KOFFIE BE EERSTE ENfc VflORH&AHSTE liiS BUlTEKLAflB. de .mae. Blond $taar THEE pep ons 17, 19, 21, 25, 30. KOFFIE pep pond 55, 60, 65, 70, 75. MOMOPOL THEE-ONOERNEMINU, ROTTERDAM, THERMOMETER EN VERWACHTING. 10 November. Thermometer alhier 8 u. /m.141 gt., 12 ii. 47 gr., 3 q. 47 gr. Telegrafische mededeeimg van het Kon. Meteorologisch instituut te De Bilt volg-us de waarnemingen van heden ochtond Hoogste b a r o m e t e r 8 t a n d 757.7 te Haparanda. Laagste 738.5 te Helder. V e r w ach ti n g tot den avoDd van 11 Nov., meest krachtige, tijdelijke s'ormuch- tige Zuidelijke tot Westelijk windzwaar bewolkt tot betrokken met tijdelijke op klaring, waarschijnlijk regenbuien ztltde temperatuur. De toestand. Voor de verschilleude krijgsverrichtin gen kunnen wij heden gevoegelijk naar de verschillende legerberichten verwijzen Hierbij zij er op gewezen dal dc Italia nen volhouden, dat zij den top Col di Lana in bezit hebben. Uit een Boek/ gaarsch legerbericht blijkt, dat de Boel garen reeds den Ten November Aleksi- natsj liezet hebben. Men mag wel aan nemen, dat de centralen thans over den «eheeien spoorweg Belgrado—Pirot be schikken r-n dus ook langs dezen weg communicatie hebben met Turkije. Of de spoorweg reeds voor hel gebruik ge schikt is staat evenwel fe bezien; de/ Serviërs hebben natuurlijk bij hun lerug- toehl den weg zooveel mogelijk ver nield. De ervaring heeft echter geleerd dat Oen sj oorweg, die niet geheel isl afgegraven spoedig weer hersteld lean worden en de Duitsche genie heeft zich in dezen oorlog een meester getoond in hel herstellen van ingestorte bruggen, het vermijden door omlegging der liaan van vernielde tunnels, kortom in het hoofd bieden aan alle voorkomende tech nische moeilijkheden, zoodat wij wel spoedig rullen hooren van de instelling van een spoorwegdienst Berlijn—Konstan- tinopel Hiermee hebben de Duitschers hun doel op den Balkan bereikt. De strijd daar is voor hen echter niet afge- loopcn zoolang de verbinding, die ver kregen is. nog door Servische troepen van uit net Westen lean worden bestookt en daarom zal de veldtocht wel worden voortgezet totdat geheel Noordelijk Servië is onderworpen. Voor de Boelgaren staan de zatten anders. Het openen van een gevangenen geleld, verbinding naar het Noorden was voor i hen slechts een secundair belang. De hoofdzaak hunnerzijds is het uitwisschen van den smaad van den Pweeden Balkan oorlog en de verovering der streken, waarop zij na den oorlog tegen Turkije meenden recht te hebben, doch die hun toen door Serviërs en Grieken met be hulp van den Turk en den Roemeen zijn ontnomen. Zij zullen daarom niet rusten voor zij gene cl Macedonië en het aan sluitend gebied van Oud-Servië onder hun bestuur hebben gebracht Dat is alles wal zij uit hun 'veldtocht legen Servië kunnen halen. Zij willen echter meer, Kawalla en Saloniki en een haven in Albanië aan de Adrialische Zee, lot zoover gaan aan wenschen, die dus een bedreiging van Griekenland en van de belangen van Italië inhouden Toen de houding van Griekenland nog een on zekere was. heeft Radoslawow zich ge haast aan de regeering van dal land le verklaren, dat van een begeerte naap Kawaila bij do Boelgare'n geen sprake meer was. Grickenlands mobilisatie wijst er echter op, dat dat land den vijand van drie jaar her nog wantrouwt en gereed is om hel pas verworven bezit duur le verdedigen, indien Boclgarije in den machtsroes van Servië's onder-i werping zijn handen verder mocht uit strekken. En Italië laat reeds een drei genden toon hooren nu hel de mogelijk heid voorz-et, dat Boelgarije zich door Albanië een weg naar de Adriatico zou banen. Italië, heet het in een officieuse nota, za« de noodige maatregelen nemen om met kracht dit optreden tegen te- gaan De Engelsche pers wijst telkens op het onmiskenbaar imperialistische karak ter van het huidige Boclgarije leneinde GrieKen,and, zooals het dan heet, de. o-ogen tc openen, en daartegenover ko men uan de Duitsche couranten met zeer geruststellende verklaringen, omtrent den Duilschen invloed te Sofia, die wel zal zorgen, dat de bondgenoot binnen dq po neen blijft. Alsof Griekenland de Bal kanbroeders niet kennen zou? Wij hebben reeds eenigen lijd geleden gewezen op dc verschieten, die door; de opening van de verbinding Berlijn Konstantmopcl rijzen. In verband daar mee zij nog eens den nadruk gelegd op hel Toole belang van Kitchener's reis naar hel Oosten Kitchener is on- getwijf. ld de grootste strateeg, waarover Engeland beschikt en aan strategische meesterschap paart hij een ruimen staat kundigen blik en diplomatieke vaardig,- béid, die hem den aangewezen man ma ken om in het Oosten van den toestand voor Engeland le inaken, wat er nog van le maken is. Tot welke conclusies hij zal komen en welke maatregelen hij ne men zaï is natuurlijk niet te voorzien, docli wij gelooven met tal van Engelsche bladen aan de mogelijkheid, dat hij zich zor> lang in het nieuwe brandpunt van den were'dkrijg zal moeten ophouden, dat er in 'hel ministerschap op andere wijze meel worden voorzien, dan thans geschiedt, doordal Asquith zoolang de zaken behartigt. Schrölter, hebben een middel gevonden om de soldaten te verwarmen De uitvin ders beschrijven in het tijdschrift Mili- tar-Sanitiitswesen hun elecLroverwarmer als volgt: Een electrisch verwarmde onderbroeK heefl ten doel de beenen tc verwarmen in de slof, die reeds mei het oog op r deering gemaakt is, zijn uiterst soepele, maar stevige eleclrische ver warmingsdraden ingeweven Men Irekt bel kleedingslul; aan als iedere andere onderbroek. Als een gedeelte weigert wordt toch de rest van hel kleedingsluk verwarmd en verspreidt die warmte zich Do onderbroek weegt 850 gram Hij wordt gevoed door kabels op ecu afstand van bonded meter en meer Wachtposten oor dp hindernissen kunnen tot op 500 meter afstand verwarmd worden en zijn daardoor minder aan bevriezing en al lerlei schadelijke gevolgen van de koude bloot gesteld Als een eleclrische ther- moplitor warmt dc broek het lichaam en dc in de zakken gestoken handen. Er is oor gezorgd, dat kortsluiting onmogelijk is. Een in de nabijheid opgestelde trans formator maakt hel mogelijk de warmte te regelen. De stroom kan 250 watt be- 'agen Maar de toevoer kan ook lot op dertig lot 50 volts verminderd worden De drager zelf kan de warmte-geleiding in- en uitschakelen De kosten bedragen per uur van vijf lot tien heller. De kos ten van vervaardiging berekent men op tachtig tot honderd kronen. Een eiectrische krachtbron kan vele voorposten eiectrisch verwannen. Ook in luchtschepen, vliegmachines, voor chauf feurs, in vrieskelders enz. kan de clec- trisciie onderbroek en eveneens een elec- triscne armverwarmer gebruikt worden. De kabel kan bovendien voor signalen, voer lantarens enz. dienst doen. Bij de proefnemingen bleek, dat reeds na wei nige minuten de temperatuur van de broek grooter is dan die van het lichaam en o ik de zakken warm waren. Men neemt no? verdere proeven. publiek bleek het verzoek om in verband daarmede vroeger le komen win kelen, goed voldaan te hebben. - De Witte Slerlijn volgt hel voor beeld van de Cunard en vervoerd geen Britten meer uit Engeland, die in staat zijn om dienst te nemen. In Londen wordt naast de kanon nen, die de Engelschen bij Loos ver overden, thans ook een der kanonnen van de „Emden" tentoongesteld Ook in Oostenrijk zijn op Allerhei ligendag de kerkhoven, waai- gesneu velden begraven liggen, druk bezocht. Er is thans in Rusland genoeg am munitie. Op kisten die de vorige week in Dwinsk aankwamen stond de aanma ning: „Wees niet zuinig met patronen Wij haalden hierboven iels aan uit een Boeigoarsch legerbericht van 7 dezer. O vei- de inname van Niesj geeft dat de volgende eigenaardige bijzonderheden „Onze troepen werden te Niesj met de kreten: „hoera" en „welkom, be-» vrijders" ontvangen. De stad was doop de Servische soldaten voor hunnen af tocht geplunderd. ,,Vo'r zoover de oorlogsbuit tot dusr verre geteld is, zijn in Niesj en omgeving veroverd. 12 vestingkanonnen, duizenden geweren en kisten met munitie, 700 wa gens, gre jtendeels beladen met levens middelen, veel automobielen, veel ver- plegingsmaleriaal, o. a. twaalf ontsmet- - Naar uil Parijs gemeld wordt, heeft lingsovens 500 waterpompen, 500 nieuwe de ministerraad minister Ribot gemach- vlaggen en 100 000 stuks soldatenonder-Rgd de Kamer een wetsontwerp voor le goed en uniformen. leggen lol het aangaan van een 5 pro- ,,Er zijn in de stad en omgeving nog cents staalsleenmg vele kruitdepöts. „Bovendien lieten de Serviërs bij hun-1 Generaal Marchand, die zooals wij nen terugtocht een groot aantal kanonnen toen meldden, in het begin vau het en machine-geweren achter, waarvan ech- groote offensief in Champagne gewond ter nog geen lijst is opgemaakt w<ird, heeft verklaard, dat hij binnen „Tot dusverre werden bij Niesj 5000 weken weer aan het front zal Uit Pelrograd wordt aan de mes" het bemoedigende bericht ge seind, dat de Russische staatsbegrooting voor 1916 uitgaat van de onderstelling, In Noorwegen wordt de uitvoer j dat de oorlog nog dat geheele jaar zal van gezouten haringen slechts toegela- j durenTegen 292 300.000 ponden ster ten tegen betaling van een uitvoerpre- j ling inkomsten wordt op 325.100.000 mie. De opbrengst hiervan zal worden ponden uitgaven berekend Voor 1915 besteed om aan de bevolking haring blijven de ontvajigsten vermoedelijk 34,7 tegen goedkoopen prijs te verschaffen, millioen ponden onder de raming, groo- lendeels tengevolge van de bezetting der KORTE OORLOGSBERICHTEN. Verliezen de Serviërs den moed? Leonhardl Adelt seint aan het „Ber liner Tageblalt"- Hel innerlijke en uiterlijke verband van hei Servische leger begint Le ver brokkelen. Het leger, dat uisluitend aangewezen is op bet ruwe en zoo goed als onbewoonde berglaud ten zuiden en ten westen van de Morawa, kan den, reeds onvoldoenden, trein niet met de noodige liaast met zich meevoeren. Voort durend komen de vervolgers in aanra king rael geheele Lreincolonnes, die in hel slijic zijn blijven steken De geleiders doei: geen ernstige pogingen meer om den trein vooruit le brengen, doch geven zich eenvoudig over. De Servische soldaat maakt van elke gelegenheid gebruik om zich burgerlijke lcleeding tc verschaffen en over te loopen. In dc laatste dagen alleen al maakten de legers van Von Galhvilz en Von Koe- ess, mei inbegrip van de 3000 man die te Iïroesewats gevangen werden geno men, 12.000 gevangenen. Het totale aan tal gevangenen sedert het begin van het offensiel' tegen Servië wordt daardoor op ruim 40.000 gebracht. Een electrisch e onderbroek. Max Reek. leeruur in de elcetrolechniek aan de ambachtsschool te Insbrftck, die op het oogenblik eerste-lüitenant bij dc genie is, en de bekende Wecnsche hoog leraar in de medicijnen, prof. von staan. „In dezen lijd", zoo zeide hij „kan men het recht hebben om te ster ven, men heeft niet dat om ziek te zijn. In het Engelsche Hoogerhuis lijeeft lord Milner de regeering beschuldigd alle berichten optimistisch te kleuren en de klacht geuit, dat de Engelsche officieren de Duitsche berichten over geleverde gevechten als betrouwbaarder beschouwden dan de Engelsche. Lord Curzon antwoordde voor de regeering en zegde verschillende hervormingen toe Naar Runciman, de Engelsche mi nister van handel, in het Lagerhuis mee heeft gédeeld zal aan Engelsche schepen verboden worden ladingen te vervoeren van de eene buitenlandsche haven naar de andere zonder speciale vergunning van de regeering. De Engelsche koning is in zooverre hersteld, dal hij hedenmiddag in zijn paleis de vergadering van den raad van State kon presideeren. Londen is in liet donker zoo vaarlijk dat dc Londensche verkeers agenten een rood lampje op hun rug dragen, opdat zij niet overreden zullen worden. Een der Engelsche bezuinigingen in verband met den oorlog is het sluiten der wankels op een vroeger uur dan ge woonlijk. Maandag is men in Weslend begonnen om met 6 ,uur en enkele fir ma's zelfs met om 5 uur te sluiten. Het In Zweden is thans ook van regee- ringswege een kolenbureau opgericht, dat den invoer en de distributie van Engelsche kolen regelt. De Zweedsclie regeering heeft er bij de Duitsche tegen geprotesteerd, dat o-en van Kopenhagen naar Raumo (Fin land) bestemd Zweedsch schip in de territoriale wateren is aangehouden en een Duitsche haven is opgebracht Een redacteur van de N. R. C., die dezer dagen van Stockholm naar Rotter dam reisde, maakt de opmerking, dat hel wel eigenaardig is om op een reis door 4 landen op te merken dat alleen in het oorlogvoerend land (Duitschland) de treinen stipt op lijd aankomen en vertrekken. De Pruisische verlieslijsten van 22 October—2 November, die echter lie/en van onderen datum bekend maken vermelden 78.376 namen Het gemeentebestuur te Homburg in Duitschland verkoopt boter en vet tegen prijzen, die varieeren naar den belas tingaanslag van de burgers. De Duitsche Bondsraad heeft beslo ten alle oliën en vetten in beslag le ne men. Een bijzondere commissie wordt belast met de verdeeling. rijkste induslrieele provincies door den vijand. De Frausche duikboot Turquoise, die eenige dagen geleden in de Dardanel- len in den grond is geboord, is weer vlot gebracht en in goeden staal naar Kon- stanlinopcl geloodst Ze zal bij de Turk- sche marine worden ingedeeld De .Temps" verneemt uil Saloniki dat de ellende van de Servische gezin nen, die naar Griekenland zijn uitgë-. weken, mie beschrijving te boven gaat. Deze ongelukkig n zijn volstrekt van alle bezit ontbloot. De meesten zijn in lompen gehuld en lijden aan ziekten, tijdens hun vlucht ojjgedaan. De toestand van dö kinderen vooral is tenhemelschreiend. In een correspondentie in de „Ob server" uit Nieuw-York wordt de opvat ting bestreden, dal de publieke opinie in de Ver. Staten op de hand zou zijn der geallieerden. Wel zijn de meeste Nieuw-Yorlcsche bladen voor de enten te, doch over Engelaud's optreden te gen de Amerikaansche koopvaardij zijn die ook niet te spreken De vele Jo den in Nieuw-York zijn allesbehalve en thousiast voor Rusland Alleen de re- pubbelt Frankrijk verheugt zich in een j bijna algemeene sympathie. wordt donker, wat aan de overmatige vetaf- scheldmg, het aantrekken von slof cn vuil toete- schrijven is. Hoe gemakkelijk kan dit gwaad vermeden worden, wanneer men het zoo hoog in aanzien staande, beproefde „Shampoon met den zwarten Kop" afwisselend met „Ei-Shampoon met den zwarten Kop' wekclliksch twee maal gebruikt. De haren worden van vuil gezuiverd, de mooie, natuurlijke kleur komt nu eerst recht duidelijk te voorschijn. Het succes, dat ons overal bekend en gezocht Ei-Snampoon dageiijksch heetl, bemerkt men het beste daaruit, dat een menigle JmTtnt.cs van dubleuse kwaliteit In den handel gebracht worden, waardoorwlj Uwe aandacht op het naast slaande labneksmerk vestigen. Ons Ei-Shampoon mot denzwarlcn Kop Is 'it, chemisch zuiver middel, terwijl, zooals onderzoek be wezen neeft. de Imitaties vaak, eisende stollen bevallen en daardoor In plaats van een rationeel Haarverzorghig, den haaruitval bevor deren. Ef-Shampoon mot den zwarten Hop ts in pakjes i II. 0.15 in alle apotheken, drogisterijen, partumenezaken verkrijgbaar. En gros: C. F. wan DiJI. Dordrecht. i a i i i

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 3