êe Mederlanden van 1045 Kommer 'Vraagt1 Uweïi leverancier I ABrnTF r lichtsterkte onoui' C I DüüRZAAMHEm R.S. STOKVIS 5 ZON EN Lie larktberiehteis. Advertentiëu PRIJSVERMINDERING pipnoifyo. d© Hederlanden van i84s Pa Thermogene II. I, Ontvangen nog dapljjks groots zendingen in MANTELS en EOSTÜÜMS. Groots sorteering in C0STDÜMR0K.KEN Gil PELTERIJEN. Erdal Kleine Advertentiën. Dansles van 8 tot 10 nnr Werkvrouw gevraagd SUJWBR4 JWtóJWOKWe AFCI.GAS EN ELECTRICITEIT ROT 1 SARDAM. VusamsEB, 9 Nov. Boter t 0 80 f 0.77 par «ilo Kieren I 1 30 a 1 0 af 0.— p - 3 '&s h ?icv ji-.t'js o i- I Goes, Nov Op de heden gehouden groote veiling deden witte cozijn f 2.70. winter Louwtjes f 1 10. Jodenpeer f 5, kleipeer f 4, gieser wildeman f 5, geval len goud reinel f 4.20, gevallen .bellefleur f 3.50, lindcnappel f 3.20, armgaard 1 G, alles per 100 K G Op de kleine veiling deden peren 3— l cl., jodenpeer 4—5 et., bezy van Schonouweii 5—9 ct., groene chamontel 5—6 ctwinter rietpeer 6—7 ct., nouveau poiteau 5—10 ct., curé 2—4 ctbeurré diel 18 ct., beurré beschelier 7—8 cent, kleiperen 2—5 ct., winter suikerijpeer 2 3 cl, pondspeer 4 ctFransche bellefleur 4—5 ct., conseiller de la cour 4—8 ct., beurré clairgeau 4—8 ct., gieser wildeman 2—5 cl comtesse de Paris 6 cent. Appels. Vlaamsclie hollaarl 5—6 ct goud reinet 5—11 ct., pommc d'oranje 56 ct., court pendu 5—6 ctzure bel lefleur 6—8 ct., Celline 4—5 ctwitte calville 6—7 ct., lady Ginneken 5—6 ct Engelsche reinet 10 ct., sterappel 9—11 cl golden noble 5—6 ctCanada reinet 6—7 cl., notarisappel 5—7 ct., princekse noble 3—6 ct., zoete campagne 6 ct "Bismarck 6—8 ctallesi per K G Diversen: mispels 5—7i/a Ct., ajuin 8— 11 cl., per K G noten 25—30 ct., per 100, kippen 38 ct., eenden 55—65 ct bei den per stuk. Goes, 9 Nov Op de veilingsvereeniging „Goes en omslreken deden peren bezy de chamontel 4—7 ct., Tietperen 6—8 ct kleiperen 4—6 ct., jodenpeer 4—5 ct., pondspeer 4—6 ct., winter Louwtje 4—7 ct., gieser wildeman 8—10 ct., bezy van Schonauwen 10—12 ctwinter bergamot 4- 7 ct. Appels Groninger kroon 6—8 ct sterappels 10—11 ct., goud reinet 10—12 ct., bellefleur 8—10 ctcourt pen du 4—6 cl., peperappel 6—7 ct, Bismarck 8—12 cl., witte calville 6—8 ctgoud pipping 6—9 ct., reinelte fulpa 8—10 ct armgaard 5—7 ct., Fransche bellefleur 6—8 ct. Mispels5—7 ctdruiven 70 *t honing 55 ct., alles per K G kippen 46— 70 cl., per stuk, miSpels f 6 30, zure bellefleur f 6 10. beide per 100 K.G, Oostbtjbg, 10Nov. Ter graanma kt van heden was redelijke aanvoer, erw'en en bruiueboonen hooger. Oude tarwe f a f nieuwe tarwe t' 12 50 a t 13.—nieuwe wint rgerst t 14/25 u f 14.50, rogge f a f zomergast f 14.25 a f 14.50 haver f 13.25 a f 13.50, paardenb. f a f groene erw'en fafkookerw'en f24.CO a f 25.50, bruine boonen f 21.50 a t 22.50, koolzaad f a f karwei f a f maanzaad f a f per 100 Kg. Oostborg, 10 Nov. Eierveiling V. Aauvoer 3603 kipeieren, f 8.80 a per 100. 651 Eendeieren f 7.75 per 100. Ganseieren par 100. 6 Kalkoen f 8.per 100. Parelhoenders 0per 100. Boter 280 Kg.; hiervan slechts 2 verkocht a 1.51de rest wegens bod tot f 1.40 en lager, ingehouden. P. N. 8.85 Getrouwd: J. J. VAN DER HARST J.C.zn Arta, ADK1 C. VAN WICHEN. Gouda, 10 November 1915. De Heer en Mevrouw VAN DER HARST VAN WICHEN betuigen, ook namens weder- zjjdsche familie, hun hartelgken dank voor do belangstelling bjj hun hu welp k onder- Aan allen, die bjj de herdenking van onze 25-jarige Echtvereeniging bljjken hebben ge geven van belangstelling en vriendschap, be tuigen wij, ook nnmons onze kinderen, onzen hartoljjken dank J. G. VIS. A. VIS—Roelsb. Middelburg, 10 November 1915. Ondergeteekende zegt vriendelijk dank voor de belangstelling, die hij mocht ont vangen bij zijn attreding als gemeente veld wachter te O. en W. Souburg, inzonderheid aau den heer Burgemeester en den ge meenteraad voor het hem geschonken blijk van waardeering. O. en W. Souburg den 10 Nov. 1915. H. J. ADRIAANSEN. Bij vonnis van 3 November 1915 der Arrondissements-Rechtbank te Middelburg is het faillissement van JACOBUS VAN DAMME, metselaar te Philippine wegens gebrek aan actief opgeheven. De Ourator Mr. P. J. VAN BORTEL. Oostburg, 8 November 1915. Heden verscheen en voorhanden. Mr. KRIF.NBN. Frank Vrydag, geb. f 1,90. ETHEL TURtlïER. De Familie larvie, geb. f 1.50. ZOBELTITZ "Krach, geb. f 1.25. DOSTOJEFSBY. »e Gebroeders Ka ramazon, geb. f 2.50. Boekh. GEBROEDERS HILDERNISSE. Ondergeteekende verlaat Middelburg Verzoeke pretenties in te dienen in den loop van November. J J. VAN MEDENBACH DE ROOY, Heerengracht 37. van alle voorradige HüEDEH FAHTASIE ÏEEREN en BLOEM J. KREÜPELING-BRMMAN, Lange Noord straal. Probeer VAN SLUIJS' heerlijke Boter- beschuitrjes 12 cent per ons met versche boter dagelijks bereid. G, v. SLOIJS. Varkensmarkt K 41 VEEVOEDER. Aan Veehouders, die geregeld bij ons willen alnemen, laveren wij REGEERINGS- MAIS, LIJNKOEKEN ei tloarlatspend 5 cent lager dan berekend wordt door het Bemiddehng8-Bur> au (Secret, de heer Zwagerman). Daarbij mogen de sfnemeis de artikels eerst keuren, en vooruitbetaling, zoonls bij hot, Bemiddelings-Bureau, wordt door ons niet verlangd. Zeeuwscbe Voeder- en Kunstmestban lel v/h. S. M. BOOGERD, Middelburg. gra;tis en franco WIJ ZENDEN OP VERLANGEN PROSPECTUS VAN DEN UONMTSBAAR VOOR IEDEREEN. OOK VERKOOPEN WIJ EEN GOED- KOOPERE SOORT MERK „BLACK BIRD" GEMAAKT DOOR DE „SWAN" FABRIEK ƒ3. TOEZENDING FRANCO OVERAL HEEN NA ONTVANGST VAN POST- WISSEL. RUILING TOEGESTAAN. FIRMA R. M. SMITS MIDDELBURG. AANGEKOCHT door den gunstig bekenden marktkoopman M. PARK een prachtige party PELTERIJEN en STOFFEN alles van dit seizoen Nn zal ik de Dam' s eens van kuopjeN laten profiteeren. Komt daarom vroeg naar de Markt, let op den naam in de kraam, en ik weet zeker U gaat tevredeu naar huis Gevraagd, la hypotheek op Woon- hols, van particulier Aanbieding letter Z, Boekh. SMITS. JEU r a n d (Verzekering SlilirS.cik j Hoofdkantoor te 's-Gravenhage. KAPITAAL f 6.000.000 waarborgt de volledige nakoming van alle verplichtingen der jLevensverzekering-Maatschappij van Nu is het oogenhlik gekomen van koude «n vocht met haar nasleep van Verkoudheid, Keelpijn, Steken ln de zijde, Pijn in de lendenen, enz. Nu moet men zioh verzorgen en steeds voor de hand hebben een doos met THERMOGÉNE WATTE,met dat zuivere, uitstekende en werkdadige middel, nu behoeft gij niet meer uwe toe vlucht te nemen tot medicamenten, welke steeds sohadelijk voor de maag zijn,en tot pleisters,mostaardpleiaters.iodium tinctuur, enz., waarvan het gebruik zoo onaangenaam if. Verkrijgbaar bij alle Apotheken en Drogltten aan fl. 0.7ö per heele doo» en een halve doet aan ft. 0.-4L0 r jiiwi u li.-ii iu J Op een Pianofabriek te 's Gravenhago kan een MECHANIEKWERKER (inbouwer) geplaatst worden tegen hoog loon. Brieven onder motto »Pi«nofabriek" zenden aan Bureau Nieuws- en Adv. blad voor Zierikzee C. H. J. Mommaas, Uitgeven Noordstraat Middelburg. Beleefd aanbevelend, A. BEEKMAN. bezorgde vroeger het sneife bederven der dure schoenen. Nu hebt ge er dubbel zoo lang pleizler van bij de dagelijksche behandeling mei de lederonderhoudende tfohoencrême zwart geel bruin. Ghr. Ver. voor Ziekenverpleging „HET GROENE KRUIS" KOUOEKERKE. ALGEMEENE VERGADERING op Maandag 15 November 's avonds 7 Uur in de consistorie der Herv. Gemeente, te ZOUTELANDE. Punten van behandeling: Verkiezing van Bestuursleden. Begrooting. Mededelingen van Mej. Bkthjk in zake Tuberculose-bestrijdin g. HET BESTUUR. Van 1—4 regels 40 cent. Met bewijs nummer 45 cent. Bnzonk Vrijdag a.s. de uitvoering van de Chr. Harm, in de ZaalBogaard- str. des avonds 8 nnr. Toegang 10 Gt Schuttershof Donderdag 11 November rrondi" onderricht C. VAN LOO. TE KOOP een nieuwe vierkante VEEESCHBIiOK oppervl. 55 X 65 c.M. bij C. JOZIASSE, timmerman, Dampoort. TE KOOP 6OO zwarte krulsbessenstrniken 3 en 4 jaar oud bij A. KODDE Pz. te Zoutelande. Glevraagd Gemeubileerde ;ZIt- en Slanpkntner met pension. Br. onder lett. N Bur: dezer Crt. voor den Vrijdag Noordstraat C 40. Terstond gevraagd een leid-Hninhoadnter van middelb. leeftijd liefst Ned. Herv. iD een klein gezin. Br. onder No, 120 Bur. dezer Crt, Stoombootdiens'iL Vlis&ingen, Middelburg en Rottertfasg. Dren van vertrek in November. Vaa Vlisfiageïi v Middelburg!?Botterdam >ond«rtL 11 *ro. 6.20, va. 8.— 1 va. 8. ■rljdi.ft 12 -.—I I Ktcrdt.fr 13 ^ubc<Iagl5 'insdug 16 8.— W,0 17 Stoomdrukkerij Firma D.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 4