ngezonden Sapkanuin Berichten Hoewel hel den oesterkweekers lo Ier seke wegens de treurig lage prij zen van hun product volstrekt niet voor den wind gaat, heeft een hunner, de heer P Vlamings uit eigen beweging het loon zijner vaste werklieden met een gulden pe- week verhoogd, zoodat deze nuf IC verdienen. Dinsdag 9 Nov, werd te Krab- b ondijkc door mej. Staas uil Amster dam een propaganda-vergadering vojr den Bond van Vrouwenkiesrecht, geleid. De opkomst was gering Als onderwerp had zij gekozen. „Wat lee.it de wereldoorlog over de vrouw?" Zij opende de vergadering met er op te wijzen, dat met de voorgestelde grond wetsherziening het vrouwenkiesrechl" vraagstuk m oen ander stadium was ge komen Waarom wil de vrouw het kies recht? Alleen omdat ze anders is dan <1 man. Daarvoor wil ze niet mei geweld ic werk gaan. Met geweld is nooit iets ver kregen en zal nooit «ets le verkrijgen zijn, Haar streven is, met den man samen !e werken en door overtuiging haar doel te bereiken. Door dezen oorlog nu de vrouwenkracht op allerhande gebied wordl gevraagd, is de vrouw wakker ge selt ud Zij wees ook op de opvoeding van net kind. Weg met de krijgsgeschiedenis, ak in Amerika De {Resultaten gaf ze echter niel .tan van hel onderwijs in de zuivere cultuur- gèschiedenis. Een der aanwezigen we *s er terdege op, dat ook in ons 'and dat streven beslaat, inaar in onze dagen treedt toch weer een kentering in Verdei werden nog eenige meer algc- meene vragen gesteld In de pauze waren 10 leden gewonnen Er zal een afdeeling gesticht worden van den Ned Bond voor Vrouwenkies recht. Mevr Geil dankte uit aller naam de begaafde spreekster voor haai' re dp. voordracht geplaatst de dames: P. C. v. Eenennaam, C. M. J. Korl en K. de Vos allen tijdelijk onderwijzeres resp te Heinkenszand, Goes en Wemeldinge Geslaagd voor vrije- en orde-oefenin gen de heeren V. Gilsen en F. Hamelijnck beiden te Sas van Gent, alsmede de hee ren A J. L Bouwense en C. A. C, Pluijm, beiden van Wesldorpe. - Na verdediging van een academisch proefschrift getiteld „Piluine-injecties bij de baring'' werd heden aan de Leidsche universiteit bevorderd tol doctor in do geneeskunde de heer Jan Knappert gebo ren le Kwadijk (Z.) wonende te Leidea zal worden aangesloten op het post- en telegraafkantoor tc IJzendijke. Naar hel N. v. d. D. meldt, zullen de ton tractrijwielen bij de post en tele grafie het volgend jaar worden vervangen do i' rijksrijwielen. RECHTZAKEN. Ar r rechtbank l e Z i e ri kz e Gister, Dinsdag, zijn door deze recht bank veroordeeld wegens: smaad: L J., 41 jaar, voerman te Tholen tot f 25, b. s lm h. mishandeling W L 13 jaar, los werk man le Zierikzee tol f 3 b. s. G d. li en J. C v d. H, 12 jaar, veldarbeidcr te Zierikzee tol 14 d gev.J. v p, huis vrouw van J C v d II. 27 jaar, aldaar en J. v D 66 jaar, arbeider le Ouster- land ieder tol f 5 b. s 10 d h LANDBOUW. Uit Zeeu wsch-VIaanderen O D, Bij Kon. besluit is niel ontvankelijk verklaard, wegens overschrijding van den beroepstermijn, hel beroep van de we duwe A. van Overbeeke, geboren A. P. Leunis, te Neuzen, tegen het besluit van Ged Staten van Zeeland tot afwijzing van hel verzoek om vrijstelling van den dienst bij de militie van haar zoon Cor nells Francois als kostwinner. - In de Dinsdag te Axel gehouden raadszitting, waarbij afwezig waren de heeren P Dekker, P. Dregmans, F van Driel, J. M. Oggel en J. Smies, was inge komen een schrijven van Ged. Staten om trent een wijziging der instructie van den gemeente-ontvanger, waarbij deze niet meer in kas mag hebben dan f 2500 Di premiën voor de in November le houden veemarkt werden vastgesteld als in 1913, terwijl tot keurmeesters werden benoemd de heeren C. A. Dekker, 3 de Klerk en E. G van Acker Eer geldleening zal worden aangegaan van f 750 voor het nieuwe torenuurwerk en van f 3250 voor een nieuwe motor- brandspuit. Aan mej. M de Jongh werd met in gang van 1 Jan 1916 eervol ontslag ver leend als onderwijzeres aan de o.l. school en aan den heer C. T Dieleman mei in gang van 1 Nov. 1915 als onderwijzer bij het herhalingsonderwijsl aan de o.l school Gunstig werd beschikt op een verzoek schrift van de Zeeuwsch Vlaamschc tram wegmaatschappij te Terneuzen om aan haar voor hare gebouwen en installaties gas te leveren tegen de in contract ver melde voorwaarden. Afwijzend werd beschikt op een ver zoekschrift van onderscheidene ingeze tenen der gemeente om intrekking van het raadsbesluit dd 5 Oct 1.1, WAu*- bii de gasprijs voor het muntgas werd verhoogd. Eveneens werd afwijzend be schikt op een verzoekschrift van den boekhouder der gemeentelijke gasfabriek om zijne jaarwedde, thans 150, vast te stellen op f 250; besloten werd de i£os- len, te maken voor de verhoogde borg stelling aan hem terug te betalen Naar aanleiding van de circulaire van Ged Staten omtrent de regeling der jaar wedden van burgemeesters en secretaris sen werd geadviseerd de minimum-jaar- wedden van beiden le bepalen op 1400 met twee verhoogingen van f 150, doch door den raad werd de wenschelijkheid uitgesproken, dat voor den burgemeester ook de dienstjaren builen de gemeente voor de verhooging zullen meetellen. Op voorstel van Burg en Weth* zullen de twee overblijvende hoornen aan de Zeeslraal ook gerooid worden. Afmaken van vee bij mond- klauwzeer. Het lid der Tweede Kamer de heer Duymaer van Twist heeft tol den min. van L., N-, en H de volgende vragen gericht lo. Wrarom lieeft de minister, toen in de gemeente Staphorst het mond en klauwzeer zich snel verspreidde en van hel binnen zekere grenzen houden van de ziekte geen sprake meer kon zijn, hel afmaken van het vee tocli voortgang doen hebben'? 2o. Geeft de uitbreiding van het mond- en klauwzeer in de provincie Overijssel den minister geen aanleidiug om met hel afmaken van vee tc ein digen'? 3o. Welke omstandigheden waren oor zaak, dal eerst geruimen tijd nadat het vee uit de stallen verwijderd was, de ze zijn oulsmel geworden? 4o. Is hel juist, dat het vee, dat niet afgemaakt werd, verkocht is geworden legen den prijs vau f 0 30 het pond en daarna hel vleesch met hooge winst is uitgevoerd geworden? Waarom werd liet vleesch niet voor de consumptie hier le lande beschikbaar gesteld' 5o Naar welke regelen wordt de be drijfsschade van hen, wier vee is afge- maakt, vergoed? Reorganisatie Z. L. M. Hel Zeeuwsch Landb-blad bevat de voorstellen van hel Dag. bestuur der Z. L M. tot wijziging der statuten en het liuish. reglement. Deze voorstellen komen in hoofdzaak neer op een wijziging in de samenstelling van het Dagelijksch bestuur, dat thans niet is samengesteld uit zooveel leden dal elke afdeeling daarin vertegenwoordigd wordt; en in de werkwijze vji het hoofdbestuur waarvan tol nu te weinig krachl uitging, vooral omdat haar verga deringen zich gewoonlijk bepalen lot een drietal per jaar Volgens dit voorstel zou het algemeen bestuur der Maatschappij berusten bij het hoofdbestuur, samengesteld uit: 1 een algemeene voorzitter en een vice-voorzitler. welke gekozen worden door het hoofdbestuur; 2 negen leden, van wie een benoemd wordt door iedere afdeeling; 3. twee leden van ieder afdeelings- bestuur, die daarvoor voor die afdeeling worden aangewezen; 4. het hoofdbestuur benoemd een ambtenaar als secretaris-penningmeester die een adviseerende slem heeft. De sub 1 en 2 genoemde leden vor men het Dagelijksch bestuur der Maat schappij De voorzitter, cie vice-voorzitter en de secretaris-penningmeester vormen hel bureau. Het Dagelijksch bestuur vergadert den 2e Dinsdag van iedere maand, uitgezon derd in Mei en Juli, eu zooveel mogelijk te Goes. KERKNIEUWS. Bij de op 8 dezer gehouden .-.tem ming voor een notabele der Ned Her., kerk te St Anna land ter vervulling der vacature ontstaan door het over lijden van den lieer Jn F.lenbaas, wer den ingeleverd 200 slembriefjes. Geko zen werd diens zoon, de heer Johs Elenbaas mei 136 stemmen. De candiTaat gesteld door de gereformeerde vereenï- ging, G. Gocdegebuur verwierf 53 stem men. Ned Herv Kerk. Beroepen le Workum A A Dönszel- mann, tc Varik; te Asperen R. Stccnbeelc, te Scherpenisse. ONOLRWUS. Voor onderwijzeres aan de O. L. school te HeinkenSzand zijn op de unrnietigen de bacteriën in mond en keel en beschermen tpqpn Besmetting^ BURGERLIJKE STAND. Middelburg Van 9 en 10 Nov. Getrouwd G! F L Wellekens, jm. 25 j. en M. M. A. de Haes, jd. 25 j J J. van der Linde, jm. 29 j. en J P Pleijle, jd 25 j.; A. Bostelaar, jm 22 j en Jac. Bos, jd 20 j. Bevallen L. Slurni, geb. Dingeinanse, d.M. 1-Ion.dsmerk, gel» Aalbreglse z Overleden M. A. van Doezelaar, on geil 79 j A. S. Hoppenbrouwers, man van L. M. F H. Beels, 15 j. BEKENDMAKINGEN. BESCHIKBAARSTELLING VAN GOED- KOOPE LEVENSMIDDELEN. De Burgemeester van Middelburg brengt ter kennis van belanghebbenden, dat pogingen zullen worden gedaan om groene erwten en bruine boonrn van hel administratiekantoor voor levensmid delenvoorziening tte betrekken en legen verlaagde prijzen ter beschikking le stellen. De koopmansbond alhier „Eeudracht maakt Macht" heeft zich bereid ver klaard zicli mei evenlueele distributie dier waren le belasten Alle winkeliers en bestuur de rs van instellingen van wel dadigheid hier ter slede, die bo vengenoemde levensmiddelen wensclien te betrekken, kunnen de door hen be- noodigde voorraden uiterlijk tol Zater dag 13 dezer, schriftelijk aanvragen bij den heer J. Flipse, Schuilvlolslraat N 169 alhier. Secretaris van den fgpSpmansbond „Eendracht maakt Macht." Middelburg, den 10 November 1915. De Burgemeester voornoemd, P DUMON TAK. stoombootmij. 186 k 188%; Oostzee 230 Prolonga 3% °/o. Oostenrijk 51. Steels 763/1 A 771/4; Anaconda 155 a 156, Denver 12% A 123/!; Erie 363/j; Car Foundry 73% a 74; Hide-Leather 47 Southern-Rail 22'/iMarine com mons 14; Bonds 16; Obi. 81%; Maxwell 203/iLappen 77%, OVERVAREN. Ileden kwam te IJmuiden binnen de stoomtrawler „Greuvers" IJ 140, met de gehee.S bemanning van den trawler SI -Nieoiaas, IJ 137., Deze laatste was bij nacht, visschende, door een torpedo jager van onbekende nationaliteit, die met gedoofde vuren 'voer, overvaren De torpedojager vervolgde onmiddellijk de reis zonder zich hel lot der opvaren den van de „Sc. Nicolaas" aan te trek ken. De IJ. 140 heeft oe bemanning ge red en le IJmuiden aan wal gebracht TEGENSPRAAK. PARIJS ,Off. 10 Nov. Tegengespi'oken wordt, dat den Franschen een loop graaf-gedeelte aan de Hilsenfirst ontno men zou zijn. AMERIKA EN ENGELAND LONDEN, 10 Mei. De „Times Er zijn goede gronden om aan le ne men, dal de tegenslagen van de Serviërs geëindigd zijn, dal hel getij voor ben hel hoogste punt heeft bereikt, en dat 'tgeen is overgebleven van hun land, gered zal worden van de invasie Sterke Kiigclsdie strijdkrachten zijn aangekomen, doch meer worden verwacht. Spoedig zullen de geallieerden m slaat zijn hel offensief te nemen. (Naar men weet wordt dit optimisme door de feiten der laatste dagen getogen- straft. Red.i ONLUSTEN TE MOSKOU. KOPENHAGEN, 10 Nov. Naar gemeld wordt hebben te Moskou opnieuw onlus ten plaats gehad ter gelegenheid van de openbaarmaking van liet Oclober-maui- fesl Het trampersoneel slaakte. Politie en militairen werden den ge- heelen dag door gereed gehouden. Bij de gehouden beloogingen kwamen eenige niet ex-nslige botsingen voor. UIT MIDDELBURG. Door de ondcrl. brandwaarborgmaat- neeml uil Washington, dat naar aldaar schappij is aan hot bestuur over de mpHpffPflpplH Hp Vpp Xlrtlpn VPPrlonn K«nnrli,T/,nr nnnn cnm Tm,, f 11 ^1 medegedeeld, de Ver. Stalen voortaan alle verzending van goederen, die geen contrabande zijn, naar Duitschland, heizij langs direclen weg of door lusscheukoinst van neutrale havens, onaantastbaar zul len verklaren. Dc regeering zal aldus de Amerikaansche reeders aanmoedigen om de blokkade van de geallieerden le negce- ren LIMITS gEHIGMIElf. Door de commissie uit de Z. L. M voor de erkenning van zaaizaden en pootgoed zijn voorstellen gedaan tot re organisatie van den keuringsdienst len einde de controle te verscherpen; en voorts door het instellen van een ver koopbureau, reclame en afzet te verkrij gen voor de goedgekeurde producten LEGER EN VLOOT. De kapitein der artillerie J. II. van Breda isl ijdelijk te Middelburg gedeta cheerd POST EN TELEGRAFIE. De directeur van hel Telegraafkan toor le Goes, dc heer J. van Bove'n, is met i ngang van 16 Dec. benoemd tot directeur van liet Telegraafkantoor te Vlissingeu. "Met ingang van 11 Nov. wordt te Groede een hulptelefoonkantoor geo pend voor hel locaal, interlocaal en n- tcrnationaal telefoonverkeer. Dit kantoor V P. N. In .de hedenmiddag ie Vlissingeu gehouden aigemeeue vergadering vau de afd Zeeland der V. P. N. werd na dis cussie hel voorstel tot verhooging van hel quotum van het hoofdbestuur vau 60 op 80 cent aangenomen met 10 tegen 8 stemmen; en dal lol verhooging van de afdcelingskas met 12 legen 6 stemmen. Over de heffing van een entree van nieuwe leden van f 0.25 slaakten de stem men; liet werd dus als verworpen be schouwd In een volgend nummer meer over de discussies en hel verder behandelde. UIT DEN HAAG. Tweede Kamer. Iie» wetsontwerp tot wijziging van de wettelijke bepalingen omtrent zoulaccijns is zonder hoofdelijke stemming aange nomen, nadat met 33 legen 32 stemmen was aangenomen het amendement-Gerret- sor. om slechts voor drie kwart vrijdom van invoerrechten 1e verleenen voor ia- gevoerd zout voor industrieel gebruik. Daarna was aan de orde hel ontwerp betreffende de Djambi-concessies aan dc Balaofsche Pclroleummij., waarbij de heer I Alberda de staats-exploitatie bepleitte j De heer de Meester kondigde een voorstel aan beoogende hel niet tot stand kemen van het wetsontwerp. Omtrent Jen smokkelhandel in lijnolie naar Duitschland, in verband waarmede l een adjunct-commies van het Dep. van Financiën is geschorst, wordt vernomen, dal deze zaak zich le Rotterdam heeft afgespeeld en dan ook in handen der justitie aldaar is gesteld Er wordt van een bedrag van f 60 000 gesproken, dat in dezen handel voor de smokkelaars te verdienen zqu zijn ge weest. De geschorste ambtenaar was niet werkzaam bij de afdeeling invoerrechten en accijnzen, doch schijnt doof de smok kelaars te zijn aangekocht om hen door zijn ^ambtelijke relaties van~dienst te zijn. In elk geval schijnt hij slechts zijde lings in de zaak le zijn betrokken. Als mede in dezen handel betrokken, wordl nog een persoon genoemd, die onlangs in België door de Duitsche over heid als verdacht van overtreding harer voorscliriften cenigen tijd onder bewa king is gesteld geweest. BEURSBERICHT. AMSTERDAM, 2 27 u. Markt algemeen flauw. Ned 5 "/o St. leening 1015 101%: Integralen 63% k 63 zeven zestiende; Obl 3 o/o 7l5/8 A 71%; Cert. 3 o/0 71% a 71%. Russen 605/8. Kon Ned. Pelr 'mij. 515; Gec. Holl 15b; A'dani rubber 175 A 176; Holl. 54; Ned. Am stoomvaartmij. 338 A 240; Nieuwe 329 A 330; Lloyd 170 A 171%; KoninKl" brandweer eene som van f 15 gezonden als belooning voor bewezen diensten bij den brand in de Gorlslraal. UIT DEN HAAG NAAR HET FRONT. PETROGRAD, 9 Nov. De tsaar en de troonopvolger zijn gisteren naar Tiet front vertrokken. OP DEN BALKAN. LONDEN, 10 Nov. Romanof, de Griek- sclie gezant le Parijs, heeft Cambon, se cretaris van buitcnl. zaken, het volgen- In de R K. kerk op het Bezuidenhout werd heden ochtend een plechtige uit vaartdienst gehouden voor wijten mr L. H W. Regout, wiens stoffelijk overschot, gelijk gemeld, le Rome blijft ruslen. Behalve de familie waren bij de plech tigheid tegenwoordig vele autoriteiten, vooial uil de kringen van parlement en diplomatie. Aanwezig waren de minister Cort v. d. Linden, Loudon, Lelv en Oct, alsmede de oüd-miniSters Nelissen, Kolk man en Wentliolt, die met- mr. Regout tzitting hadden in het vorig kabinet, zoo- de telegram van zijn regeering overhan-mede o.a. verschillende leden der le en digd: j 2e Kamer en van liet diplomatieke corps „Gelieve den premier formeel te ver-Jen eenige personen uit hooge ambtelijke klaren, dat wij vast besloten zijn, onze kringen. neutraliteit te handhaven en hem de Op het in rouwbelclecding 'gehuld al- betuiging onzer oprechte, goede gezind- taai luidden, gekleed in geestelijk ge- heid jegens de Entente over te brengen, waad, plaats genomen monseigneur -Ir. Wil hem ook zeggen, dat het nieuwe Nolens, huis-prelaat van Z. H den paus ministerie de verklaring van ZaTmis walen monseigneur Vallega, secretaris van betreft de vriendschappelijke houding der de pauselijke nuntiatuur. Hel kerkkoor koninklijke regeering ten opzichte van de zong een requiem, troepen der geallieerden le Saloniki tot de zijne maakt, en dat het kabinet zich 'ct ver'uidt in parlementaire lcingen: le veel bewust is van de ware belangen (jal liel, wetsontwerp betreffende de des lands en van de verplichtingen, die droogmaking der Zuiderzee thans niet het jegens de mogendheden die Grie- 'an§ raeei °P zich zal laten wachten, kenland beschermen, heeft, om ook, zij het nog zoo weinig, van die gedragslijn af te wijken. Hij hoopte om die reden, dal de'o.^ar WJ vernemen zalaanvangende vriendschappelijke gevoelens dier mo- Donderdag II Nov. de Mg ,,Lotisico alle gendheden jegens Griekenland in geen P"!2™ M^elalcn, welke gevallen zijn enkel opzicht zonden gewijzigd worden »P <J> I)ü 'ssf" f 10,«" door kwaadwillige en kwaadaardige he- d,E '°®e staa stotenj dus van ar de schor- richten, die met voordacht in omloop )sin8 1 h'ekkmg. worden gebracht en de goede verhoudingnr rrn vmr i ant lusschen de Enlente en Griekenland ver-1 TI LUtilrisRvlug aan s(oren I Uil Iloek van Holland wordl gemeld. w g Skoeloedis De logger Sch. 450 van den reeder Pronk KEULEN, V. D., 10 Nov. Naar uit di- is gezonken tengevolge van liet loopen ptomatieke brieven uit Boekarest blijkt,°P een miin' De bemanning is gered. zijn op het oogenblik voorbereidingen j «rHPPPCRPnrrrrrrv getroffen voor een samenkomst van dej MJUsisi mhskilhilin. koningen van Roemenië, Griekenland enj S t oom v aar lmij Nederland Beelgarijc- Deze bijeenkomst heeft len I p,.ius der Nederlanden vertrok 8 Nov. doel een vriendschappelijke beraadsla- van Genua. ging en gemeenschappelijke behande-Vondel arriv. 9Nov. te Port Said, ling van de Balkankwcstie. De samen- j Rotte rdamsche Lloyd. komst zal te Boekarest plaats hebben.] ophir arriv. 9Nov le Rotterdam. De Köln. Ztg. vfijst erop, dat deze j Rindjani arriv. 7 Nov. Ouessant. samenkomst van de grootste beteeke- j nis is De aanwezigheid van den tsaar LOTISICO. DE „ANCONA". j BERLIJN, 10 Nov Off. Westelijk oor 1 p'gs t oo n ee 1 niets nieuws van Boelgarijc zou een waarborg zijn dat: LONDEN, 10 Nov. Een telegram uit het resultaat voor de Cenlralen gun-1 stig zal zijn, Bizerla meldt dat daar 130 overlevenden- LONDEN, 10 Nov. De „Daily Chroni-'ziju aangekomen van het door een Oos- cle" verneemt uit Athene, dat morgen tenrijksche duikboot getorpedeerd Ita- het besluit tot onbinding vau de Kamer lïaansche ss. „Ancona". zal worden afgekondigd. j Er zouden 300 opvarenden zijn ver- WEENEN, 10 Nov. De Wiener AU- dronken ,meerendeels vrouwen crTkinde- gem. Ztg. verneemt uit Boekarest, dat ren, naar men zegt ook Amerikanen, het Roemeensche parlement op 28 No- j "^^EHVISCH1 OPTIMSMÉ! ÖU1TSCH LEGER BERICHT. LONDEN, 10 Nov. De „Daiiv Tele graph" verneemt uit Monastir Hel Albaneesch gevaar blijf! bestaan] Oostelijk oorlogstooncel en di-eigl in hel Zuiden moeilijkheden t Legergroep von Hindenburg, Ten «es- Ie scheppen voor do Serviërs, die reeds 1» H'gu werd een Russische voor in hol N O en Westen worden bedreigd, waarholle br weging tegen Kemmern lot Maandag is de loesland voor de Ser- Ataau gebracht viêrs hij Monastir verbeterd, zoodal de *e;i l Sten van Jacobsslad werd een stad niel moor rechtstreeks nedreigd sterkere lol den aanval voortrekkende wordt i vijandelijke strijdmacht teruggeslagen. 1 In den naclil van 6 op 7 November rfficier cn 117 lira" werden door ons deden de Boelgaren tweemaal aanvallen 8eviin8en genomen, uit hol Noorden op de Fransche stel- PPr Dwinsk bepaalde de actie der Rus- Jingen langs den spoorweg bij Krivolak, sen zich tot een levendig artillerievuur, docli zij werden met zware verliezen, j Legergroep von Beieren niets nieuws, teruggeslagen. Legergroep von Linsingen Russische Zaterdag kwamen voor 'teerst de En- 'rbraakspogingen ten N. van Rudka, gelschen in 't vuur in een sector, welke ^cn W- v^11 Tsjarlorisk, kwamen voor wii op den linkervleugel van de'-Turksche Oost-Pruisische, Keun-Hessisclie enOos- stelling bezet hielden. Onze verliezen tenrijksche troepen lot staan. Een waren zeer "ering. tegenaanval wierp den vijand in zijne Kalsjanik ging over in handen der t oude stellingen terug. Serviërs, die het in bezit hielden Balk an-.oorlogstoon eel. Ten N O van Kalsjanik namen Servi- j Dc vervolging schrijdt overal voort, sclic afdeelingen het offensief en in bloc- De buil van Kroosjëwals blijkt te bedra- dige gevechten werd de vijand tot de gen 133 bijna alle moderne stukken ge vlucht gedwongen. schut, groole hoeveelheden munitie en -Niesj werd Vrijdag bezet door den oorlogsmateriaal vijand Afgezien van dit succes, hetwelk Het leger van generaal Bojadsjief be niet belet Jion worden, lioudt het Ser- richt 3660 Serviërs te hebben gevangen vische leger stand langs hel nauwe spoor- genomen. weg-défilé van Kroesjewals—Oesjiïse met Te Niesj werden 100 stukken geschut goede lerugtochtswegen naar het Katowa- en voor Leskowatsj 2 stukken buil ge- district. maakt.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 2