MIDDELBURGSCHE COURANT. I JVs 13 5 139* Jaargug 1316 W oensdag 7 Juni. 'INNENLAKS. Dit Stad en Provincie. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal te Middelburg en voor hen, die de couiwt bezorgd krijgen door de Agonton te VHesingen en te Goes f 1.30. Per post f 1.50. Afeondorlijke nummers kosten 5 cent V Advertentiën 20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorte-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen va* 17 regels f 1.50 elke regel meer 20 cent. Reclames 40 een* per regel. Groote letters en randen naar de plaats die zij mnemen. By Advertenties vóór één uur te bezorgen. statenverkiezing Behalve in het district Sluis waar de drie vrijzinnige candidaten (de aftreden de leden Van Dam en Maarlevcld, en voorts de heer Dikken berg in de vaca- ture-Nceleson) zonder stemming; gekozen zijn, zal dus in alle ZeeuWsche distric ten Vrijdag 16 dezer een stemming moei ten plaats hebben En vermoedelijk zal het in sommige districten niet zonder herslemming afloopen, die dan Woens dag 28 Juni gehouden zal worden Dat er in het district Hulst (och uog een vijfde candïdaat werd gesteld, was een verrassing De vrijzinnigen had den besloten geen eigen candidaat te stellen tegenover de vier katholieken. Doch hel blijkt dat de Volkswilpartij nog niet dood is, al heeft haar leider zich teruggetrokken Althans gister werd ons gemeld, dat uit die kringen de lijst werd ingediend voor de candidaluur- a CM Poppe Wel een bewijs dat die beweging veel dieper wortelde dari, men, vooral van katholieke zijde het voorstelde Van de overige districten zal alleen in T hol en het een tweekamp zijn lus- schen de aftredende anti-revolutionnai- ren en de vrijzinnigen In de districten Middelburg, Vlissin- gen, Goes en Zierikzee zal het een driehoeks-strijd worden, daar ook de so ciaal democraten voor lederen zetel een candidaat stelden Daarbij hebben alleen in Zierikzee de vrijzinnigen een verdedigende stelling. Overal elders, behalve voor één zetel in Goes, zijn zij de aanvallers, en kun nen zij bij deze verkiezingen slechts winnen. 1 Ir. Zierikzee zullen zij wel voor het behoud van het district waken, en daarbij zullen zij er ook wel op letten dat de strijd ditmaal ernstiger dreigt te worden dan bij de vorige Statenvcrkie- zingen De tegenstanders toonen meer zelfvertrouwen, en dat is altijd een reden om op z'n hoede te zijn. Zoowel in 1910 als in 1913 werd tegenover de drie aftredende vrijzinnigen slechts één anli-rev. candidaat gesteld Dit maal zullen voor de drie zetels ook drie an- ti-revolutionnairen op het stembiljet staan En bovendien nemen nu voor liet eerst ook de soc democraten aan de Staten verkiezing in dit district, deel door drie eigen candidaten. (We willen hierbij tevens verbeteren dat in dit district van a r zijde niet is gesteld de heer W. J. Bijleveld, zooals eerst het voornemen was, maar de lieer D Mulder.) Van Middelburg, Vlissingen en Goes kan gezegd worden, dat het kameleon-districten zijn Soms rechts, soms links, niemand kan er vast op rekenen wat ze ditmaal zullen doen. Maar daarom ook onthoude ieder, dat alles aankomt op ijver, en dat de uitslag ook reeds bij de eerste stcmL m i n g, kan afhangen van het s t em men of th uisblij vqn van één kiezer. Ieder, voor wien het noodig kan zijn, treffe reeds nu maatregelen om Vrij dag 16 Juni te kunnen stemmen. KAMERrVACATURE AALBERSE. Mr. Aalbcrse die wegens zijn benoe ming tot hoogleeraar zich aan een nieuwe verkiezing als Kamerlid moet onderwerpen, heeft meegedeeld dat hij wiah niet opnieuw zal laten candidecren DE NIET GEPUBLICEERDE CIRCULAIRES. Het bestuur van den Nederlandsclien Journalistenkring heeft aan den Minis ters van Binnenlandsclie zaken en van /Oorlog en aan den. Opperbevelhebber kennis gegeven van een motie, waarin a gezegd wordt Kennis genomen hebbende van denie- dcdeelingen, door den Minister van Oor log gedaan in de vergadering der Twee de Kamer van 26 Mei j.l namelijk dat. inzake de schorsing der iicriodieke ve'r- loven, op 17 April door den opperbevel' hebber een voor het leger bestemde circulaire aan de korps-commnndanlen is gezonden, met het doel de militairen te wijzen op den ernst van den toestand en bp te wekken tot berusting en ge hcorzaamheid, en dat daarop later een tweede circulaire is gevolgd, var oordeel, dat publicatie van deze •circulaires door de pers, zoowel ter bevordering van hef daarmede beoogde doel, als ter algemeene inlichting van' het Nederlandsche volk in hooge mate gewenseht ware geweest, spreekt zijne verwondering en leed wezen er over u it, dat van hoogcr hand een dergelijke publicatie niet is bevor derd biet geschorste raadslid. De heer G Wolzak te Oosterbeck heeft beroep aangeleekend bij Gedepu teerde Staten tegen lief' besluit van den Raad van Renkum, waarbij werd verklaard, dat hij heeft opgehouden lid van den Raad te zijn op grond van zijn vrijwillige dienstneming bij den landstorm m -wi ^enigszins vertraagd, doch thans zijn de Onderhandelingen over nieuwen aanvoer ;jeór gSaftde. NEDERLAND BN DE OORLOG. Uit Vfissingen. Met de awailboot kwamen gisterenavond een 40lal Duitsche zendelingen mede. die met heL stoomschip Gongosta van Z. Afrika waren gekomen vergezeld van hun vrouwen en kinderen Zooals men zich herinneren zal, kwamen deze laat sten een paar weken geleden te Rot terdam aan op hun doorreis naar Duitschland. Totaal waren er aan boord van genoemd stoomschip ongeveer 200 zendelingen, die nu bij gedeelten worden doorgezonden naar Duitschland In En geland verbleven zij in het Alexanderpa- leis. Met den laatsten sneltrein kwamen 15 geïnterneerde Engelsche burgers mede, die grootendeels in het kamp Ruhleben hebben vertoefd, terwijl' een hunner uit •en hospitaal in Berlijn kwam Met groote verbazing vernamen de mannen de Engelsche berichten over den! zeeslag, daar zij tot nu toe alleen wisten, dat de Duilsehers drie kruisers en een paar torpedobooten verloren: dat zij naar de havens moesten vluchten was voor de gevangenen een groot nieuwtje In het hospitaal' werd een extra mid dagmaal aangericht ter ecre der over winning." Het bericht van den dood van lord Kitchener maakte op allen èen diepen indruk. In het kamp leven de 3700 gevangenen voornamelijk van den inhoud van de 13 tot 1400 pakjes, die dagelijks uit Zwit serland en Engeland worden oil'[vangen, daar het door de Duitschers verstrekte voedsel, volgens de Engelschen, bijna niet te eten isf. 0 Zwendel metaardappelcn. Naar „Hel Volk' van bevoegde zijde verneemt is ontdekt, dat een paar groote aard appelen-exporteurs frauduleus aard appelen, waarvan de uitvoer verboden naar Duitschland hebben uitgevoerd. Kontroleurs moeten mede in het kompl'ot gezeten hebben. Bovendien heeft een dezer zwendelaars eenige schepen met aardappelen te Ter Neuzen liggen, om ze uil te voeren zoodra de hoop op doorlating naar het buitenland vervuld mocht worden. Do regeering zal, naar men verzekert, ae kerels goed aanpakken. Een ervan is opkooper voor de Duitsche EinlCauf- Centrale en kocht reeds vroeg nieuwe aardappelen op. Hot blad verneeml voorts, dat ter be schikbaarstelling nog vele aardappelen aanwezig zijn. als de burgemeesters ze maar aanvragen. (In ons vorig nummer vermeldden we onder Laatste Berichten" dat, blijkens 31 Mei aan de exporteurs gezonden cir culaire, na 10 Juni geen consenten meer worden verleend tot uitvoer van con sumptie-aardappelen. Die datum werd per telefoon verkeerd verstaan. Het moet zijn3 Juni). „Hel Volk" meldt voorts over den toe stand te Amsterdam dat Maandag zich de toenemende schaarsclite aan aardap pelen weder scherp heeft doen gevoe len de prijs der aardappelen is weder met 2, 3 en 4 cent per kilo gestegen. De goedkoopere soorten kosten thans reeds 13 en 14 cent, de ietwat hetere reeds 15 cent per kilo. De aardappelen-handelaren deelden mede, dal er eenvoudig geen aardappe len meer worden aangevoerd, en flat indien er niet snel nog voorraden worden aangevoerd, de prijzen nog meer zullen stijgen. Van de zijde der Kommissie voor de Levensmiddelen vernam het blad giste ren, dat van de 500.000 kilo regeerings- mrdoppelen die waren aangevraagd, ei 400.000 zijn aangekomen. De aanvoer is Een oproep tol de neutralen. Een aantal bekende Nederlanders, on der wie ambtenaren, predikanten, kun stenaars, ongeveer veertig Jioogleera- ren enz richten een oproep tot de neutralen, waarin zij ertegen protesteer ren, dal België ten gevolge van den oorlog wordt bedreigd met liet blijvend verlies 'zijner onafhankelijkheid. Zij beroepen zich op de uitingen van den Rijkskanselier op 9 Dec. 1915 en April 1916 en leiden daaruit af, dat „België's lot in de toekomst door den Rijkskanselier gevoeld wordt als een toestand, waarin Duitschland zeggen schap zal hebben in vrageu van Bel gische binnenlandsche politiek, dat het iloedig neergeslagen land na den oor log geen zelfbeschikking wordt toege dacht, noch in militair, noch in econo misch opzicht en zelfs niet in "het re gelen van vragen als de verhouding tusschen de beide talen, die er ge sproken worden; dal alles zal blijven onder Duitsche controle De mogendheden der Entente heb ben zoo zeggen de onderteekenaars ver der, op 14 Februari 1916 verklaard, ;cen vrede te zullen sluiten, waarbij ielgiè's onafhankelijkheid niet ten volle hersteld wordt, staalkundig en econo misch Dat is een antwoord hunner zijds op Duitschland's eischen Daar naast moei een antwoord der neutralen slaan Niemand weet met zekerheid hoe deze wereldoorlog zal leindigem [Maar dit moet voor de gansche wereld bui ten Duitschland (en zijn bondgenooten) blijken vast te staande berooving van de onafhankelijkheid van welken slaat ook moet als een misdaad en als een bron van nieuwe oorlogten worden beschouwd Tot het uiten van deze waarschu wing roepen de onderteekenaars de neu trale volken op. Zij richten zich tol do drie Scandinavische Rijken, tot de Zwik sersche Republiek en toL Spanje, be nevens tot alle Amerikaansche Repu'- blieken, klein en groot In gemeenschappelijk overleg zal, zoo meenen zij, de vorm gevonden kunnen worden, waarin aandrang tot handha ving van recht en vrijheid voor alle volken op hun regeeringen kan worden geoefend Uit Middelburg. De afdeeling Middelburg van den Bond voor Vrouwenkiesrecht, heeft gisterenavond weder een gezellige bij eenkomst gehouden, zooals den laatsten tijd meerdere werden georganiseerd Er waren ditmaal niet bijzonder veel perso nen opgekomen, zeker mede, omdat het ,,lea-en" in den tuin door het ruwe we der niet zou plaats hebben Toch zullen de aanwezigen zich den gang naar het Schuttershof niet beklaagd hebben; want hetgeen niej, Hubrecht uit Amsterdam mededeelde over hare ondervindingen in zake het vrouwenkiesrecht in Noorwe gen, was zeer interessant. Iioe de invloed van de vrouw zich in hel staatsleven doet gevoelen, vooral op hygiënisch- en opvoedkundig gebied, werd door spreeksters duidelijk aange toond Mejuffr. G. Slaas, de propagandiste van den Bond had zich bereid verklaard cvenlueele vragen te beantwoorden en er werden er verschillende gesteld. Uit de beantwoording van die vragen vermelden wij het volgende Spreekster meent, dal de vrouwen wel degelijk ook een dienstplicht te vervullen hebben en dat de treurige wereldoorlog heeft getoond, dat zij dit ook doen, al ware het gewenseht, dat iedere vrouw nigen tijd verplicht was zich aan soci alen arbeid te geven. Daarmede zou ootó voorkomen worden, dat men de enkelen, die zich thans daarop toeleggen, verwijt, uithuizig te zijn; dit zou niet noodig we zen als iedere wouw haar deel van hel werk op zich nalm1. Spreekster is over tuigd dat de vrouw in de productie na den oorlog een heel andere positie zal bekleeden. Persoonlijk is mejuffrouw Staas voor algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht, voornamelijk omdat zij zich geen enkele billijke beperkte regeling kan voorslellen Toch zou spreekster gaarne een gelei delijke Invoering van het vrouwenkies recht zien, en wel eerst voor de gemeen teraden, dan voor de Provinciale S laten en ten slotte voor de Staten Generaal De Bond kan niet deelnemen aan de door de vereeniging voor Vrouwenkies recht georganiseerde demonstratie, om- dal hij als Bond niel voor een bepaald soort van kiesrecht ijvert; hij laat echter ieder lid vrij hoe in dezen te handelen. Spreekster meent, dat de reden, waar om de vrouwen zich zoo weinig bij de politieke partijen aansluiten, is, dat zij niet zoo „verpolitiekt" zijn als de mannen. Hoe de vrouwen als vrouw, onverschillig welke richting zij zijn toegedaan, te samen voor verbeteringen strijden is o. a in Ca- lifornië reeds bewezen. Spreekster is niet bang, dat de invloed van katholieke en proiestantsche geeste lijken door de invoering van vrouwenkies recht grooter zal worden; evenmin als zij, zooals sommigen, vreest voor een grooteren invloed der sociaal-democratie De nieuwe vereeniging, die opgericht is .beschouwt spreekster als een vereeni ging, die ten doel heeft de vrouw door poliUcke voorlichting meer vertrouwd ie maken met de taak, die haar als aan staand kiesgerechtigde wacht. De laatste vraag beantwoordende, zeide spreekster, dat de Bond geen demonstra- tics houdt, omdat dit niet in zijn lijn ligt. Ten slotte droeg mejuffrouw Stans nDg een gedicht voor, waarna de presidente der afdeeling, mejuffr mr. A. Bolle, de bijeenkomst, sloot met dank aan de beide dames en een opwekking lot aansluiting. Voor hel perceel korte Molstraat en Dam alhier was hedenochtend een bok geplaatst om een zware kist (met een krukas van de „Administrateur de Bats") uil den kelder te halen. Vermoedelijk door hel zwaaien van de kist, kwam de hok ie rollen en wterd het 15-jarig dochtertje van den heer B., wo nende Dwarskade alhier door een der palen getroffen; zij viel neer met een woud aan den hals. terwijl een tweede paal op een barer beenen viel Na bij dr Weijl te zijn binnengebracht, waar de eerste hulp werd verleend, is het meisje per rijtuig naar huis gebracht Na hel ongeluk werd het werk verder onder politietoezicht voortgezet. dal dit erg gewond en gebroken is, en men het noodzakelijk achtte hel kind naar het Ziekenhuis te Noordgouwo te vervoeren. 0 Uil Tholen. Te O ud-Vosseaeer heeft naar aanleiding van de afwijzende J>e- scliikking van den Raad lot deelname aan de plannen voor een locaaltrcin door hel eilana Tholen, een adres ge circuleerd waarop circa 200 personeH geleekend hebben om op dit be sluit terug te komen en alsnog wel deel te nemen. 0 Uit Zeeuwseh-Viaenderen W. D. - De volgende maand zal naar de Bresk Crl meldt, de Zeeuwsch Vlaam- sclie tram, traject Terneuzen—Zaam- slag Axel, zoowel voor personen- als goederenvervoer, in exploitatie worden genomen kerknieuws. Ds H. C Ilogerzeil, predikant bij de Ned Herv gemeente te Vlissingen die zijn predikambt heeft neergelegd, en naar Amsterdam vertrekt, zal Zondag 6 Augustus afscheid vaen zijn gemeente nemen Naar De Ned verneemt, is dr J R Slotemaker de Bruine voornemens Zondag 24 September a s van zijn ge meente te Utrecht afscheid te nemen, en 27 September d a v met het uil- spreken eener redevoering zijn ambt als kerkelijk hoogleeraar te aanvaarden. o Ned Herv. Kerk. Beroepen te Eierland G W. Ober man,' cand te Oegstgeest Geref. Kerken. Beroepen te Hallum dr C. N ïm- peta, te Avereersl; te Scharnegoutum F W. Geerds, te Oldekerk; te Lekker- kerk J. B Jansen, te Zevenhuizen; Brouwershaven Fr Tollenaar, te Zaamslag Aangenomen naar Rijswijk Z -H J Thijs, te Hatlem. Vrije Evang Gem. Bedankt voor Winschoten M J Mooy, tc Oude Leve Uit Vlissingen. Gisteren in bij den Oranjemolen alhier een 13-jarige jongen, zoon van c-ene weduwe, bij hel spelen te water gevallen en verdronken Nader vernemen wij, dat het lijk van den jongen bij de plaats van het ongeluk is opgehaald, De jongen zal te visschen. Uit Walcheren. Bij Kon besluit is toestemming ver leend aan J Jalcobsen Lz., secretaris der gemeente Meliskerke, om tot 1 Mei 1917 te Grijpskerke te wonen Uit Zuld-Beveland. Dinsdagmiddag sloeg de bliksem in de kamer van den heer Tj. N. aan den Oostsingel te Goe s. Hij nam daarbij een heel eigenaardigen reg. eerst langs de dakgoot, sloeg toen een opening in den sleenen buitentnuur en rukte in de kamer een zware plank uit het plafond, die hij geheel door mid den scheurde. Het behangsel werd ge deeltelijk afgerukt. Een halve plank, stukken behangsel en een regen van gruis er, splinters werden over den vloer ge worpen. Wonder genoeg heeft het be hangsel geen vlam gevat. Slechts de verf aan liet houtwerk vertoont eenige schroei plekken. - Zaterdagavond a.s. zal te Ier soke een openluchl-bijeeukomsl plaats hebben op een boomgaard binnen het dorp, die daarvoor welwillend is afgestaan. Zij heeft ten doel propaganda voor don Bond voor Staalspcnsionneering en de Ouder domswet. Als sprekers zullen optreden 'de. heeren W. J. C. van Santen, Jac Wel- leman en ds. Siemelink. De spreekbeur ten zullen dopr muziek van hel fanfaren- korps Mozort worden afgewisseld. Bij ongunstig weer zal hel hotel Oesterbeurs dienst doen. Uil Schoawen-Duivcland. Te Renessc was Maandag een slechte dag voor een paar kleine jon gens Een ventje van drie jaar speelde met een hond, viel en brak een been. Een achtjarige jongen pas aldaar woon achtig, kreeg bij de smidse een trap van een achteruitspringend paard. De boef trof een der beenen, zoo ONDERWIJS. In de heden gehouden raadszitting alhier werden benoemd lol onderwijzer aan scnool A C. J. Geldof, Jloamstede, aan school C A. Salomé, Sclioondijke; aan school K W. J. H. Snijders. Weslkapellc. Bij liet door de vereeniging ..Tes- selschade" gehouden examen voor kin derjuffrouw zijn o.a. geslaagd de dames C. Pagter en P. A. Lecointre uit M i d- del burg en II. Bruyne uit Aard en- burg. Aan de Leidsche universiteit werd Dinsdag met gunsligen uitslag afgelegd bij do faculteit der geneeskunde het le natuurkundig examen door den heer J. M. Verhage, van Zierikzee. LANDBOUW. Men schrijft ons uit Goes De stand van bet fruit op Zuid-Beve land is in het algemeen gunstig Van zwarte bessen is het gewas tame lijk Men biedt er lot 30 ct per K.G. voor Vai: {rioode bessen is de stand zeer goed Zij worden voor ruim 20 ct per K.G verkocht. Frambozen, waarvan de stand mooi is, doen thans 35 ct per K.G Van peren is de stand zeer mooi, van appels is zij matig, M a i s De Minister van L N en II brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor de maand Juli 1916 door de Regeering een zekere hoeveelheid maïs beschikbaar wordt gesteld. De aanvragen moeten 15 Juni zijn ingekomen bij de lasthebbers der Re geering, namelijk of bij de commissie voor den Graanhandel te 'Amsterdam of bij het comité van Graanhandela ren te Rotterdam, al naargelang men de mais bij' voorkeur te Amsterdam of le Rotterdam wenscht te ontvangen Nadere bijzonderheden bevat Staatscl nr 132. M

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 1