MIDDELBUR6SCHE COURANT. Dinsdag 18 Juni, M 187 189* Jaargang 1916 Deze courant verschijnt dagelijks, mot uitzondering yan Zon- en Feestdagen. Bdjs per kwartaal te Middelburg en voor hen, die de cou««rft bezorgd krijgen door de Agenten te Vlilaingen en te Goes f 1.90. Per post 1.50. Afzonderlijke nummers kosten 5 eent Advertentiën êi 20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorte-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels f 1.50 elke regel meer 20 cent. Reclames 40 een* per regel. Groote letters en randen naar de plaats die zij innemen. Advertenties vóór één uur te bezorgen. Id het District Buist, Tp. hal district Hulst hebben de vrij zinnige kiesvereenigingen geen eandidaat gesteld, zelfs niet voor de vacature die open kwant door hel bedanken van den heer Van Dalsum. Waarom die kiesvereenigingen zich onthielden, welen we niet. Er moeien wel zéér overtuigende redenen hebben be slaan voor een besluit om bij deze ge wichtige verkiezing, waarbij het op één zetel lean aankomen, de allesbehalve weinig in aantal zijnde vrijzinnigen id dat district tot werkeloosheid te doemen "I'ï! gebrek aan kennis der motieven moe ten we ons echter van een oordeel ont houden Maar dal heeft bovendien slechts his torische beteekeuis. Want dank zij de daad van een aantal zelfstandig optreden de personen is er nu toch een vrijzinnig eandidaal, de heer Aug. C. M. Poppe. In hel begin hebben we niet geweten welk karakter deze candidatuur had. En daarom hebben we er tot nu toe over (gezwegen. Maar na verkregen inlichtingen is het ons overtuigend gebleken, dat deze can. didatnur een beslist v r ij z i n n i g ka rakter heeft. „Zelandia" heeft den heer Poppe da delijk gebrandmerkt als „socialist". Dal iaJjjj niet. Hij heeft trouwens in de laat ste jaren bij verkiezingen herhaaldelijk getoond meende te werken, en hard mede te werken voor de vrijzinnige partij. Wie liet aandeel kent, door den heer Poppe genomen in dp voorbereiding van de feestviering voor Neerland's onafhan kelijkheid in 1913, zal ,o,ok wel begrijpen dat zoo iels niet gedaan wordt door een socialist Voor ons ligt een schrijven van den heer Poppe, waarin liij uitdrukkelijk ver klaart „dal ik in mijn politieke overtui ging zeer radicaal ben, niet vrij van roode nuanceering, maar dat ik in den grond eigenlijk vrijzinnig-democraat ben. In elk geval, mocht ik gekozen worden, dan schaar Ik mij geheel onder deze Jaatsten Na zoo'n verklaring is er voor de vrij zinnigen wel geen andere keus mogelijk, dan die van dezen eandidaal. We bevelen daarom zéér dringend alle vijzninigen in hef district Hulst aan om Vrijdag niet thuis te b 1 ij v e n, maar ter stembus te gaan en bun slem uit te brengen op den heer Poppe! Bedenkt toch dal uw district niet onherroepelijk aan de elericalen is toegewezen. De ver kiezing .van den heer van Dalsum heeft dal aangetoond. Bedenkl ook dat het nu van één zetel in onze Stalen kan af hangen of Zeeland, en zelfs of de Eerste Kamer links of rechts zal1 zijn. Want voor twee leden lelt onze provincie in den Se naat mede. Laai u daarom niet terughouden dooi de werkloosheid der kiesvereenigingen die wij niet begrijpen. Doet wal uw plicht is nu er aan eandidaal is gesteld, die in hel vrijzinnig verband blijkt te passen. Ge zult dan bovendien iemand kiezen die bekend staal als een heldere kop, als man van aanpakken, als een lid van den Bond van Slaatspensronneering, als een ijverig raadslid van Hulst, als een man van onafhankelijk karakter. Stemt daarom Vrijdag^op A. C. M. POPPE. JINVENLABB. DE „STANDAARD _OVER HE ZEEUWSCflE VERKIEZING. Dr. Knyper is vol goede hoop over de uitkomst (lor verkiezingen in Zeeland ..Veroorloofden we ons, zoo schrijfl hij. voor niet zoolang, naar Zeeland onze politieke jeremiade le talen uitgaan, haast zouden we wenschen de kolommen die daartoe dienst deden, uit ons blad te kunnen wegknippen. Fr is toch, als met een oogwenk, in Zeekind eau ommekeer Lot stand geko men dien men baast niet verstaat;" Het is of er loovenaars aan het wérk zijn, zoo luidt zelfs de slotzin van dezen driestar. Beden te meer voor de vrijzinnigen om Ier dege op hun hoede le w ze n. en niets pan het toeval over te laten. Zcrgt er voor dat ge allen tijdig Vrij dag uw stem hebt uitgebracht! DEMONSTRATIE VOOR ALGEMEEN VROUWEN KIESRECHT. Op de uitnpodiging van liet hoofdbe stuur der Vereeniging voor Vrouwenkies recht zich, te laién verlegenwóofuïgcli bij de te Amsterdam op 18 dezer le houden demonstratie voor algemeen vrouwenkiesrecht hebben de Liberale Unie en de Bond van Vrije Liberalen geantwoord dat hun houding wordfbe paald door het concentratie-program, waarmede zij' de hun in concept toege zonden motie in strijd 'achten, zoodal ze hun leden niet kunnen aansporen aan den optocht deel te nemen, en geen spreker kunnen sturen ALG. NED. WERKLIEDENVERBOND. Hel Yercond heeft den Eersten Pink sterdag aan het centraal ..bestuur opg< dragen commissies te benoemen, belast inel een onderzoek naar de mogelijkheid tol het oprichten van a. een centraal ziekenfonds, b. om naast onzen eisch opneming van alle arl5eiders(sters; in de Ongeval lenwet aan te geven, in hoeveree de beslaande Ongevallenwet nadere herzie ning behoeft Mr. L W. Roodeiibiu-g hield een le zing over den stand der sociale wetge ving. Den tweeden Pinksterdag werd na langdurige bespreking in .een motie aangedrongen op voorziening in levens middelen, en de gemeentebesturen le noodzaken en in staat tc stellen de hun opgedragen maatregelen tQt bun ■echt te doen komen Voorts een voorstel om bij dc werke- loozenverzekering niet alleen vak-ver een igingen maar alle vereenigingen toe te laten NBDSRUAND RN BE OORLOG. Groenten Naar Het Volk mededeelt zijn maat regelen in voorbereiding lol beperking van de prijzen der groenten. D e a ar dap p e 1-lc w e s t i e. De Amsterdamsclie wethouder Wibaut gaf in een onderhoud le kennen, dal de sehaarschte aan aardappelen voorname lijk een gevolg is van hel: drogen der aardappelen, hetgeen in den laatsten lijd pr enorme schaal geschiedde, en voor export. Hel gebeurt gedeeltelijk in Fa brieken voor geconserveerde levensmid delen, doch vooral ook in brouwerijen en in nog andere fabrieksinrichtingon. Naar den wethouder wérd meegedeeld is op dit o,ogenblik aan dén .uitvoer van aardappelen in dezen vorm, die zeer groote verhoudingen had aangenomen, paal en perk gesteld. Door hel Kamerlid De Jong werd in een reeks vragen aan dein Minister van L., N. en H. o.a. gevraagd of het den Minister bekend is of zeer groote hoe veelheden aardappelen dooi* een syndi caat zijn opgekoeld ten einde deze te drogpn Aan de „Avondpost" werd geschreven wat we voor rekening van dat blad laten dat de te Rotterdam in lichters opgeborgen en grootendcels bedorven aardappelen niet bestemd waren om uit gevoerd le worden. Ze waren van Fraii- sebe zijde uit de binhenlandsclie con sumptie opgekocht, in de hoop daardoor da pnjzen op le jagenen zoo stemming te wekken tegen de uilvoerpolitiok. Het blad vraagt onderzoek naar het feil, wat zeker wel noodig is voor men er te veel1 waarde aan hecht. Wat de leverantie aan de groote sle den betreft schijnt in den grootslen nood Ir. zijn voorzien. Aan de burgemeesters van ongeveer tien gemeenten in Friesland is door den Minister van L., H. en N. verzocht, ion behoeve van de gemeente Amsterdam aardappelen in beslag te nemen Voor Maandag was onderweg een sclüp aard appelen, 100.000 K.G. (ca. 1400 mud), terwijl uil andere plaatsen reeds hoeveel heden van 700 en 150 H.L. onderweg zijn Tevens is bericht ontvangen, (lat uit Friesland gisler verzonden werden 50.0000 K.G. aardappelen (700 mud) per spoor en 40.000 K.G. per schip Deze aardappelen zullen zoo spoedig mogelijk na aankomst verkocht worden tegen 24 cents per 4 K.G. Uitvoer van vee. Dr. II. Remïnelts, inspecteur van den veeartscnijkundigen dienst, heeft op een vraag van de „N, Roti. Ct." ontkend, dat er zich onder het melkvee, dat in de vorige maand in zo_o gr ooien getale werd pitgevaifia, ook slachtrundereii zouden hebben bevonden, die onder valschen haam bullenlgndschen consumentenin' handen gespeeld werden. Het strenge loezichl der dislrictsveé- arisen heeft alle knoeierij voorkomen. Wel gaan er nu nog slachtrunderen naar het buitenland, maar deze uitvoer houdt verband met een vergunning, on langs aan de commissie-Fleskcns c. s. verleend voor de noodlijdende bevolking van België en Noord-Frankrijk, Op de vraag, of het rundvee binnen kort goedkooper zal worden, antwoordde dr. Remmellsdal naar zijn meening hier op inderdaad mag gerekend worden. Im mers, als een koe eenmaal rijp is voor de slachtbank, móet zij ook verkocht worden: daarna vermindert zij in waarde. Iu Juli en begin Augustus nu worden vele koeien „rijp". En nu moge het waai' zijn, dal de groote leveranties aan ons leger deze verwachte prijsdaling al lerminst bevorderen daartegenover staal voor de betrokken veehouders de zekerheid, dal alle meslrunderen iu Ne derland blijven lot de veelbelovende laat ste ure toe, dat hun vleeseh geen bui- tculondschen verbruikers ten goede zal komen. Dit Stad en Prorinsie. Uit Middelburg. Brrr! wat een Pinksterweer! Gisterenavond 48 F En dan een re gen en wind om te verkillen. We heb ben gisteren met diepe meewarigheid ge keken naar Jan-pleziers met diclit ge stoten kletsnatte zeiltjes, en naar motor- 'rachtbooten die lot Pinkster-passagier- booten waren gepromoveerd; op het dek zaten de menschen te verkleiuuen Zondag ging het nog Maar gisteren was het een onvervalschtc Novemberdag- op-z'n ergst Vanmorgen eerst ooit al weer regen i en storm en kou. Maar terwijl we dit schreven begon het op te klaren En Iiel| werd warmer ook In 'het gasthuis is overleden de sol daat uit het garnizoen Serooskerke, die opgenjömen was als lijdende aan nek kramp Uit Vl'issingen. De raad van Vlissingen is bijeenge roepen tegen Donderdagmiddag a s. om 2 uur. Op dc agenda komen o. a voor voorstellen vhn B. en W. naar aanleiding ran de inwerkingtreding van de „lus- scbenregeling' inzake de werkloosheids verzekering en inzake de verstrekking' van cokes tegen verminderden prijs, benevens een schrijven van B. en W. inzake de afschaffing der tollen op Walcheren. - Aan (le N. V „Eleetra" te Vlis singen (opvolgster van het Eleclro- Techn Bureau gebr. Polak) is bij onder- kandsclie overeenkomst door het ge meentebestuur van Loon op Zand opge dragen den bouw van een laagspannings net in de kom dier gemeente en in Kaatsheuvel 0— Uit Walcheren. Men schrijfl ons ui! Bigge le e r k e Zondag is hier een ontzettend onge luk gebeurd. Een rijtuig een z g. JJan Plezier ko mende uit de richting Zoutelan.de is op den overweg bij dc hofstede van De Feijter .in aanraking gekomen met de stoomtram „Walcheren" die vim Dom burg om 7 33 hiér aankomt Dc koetsier schijnt hoewel dc tram naderde, en de inzittenden hem daarop nog; attent maakten, vermoedelijk ge dacht te hebben de rails te kunnen pas- seeren, met hel noodlottig gëvolg. dat het gerij van achteren aangereden werd zoodal; dit in de sloot werd gesmakt. Een der passagiers die nog uit het rijtuig sprong kwam 'daardoor in aan raking met de tram, en hoewel die met volle kracht remde, werd hij meege sleurd cn een eind verder van onder de machine gehaald Weldra bleek dat o a. een stuk zijner hersenpan was af geslagen, zoodat hij onmiddellijk een lijk was Van de overige passagiers, twaalf in getal, zoowel mannen als vrouwen, zijn. bijna allen meer of min'gekwetst. De ze werden in. de tram opgenomen om naar Vlissingen vanwaar zij' kwamen té worden gebracht. Hel lijk is bij de Feijter binnen bracht waar het heden morgen op last der justitie is gekist, en naar het lijken huis overgebracht. Het rijtuig was zoo gehavend aal er weinig van overgebleven is. Tegen flon koetsier |s procesverbaal pnaeiuaaU'. Door de leden van de boerenleen bank ie O. en W. Souburg is in plaats van den lieer S. Frelïer, die naar Oosl- kapelle vertrekt, tol kassier benoemd de lieer J. de Hamer. o Uit Zuid-Beveland Tengevolge van het. natte weder kon het Zendingsfeesf le Schore niet in de openlucht plaats hebben, 'weshalve allen trokken naar de Ned. Herv. Kerk, die al' spoedig heclemaal gevuld was. Alle sprekers voerden over het van te voren aangekondigde onderwerp het woord, af gewisseld door het zingen van christelijke liederen f De openluchtbijeenkonist te icr- ekc voor de ouderdomswet op Zater dagavond 1.1 heeft onder begunstiging van goed weer plaats geluid en mug als prachtig' geslaagd beschouwd wo-den Er waren een 500 a 600-tal nruuien en vrouwen bijeen waaronder niet wei nigen van de rechtsche partijen, of die de politieke lezingen binnen dc muren niet plegen te bezoeken Mozart" verleende dc beloofde op luistering. - Te W em e 1 d i n ge trad Zaterdag avond voor een volte zaal hls spreker op voor de vrijzinnige kiesvereeniging dc heer De Muralt lid der Tweede Ka mer Iu een boeiende rede zette hij op duidelijke Wijze uiteen het groot© belang van dc a s. verkiezing voor de provin ciale Staten Voor debat meldde zicli niemand, aan Uit Noord-B evcland. Op het strand van den polder Anna Friso, onder Wissenkerke, landde Zon dagmorgen ongeveer 6 uur een Neder- landscli vliegtuig, dat na een kwartier (le reis in Z. W. richting hornatte. Waar schijnlijk was het gedaald om den slaiul van den benzinevoorraaad na te gaan. Uil S ch o uwe n-D u i v el and. Naast de benoemingen van mej S. M. A. T. Nederveen te Boxtel' tot onder wijzeres 'met acte Fransch aan de school oor L. en M. U. L O. van den heer F. D. dc Vos tot boekhouder-secretaris van het Burgerweeshuis en van den heer "W C de Crane tol voorzitter van het bur gerlijk armbestuur, in de raadsvergade ring tc Zierikzec van Zaterdag jongst leden, welke onze courant dien dag nog vermeldde, zijn nog behandeld en alge- wezen de adressen van de sociëteit „De Ycrceiiiging" om vermindering van ver gunningsrecht 1916—1917, en van D. Busejaar, oud-gemeentewerkman om een toelage uit de gemeentekas alsmede liet erzoek van de Alg. Ned Ver. liet Groene Kruis' om gebruik le maken van de door haar lot stand gebrachte rege ling tot liet doen ontsmetten van school boeken en tot het instandhouden daar van hij te dragen f 5 per jaar. Tengevolge van het in' de vorige raads vergadering gebeiu-de inzake de beschul digingen aan het adres van den waarne- menden burgemeester, den lieer mr A J. F. Fokker, door den wethouder, den lieer L. Koopman Czwerd een motie, waarin de raad, kennis genomen hebben de van het in de vorige raadsvergadering vergevallene, en van de daarin tegen den waarnemendeii burgemeester geuite be schuldigingen, het gebeurde betreurt, als zijnde in strijd met liet gemeentebelang, door de heeren'Pol vliet, van Os en van Nouhuijs ingediend, en met algemeene stemmen aangenomen —O Uit Zeeuwscb-Viauhderen W D - De eerste feestdag van de twee, wel ke liet comité met Pinksteren in IJzen- dijke dacht te geven, is tamelijk wel verregend. Een deel van hei programma kon slechts uitgevoerd worden, namelijk een optocht door de gemeente mei mu ziek (een militair corps uit de omgevingO, ruiters, versierde rijwielen en -tuiden' On danks stroomenden regen hijwijlen volg de een nog vrij talrijke schare den stoet door dc natte stralen. Het. onuitgevoerde deel' van het programma komt lieden aan de beurt. DE VRIJZINNIGE LANDDAG. De gistermiddag alhier gehouden landdag is, ondanks hel ontzettend; slechte weder, in alle opzichten goed geslaagd Zooals te begrijpen was had het bestuur den morgen order ge geven, alles in de zaal in plaats van in den tuin van het Schuttershof ge-* ,-yed te zetten Moge dat! voor velen van builen cfe stad hel weer een reden zijn geweest om niet te komen, de vrijzinnige man- men eu vrouwen en ook enkelen, die zich op een ander politiek standpunt stellen, waren in grooten getale opge komen en de zaal was dan ook zeer bcze!t. t Precies te half twee ving de bijeen komst aan mot een tweetal muzieknum mers, waarna de heer Herman -S n ij- de rs, voorzitter van liet Centraal Vrij zinnig Propaganda Comité op Walche ren alle aanwezigen welkom heettehij had gaarne nog meer vrijzinnigen ge zien, maar zeiile de aanwezigen niet tc willen verwijten, dat andoren afwezig wa ren, Een der bestuursleden heeft legenden voorzitter philosophisch opgemerkt, dal na regen zonneschijn komt, spr. hoopt, dal dit waar is en dal dit zal zijn Vrijdag, als de Unksèhe kiezers ge toond hebben te begrijpen, van welk belang deze statenverkiezing is Hierop verkreeg de heer T H. Sie- m eli n k uit Goes het Woord om de vraag tc behandelen wat is vrijzinnig heid9 Spr. zette in den breede uiteen hoe vrijzinnigheid dikwijls geheel ver keerd beoordeeld wordt, maar dit is dan geen oordeel vellen, maar is een voor oordeel Spr keurde daarop af de val- sclie vlag waaronder de rechtsche zij de werlcl, bijv. te Goes, waar zij een blaadje „Vrijheid cn Recht' uitgeelL met de leuzen „Ik zal handhaven" en .Tegen de revolutie, voor liet evangelie" a an hel hoofd van het blad De on waarheid dezer leuzen werd door spr duidelijk aangetoond Wijzinnig heid is strijd tegen het- oude, mede gaan met de revolutie in liet individu eel en maatschappelijk leven. Als de/ ideeën zich wijzigen moeien ook de wei ten, volgens welke de maatschappij is geregeld zicli wijzigen, zoo ook de grondwet Den slaat beschouwt spr. als een ka meraadschap, een coöperatie en van die coöperatie maken ook de vrouwen deel uil; de vrouw, die voor den op bouw van liet gezin meer doei dan de man, moet in die coöperatie, in de maatschappij medezeggingschap hebben. Hoe treurig het is voor ouden van da gen aan dc deur van dc armeukamer te moeten kloppen, zette spr uileen, en verbond aan deze uiteenzetting een op wekking om mede te werken voor het staatspensioen Spr. lieeft een munt waarop slaat „Luctor el Eniemol''*), als een parodie op de Zecuwsche spreuk. „Luctor el Emerge", spr. hoopt dat dit laatste zal worden 'bewaarheid. (Luid Applaus Nadat de muziek zich weder had doen hooren was het woord aan mevrouw Bergsma-Ber gsnia van Zouleiande, die sprak over Vrouwenkiesrecht. Sprs. v ijst iop den groolen wereldoorlog, dien zij beschouwt als een conflict van econo mische machten, als een gevolg van liet materialisme. "Wij allen zijn materialis ten, maar na den oorlog1 zal Europa zeg gen. „In Godsnaam', zoo iets niet meer" Spr. klaagt in dezen ook de Vrouwen aan, zij zeggen bij het wiegje hunner zonen: och mocht hij maar rijk worden en in aanzien staan", bij dal van dc dochter- och mag zij maar een.goed hjiwelijk doen, maar dit is verkeerd, zij moeien zicli dc vi aag stellen Hoe maak ik mijn kind ge lukkig, hoe maak ik er een goed mcasch van, De vrouw- heeft de toekomst van de maatschappij in handen, omdat zij de ziel van het kind in handen heeft De maatschappij heeft de vrouw noodig, dit bllijkt in vele gevallen, waarvan spreek ster er enkele opnoemde; het blijkt thans in dc oorlogvoerende landen. Ook Mei zon het vraagstuk der levensmiddelen- voorziening heter zijn opgelost, als de vrouwen er ingeleend waren, want de huisvrouw heeft in deze kwestie toch zeker het laatste woord mee le spreken.. De maatschappij, <j.e staat, grijpt telkens in het leven van de vrouw iu, maar zij doet dit bij haar, over haar en zonder haar. Doch ook de vrouwen hebben de- maatschappij noodig. Zonder dc vrouw is er geen vooruitgang in de maatschappij. De Denen hebben- hun vrouwen vertrouwd cn haai- het kies- Ik worstèl cn ben het hoofd kwijt.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 1