BBITESLASB. geval is nog belachelijker, als men de circulaire der drie kiesvereenigingen na- ziel en men dan ontdekt dat juist op die van E. V. hetzelfde staal vermeld en op die der andere vereenigiiigen niet. Indien nu de kerkesaad even verdraagzaam ware geweest als Evenredige Vertegenwoordi ging, had zij de candidatenlijst dezer ver- eeniging eenvoudig ongeldig moeten ver klaren als foutief, maar dit ware toch zeker een handelwijze geweest welke zeker door niemand ware goedgekeurd. Nu glaat men echter heen en dient be zwaar in, in de hoop dat het classicaal bestuur onverdraagzaam zal wezen en de stemming zal vernietigen. Wij zullen af wachten wat deze heeren zullen doen, maar gaarne vernam ik van E. V. welken invloed dit op de gehouden stemming heeft gehad. Niemand zal toch gelooven dat noch de een, noch de andere ver- eeniging hiervan eenig voordeel heeft gehad. Toch verheugt het mij, dat E. V. zich nu heeft getoond in zijn ware gedaante var. verdraagzaamheid. Hiermede kan in hel vervolg een elk rekening houden. U, mijnheer de Redacteur, dankzeg gend voor de verleende plaatsruimte, Hoogachtend, Een (onverdraagzaam*) Confessioneel gemeente lid. RECHTZAKEN. Kantongerecht te Middelburg. Zaterdag' had zich te verantwoorden de chauffeur W. uit V lis singen, tegen wicn door den kapitein der marechaussee F Pickema pro ces-verbaal was opge maakt wegens 'het met groote snelheid omrijden van den hoek Lij het station te Vlissingen. Kap. Piekema stoud voor op de tram, die naai- de stad zou vertrek ken en zag bekl. met dc auto van de richting der Keersluis aankomen en voor den hoofdingang van het station met een scherpe bocht iu de richting van de pon ton rijden. Een bepaalde snelheid durft getuige niet te noemen; gevaar voor de veiligheid van het verkeer bestond er z. i. wel degelijk. Bekl. zeide aan de Keersluisbrug te zijn opgehouden, doordat de brug open was. In de auto zaten twee pleegzusters, die met de proviuclale boot mede moes ten en daarom reed bekl. wat harder dan anders, maar gevaar was er z. i. niet; hij kon op 10 Meter gestopt hebben als er iemand uit het station was gekomen; hij dacht toch ook aan zijn eigen leven. De pleegzusters kwamen toch te laat aan de boot, die juist afvoer toen men de hal bereikte. Getuige Piekema wees er ook nog op dal de verbaliseering plaats had een paar dagen na een ongeluk met doodelijken afloop met een auto, en hij had gedacht, dat de chauïfeurs wel wat voorzichtiger zouden zijn geworden. De ambtenaar van het O. M., mr. Gom- bault, zeide de plaats van de bekeuring goed te kennen; het is er maar zelden bepaald druk, dus zou eerst moeten wor den uitgemaakt of net op het bewuste oogeublik druk was, als niet de I-Ioóge Raad had uitgemaakt, dat het reeds vol doende is te rijden mef een snelheid waardoor het verkeer lean worden in ge vaar gebracht, zonder te vragen naar het verkeer op het oogenblik zelf. Daarom' eischt de ambtenaar I 10 of 5 dagen. Bekl. vroeg nog, rekening er mede te houden dat hij op het oogenblik werk loos is. Dc landbouwer P. T. uil Arncin ui- den stond terecht wegens hel uitlokken van den verkoop van melk, die niet aan de bij de verordening gestelde éischen voldeed; hij had de bedoelde melk la ten bezorgen door zijn knecht bij iemand te Middelburg en de beide deskundigen, die als getuigen "gehoord werden, ver klaarden dat er 6 pCt. wateT moet zijn toegevoegd. Bekl ontkende beslist; de melk was zoo van onder de koeien, maar de kan tonrechter wees erop, dat* er drie dagen later bij hem een slabnonsler genomen werd dat wel goed was. De eisch luidde f 15 of 15 dagen. LEGER EN VLOOT, Weder invoering van perio dieke verloven. De reeds gepubliceerde algemecue re geling van verloven van allerlei aard, is nu aangevuld door een nadere aanduiding van de periodieke verlovenwaar-, van de intrekking op 31 Maart tot zooveel ontroering aanleiding gaf. Hel belangrijkste voor hel niet-mililaire publiek is dan ook de meedeeling dat ook deze regeling van periodieke ver loven 1 Juni a.s. ingaat. De eerste verlof gangers zullen zelfs in den namiddag van 31 Mei mogen reizen. Wal de regeling zelf betreft meenenwe ons kort le moeien bepalen tot de hoofd zaak, en die is dat aan gezinshoofden e.d. per maand twee maal twee dagen verlof zal worden verleend; en aan de overigen één maal drie dagen. SPORT. In de laatstelijk gehouden.vergade ring van de handboogvereeniging „Doel naar Hooger" le Wolphaar tsdij k, werd besloten om op den Zaterdag dei- Hein kenszandsche kermis een concours le houden op den lossen vogel. Voetbal. Voor het kampioenschap van Neder land speelde gisteren te Deventer Goi ahead—Sparta. De uitslag was 3—0. Voor de bekercompelitiè speelde le Helder, Helder legen Quick (Hg); de uilslag was 1-6. Gisteren werden te Vlissingen weder verschillende seriewedstrijden gespeeld, welke den volgenden uitslag hadden 3e corap. reserve A: 5—2; le comp. —Gelderland 10; reserve A—Gelder land. 3—1; 3e comp.—le. comp.: 4—2. Zondag speelde de voetbalclub „Trap Door" van Sluis te Neuzen legen Sparta van ld aar. Uitslag 2—1 in het voordeel ,van Sparta. De 2 punten van de overwinnen de club kwamen voort uit strafschop pen. Overigens wist de doelman van Trap Door alles tegen te houden. Te Sas van Gent speelde een club van de H. B S. uit Neuzen tegen Oranje I van Sas van Gent. Uitslag 2—1 in het voordeel van eerstgenoemde. Concours H i p p i q u e. Men schrijft ons: Ook voor vele Zeeu wen uit Thoien, St. Philipstand en Zuid- Beveland zijn de gewone harddraverijen enz. van de West Noord-Brabanlsche Harddraverij- en concours Ilippiquevcr- eeniging op den 2den Pinksterdag te Ber gen op Zoom een attractie jjunl. Velen trokken dan naar het terrein van Kijk in den Pot, maar de feestgangers zullen zich dil jaar van dat vermaak moeten spenen, ornaat het meest aantrekkelijke punt van het programma niet kan doorgaan met het oog op de tijdsomstandigheden, en wel liet nummer waaraan de heeren offi cieren van de bereden wapens deel nemen, zoo wordt althans medegedeeld. DE OORLOG. De toestand Het zoo verrassend begonnen offensief der Oostenrijkers in Trentino gaat nog al tijd mei veel succes voorwaar Is. Om in het Oosten te beginnen hebben de Italianen in het Soeganadal Roncegno moeten ont ruimen en daarmee aansluitend ook den kam van de Armenterra-bergrug. Hier staat liet lront bijna Noord- Zuid e» is dus de Oostenrijlkscne aanval naar het Oosten, evenwijdig met de dalspleet ge richt. Borgo, dat de Italianen reeds on geveer 10 maanden bezet houden, loopt nu grootgevaar. Ook op de hoogvlakte van Lafraun zijn de 0(ostenrijksche troe pen de voorste stellingen der Italianen binnen gedrongen Dan veroverden zij ten Oosten van de forten van Campemo- l'on de toppen Passo del Ia Vena <en (Mon te Meliguene en, ten Oosten van de-Valt' Arsa, den Col Santo, vanwaaruit zij tlians tegen den pas van Pasubio operee- ren, die toegang geeft tot de meest Westelijke forten der Italiaansehe stelling van Arsiero. Het is nu 'duidelijk, dat deze grensvesting het naaste deel der Oostenrijkers is, en het ziet er naar uil of zij er spoedig voor zullen staan. Zou den zij er in slagen die stelling te nemen, dan ligt de Veneliaausche laagvlakte voor hen open en bevinden, zij zich in den rug van het Italiaansehe tyoofdleger. De Ita lianen zullen er dus wel alles op zetten om hier stand te houden. Gelukt hun dat niet, dan valt de mogelijkheid le voorzien, dat zij troepen uit het Isonzo- gebied en de aansluitende gevechtsterrei nen zouden moeten terugtrekken en zich gereed zouden moeten maken voor een slag in de laagvlakte. Hoewel het haast te fantastisch Idinkt om in dezen oorlog een zoo verrassend resultaat op een der fronten te verwachten, meencn wij toch op deze mogelijkheid de aan dacht te tnoeten vestigen, wijl het blijkt, dat zelfs nu zij* versterkingen hebben kunnen aanvoeren, de Italianen nog njet in staat zijn den vijand tot staan le brengen en wij betwijfelen ten zeerste of hetgeen aan levende strijdkrachten onmogelijk bleek, wel zal gelukken aan de doode weermiddelen van Arsiero. In een zeer uitvoerige beschouwing, die het agent schap Stefani aan de gebeurtenissen wijdt, blijkt, dat de artilleristische meer derheid der Oostenrijkers hun voorname lijk dit succes bezorgd heeft. Overigens verbaast deze uiteenzetting door haar naïf optimisme. Geen der ontruimde stellingen is volgens Stefani van beteekenis, het wa ren vooruitgeschov en werken om de on stuimigheid van den -vijandelijken aanval te breken, doch van te voren bestemd om ontruinjd te worden, steunpunten, voor aanvallende bewegingen, die echter geen defensief doel hadden enz. Erkend! wordt, dat de Italianen zware verliezen hebben geleden, maar die van den aanvaller zijn natuurlijk grooter. Dit is natuurlijk zeer goed aan te nemen, maar uit het feit, dat de Italianen telkens duizenden gevan genen achterlaten, mag men toch wel de conclusie maken, dat zij als 't ware tel kens opnieuw overrompeld worden en in 'dat geval zullen de OostenrijUsche verliezen - altijd gerekend in verhouding tot het bereikte doel tamelijk gering zijn. Dat er niettemin met groote cijfers gerekend moer worden toont het aantal gevangenen, dat Zaterdag als 13 000 werd opgegeven waarbij Zondag nog 3000 man kwamen. Voorts werden in totaal 132 kanonnen en 96 mitraljeurs* buit ge maakt. Het valt dus niet te miskennen, dat de Oostenrijkers den Italianen reeds nu een (gevoelige klap hebbentoege bracht. De herdenking van hjel uitbreken vafi den oorlog op Woensdag a.s. zal dan ook wel niet heel vroolijk in Italië gevierd worden en menigeen zal het eens zijn met de woorden van Colonna, Rome's burgemeester, die zich als volgt uitliet „Ongetwijfeld schijnt de oorlog verwoe den en pijnlijker te zijn dan velen een jaar geleden gedacht hadden. De oorlog heefl ons Iranen en bloed gekost en kost ons nog veel meer dan wij gedacht had den en duurt straks al langer dan een jaar, de termijn d ien wij toen voorzien hadden en waarvan wij zooveel ver wachtten." Met liet Italiaansehe front blijft dat voor Verdun onze aandacht vragen. De Duitschers hebben ten Westen van de Maas opnieuw een voordeel te boeken, waar zij loopgraven namen op de N. en W. hellingen van den Dooden Man, het geen door de Fransche berichten mei zekeren s chroom erkend wordt. De Fran- schen moesten 31 officieren en 1315 man als gevangenen afstaan en verloren 16 mitraljeurs en 8 kanonnen. Overigens zijn de berichten van beide partijen in zooverre met elkaar in strijd, dat de Duilscliers spreken van de Zuidelijke helling, waar de Franschen dil doen van de Noorde lijke. Beide kennen zich dus het bezit van den top toe. Wie deze werkelijk in handen heeft, doet er weinig toe, het feit dat de Duils'chers op den Dooden Man een voordeel van beteekenis hebben be haald, wordt door beide partijen erkend. Voor het overige komt er over het ge- heele (Westelijke front meer levendig heid, terwijl ook in het Oosten de arlil- leriestrijd toenam en de Oostenrijkers zelfs bij Baranowitsji een aanval deden, die echter door de Russen, ziji "t ook met groote moeite, is afgeslagen. In Mesopotamia hebben de Engelschen op den rechter Tigrisoever eenig succes behaald, terwijl wij de verrassende tmedle- decling 'krijgen, dat Russische ruiterij zicli na een vermetelen, avontuurlijken rit bij Gorringe's leger heeft aangesloten. Ook in de 1 ucht heerschU allervvege groote bedrijvigheid. Behalve van de ge wone gevechten aan de onderscheidene fronten, wordt nog gewag gemaakt van bommen werpen op Duinkerken, Dover, Deel, Ramsgate, Broadslairs en Margate en op ICaïro. Het voedingsiniddelenvraagstuk in Duitschland staal nu le worden opgelost, <1. w. z. aan de anarchie inzake de levens middelenvoorziening wordt een eind ge maakt, zoodat de weg voor een meer rechtmatige verdeeling geopend wordt, zonder dat daarmee echter aan de voor raden iets wordt toegevoegd of in hel ge brek aan een of ander wordt voorzien. Michiel zal nu eenmaal gedwongen zijn lot aan den nieuwen oogst zijn buikriem dagelijks wat vaster aan te halen Als het „Berliner Tageblatt" goed is ingelicht, zal de bondsraad niet over de eigenlijke regeling te heslissen krijgen, doch zal hem een machtigingswet worden voorgelegd, waarin den rijkskanselier de bevoegdheid verleend wordt om allelè- vensmiddelen en veevoeder mitsgaders de daarvoor vereischte grondstoffen in beslag te nemen, te onteigenen, le ver deden en d© prijzen daarvan te regelen. Alle besluursauLorileitem in het rijk heb ben aan de daarop betrekking hebbende opdrachten van den rijkskanselier gevolg le geven. Tegelijkertijd wordt de rijkskanselier gemachtigd al deze bevoegdheden aan een nieuwen dienst over te dragen, welk inrichting en samenstelling weer al leen hij den rijkskanselier berust De strijd in Z uid-Tir ol. Overliet offensief der Oostenrijkers in Zuid-Tirol seint Leonard Adelt d.d. 17 Mei aan het Berliner Tageblatt: De eerste aanval vond hoofdzakelijk plaats aan liet plateau van Vielgereuth en ten Zuiden van Rovereto, henevens ten Zuiden van het Soegana-dal. Als sterk aangelegde Italiaansehe hoofdstelling \er- heft zich Zuid-Westelijk van Borgo de langgerekte 1500 meter hooge Armentetr- ra-kam, die ruim 1000 meter boven het Soegana-dal uitsteekt. Door duizenden granaten van zwaar kaliber stuk getrom meld, werden de eerste rijen loopgraven op den Armenterra stormenderhand ge nomen. Verdere aanvallen brachten de Oostenrijk-Hongsaarsche troepen nog dichter aan den bergkam. De tweede plek, waai* het gelukte binnen te drin gen, was ten Zuid-Oosten van Rovereto Tusschen Etsch en Lenoi di Valassa is de Zugna-liam de Italiaansehe hoofdstelling. De 1257 meter hooge Noordelijke kop Zugna -Torta werd na een vreeselijk rof fel vuur 's nachts bestormd. En men wierp den vijand lerug op de plek, waar de Le- no di Valassa en de Leno di Terragnolo bij het dorp Moschari tezamen komen. Ook op het plateau van Vielgereuth dal eenige honderden. meters steil uitsteekt boven het Terragnolodal schoven zich dc Oostenrijksche troepen vooruit onder samenwerking van het allerzwaarste ka liber artillerie met de infanterie De Oos- tenrijk-Hongaarsche liniën gingen hier vooruit op den geheelen keten van toppen, Soghio daspio, Coston, Gosta dagra tol en met den 1700 meter hoogen Monte Maronia, die onmiddellijk voor de grens- berg Monte Maggio en den "Borcola-pas ligt. Ook hiér werd de Italiaansehe be zetting, die het roffelvuur overleefd had, bij duizenden gevangen genomen (Zoo- als men weel hebben de Oostenrijkers hiei' al twee forten op Italiaansch gebied genomen. Red M. Ct.) In de Dolomieten vallen de Italianen aan Zij trachten ten Westen van de Falzarego.weg aan de Tre Sassi met den overgang naar het Abdijdal ten Westen van Sassodistria en den zadel teil Noor den van de Monte Sief, terrein (e winnen In Karinthië trachten bersaglieri Poleb- ba bezet te houden. Hier zoowel als op het FJicherbekken in Wet Karfreiterdal. beneden de Krn en voor het bruggen hoofd van Görz is Oostenrijk-IIongaar- sche artillerie aan het werk Op hfït pla teau van Doberdo wordt verbitterd ge vochten om de nieuwe stellingen, die de Oostenrijk-IIongaarsche troepen door het springen van mijnen 'ten Westen van dc dorpsruïnen van San Martimö del Carsiio verkregen hebben. Ondanks liet Italiaansehe roffelvuur, dat zij te door staan hadden, sloegen dc Hongaren en Roemenen van het infanterïeregiment 13 met handgranaten de vijandelijke storm- colonne terug, terwijl tusschen Larocca en den miond van de Timawo Egerer landstorm den vijand tegen Monfalcone terugdrong. De aanval op heuvel 287. Max Osborn, de oorlogscorrespondent van dc Vossische Zlg op hel westelijk front, seint aan zijn blad. Bij de woe dende gevechten, die zonder afbreking om lioogle 301 gevoerd werden, kwam liet in de namiddaguren van Donder dag 18 Mei lot een belangrijke botsing Om 5 uur zetten de Franschen huil aanval op de hoogte met buitengewone heftigheid in, werden echter met zeer zware bloedige verliezen teruggeslagen Tegelijkertijd werd echter door dc Duitschers eeen stoot gedaan op den westelijken heuvelrug. De aanval der Duilscliers, die ter reinwinst opleverde, bewoog zich op beide zijden van den weg HaucourL- Esnes, in noordzuidelijke richting voor- waartsch gaande van de Duitsche linie op den termieten heuvel en de zuide lijke voortzetting van hoogte 287. De Duitsche troepen trokken door hel ge- heele Carmilrdwoud, dal als een drie hoek met den top naar het zuiden aan den oostkant van genoemden weg ligt en zuiverden die tot dit zuidelijke punt van de Fransche bezetting Het gelukte eveneens om westelijk Vim den weg op de kale rug van de zuidelijke ui Hoopers van hoogte 287 terrein le winnen het aldaar zich bevindende tri gonometrische punt 279 werd bezet en is vast in Duitsche hand De aanval, welke tot de gevangenne ming van 9 officieren en 120 man leidde, leverde een dubbel voordeel op Ten eerste is ons bezit op hoogte 301 aan de weslflank gesteund en ver zekert, waardoor het aan waarde aan merkelijk wint; ten tweede werd de naar de Noorden gaande hoog van on ze stellingen ten Westen van de Maas vereffent Ons front van Avocourt over hoogte 304 tot den .Mort Homilie strekt zich nu bijna in een rechte lijn uit. Dc techniek van „stuk voor stuk" heeft een nieuw succes behaald De coilog door Engeland voor bereid. In PuilschlancT doet men steeds moeite om den huidigen wereldoorlog als door Engeland uitgelokt voor te stellen. Daarvoor moet ook het volgende ver baal dienen over een loslippigheid van gene'aal Townshend, den verdediger van Koel-el-Amara, in 1911, dus 3 jaar voor het uitbreken van den oorlog Op een Engelsche mailboot, zoo luidt, het verhaal, die naai- Kaapstad ging, ge- hr urdc de volgende kostelijke geschie denis. Aan boord was o. a generaal Towmbend Tengevolge van een ver gissing zag hij den heer V H., een D.i'lscher voor dr V aan Hij info*- rnctrdc eerst voorzichtig, of Engeland nu op clo politieke trouw van de Boe ren kon rekenen. Nadat hij den gene- roa" op dil stuk gerustgesteld en daar door zijn vertrouwen gewonnen had, vertelde Townshend dat hij eenige da gen voor zijn verlrek uit Engelaindj bij Lord Roberts was geweest. Deze had hem verzekerd, dat dit jaar of op zijn laatst in de volgende jaren een. oorioi' tusschen Frankrijk en Duitsch land zou uitbreken, waarbij Engeland z (T aan de zijde van Frankrijk zou scharen Ilel geheele krijgsplan was tot in bijzonderheden tusschen Frankrijk en En cel end afgesproken Hel verhaal is gerapporteerd aan den Duitschee consul te Johannisburg, die den heer V 11 kent als een betrouw baar mr-n en wien het verhaal nog bo vendien ook door een anderen Duit- sclier :s meegedeeld. KORTE OORLOGSRERICHTEN. »- Een onzer correspondenten schrijft ons liet volgende, dat wij, gezien de vaak gebleken onbetrouwbaarheid van verha len van lieden, die over de grens komen, slechts onder het meest strikte voorbehoud, durven meedoelen: Uit de streek van Ivnocke verneem ik dal de streek tusschen de Zeeuwselie grens en Knocke in hel bijzonder hel z.g. ..Hazegras" ontzettend versterkt is. Ruim honderd zware kanonnen zijn daar in stelling gebracht, terwijl er verder over. groote uitgestrektheid, draadversperrin gen en Ioopgravenlinies zijn aangelegd. De kanonnen zijn zoo geplaatst, dat ze ook geheel onze zeekust bestrijken, zoo dat ook daardoor het debarkeeren van een Engelsche vloot bij Cadzand vrijwel onmogelijk is. Bij Zeebrugge liggen thans nog 2 on derzeeërs; lol voor korteu tijd waren er drie, doch een is er bij het laatste treffen met Engelsche schepen in den grond ge scholen. Bij laag water is het wrak waar le nemen van af onze kust. Er komt ons tluufs ook een ofii- cieuse Duitsche verklaring onder Jict oog over den slap, dien de Paus je gens Duitschland gedaan heeft. De Nordd Allgemeinc Zeitung schrijft. Vol gens de mededeeling van Reuter, heeft Grey in het Lagerhuis gezegd, dat het Valikaan getracht heeft Duitschland tot het opgeven van den duikbootoorlog te bewegen Deze mededeeling stemt niet met de feiten overeen. De Paus heeft, naar wij van wel ingelichte zijde ver nemen, aan Duitschland en de Ver- eenigde Staten zijn bemiddeling in de strijdvraag tusschen beide regeerihgen aangeboden De Keizer heefl den Paus voor zijn goede, bedoelingen bedankt met verwijzing' naar het inlusschen reeds aan Amerika gegeven antwoord. Op hel front bij Riga hebben de Russen een nieuw Duitsch vliegtuig van onbekend model waargenomen, dal zwart geschilderd is en gemiddeld 112 mij len per uur aflegt Dit geweldige lucht monster stijgt bij alle weer en wind op. BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. Er heeft Donderdag in Italië een aardbeving gewoed, die groote schade aanrichtte Het verlies aan raenschenle- vens in gering, doch er werden tal van gebouwen vernield Te Rimini in de omgeving van Lugano stortten 1009 huizen in. Nieuwe wetten in de Ver Staten Reuter seint uit Washington Het huis van Afgevaardigden heeft een scheepswel aangenomen, waarbij de re geering wordt gemachtigd als reeder op le treden voor koopvaardijschepen voor den builenlandschen handel De Senaat heeft deze wet nog niet behan deld llel Huis heeft voorts een rapporl van dc commissie uit beide vertegen woordigende lichamen nopens een le- gerwet goedgekeurd Deze wet voor- ziel in het op de been brengen van een staand leger van 210 000 man en onderwerpt de strijdkrachten van de on derscheiden Staten aan dienst voor de federatie in geval de president dit be veelt De totale sterkte van het leger wordt door deze wet gebracht op 680 000 man Deze wet is reeds door den Senaat goedgekeurd HOOGWATER. Klissingen. Dinsdag 23 Mei n.m. 6 58 Woensdag. 24 v.m. 7 39 Donderdag 25 8 53 Vrijdag 26 10 20 Zaterdag 27 1116 Zondag 28 n m. 12 07 Maandag. 29 12.55 MARKTBERICHTEN. Hulst, 22 Mei. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer klein. Hacdel kalm. Er werd besteed voor tarwe f 18.25 a I 00. wintergerst t 00.00 a t rogge i 00 00, ha7er f 17.a f kookerwten 1 36.- a t kroonerwten i brnineboonen t 37.a t paardeboonen f 00.lijn zaad f 00.a f ROTTERDAM, 22 Mei. Tarwe ruime aanvoer, handel flauwer, f 18 40 tot f 18.80, gerst kleine aanvoer; winter f 18.75 tot f 19.haver kleine aanvoer f 16 75 tot f 17.50, alles per 100 Kilo. Rotterdam, 22 Mei. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: 263 vette runderen, L9 vette kalveren, 113 schapen en 729 varkens, 0 bekken. De prjjzen waren voor rundereu 123—98, kal veren 130—90, schapen 6860, lammeren 7276, varkens 9776, licht soort 6266. V 1 aAangev. steen blanw, schoon 0C0000 etui?., st bl. halt gez. 0000 st„ 456 Gron schoon 150160 st., 574 Gron. wit 130-000, 360 Gron wit zw 100115 Bt. 0 floll. geel 140150 st.140, steen wit 125 000. Zaden. Lgnzaad f 00.00f 00 00 koolzaad, 1/f karwei f .00—f —.00. A ar «1 appelen Zeeuwsche blauwe f 5.50 - f610 Zeeuweöhe bome 15.75f 6.—. Zeeuw- kralen O.i 0fb.00 Zeeuwsche eig. 15 25f5 50. Poters f O.ODf 0 WeBtl klei f 0 00f 00 Westhndsche zand f 0.O0f ('.00 per kin. Spuische eig f 5 35f 5.60. Biielsche kralen f 0.00—f 0.00. Geld. kralen f 0.00—f 0.—. Bravo's f 5.00-f 5.40 lukeof York f0 00—f'0.00. Redstar 1 4 80 f 5.25 Eieren Z. 6.— a f 6.50. Ovenn. f 6.25 a f 6.75. Ajuin. 0000 H.L. 1de 60 K.G Amstbrbam, 22 Mei. Op de veemarkt werden aangevoerd 331 Vette koeien la kwal. 1.10—1.20,2e 1.15—0.00, 3e 1 05-1.00; 100 melk- en kallkoeien 300—425; 195 nuchtere kalveren, 10-18112 schapen 35-45; 1155 lammeren 1518; 218 vette varkens. Geen handel.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 5