veulens betrof, daarvan deelde de com missie mee, dat zij o,ok hierin niet teleur gesteld werd. Vooral was zij vol lof over do collectie 6 stuks; van den lieer P, van Dijkc, die dan ook den kampioens- prijs, le, 2c en 3e prijs, der veulens met stamboekouders behaalde. De collectie, 4 stuks, van den heer S. Janse, waren nog iets te jong, doch werd ook met lof genoemd; hem werd ill gemelde categorie een 6e en 7e prijs toe gekend. Het was voor den heer Janse nog een succes dal van zijn hengst „Brutus B 302" niet minder dan 6 veu lens worden bekroond. Vermelding ver dient nog dat ook een 2e prijs werd toegekend aan een veulen van den heer A van Willigen, officier te Westkapelle. Do belangstelling bij dezen paarden dag was vrij goed, doch dient in den ver- vv.gc toch gcoioler te worden. De fok kers dienen overtuigd te worden van liet groote belang der verbetering der paar den op Walcheren. Wij hopen dan ook dal zij zich in grootcn getale als lid bij „Hippos" zullen opgeven. De jeugdige verecniging heeft bewezen, alles le zul len doen wal mogelijk is om haar doel, verbetering van het Waichersche paard, te bereiken, en zij verdient dan ook dat men haar in alle opzichten sleune en. ook bij voorkomende gelegenheden als le houden concours hippique, erkennc. Mén schrijft ous Mei nadruk is dezer dagen nog eens door de kunst- mdstcommissie de aandacht der hande laars er op gevestigd, dat door de com missie niet afgeweken wordt van de voor waarde, dat niet meer kunstmest mag besteld worden dan in het seizoen 1915— '16. alleen wanneer deugdelijke bewijzen worden overgelegd, dat die vermeerde ring moedig is door uitbreiding van zijn landerijen of anderszins, dau is de mo gelijkheid toegelaten, dat geleverd kan worden De strengste straf zal zijn dat niet behoorlijk ingevulde kaarten, dus al leen omdat men meende voor het vorige seizoen te weinig te hebben besteld, ge heel ter zijde worden gelegd en niets wordt geleverd. De belanghebbenden mogen daarop wel leden I 1 HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Mosselen. Gedurende de week van 10—17 Juni werden in de haven van P h i 1 i p p i ne gelost 875 ton mosselen, die alle naar Gent verzonden werden tegen f 1 per ton. Per schip werden naar Gent ver zonden ongeveer 800 ton mosselen en daar verhandeld legen f 1,15—f 1.25 per ton Naar andere plaatsen gingen 80 zakken mosselen tegen 4—5 franc per zak Te Ierse ko werden mosselen ver handeld 5 f 1.25 per harington. Wegens het ruwe weer was de vangst van gar nalen gering, er werden ongeveer 350 K.G. verzonden naar Gent tegen 21—25 cent per K.G o S t o o m v. M ijZeeland. Aan het op de lijeden gehouden al- gemecne vergadering van deelhebbers der Stoomvaart Mij „Zeeland" ontlce- nen wij het volgende ter aanvulling van de enkele bijzonderheden die wij er reeds uit meedeelden: Brachten de laatste maanden van 1914' ons tengevolge van den wereldoorlog reeds vele moeilijkheden, deze zijn in het jaar, waarover dit verslag loopt, nog ontzettend toegenomen. Hadden wij reedsvroeger onzen dienst met de raderbooten van Queenboro naar Tilbury moeten verleggen, den 17en Maart 1915 werden wij door de En gelsche regcering genoodzaakt, ook on zen dienst op Folkestone op te geven en werden onze schroefbooten naar Til bury gedirigeerd, waarheen deze mei herbaalde onderbrekingen den dienst ble ven volhouden Zooals reeds in het vorige verslag ver meld, achtten wij ons om verschillende redenen verplicht, den goederendienst ge heel te staken, waardoor ons een be langrijke bron van inkomsten ontviel Door-'de ernstige'moeilijkheden, die-rei zigers naar en van Engeland ondervon den, o. a doordat het. vertrek der schie pen keer op keer werd belet, door hel grootere risico aan de vaart verbonden enz nam het aarttal passagiers geleide lijk af, en verminderde het totaal aantal vervoerde passagiers tot ongeveer de lielft van hel vorig jaar, terwijl het goe derenvervoer tot 20 Maart slechts 13187 ton bedroeg. Moesten wij in ons vorig verslag dc vooruitzichten voor 1915 als veel minder gunstig aannemen, voor 1916 zijn deze zeer ongunstig, geworden Na toch van hiel begin van den oorlog af verschoond tc zijn gebleven van mijn ongevallen, werden wij in de maand Fe bruari 1916 tot tweemaal toe door zulk een ramp getroffen Op 1 Februari tocli liep ons stoomschip „Prinses Juliana" bij «het Sunkvuiu'schftp op een verankerde mijn en kon nog bij Felixstowe aan den grond worden gezet. Het schip bleek op den duur niet bestand tegen hei geweld van de voortdurende voorjaarsslormen en het hergen daarvan m'oesi na talrijke vergeofschc pogingen ten slotte Worden opgegeven, toen in den geweldigen storm van 28 op 29 Maart het schSp gebroken was. Op Zondag 27 Februari trof ons s.s. „Mecklenburg" eenzcffde ongeval in de nabijheid van de Galloperbauk en ging dit fraaie stoomschip binnen korten lijd reddeloos verloren. Gelukkig is in beide gevallen geen enkel menschenleven le betreuren geweest. 'j en einde de door het verloren gaan van beide schepen geleden verliezen te dekken, is besloten alle besciiikbare mid delen voor afschrijving te bestemmen. Alleen de „Mecklenburg was voor een gedeelte tegen molestrisico verzekerd, en het uit dien hjoofde van de assurantie- maatschappij ontvangen bedrag strekte gedeeltelijk tot dekking van het verlies. Hoewel het resultaat der exploitatie, niettegenstaande alle ondervonden weder waardigheden, niet ongunstig mag ge noemd worden, is de toekomst zoodanig, dat de uiterste voorzichtigheid geboden blijft. Het is te voorzien, dat zelfs alle be schikbare geldmiddelen nog onvoldoende zuilen blijken voor de betaling van nieu we schepen, zoodra de aanbouw daar van in de plaats van de beide, die verlo ren gingen, (mogelijk zal zijn. Een en ander geeft ons aanleiding liet geheele voordeelige saldo der winst- en verliesrekening, na dotatie van f 50 000 aan het pensioenfonds en van f 50.000 aan het Ketelfonds, voor afschrijving te- bestemmejni Als een gevolg van den nog steeds lieer- schenden oorlogstoestand werden gedu rende het jaar 1915 slechts 369 reizen afgelegd. De bruto-opbrengsten beliepen in 1915 f 2.247.848.50». Vergeleken met de beide vorige jaren werd ontvangen wegens in 1915 in 191-1 reizigers en bagage f 1.639.897.52 f 1.520 102.29» koopmans goederen en pakketten f 243.077.84* f 912.215.76» brievenma len enz. f 436.396.65* f 551,830.325 huur v. hutten en builengew. ontvangsten f 108.176.-18* f 281.342.56* Totaal f 2.127.848.50» f 3 268 190.95 In 1913 waren deze cijfers reizigers enz. f 1.192.478.62*, goederen en paketlen f 648.789.99, brievenmalen f 561.807.01; huur van hutten enz. f 292,326.28. Het vervoer van reizigers en goederen over dc laatste vijf jaren is als volgt; Reizigers- Goederen. Aantal. Aantal tonnen 1000 K.G. 1915 100 472 13.187 1914 200.582 78.427 19J 3 169.705 70.901 1912 158.811 62.847 1911 154.801 61.183 Voor het postvervoer werd ontvangen: Brievenmalen (gewaarborgde som) 1915 f 150 000, poslpaketten (binncnlandschel) 1915 f 72.928.44, samen f 522 928.41. Daarvan gaat a f de terugschrijving der geraamde vergoeding voor liet vervoer van buitenlandsché brievenmalen gedu rende het jaar 1914, boven de gewaar borgde som, f 85.000 en wegens betaalde zegel en leges f 1,531.78*, samen f 86.531.78*, blijft f 436.396.65*. (Blijkens mededeeling van het hoofdbe stuur der Posterijen is zoo wordt hier bij aangeteekend wegens de tegenwoor dige internationale verwikkelingen niet zeker, dat dit bedrag van f 85.000 zal worden betaald, zoodat is besloten dit in 1915 geheel terug 'e schrijven.) «De verhouding van de exploitatiekosten tot de ontvangsten was de laatste vier jaren in 1912 62.734 pet.; in 1913: 62 363 pet.; in 1914 50.920 pel., en in 1915 57 608 pet. Zooals uit het voorafgaande blijkt, be liepen in het jaar 1915 de ontvangsten f2.427 818.50*, de uitgaven f 1.398.634.43 voordeelig verschil f 1 029 214 07*, waar bij is te voegen het voordeelig saldo der intrestrekening f 14.99656*, gevende een voordeelig saldo van f 1.074 210.64. Hiervan moet worden afgetrokken lo bijdrage ten behoeve van hjbt Ketelfonds f 50 000, 2o id pensioenfonds f 50.000 Zoodat de beschikbare winst bedraagt f 974 210.64, welke, ingevolge art. 17 der statuten, voor afschrijving op scbppcm en en andere eigendommen wordt bestemd. VERSCHILLENDE BERICHTEN Door bemiddeling van de commissie voor den uitvoer van diamant te Amster dam werd onlangs een partij diamant naar New-York verzonden. De zending werd vervoerd met de „Nieuw-Amster dam". Bij aankomst te New-York bleken aan de partij vijf pakjes te ontbreken. De Nederlandsche justitie werd van de zaak in kennis gesteld. Gebleken moet reeds zijn, dat de pakjes ontvreemd zijn aan boord van de „Nieuw-Amsterdam." Dc totale waarde van hel gestolene be draagt ruim f 28 000, zegt het „Hdbl'". De diamanten waren afkomstig van een viertal' afzenders te Amsterdam en Jbe- stemd voor verschillende Fitma's le New- York 0 BEVORDERING VAN DF.N WONING BOUW De Nationale Woningraad heeft een adres .gezonden aan dc Ministers van Binnenlandsche Zaken en Financiën, waarin er op wordt gewezen, dat de kos ten van .woningbouw ten minste 30 a 10 pCt. meer bedragen dan vóór den oorlog. Dit is niet alleen hel gevolg van de hoogcre prijzen der bouwmaterialenook voor de bouwvereenigingen ill. doet zich bel bezwaar van den verhoogden rente stand gelden. Immers sedert 1 Jan. 1916 worden de Rijksvoorschotten legen een hoogeren rentevoet dan in het begiu van den oorlog verleend. In verband met liet bovenstaande dringt de Woningraad voor de bouw vereenigingen aan op meerderen steun van overheidswege, doch wordt uitdruk kelijk verzocht in geen geval de kosten voor de gemeenten 'te verhoogen. Ge zien de groote moeite, die het reeds in gewone tijden kost, de gemeenten tot een bijdrage te bewegen, zou een zoo danige maatregel slechts in zeer weinig plaatsen den aanbouw van arbeiderswo ningen nog ten gevolge hebben In het adres wordt ook nog verzocht weer Belgische steen toe le laten bij ge bouwen met overheidssteun opgericht, daar deze steen aanmerkelijk goedkoo- per is. DE HOUTVOORRADEN IN NEDER LAND. Volgens de officicele cijfers, voorkoT mend in de verslagen over den landbouw in Nederland, zijn in 1912 903 H.A. bosch aangelegd en 1252 H.A gerooid; in 1913 1006 H.A aangelegd en 1385 I1A. gerooid; in f914 657 H A. aangelegd ca" 1171 H.A gerooid. In den tijd van drie jaar is dus de oppervlakte beboschte gpond in onsfand met 1212 H A verminderd' Wanneer men nu bedenkt, dat juist in 1915 en 1916 buitengewoon groote hoeveelheden bosch zijn gekapt naar aan leiding van de hooge hou tprijzen in ver band niet den oorlog hoeveelheden, die zelfs zoo groot waren, dal de Minister van Landbouw zicli bij circulai re tot de commissarissen der Koningin heeft gewend wet het verzoek, hem op de hoogte te houden van den omvang dezer „vredesverwoestingen dan valt het niet te optkennen, dat deze ont- bossching op groote schaal' een groot gevaar is, zoowel uit oeconpmisch oog punt, als beschouwd van het standpunt van den natuurliefhebber. Met betrekking" tot bet bovenstaande wordt er in het laatste nummer van „Gemeentebelangen" de aandacht op ge vestigd, hoe gewenschl het zou zijn, wan neer door de gemeenten krachtdadig] werd .opgetreden ter verhooging van den houtrijkdom In het bijzonder wordt ge wezen op de mogelijkheid van liet aan leggen van weg- en dijkbeplantingen, niet alleen om er voordeel van te trekken, doch tevens ter verfraaiing, voor be schaduwing en beschutting. Wij kunnen ons met deze opmerking volkomen vereenigen Ook in Zeeland zijn ovcrtalrijke wegen en dijken, zonder houtgewas, terwijl toch een beplanting, hetzij door opgaande boomenhetzij door .hakhout, b.v. wilgentronken, als dc berin, van den weg le smal is) alleszins zou zijn gewettigd Weldra nadert weer de tijd voor het opmaken der ge meen te be grootingen Mogen ojok de Zceuwsche ge meentebesturen een behoorlijk bedrag uittrekken voor het bovenvermelde doel, en mogen zij daarbij gedenken, dat deze handeling geen luxe-daad is, die dus be ter achterwege kon blijven, doch dat hierdoor een algemeen belang wordt ge diend en een oeconomisch-juisle bunde ling verricht BUITEN UHB. 0OORLOG. Een rede van Tisza In de afgeloopen dagen heeft in het Oostenrijksclie huis van afgevaardigden de minister-president namens Burian de Engelsche beschuldigingen, dat Oosten rijk den oorlog ontketend zou hebben, trachten tc weerleggen en uit de ge schiedenis van het Balkanvraagst.uk ge poogd aan te toonen, dat. Engeland reeds jaren lang pogingen aangewend heeft om een oorlog lusschen de mo narchie en Rusland te doen ontbranden. Hij wees er daarbij ook op, dal de cen trale 'mogendheden ten allen tijde tot het sluiten van een vrede op redelijke grondslagen bereid zijn, docli dat de Entente daar niet van wil weten, omdat zij zich door dezen oorlóg van een paar gevaarlijke mededingers op handelsgebied hoopt te bevrijden. Hierbij aansluitend heeft Tisza, nu vaor zich zelf sprekend, Donderdag in het Huis van afgevaardig den o.m. nog het volgende opgemerkt „Ook de beraadslaging over de voor- loopige begrooling heeft weer doen zien, dat alle takken van het openbare leven in Hongarije daarin overeenstemmen, dat in de wijze, waarop do verklaringen, doelende op vrede,Adie in het Hongaar- schc Parlement en Hen Duitschen Rijks dag zijn -afgelegd, qoor onze tegenstan ders zijn ontvangend ons niets anders overblijft, dan den strijd met on ver wrik bare vastberadenheid voort te zetten Te genover de monarchie stellen zich on ze tegenstanders op het cy nische stand punt, dat zij' móet worden verdeeld en vernietigd, tegenover het Duitsclie rijk stellen zij dc goedlcoope les van den strijd tegen het Duitsche militairisme. Het zou echter gemakkelijk vallen te bewijzen, dat het militair!smo, dat op de volken van Europa drukt, niet het Duit sche, maar. hét EuropcescJie miü'aTisme is. Engeland voert oorlog uit vrees voor dc «economische ontwikkeling van Duitschland, voor de vrije concurrentie met Duitschland." Tisza haalde vervolgens, ter kenschet sing van de Engelsche wijze van den ken, een artikel van de Daily Mail aan, handelende over de benoeming van Ilelf- ferich tot staatssecretaris. Het blad zegt: „Ook Engeland zou een man kunnen ge bruiken, die" nu zou men verwachten „die de bekwaamheid bezit om den En- gelschcn handel te ontwikkelen". Maar dat zegt het blad niet, er volgt „den Duitschen handel le vernietigen.(Leven dige beweging). „Tegenover een derge lijke gezindheid", zoo ging Tisza voort, „kunnen wij niet anders doen, dan den strijd voortzetten. Wij kunnen met recht zeggen, dat het bloed, hetwelk nog ver der vergoten wordt, op het hoofd valt van degenen, die zonder eenige moreele rechtvaardiging of noodzaak den oorlog voortzetten." Brood aan Fransche krijgsge vangenen Vele Fransche krijgsgevangenen in Duitschland, die van jongsai' gewend aan het luchtig gebakken, gemakkelijk ver teerbare Fransche brood, het zware Duit sclie oorlogsbrood niet konden verdra- gen, kregen van huis brood gestuurd, Éenigen tijd geleden werd van Duitsche zijde bericht, dat deze zendingen in 't vervolg zouden worden verboden Op ver zoek van de Fransche regeering is daar op de Spaansche gezant te Madrid als bemiddelaar opgetreden en deze lvemid- dellng heeft succes gehad. Weliswaar blijft Duitschland bij zijn verbod omtrent het zenden van afzonderlijke pakjes brood aan de krijgsgevangenen persoon" lijk, omdat de groote toevloed van der gelijke zendingen den transportdienst te zeer belast, maar tot 1 Juli a.s. zal het nog worden toegestaan, en van dien da tum af zal een collectieve zending worden toegelaten. DeFransche^ regeering zal 't nu zóó regelen, dat, ook weer door be middeling van derden, thans van regee- ringswege brood voorraden uit Frankrijk naar de gevaiigenenk&mpen m Duitsqh- land zullen worden gezonden, zóó, dat iedere krijgsgevangene gratis 300 gram brood per dag zal ontvangen, boven het rantsoen van 200 gram, dat Duitschland verstrekt. De' toestand rond Trebi.zonde Een medewerker van den „Berliner Lokal&nzeiger" heeft uit den mond van een met Duitschland bevriende mogend heid, die tijdens de bezetting van Trebi zonde door de Russen in deze stad ver blijf hield, de geschiedenis gehoord van de gebeurtenissen van deze bezetting. Deze consul1 vertelde, dat noch de pas van Sigana, noch Goemoeschari, noch Baiburl, noch welk ander punt ook van den grooten heerweg van Trebizonde naar -Erzeroem in "Russischbezit is. De Russen hebben slechts de beide eindpun ten. De pas van Kopdagh tusschem den Tsjorok en de bovenste zijslroomen van de Euphraat, waarlangs de groote lieer- weg gaat en die herhaaldelijk door de Russen is aangevallen, is nog in Turltsch bezit. De Russische opmarsch had van 'Ba- toem uit plaats langs de kust. In Janu ari van dit jaar bezetten de Russen Rizé aan de Zwarte Zee, de voornaamste ha venplaats van Lasistari en van daar drongen zij in Westelijke richting langs de kust verder. Eind Februari vond een hevig gevecht plaats bij' Surmené, onge veer twintig kilometer Oostelijk van Tre bizonde De Turken weken terug land in, over het gebergte naar Dwchewislik, dat aan den grooten straatweg naar Erzeroem ligt. Hiermee gaven zij den weg naar Trebizonde vrij. Niettegen staande had de Russische opmarsch eerst begin April plaats. Bij den opmarsch der Russen trok het Turltsche civiele bestuur zich naar het binnenland terug, De wali droeg zijn macht over aan den Griek- schen aartsbisschop Deze zond een ver tegenwoordiger, begeleid door de con suls van neutrale staten, den Russen te gemoet om den commandant de stad over Le geven. Daar er langs de kust geen weg is en de heuvels overal tot dicht bij de zee komen, rukten de Russen op langs verschillende bergpaden. Een "es kader. bestaande uit zes kruisers en ver schillende torpedobooten bege'eidde den langzamen opmarsch. De "bezetting van de stad had plaats zonder gevechten in volmaakte orde De troepen marcheer den door de stad en sloegen hun kamp op bij Platana, Westelijk van Trebizonde, beschermd door de vloot En daar zijn zij nu nog. Er is sedert dien tijd niet ge vochten, niettegenstaande Tuiiksche troe pen op tien tot twintig kilometer afstand liet geheele achterland bezet hjouden. KORTE OORLOGSBERICHTEN. Naar de „Meierijsche% Courant" uit Borltel cn Schaft meldt, werken de Duit-" schers met Icoortsachtigen ijver aan de draadversperringen. Jammer, dat zooveel natuurschoon het moet ontgelden Aan de Abdij worden dc boomen in de mooie laan voor 't klooster cn in de Hamootsche dreef omgehakt, de schans om den boom gaard alsmede de fruilboomen worden niet ontzien Een groot vernielingswerk zal' aangericht worden in de kunstmatig aangelegde vloeiwelden der paters, waar door een paai- K M. lang de grens tus- schen Achel en Schaft 1 opt Belgische werklieden brengen onder toedicht van Duitsche soldaten de versperring aan De kerktoren der Abdij, welke in October 1914 door een granaat werd beschadigd, is verleden week afgebroken. De „Labour Leader" klaagt er over, dal dc Engelsche overheid weer de pers vrijheid der bladen van de onafhanke lijke arbeidersj»artij en van het verbond! tegen den dienstplicht tracht te onder drukken. Er hebben weer telkens inval- "Ion op de drukkerijen en beslagleggingen, plaats. De lord-mayor van Liverpool en de* plaatselijke militaire overheid ald,aar heb ben in overleg een maatregel genomen^ waarvan de navolging in Engelsche bla den wordt aangeprezen. Aan kleine win keliers, die Vbor den krijgsdienst worden opgeroepen, wordt een certificaat ver strekt, dat ze op hun winkeldeur kunnen plakken en dat luidt als volgt „Deze dient om te verklaren, dat X. deze zaak heeft verlaten om zich te voer gen bij Zijner Majesteits troepen. Beleefd wordt daarom den klanten verzocht, hun klandizie te blijven geven en genoegen te nemen met kléin ongerief dat onvermij delijk zou kunnen zijn Door op deze wij ze de zaak te helpen, steunt het publicly tevens de regeering in haar laak om' den oorlog met goed gevolg voort tc zetten." Tot. nogtoe was de regeling "der vleeschvoorziening in dc verschillende steden van Duitschland zeer uiteealoor loopend Dank zij het werken van llelf- ferich, gesteund door Batoclci zijn nu echter de gemeenten het over pen een vormige regeling eens geworden Naar de „Vossische Zeitung" uil' Kristiania verneemt heeft de kapitein van een le Slavanger teruggekeerd Noorseh stoomschip, dat in Duinkerken had gele gen, verleid van drie luchtbombardemen ten, waaraan de stad van de zijde der Duitschers heeft bloot gestaan. Hel. eer ste geschiedde den 29en Mei, het tweede in den nacht van 20 op 21 en het derde den 21cn 's middags lusschen 1 en 4 uur. De laatste maal zouden 27 Duitsche vlieg tuigen en een zeppelin er aan hebben deelgenomen. Dit was het ergste bombar dement. Honderden mensclien zouden om hel leven zijn gekomen eft. de schade zou zoo aanzienlijk zijn, dat Duinkerken geen bewoonbare stad meer was. De burgerlijke bevolking zou dan ook bij heele scharen ziju weggetrokken Het Pe trograder lelegraafagenl- schap meldt Volgens berichten in de Duitsche pers organiseert de Poolschc bevolkiög in het gebied van Polen, dat door den vijand bezet is, in den laatsten tijd z. g. rooverbenden, terwijl, volgens mededeelingen van. mensehen, die uit Polen komen, er in werkelijkheid een volledige organisatie bestaal van afdee- lingen ongeregelde soldaten, die ge vormd zijn uit Poolsche boeren cn uit Duitsche gevangenschap ontsnapte Rus sische soldaten. Deze afdcelingen hou den zich schuil in de bosschen cn moe rassen en vallen Duitsche posten, op slagplaatsen van levensmiddelen, kon vooien en patrouilles aan. Die afdalin gen zijn over geheel Polen verspreid, maar bijzonder talrijk langs den weg van Lublin naar Warschau in de streek van Koerof. Blijkens dagbladljerichten uit Smyr na zijn daar bij het luchtbombardement van II dezer een Griekin en twee Armo- niaansche vrouwen gedood, 21 perso nen, waaronder eenige kleine kinderen, zwaai" of licht gew'ond. Er zijn 12 ge bouwen of huizen verwoest BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. Marconi heeft een niéuw hoogst eenvoudig toestel voor draadlooze tele grafie pp schepen uitgevonden, waar door aanvaringen bij duisternis of mist voortaan gemakkelijk kunnen worden voorkomen. Hel. kan op dc brug worden bediend. De Presidentsverkiezing in Amerika, De democratische conventie heeft Wil son en Marshall bij acclamatie op nieuw candidaat gesteld voor het president schap en vice-presidcntschapv De candidaten voor het president schap zijn nu Wilson, democraat, Hug hes, republikein cn Rooseveltprogressi- vist. Zooals wij reeds gemeld hebben heeft Roosevelt, waarschijnlijk omdat hij zijn kansen hopeloos acht, het voor nemen zich ten behoeve van Hughe» terug te trekken. De strijd zal dus in hoofdzaak gaan tusschen rechter Hug hes en den aftredenden president Deze heeft door zijn buitenlandsch beleid, hel slappe optreden tegen Duitschland en Mexico, veel aan aanhang verloren, hoewel de krasse nota die een einde gemaakt heeft aan den duikbootoorlog zijn tanende populariteit weer heeft op gefleurd. Daarmee zijn echter de Duitsch- Amerikanen, wier aantal van betcek'enis is, weer van hem vervreemd en de po gingen om ais vredesapostel te fungee- ren zullen Wel niet bij machte zijn de ontstane kloof te overbruggen, vooral niet. waar deze pogingen volkomen pla tonisch blijven De D.uiisch Amerikanen zullen zich dus meer tot Hughes aange trokken gevoelen, doch daarvan trekken nu weer de democraten partij om te trachten Hughes als een dikken Vriend' der Duitscliers^yoor te stellen om daar door de meerderheid der kiezers, die entente-gezind is, van hem te doen af koeren Zoo staan de presidentsverkieL zingen in Amerika in het teeken van den oorlog. De vraag is echter of toch ten slotte, gelijk tot nog toe steeds

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 6