B0ITFKL1NB. itiqezondsn Stoken. KERKNIEUWS. Ned. IIerv. Kerk. Beroepen le Zuilichem J A. van Po- ven, le Ede; te Zuid-Beierland (toez) J. Hoekstra, le Burum. KUNST EN WETENSCHAPPEN. De bekende firma Verkade Co. te Zaandam heeft opnieuw een aardige reclame-uitgave in 't licht gegeven. Door den bekenden teekenaar Piet v. d. Hem liet zij een zestal menu-kaarten ontwer pen en op steen brengen, in aardige, vaak geestig geleekende tafereeltjes, herinne rend aan 't gebruik van Verkade's Bis- kwie: in de huiskamer, in 't restaurant, op de tennisbaan, op een pic-nic enz. Het is de bedoeling de kaarten le verspreiden in hotels en restaurants. Les Elégances Parisiennes. Parijs, Hachetle Cie. Ir. de achttiende eeuw werden iedere maand van uit Parijs kistjes verzonden, die met ongeduld afgewacht werden door de .,grandes dames" van de buitenlandsche hoven. Die kistjes bevatten een pop, ge kleed naar de laatste modes, en op die wijze beheerschle Parijs de modes van Europa. Die heerschappij bezit zij hu nóg; wat ook Duitschland en Weenen hebben ge daan 0111 zich daaraan le ontworstelen.. Alleen zijn 't nu geen poppen meer, die de jongste creaties verspreiden, maar de mode-tijdschriften. Evenweltijdschriften kunnen ook door anderen worden uitgegeyen, en de Fransche mode-huizen hebben zich eraan geërgerd dat, zooals zij beweren, in de laatste jaren Duilsche en Weensche tijd schriften de Parijsche modellen propa geerden. Om daar een eind aan te maken heb ben de Fransche Industries créatrices de la Mode" zich vereenigd, en hebben zij een officieel modeblad geslichl, ge titeld Les Elegances Parisiennes, dat eens per maand verschijnt, en waarvan liet in April verschenen eerste nummer voor ons ligt. Het is een met specifiek-Parijsche sjielc uitgevoerd plaatwerk, mooi van leekening en mooi van kleuren. De groole platen zijn met veel zorg uitgevoerd, vooral de gekleurde van de avondtoiletten. Maar waar kunslenaarswerk zijn de gewassehen pentcekeningen in den tekst. En wat de waarde der afgebeelde toiletten betreft, ja. daarover kunnen slechts vrouwen oor- deelen, al mag misschien hier ook wel t mannenoordcel worden uitgesproken, dat hier nieuwe gedachten in kleeding-onlwer- pen soms tal voorbeelden van elegance hebben geleid, die doen voorbij zien dat we niet alles mooi kunnen noemen. Zoo'n blad zal vanzelf zijn weg wel vinden onder de dames. Van algemeeue beleekenis is zeker het verschijnsel dal zulk een maandwerk werd uitgegeven door samenwerking van de Fransche mode-industrieën, d. w. z van al de Parijsche handelskamers voor Idecr- mokers, confectie, linnengoed, bont, enz. enz., en ook van de Fransche zijde-, kant- en textielfabrieken.' Het is een oorlogsproduct, maar een mooi! ONDERWIJS. Aan den heer M. Rijnberg, onder wijzer aan de O. L School te Oud- Vosseracer, is een ziekte-verlof van een halfjaar verleend; een plaatsvervau- gcr werd reeds voor hém aangewezen POST- EN TELEGRAFIE. - Verplaatst met ingang van 16 Mei a.s de postbode A. J. van den Berg te Poortvliet naar Wolphaarts- dij k PARTIJDAG VAN DE ANTI-REVOLU TIONAIRE KIESVEREEMGINGEN IN ZEELAND. Woensdag hielden de Anti-Rev olulionai- re kiesvereenigingeu in Zeeland in het Concertgebouw le Vlisssingen een partijdag. De middagvergadering, die slechts ma tig bezocht was, werd door den voorzit ter, den heer D. Mulder, na gezang en gebed geopend met de opmerking, dat de .strijd aan de rechlsche partijen is op gedrongen. Hij zou wenschen, dal 'tin 1916 ging zooals in 1913 en dat 't parool luidde „Laat zitten wat zit.Maar wen- ■schelijk of niet, de strijd moet aangebon den worden, dal leert de binnen lands che politiek der laatste tijden. Vervolgens richtte de voorzitter der Plaatselijke Anti-Rev. Kiesvereeniging, de heer P. G Laerno-es Sr, een welf komstwoord tot de aanwezigen. Besloten werd een telegram van hul de le zenden aan dr. A. Ituijper te 's Gravenhage. Hierop kreeg de s preker van den dag, de heer jbir J- A deWildc, hel wcord, tot het uitspreken van zjjh rede: „Van hoog belang." Na een inleidend woord ging hij het belang van Provinciale Statenverkiezingen in het algemeen na en wees op de on gunstige positie, waarin de rechterzijde in de provincie Zeeland verkeert. Van de 11 leden, die in deze provincie aftreden, behooren er niet ruinder dan 10 tot de rechtsclie partijen. Steil men zich zwak aan, dan zijn we weg en krijgt mr. Lucasse bij Kamerontbinding zijn aongé. Verschillende v raagstukken zijn door de Anti-Rev. op den voorgrond gebracht; allereerst het Onderwijsvraagstuk, waar bij spr. hulde bracht aan den, dezer da gen ontslapen politieken tegenstander, dr. Bos, die ook inzag dat christelijk onder wijs een deel is van het volksonderwijs. Hel rapport der Bevrecigingscominissie doelt niet op rechtsgelijkheid van bijzon der en openbaar onderwijs, maar op iiuancieele gelijkheid, waarmee de anti revolutionairen niet tevreden kunnen zijn!. Voorts koestert spreker de vrees, dat de politieke schot lsirijd overgebracht zal worden naai- de gemeenteraadsverkie zingen. Beschouwt men 't rapport uit't oogpunt van een compromis, dan mag niet ontkend worden, dat de liberalen meer prijsgeven dan de rechlsclien. Voor 't eerst wordt thans met hun instemming het bestaansrecht van bijzonder onderwijs erkend. Als zoodanig kan 't rapport dus worden aanvaard. Op paedagoglsch ge bied staan wij bij onze tegenstanders ach ter; nog prïncipieeler dan voorheen moet een chris'lelijke paedagogie worden opge bouwd. De vraag is echter of de verwezenlij king van de voorstellen van 't rapport wel zoo zeker is. Want van verschillende kanten zijn er reeds stemmen tegen 't rapport opgegaan, ook aan de linkerzijde, o. a prof. van Hamel, de heeren Otto, Roodhuijzeu, de Jong l il verschillende uitlatingen lijkt dat de pacificatie er nog niet is. Het zal nog veel in hebben voor deze gedachte in de wet is gelegd. Éen volgend punt waar spreker de aandacht op vestigde', was 'L kiesrecht. De volkswil spreekt zich uit voor Alge meen Kiesrecht, hoort men overal Spreken van een volkswil is het grootste politieke bedrog, vdgens spreker, dat be slaat. Tegenwoordig is de volkswil nie's an ders dan de wil van mannen als Gort van der Linden, Troelslra en anderen. Wat minister Loudon en Posthuma doen, is geen uiting van den volkswil. Fit ministeL rie is geen ministerie van den volkswil. De uiting in 1913 was niet iets positiefs, maar iels negatiefs. Spreker heeft tegen Alg Kiesrecht geen bezwaar. Van een massa last is men af. Kiezerskweelc houdt er b v. mee op. Wij willen echter een organische ver tegenwoordiging hebben. 't Iliismans- kiesrecht leidt in die richting. Anders staat spreker tegenover "t Vrouwenkies recht. De vrouwen wil men 't passief kies recht geven. De heer Gort van der Lin de schermt bij dit vraagstuk niet met den volkswil Sprekers overtuiging is, dat de vrouw in 't algemeen geschaad zal worden. Het zal haar in 't algemeen verlagen, want er zullen er uit gestooten worden. Haalt men. haar uit de sfeer, waarin zij leeft, dan zal zij achteruitgaan, evenals een tropische plant, die naar koudere stre ken wordt gebracht. Zoo is 't precies met de taak eu de roeping en 't maatschapper lijk leven van de vrouw. Wij ontkenneil dat haar taak minderwaardig is dan die van den man, doch wel is ze anders. Die laaie is niet aangelegd op 't terrein van t publieke leven Daar kan zij nooit een lauwer wegdragen, omdat zij anders is van aanleg. Zij mist 't logisch denken en zien van groole lijnen Vrouwen vinden dan ook nooit iels uit, wel is haar leven een leven van liefde. Wel zijn. er knappe vrouweu, maai- geen uitvindsters. Wel zijn er op 't gebied der vrouw groole problemen, die zeer zeker onder de oogen moeten gezien worden Vrou wenkiesrecht hoort daaiJ niet bij. Wij willen er de vrouw niet aan wagen. 'I Is een aparle roeping van den man. Ten slotte wijdde spreker nog een enkel woord aan de sociale kwestie. Rechts -wil de ■wetten van Talma en verzet zich tegen de Ouderdomswet, die nu door Minister Lely wordt verdedigd. Daarom blijft 't noodig dat de Eerste Kamer rechts blijft. Ten slotte besprak de heer de Wilde hel Delen»ievraagstuk. De tegenpartij is op dit gebied zeer slap, de heeren aan de overzijde hechten meer aan tractaten. Welke waarde men daar aan hechten moet, weet men uit den laatsten tijd.- Niet de iractalen en ook de heer Lou don hebben ons gered, maar alleen de genade onzes Gods. God wil niet dat wij zijn als stokken en blokken, maar God eischt dat Wij onze dankbaarheid toonen door middelen van defensie ons aan te schaffen Na een opwekking lol plichtsbelrach- ling bij de verkiezingen werd de ver gadering met dankzegging fiolen door ds. L Bouina Avondvergadering. De zaal was 's avonds iels beter bezet, doordat de belangstelling uit Vlissiugen gnooter was!. Van dr. Kuyper was een telegrafische dankbetuiging ingekomen op de gezonden huldebetuiging van 's middags. Daarop was het woord aan den heer C. van der Voort van Z ij p, lid dei- Tweede Kamer. Deze s prak over de politieke betee- kenis der Slatenverkiezingen Ook deze spreker wees op het groole belang, dat aan het rechts blijven der Eerste Kamer verbonden is. De Tweede Kamer is voor velen niet populair. Het heengaan van minister Treub, een minister met zeldzame werk kracht, de dag van 't comité-generaal, waarna weer rustig aan den arbeid werd gegaan, dal waren handelingen, die het aanzien der Tweede Kamer niet verhoog den. En ziet men ten «lotte hoe men in de laatste weken aan 'tjakkeren is ge gaan, dan is 't te begrijpen, dat het po litieke spel, ingezet niet de Ouderdoms wet, wordt voortgezet. Met den dag wordt de kans der rech terzijde heler, t Landsbelang eischt, dat zich niet herhaalt, wat in 1913 plaats vond. Herhalen zal zich in de eerste plaats de strijd met de kleine middelen: samengaan met Rome bijv De kiezers die zich dat praatje hebben laten wijsmaken, zullen dat nu niet meer doen. Juist het huidige linksche ministe rie stelde opnieuw een gezantschap bij den Paus in. Niet minder dan 24 Roomsche aalmeer zeniers zijn bovendien bij liet leger be noemd. Een ander klein middeltje was t uit spelen van de Hervormde Kerk, waai aan in Vlissingen ook is gedaan Het derde kleine middeltje is om dr. Kuyper naac-tvoren te halen, dr Kuij1- per, die nu in de Eerste Kamer de lei ding op zich zou trachten te nemen, wat niet waar is. Wij hebben wel eens gedacht, hij diende hu het kabinet toch wel eens eventjes door elkaar te schud den, maai- Ide oude heer deed 't niet. Als 1 kon gebruikte men 't kleine mid- delte, dat uitgespeeld is tegen den gouv - gen. van Ned Indië, Idenburg. Wat is er bij de Indische debatten terecht gekomen van al die praatjes van [2 jaar terug. Niets heeit men er van ge hoord. De beloften aan de kiezers zullen zich natuurlijk weer herhalen In de eerste plaats pensioen voor de arme oudjes. En nu moet er Staatspensioen komen vóór 1917, want men heeft niet kunnen dulden, dat een rechtseh minister de Inva liditeitswet brachl. De leus zal bij deze verkiezingen zijn de Eerste Kamer moet om, anders krijgt ge uw f 2 niet. In het samengaan tusschen alle link sche partijen ligt een groot gevaar voon ons land; de heeren Vliegen en Roodhuij zeu hebben 't openlijk erkend. Gaat nel als in 1913. Wat wordt t als die par tijen de overwinning hebben behaald? Spreker herinnert aan de moeilijkheid een kabinet te formeeren. 't Zal weer zoo gaan Nu zullen de Vrijz. de'Soc, Dem. niet uitnoodigen zit ting te nemen in een ministerie, maar de Soc-Dem zullen dat van zelf doen. De uitslag zal zich moeien oplossen in een ministerie bestaande uit Vrijzinnigen en Sociaal-Democraten, sociaal-radicale ele menten. Het huidige kabinet heeft den steun gehad van de rechterzijde. Ook wilde de rechterzijde het Le«tand handhaven Hel Opheffen daarvan is de zwakke kant van deze regeering. Spreker, die zelf van de oorlogsellen de iets gezien beeft, begrijpt niet, dat, waai- sioms voor ons land de toestand zoo ernstig was het politiek debat maar door is gegaan, of er geen vuiltje aan de lucht was. De houding van het kabinet is in t al gemeen zeer zwak.Een nationaal kabinet met o. a. Colijn in zijn midden, zou beter werk hebben gedaan. De Soc.-Dem. hebben de Vrijzinuigen gedreven op bet terrein der soc. wetge ving. Zij hebben de leiding en daar moet rechts zich met alle kracht tegen verzet ten Tegen dal spel met den volkswil moet gewaarschuwd worden. Na bespreking in gelijken geest als de heer De Wilde van het onderwijs- en het defensie-vraagstuk, zei spr te hopen, dat men voelen zou, dal de toekomst van ons land verre van lichtend is, als de linkerzijde aan 't roer blijft en ook de Eerste Kamer zoo wordt Hij wekte op tot huisbezoek om liet district Middelburg te heroveren, dal in 't rampjaar 1913 de partij ontvallen is. Ds. Sijbesma van Zierikzee sloot de bijeenkomst met dankzegging OE OORLOG. De toestand. Belangrijker voor ons Nederlanders dan hel eigenlijke oorlogsnieuws, dat zich be paalt tot het voortduren der gevechten ten Westen van de Maas en de verovering van Kasrichin, op den weg naar Bagdad, door de Russen, is de opnieuw naar vo ren gedrongen kwestie der „Tubanlia', welke door de liooge Duitsche politiek met die der „Sussex" schijnt te worden verbonden. Elders in ons blad bespre ken wij de „Tubanlia" zaak afzonderlijk, waarbij oolr op dezen samenhang wordt gewezen. Aangaande de „Sussex" weet Reuter nog uit Washington te melden, dat de Amerikaansche gezant te Berlijn Lan sing heeft verwittigd, dat Duitschland een nieuwe nota zal zenden, waarin bet toe- geelt dat een Duitsche duikboot de Sus sex heeft aangevallen, verklaart dat de duikbootcöinmandant is gestraft en dal schadevergoeding zal worden aangebo den Amerika wordt dus ook terzake van deze kwestie geheel bevredigd, en dc oplossing is heel wat spoediger gevon den dan len onzen opzichte. Men krijgt zoo hel aangename en eervolle gevoel, dat met ons zwakke buur niet ernstig rekening wordt gehouden, dat wij alleen nog maar meetellen, waar het geldt Duilschland s noordwesthcek voor de En- gelschen le beveiligen Waar wij ook van de zijde der Entente telkens een verne derende behandeling ondergaan, blijft de weegschaal in het evenwicht en behoeft men voor een volksoproer niet te vree zen. De vraag rijst echter: „Hebben wij Nederlanders ons over onze houding in dezen wereldoorlog niets te verwij ten? Hebben wij altijd voldoende ons best gedaan om onze nationale waardigheid hoog te houden en te doen blijken naar builen? Het antwoord hierop moge ieder zich zelf geven, het valt buiten 'het be stek van dit oorlogsoverzicht. In de commissie voor de regeling van» de werkzaamheden in den Duitselien Rijksdag zijn gisteren de spoedeischende voorstellen van de sociaal-democratische partij en de soc.-democratische arbeids gemeenschap tot uitstel van het proces tegen den afgevaardigde Liebknecht en ophofling van zijn hechtenis 1 ehaiideld Zij werden verworpen mei alleen de slem- men der .vertegenwoordigers van beide socialistische groepen en van de Polen voor. Zoo doet het Huis, uit haat legen een zijner leden afstand van een recht, dal voor hem onontbeerlijk moest zijn. fn de Adriatische Zee heeft de Eranr sche duikboot „Bernouilli", die bij de lla- liaanscbe vloot is ingedeeld, een Oosten- rijksch transportschip in den grond ge boord. Reuter neemt het Duitsche bericht, dat tijdens een verkenning ten noorden van Ostende, den 8en dezer een Engelsche torpedojager zwaar is- beschadigd, on juist. Er zijn slechts enkele schoten ge wisseld tusschen Engelsche en Duilsche torpedobooten, waarna de vijand dade lijk naar zijn haven terugkeerde. l it een tafelrede van Asquith tot Doe- maleden, die thans een bezoek aau En geland brengen, meenen wij hel volgen de te moeten aanhalen „Een van de schoonste resultaten van ons bondgei oot- schap is de volkomen overeenstemming, bereikt tu»schen de Russische en de En gelsche regeeriug ten opzichte van de za ken in hel Oosten. Ilc herinner mij den lijd, dat de belangen van deze twee rijk ken, zoowel in Europa als in Azië als te gengesteld en niet overeen te brengen werden beschouwd. De vvederzijdsche houding was aanhoudende waakzaam heid, ilc kan haast zeggen verdenking, en meer dan eens dreigde afbreking van de betrekkingen. Deze misverstanden zijn gelukkig voorbij. En of het in Turkije of in Perziè is, overal waar Engelsche en Russische belangen met elkaar in aan raking komen, zijn wij tot een gemeen schappelijke politiek gekomen, die wij beiden besloten zijn lovaal en in onder linge overeenstemming te v olgen. Daarom is de overeenstemming tusschen uwe mi nister van buitenlandsche zaken en inija ambtgenoot Grey van onschatbare waar de Maar het is niet alleen een zaak van overeenstemmingen tusschen de regeerin gen; voortdurend groeit heL gevoel van broederschap tusschen het Russische en hel Engelsche volle. Sprekende in 'naam van de Engelsche volksvertegenwoordi ging tot de vertegenwoordigers van de Russische volksvertegenwoordiging, raag ik zeggen, dat zij elkander de hand rei ken." Ball'our over de raid op Lowestoft In een brief aan de burgemeesters van Yarmouth en Lowestoft wijst Balfour, dc eerste lord der admiraliteit, op het nulte- looze van dergelijke aanvallen op onbe schermde bad- en visschersplaalsen Op zichzelf beschouwd, ^egl hij voorts, was de jongste aanval op Lowestoft en Yarmouth van Duitsch standpunt ge zien nu juist geen verstandige ope- ralie, daar er weinig bij te winnen, .maar veel te verliezen viel.. „De reden waarom zij die naar mij ne mèening, ondernomen hebben, was dal zij, na de lersche opstandelingen in hun ondergang te hebben gelokt door le beloven dat zij een ernstigen aan val op Engeland zouden ondernemen, slechts in schijn hunne verplichting zijn nagekomen door een bombarde ment van Lowestoft en Yarmouth, dat dertig minuten duurde. Het is een proef, die zij beter zullen doen niet te herhalen Dit zou zelfs hel geval zijn. zoo de vcrdeeling van de En gelsche marine-strijdkrachten langs de ooslkust geen verandering ondergaan had ,Tn vroegere tijdperken van den oor log hebben overwegingen van strategi- schcn aard hel voor ons noodzakelijk gemaakt om onze linie vloot in de meer noordelijke wateren in zoodanige posi ties te houden, dat zij zich met suc ces zou kunnen concenlrecren in ge val de vijand een langdurige operatie mocht hebben gedaan, zooals bijv noo dig geweest zou zijn wanneer hij een inval in Engeland beproefd mocht heb ben Op korte snelle aanvallen, onder dc-kking van den nacht ondernomen, waren deze posities echter niet be rekend. „Naarmate de oorlog echter voort duurde is onze maritieme positie ver beterd Wij beschikken thans over een steeds toenemend aantal duikbooten en monitor», die niet lot de groote vloot behooren, maar voor de kustverdedi ging dienen en, wat nog belangrijker is do uitbreiding van de groote vloot zelf stelt ons in staat om onmiddellijk schepen naar het Zuiden te zenden, zonder dat daardoor onze opperheer schappij ter zee op andere plaatsen in gevaar wordt gebracht Hel is minder gewenscht, nader in bijzonderheden af te dalen maar ik hoop genoegzame redenen aangegeven tc hebben voor mijne overtuiging, dat een volgende aanval op de kast van Norfolk voor den aanvaller zelf meer gevaren zal opleveren dan vroeger het geval was en als de vijand verstandig is, is hel dus niet waarschijnlijk dat er weer zulk een aanval zal plaats hebben" KORTE OORLOGSBERICHTEN. - Do kapitein van de Cymric heeft verklaard, dal zijn schip onverwachts en zonder waarschuwing getorpedeerd is. Dis is geschied na het verstrekken der nieuwe orders aan de Duitsche duikboot commandanten, doch het is mogelijk, dot deze bi den Alkinlischen Oceaan optre dende duikboot, die nog niet ontvangen liad. Men zal daarom goeddoen zijn oor dcel over dit nieuwe op te schorten. Onlangs zijn bij een stormvlaag bij Verdun eenige Fransche kabelbal lons los geslagen Twee hiervan zijn: in Duitschland in de buurt van Hanno ver gedaald Bij Ilohengassen moest een ballon mei drie man erin landen Bij Salzdet- furlli kwam de ballon zoo laag, dat hij de telegraafdraden raakte. De inzitten den. blijkbaar Fransche officieren, sprongen uil het schuitje en zijn lof- dusver niet gepakt Een andere kabel ballon is bij Gleidingen geborgen De toestellen, die in het schuitje lagen, 2ijn bij het garnizoen te Brunswijk in geleverd Een dezer ballons heeft ook ccnigen tijd boven Nederlandsch ge bied gedreven- Men zag er toen één persoon in. Het Australische gemeenebest gaat in zijn eigen oorlogskosten voorzien en schrijft daartoe voor 50 millioen pond; oorlogsleeningcn uit. Volgens den minister van financiën, Iiiggs, is hel Lmd rijk genoeg om desnoods aan hel moederland geld le verstrekkenin slede van, zooals totnogtoe geschiedde, het daarvan te leenen. Ingezonden Stukken worden in geen geval teruggezonden. DE LANDSVERDEDIGING EN DE „BAANBREKER". Iu een slukje, getiteld „Gedepuleerde- Kolenwerker-Wervings-agent, in de Baan breker van 6 Mei 1916, welk blad mij van bevriende zijde werd toegezonden, wordt o.a. het volgende gezegd: „Wel hopen wij, dal de arbeiders en arbeidersjongens zoo verstandig zullen zijn deze liefhebberij het deelnemen aan den Vrij willigen Landstorm) aan anderen over te laten Als zij willen strijden, we ten wij voor hen wel wal beters. In hel groote leger der arbeidersbeweging, waai' men niet voor de belangen der kapitalis ten maar voor de arbeiders strijdt, ook daar kunnen nog vele vrijwilligers ge plaatst worden". De redactie van den Baanbreker ont raadt hier dus pertinent het deelnemen aan den Vrijwillige» Landstorm, wal zij een liefhebberij noemt. Nu zouden wij toch wel eens in gemoe- de willen vragen of de redactie van den Baanbreker achttien maanden lang beeft geslapen; of de redactie van den Baan breker niet heeft gezien hoe hel België is vergaan bij de Duitsche overweldiging, of die redactie niet een parallel heeft ge trokken tusschen het arme Zwitserland, dat goed voor de landsverdediging had gezorgd, en het rijke België, dat slecht voor de landsverdediging had gezorgd. Waarlijk, men moet zich wel op één punt blind hebben gestaard om zóó on gevoelig le kunnen zijn voor het groot ste nationale belang, voor het weren van den ocrlog buiten onze rijksgrenzen. De redacteur van den Baanbreker moge zich op zijn geniale gevoelen wan neer hij met vrouw en kind en zooveel van zijn have en goed als hij op zijn schouders kan dragen vóór de vijandelijke troepen moet heen vluchten, wij wijlen liever deel uitmaken van een liehoorlijke weermacht, die den' buitenlander moet steramen tot nadenken óf hij ons wel zal aanvallen; wij geven er de voorkeur aan met het geweer in de hand tegenover den vijand te staan dan volkomen weer loos voor hem le moeten vlieden. Er is een Latijusch spreekwoord dat zegt „Non generant aquilae columbas", hetwelk in het Ilollandsch overgezet zijn de beteekent „de zonen der geuzen zijn geen wegloopers" J G VAN NIFTRIK Jr. Vlissingen, 8 Mei 1916 BEKENDMAKING. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aangegeven de vol gende voorwerpen, welke zijn terug te bekomen aan het bureau van politie Brandweerpenning, winkel boekje, vvin- kelboekjc, hondenzweep; zwart koliinoor potlood, hondenzweep. b bij particulieren Portemonnaie inh. eenig geld, J. C. Kas- te Ie ij n, Bastion N 59; zilveren knip, N. A, Dekker, Noord weg R 22; gouden muts- speld, E. Paille, L Geere, K 314; bruin ledoren schoentje, P. Winkster, Balans C 57- 58; potlood, Snijders, N. Ooster straat N 91, kip, J Sanderse, Breestraat O 148; huissleutel, C. A Peene, Haven- dijk T 29; kinderkraagje, Verbage (café) Markt; zilveren armband, H. Despinois,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1916 | | pagina 3