weten wat men will Wil men vóór alles, als een zaak die ons nationaal aanzien raakt, de schuld vraag lot .klaarheid zien gebracht? Of wil men vóór alles trachten scha devergoeding te verkrijgen voor het ma te riee le verlies, dat werd geleden' In hel; eerste gevall behoort onze regee ring thans, zooals de Amerikaansche deed in de Sussex-zaalc, haar oordeel over de oorzaak van de ramp vast te stollen. Een mathematisch zeker bewijs is daarvoor niet noodig; onze regecring is in deze geen rechter maar partij, en kan er staat op maken, dat ook de Duitsche regeering zich als zoodanig gedraagt Luidt liaar beslissing, dat de Duitsche marine schuldig is, dan heeft zij een vordering te richten tot de Duitsche re gecring van denzelfden aard als Amerika de Sussex-zaak stelde. We moeten af wachten wat Duitschland zal antwoor den. Maar we hebben dan onzerzijds ge daan wat liet aanzien van ons volk vor dert. Kan onze regeering zich gieen oordeel' vormen cn is Duitschland niet bereid, na dere gegevens bij te brengen, dan is het onderzoek der zaak op liet doode punt gekomen. Ons volk heeft dan evenwel reclit er op, omdat de Tubantiezaak, ook naar het getuigenis der regeering, eien na tionale zaak is, alles te weten, èn wat de feiten, èn wat de deskundige voor lichting betreft, wal aan de regeering bekend is, opdat het zich zelf een oor deel' vormc en de door de regecring aan genomen houding naar hare wagrde kun ne schatten. Telt men de nationale zijde vade zaak licht en meent men, dat bij voor keur, dien weg moet worden gevolgd, welke de meeste kans biedt, dat aan de belanghebbenden schadeloosstelling worde gegeven, dan moet op geheel an dere wijze worde gehandeld' Men krijgt zelfs den indruk, dat de Duitsche nota hot daarheen wil sturen wél vergoe ding, maar met aanvaarding van de fei ten, zooals ze door de Duitsche ma rine worden gesteld. Immers, de Duit sche nota zelve gleeft een ondubbcl- Zinnig'en rechtsgrond aan voor zooda nige vergoeding De torpedo is 10 da gen gewapend drijvende gebleven, en heeft als zoodanig de Tubantia getrof fen. Hierin ligt de duidelijke erkenning van een volkenrechtelijk onrecht, dat tot schadevergoeding verplicht; en on aannemelijk is, dat de Duitsche Re- geering dit niet zou hebben begrepen Art 1 van het ter tweede Vredescon ferentie vastgestelde Verdrag nopens liet stellen van onderzeescbe zelfwerkende contactmijnen verbiedt torpedo's ie o bruiken, die niet ongevaarlijk worden, wanneer ze haar doel hebben gemist. NEDERLAND EN DE OORLOG. Conflict in het visschers- bedrijf te IJmuiden. Door de bedreiging van de Zcevisch- verceniging te IJmuiden om de verceni- ging te ombinden als de Commissie van toezicht niet meer overleg pleegt mei liaar bestuur "n de bedreiging van de viscldmndelaren om hnden den aankoop van de aangevoerde visch le zullen sta ken (wat in verband staat met een uitge vaardigd kon. besluit, waarbij de uitvoer van alle visch, met-uitzondering van zalm, aal, spiering greater dan 9 c.M, cn alle wcclc- en schaaldieren en alle zoetwater visch wórdt verboden tenzij op consent; dreigt een ernstig conflicl' in den zee- ïschhandel. Behalve het voorgestelde conscnlreeht heeft vooral bij de handelaren Kwaad bloed gezet dc bepaling, dat vanaf één Juli de door dc remeenlebesturen op te geven bestellingen, over het bureau voor afzei vau visscherijproduclen moeten loo- pen en alles door dit bureau moet wor den uitgevoerd, zoodat de tusschenhan- del wordt uitgeschakeld. Naar hel Hand. verneemt, maken de 1e IJmuiden gevestigde Duitsche vischkoo- pers gemeeno zaak met hunne Nederland- sche collega's en zullen zij eveneens wei geren visch le kóopen. Hierdoor zal dus vermeden worden, dat de visch tegen eiken prijs dcor de Duitschers wordt op gekocht en dc regeering ,cp die wijze toch hare voorgeschreven maatregelen door gevoerd krijgt ten, opzichte van het con- senlTecht. De vereemging van recders van vis- schersvaartuigen te IJmuiden heeft Za terdag hel «volgende telegram aan het mi nisterie van landbouw verzonden: „Naar aanleiding van de afwezigheid n minister Posthuma en de onmo gelijkheid tot het aanvragen van audiëntie verzoeken wij dringend, den regcerings- maalregel betreffende consenlrechl op den uitvoer van zee\isch op te schorten tot terugkomst van den Minister, aange zien wij de vischvangsten niet kunnen lossen wegens de „bezwaren, welles zich als uitvloeisel van dezen maatregel ziü- len voordoen. - Heden meldde men ons nog: Het geheele visscherijbedrijf is thans door het in werking treden van het con- sentreclit stop gezet. Een 25tal schepen zijn thans binnen, doch geen wordt ge lost, zoodat er geen visch aanwezig is in de rijkshallcn. Hedenmiddag wordt vergaderd door de betrokken partijen. 0 Vordering van schepen. Een wetsontwerp is bij de Tweede Ka mer ingediend, strekkende om aan de Regecring dc bevoegdheid te verleeuen tot hel opeischen van laadruimte in Ne- derlandsche schepen, ten behoeve van hel vervoer van goederen naar Neder land. Echter zal die oneisching .alleen kunnen geschieden, wanneer het geldt goederen, welke door de Regecring wor den aangevoerd of wanneer de distri butie hier te lande van de aan te voeren goederen, of van hun producten na be werking, is geregeld door den Minister van L., N. en H. of allliaiïs onder zijn goedkeuring. Naai- hel „Hand." meedeelt heerscht er in de kringen van den Indischen import veel ontevredenheid over het feit dal dc Regeering hel stoomschip „Bat- jan" van de Maatschappij „Nederland" lieeft gerequireerd voor het vervoeren ran een lading graan van Noord-Ame rika naar Iner. De gpedcren voor de „Batjan' lagen reeds ter verzending gereed en moeten nu in pakhuizen ea op schuiten opgesla gen blijven. Bovendien is er toch al groot gebrek aan laadruimte naar en van Indiê. -o De smokkelhandel. Uit liet Oosten des lands wordt aan de N. Crt geschreven, dat ondanks dc scherpe maatregelen op het papier, de smokkelarij weinig verminderd is. Vooral in de grensstreek tusschen Nij megen en Venlo en in Limburg smokkelt een groot deel der bevolking. Na afloop van den wereldoorlog is vrij zeker een belangrijk deel der grensbevolking ge demoraliseerd en aan geregelden arbeid ontwend. De smokkelaars verbrassen ook nog vaak het geld, dat zij zoo gemakkelijk verdienen. De ambtenaren met ole hulpkommie- zen zijn, volgens den correspondent, niet talrijk gienoeg om geregeld alle grens- wegen te bezetten en groote troepen smokkelaars kunnen zij niet tegenhou den Als er van een groep van 60 smok kelaars 30 worden aangehouden, maken trouwens de overigen dé verdiensten nog goed. Kooplieden organiseercn achter de grens den smokkelhandel (vooral in vet en vee) en vanuit de groote sleden worden spek en vet waaraan onze bevolking be hoefte beeft, eerst naar grensplaatsen en an daar naar Duitschland gesmokkeld. Speciale reizigers en reizigsters in smokkelwaar bereizen geregeld het grens gebied De organisatie van den smokkelhan del is beter dan die van de bestri ding er van. Onder de smokkelwaar is ook veel minderwaardig goed. In de omgeving van Venlo werden kort geleden o a een ge storven geil en een varken opgegraven en naar Duitschland gesmokkeld' Uitgewezen. Dc vice-admiraal, commandant 'n Zee land heeft hel verblijf in zijn ambtsge bied ontz.egd aan Cornclis Minicus Mar- cusse, broodbakkersknecht, geboren IS April 1897 te Axel, wonende aldaar. Chilisalpeter Dc Knnstmest-commissie maakt in de St.et. bekend, dat, met herroeping van een vorige mededeeling, werd besloten, alsnog tol_ verdeeling van de lading Chili- salpeler per stoomschip „Riouw" over te gaan, welk stoomschip Zaterdag te Amsterdam is aangekomen. W eekbepalingen Voor de week van 26 Juni—1 Juli is door den Minister van L N, en II de hoeveelheid ter beschikking te stel len hoeveelheid volversche kip- en eend- eieren voor iedere 100 uitgevoerde vast gesteld op 100 terwijl andere eiersoorten niet beschikbaar behoeven te worden ge!- steld; de prijs van Indische maïs aan ge meentebesturen voor ruiling tegen rogge bepaald op f 225 per last van 2000 K G. of f 7.875 per 70 K G., uitsluitend te Am sterdam te ontvangen. 0 Tamme konijnen. Hel SI.hl. no. 286 bevat een Kon be sluit, waarbij de uitvoer van tamme ko nijnen is verboden. o De opgebrachte Harwich-boot. De Harwich-boot, die door Duitsche torpedobooten naar Zeebrugge is opge bracht. is vermoedelijk <fe „Brussels". De boot was bij vertrek van Rotterdam hoofdzakelijk geladen met levensmidde len als margarine, eieren,'enz. Aanboord bevonden zich als passagiers ruim 50 Belgische vluchtelingen, mannen, vrou- i en kinderen, benevens 24 Russen. Geen ambitie, 'e „N. R. Cl." ontleent aan een brief uit Winnipeg dd. 2 Juni, dat in Canada pogingen worden gedaan om een Hol- landsche brigade samen te stellen voor het gevechtsterrein 'n Europa. Onder de Hollanders sehiint echter geen ambitie te zijn om dienst te nemen, in weerwil van alle moeite. DE ZIEKENFONDSKWESTIE. De burgemeester van Amsterdam heeft zijn bemiddeling aangeboden in de quaes- lie van de ziekenfondsen en de gc- neesheeren Men verwacht, dat daar door wel een "minnelijke schikking zal worden verkregën ült Stad en Frotinoie. Uit Middelburg. We herinneren met een enkel' woord aan de vergadering der vrijz. concentra tie morgenavond 8 uur in het Schutters hof alhier. Sprekers: de Kamerleden De Jong en Koster. Naar wij vernemen hebben de vrijz. concentratie en de soc.-democraten al hier om de reeds vroeger gemelde re denen besloten ook morgenavond met ge bruik te maken van de door de rechlsche partijen geboden gelegenheid lot debat op de morgenavond aan die zijde 1e hou den vergadering. - In de gisterenmorgen gehouden ver gadering Van dc afdeeling Middelburg der S D. A. P. werd met algeraoejie stemmen besloten, overeenkomstig het herstemmingsadvies van het partijbestuur, Woensdag a.s. bij de herstemming voor de Provinciale Staten met alle kracht te steunen de candidatuur van den heer mr J Adriaanse. - Wij vestigen de aandacht op de in dit nummer voorkomende bekendmaking van den burgemeester, waarbij is be paald, dat de inlevering van de brood kaarten en de verkrijgbaarstelling van nieuwe kaarten moet geschieden op Vrijdag 30 Juni a.s. van des voormiddags IO1/2 lol des namiddags 5 uur en van 's avonds 6i/« tot 9 uur in de trouwka mer ten Raadluiize. En tevens op de publicatie betreffende de beschikbaarstelling van rijsl. - Hel Mlddelburgscli Muziekkorps zal op Vrijdag 30 Juni 1916, des avonds ten 8 uur. een muziekuitvoering geven op hel Molenwater - Woensdag 19 Juli wordt te Mid delburg in liet Schuttershof de jaar- ergpdering van den Nedcrlandschen Bakkersbond gehouden. In den middag ran dien dag wordt aan de dames, die de leden vergezeLleu in den Buitentuin een hiatinéc aangeboden, ferwijl des avonds een concert in het Schuttershof plaats heeft. Bejde muziekuitvoeringen worden gegeven door het Middelburgsch Muziekkorps. Des Donderdags zal een uit stapje worden gemaakt, vermoedelijk naar Vlissingen 0-— Uit Vlissingen. - Met de mailboot „Koningin Wilhel- mina" kwamen Zaterdag te Vlissingen een 40-lal geïnterneerde burgers mede. waaronder behalve'een aantal Duitschers ook een twintigtal Oostenrijksche zee lieden. die bij den aanvang van den oor log gevangen genomen waren. Velen de zer mannen waren van alles ontbloot; een verzekerde ons, dat hij in al dien tijd niel gerookt had en sigaren en cigaretten. door menschlievendc omstanders aange boden, Waren dan ook zeer welkom. Zondag kwamen met de „Prins Hen drik" een 12-tal geïnterneerden mede, waaronder weder enkele zendelingen uit Afrika en Indië. De ladingmecstcr der Staatsspoor A'. Geluk te Vlissingen wordt met ingang 2 Juli overgeplaatst naar M i d d e t- b u r g. ♦Uit Z ui d-Be ve lan d Hedenmorgen had te Goes de be grafenis plaats van den heer G. H- van der Meer Mohr, die van 1880—1914 ont vanger-griffier was van bet waterschap ,,de Breëde bewatering bewesten Ierse- ke". Tevens was hij ontvanger-griffier van de buitenpolders van Nissc en Nissc- Stelle. Bij de familie sloot zich op het kerkhof aan het geheele bestuur van de Breede Watering, de waarnemend ont vanger-griffier, en de waterb. ambtenaar met de opzichters De dijkgraaf van „de Breede Wate ring", de heer J. Oele Hz herdacht in een lcorte rede de groo.te verdienste van den overledene voor het waterschap- De zoon dankte voor de belangstelling - Te W o 1 f a a r t s d ij k werd Vrij- dagavoncL door den beer J <lo Kramer, commandant van den vrijwilligen laud- slorm te Goes, en den korporaal Dagevos, eveneens van den vrijwilligen landstorm, een lezing gehouden Ler aanmoediging en tol deelname aan do oefeningen van den vrijwilligen landstorm. Hoewel er nog geen der aanwezigen was die zich als vrijwilliger opgaf, werd het toch door een tiental' jongelieden ernstig overwogen om, na toestemming van hun ouders ont vangen te hebben, zich .als vrijwilliger te (loon inschrijven. De heer M. Kloosterman stelde zich bereid voor het geval er nog jongeman nen in deze gemeente mochten z»in die dc lezing niet hebben bijgewoond en iets voor deelname voelden, alle noodige in lichtingen te geven. Dc oefeningen zullen plaatselijk worden «ehouden. De heer P. van Weel© te Rilland Bath is met ingang van 1 Juli benoemd tot cotninies bij de rijksbelastingen te Baarle-Naussau Uit Schouwe n-D uiveland- Met ingang van 1 Juli is benoemd tot burgemeester der gemeente Duiven- dijkc J. Padmos. <s Uit Zee u w s ch-V 1 a a nd e re n O. D. De knecht van den landbouwer de Mul te Zaam slag is Zaterdag met zijn fiets zoti ongelukkig gevallen dat een pols ernstig werd gebroken

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 1