M" 263 1913 W oensdag 10 November. Kameroverzicht. aiMesslanI Ul! Staë en Provincie. 138' jmrgms Oeze courant verschynt dagelijks, met uitzondering ran Zon- en Feestdagen, Pry8 per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p. p. f 1.25. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. Adrertentien a 20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorte-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels f 1,50 elke regel meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaafc. die zij innemen. Advertenties vóór één unr te bezorgen. deze Courant behoort een Bijvoegsel. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag. Afwerking van kleingoed om de tafel vrij te krijgen voor het onder handen nemen van de geweldige brokken die liggen te wachten. Van veel gewicht was het in debat aangevoerde niet. Zonder veel opmerkingen ging 'Jfe rui ling van terrein te Rotterdam in verband met het nieuwe postkantoor er door. De onteigening ten behoeve van uit breiding van de halte Noor d-K r a ij e r t wero zonder een woord goedgekeurd. Fm wat er over het voorstel-Eland in zake de bevorderingswei voor officieren gezegci werd had heel weinig blijvende waarde, omdat de heer Eland het voor stel introk toen de minister van oorlog had er zeker d geen aanleiding te vinden tot indiening van zulk een voorstel. Er bleven nog over de verhooging der subsidie aan de Z.-Amcrika-lijn (Ne derland, Brazilië en Argentinië) met f 50 000, en dc vrijstelling van accijns voor zout dat gebruikt wordt voor jn- duslrieele doeleinden. Bij hel eerstgenoemde, voorstel heeft hel een haartje gescheeld 31 vootf, 31 tegen, totdat de laatst van allen uitgebrachte slem van den voorzitter vóór, de beslissing ten gunste van hel voorstel deed vallen. Die f ,50 000 hadden betrekking op postvervoer, en werden gemotiveerd door verwijzing naar het belangrijk-toenemen van het internationaal postvervoer of tran sito-vervoer, terwijl men in 1907 bij de regeling alleen aan postvervoer uif Neder land gedacht had. Maar verscheidene den, wier woordvoerders Speciaal de hee- ren Be umer en Jannink waren,van- den de toekenning ongewenscht De re geering had volgens laatst genoemde maar eerst een arbitrage-uitspraak moeten uit lokken over de vraag of dal meerdere vervoer al of niet in hel contract be grepen was. Over de genoemde zoulaccijnskweslie kwam de Kamer niet verder dan tot bet eind der algemcene beschouwingen Er werd een nog al breed uitgegroei- den boom opgezet over de 'klachten van de 'industrie, die „niet kan blijven be staan", zooals de heer Artz zei, terwijl de heer Gerritsen Sprak over een ver zwakking van de Nederlandsche industrie. En al ging de lieer TerLaan niet zoo zoo vei in zijn woorden, hij was toch van oordeel dal de regecring met liaor na dere wijziging het doel voorbij school Daarentegen zagen de heer M i r- chant en Minister Treub in die onder gangsvoorspelling een schromelijke over drijving van de zijde der zoulraffinadeurs. EFFECTEN-BELASTING EN TABAKS-ACCIJNS. Bij het groote belasting-plan /ooals; hel twee weken geleden werd ingediend, was van sommige belastingen daarin wei opgenomen de aankondiging, maar nog nicl hel uitgewerkt ontwerp Thans is van de twee bovengenoemde belastingen het ontwerp verschenen zoo- dat men nu kan na gaan, hoe zij volgens hel voorstel zullen werken. Effecten b'e lasting. De belasting treft effecten en schuld vorderingen, voortspruitend uit geldlee- ning; met uitzondering der aandeelen in de nnmlooze vennootschappen waarvoor dividend- en tantième-belasting belnald wordt Het bedrag is f 0.50 per duizend guldon voor binnenlandsche, en f 1 voor buitenlandsché stukken. De effeeleg worden geschat naar hun geldswaarde naar de laatst uitgegeven prijscourant, bedoeld in de successie-wet; hypothecaire vorderingen voor hel bedrag van het kapitaal. Met de vraag, wie ten slotte de belas ting wegens dc schuldvorderingen zelve en wegens het surplus hoven hel bedrag der schuldvordering dragen zal, laat het ontwerp zich niet in. Dat kan, zegt de Minister, veilig aan de regeling door par tijen worden overgelaten In de tweede plaats is een nadere voor ziening noodig omtrent het effcclenbe-1 drijf Handelaars in effecten enz. hebben sloeds als zoodanig zeker kapitaal in ef fecten in handen; Len deele vormen die effecten -het eigen bedrijfskapitaal dei- zaak en dus hel eigen vermogen van den ef feeler handelaar, ten deele bezit deze die effecten slechts als lusschenpersoon, daar de belegging wel is geschied op zijn eigen naam maar met geld, dat hij anderen onder zich heeft, en waarvoor derden dus vorderingen op hem hebben Ten einde dubbele belasting te voor-* komen en dc cffeclenbelastiiig niet tegen hare bedoeling in een bedrijfsbelasting te doen ontaarden, scheen liet geraden den effectenhandelaren toe te staan, hun ne bedrijfsschulden van hun effectenbezit in mindering te brengen De heffing eener zakelijke belastiug n ee») groot deel van het roerend ver mogen moet zich, zegt de minister, uit den e--d der zaak aansluiten aan die van de vermogensbelasting. In hoofdzaak is in hel ontwerp de regeling, zooals zij1 ■eeds geidt volgens dc wet op de ver mogensbelasting of in het ontwerp lol wijziging dier wet wordt voorgesteld, on- v-anderd overgenomen. Alleen hier en daar zijn kleine wijzigingen aangebracht die óf uit den belastingplicht voort vloeien (b.v. zijn uitbreiding tol de rechts personen) óf vereenvoudiging bedoelen. De t a bak saccij n s. De Minister is, dank zij de medewer king van een commissie van advies, be staande uit deskundigen, gekozen uit alle calegoriën van belanghebbenden, geko men tot den vorm van een banderollen- of zcgcl-belasling op het fabrikaat, zi. de eeni"e vorm waarbij tegelijkertijd lo dc handel in ruwe tabak geen zoo danige belemmering ondervindt, ;lal ge vaar voor verplaatsing der tabaksmarkt is.te duchten, 2o. de belasting rekening houdt met de. draagkracht der verbruikers; 3o zekerheid bestaat dat zij op de ver bruikers kan worden verhaald. In de door den Minister tevens voorge- sielde verhooging van de invoerrechten op buitenlandsché sigaren, sigaretten en tabak, ligt ongetwijfeld een bescherming van de binnenlandsche labaksnijverheid Tegenover het nadeel, dat door den ac cijns aan die nijverheid wordt berokkend, acht de minister die bescherming alles zins gerechtvaardigd. Vooral nu van de zen accijns, althans tijdelijk, een buiten gewone werkloosheid is te verwachten, met name tengevolge van het verbod van huisindustrie, verdient aanmoediging van de binnenlandsche sigaren- en sigarctten- fakrieatie aanbeveling ITcl ontwerp wijst als belaslingobject aan de tol verbruik bereide tabak (siga ren, sigaretten, rook- en pruimtabak cn snuif). De handel in ruwe labak zal nage noeg zijn vrijheid van beweging behou den Wel moeten aan de handelaars in 'e tabak in hel belang van het toezicht enkele administratieve verplichtingen worden opgelegd, ter voorkoming dat ru we tabak huiten de bekende fabrieken wordt verwerkt. Ais maatstaf voor 'le berekening der belaslirw is aangenomen de k I e i n h a u- d c 1 p r ij s, terwijl hel bedrag is bepaald op 10 o/o van dien prijè". Hierdoor wordt bereikt, dal iedere verbruiker betanlleen evenredig deel van hetgeen hij voor ta- balcsgcnqt besteedt, zoodat de belasting geheel drukt naar draagkracht. Dc accijns zal worden geheven van de fabrikanten of van de importeurs en eerst verschuldigd zijn op het oogenblik waarop de tol verbruik bereide tabak uit dc fabriek, uit entrepot of uil het hel buitenland in hel vrije verkeer wordt gebracht. De belasting wordt voldaan docr middel van zegels, die de fabri kant of imporleur tegen contante be taling of op krediet betrekt van de be lastingadministratie en die op de ver pakking der aan den accijns onderwor pen artikelen moeten worden aange bracht, zoodanig, dat het openen zonder schending van het zegel niet mogelijk is zonder merkbare sporen achter le laten. De controle berust hierop, dal de arti kelen alleen mogen worden verkocht, te koop aangeboden, afgeleverd of ten verkoop in voorraad gehouden in de voorgesclireven gesloten verpakking en voorzien van ongeschonden zegels, en tegen geen hoogere prijs dan op de ze- gleis staal Controle op de fabrieken zal, naai de meening aes Ministers, ook zonder onafgebroken bewaking voldoende zijn uil te oefenen, mits de huisindustrie, die die vooral in de sigarenfabricage welig tiert, worde afgeschaft. Met hel oog daarop zijn aan de fabriekslokalën ze kere eischen gesteld, die het voortbe staan der eigenlijke "h u i s ind u s l ri e vrijwe 1 onmogeMjk zullen maken. In de eerste jaren na het in werking treden der wel zal aan hen, die tenge volge daarvan werkloos worden (in het bijzonder ouden van dagen en invalie- den, die geen werk op een fabriek kun nen vinden; van Rijkswege een schade loosstelling worden verleend. Voorts zal aan volwassen arbeiders, wier gezond heidstoestand het werken op een fabriek' niet belet, doch wier woning speciaal voor den huisarbeid is ingericht, een geldelijke tegemoetkoming moeten wor den toegekend. Wel te onderscheiden van de huisin dustrie is dc kleinindustrie, waartoe bc- hooren zij die voor eigen rekening thuis werken en dus zelf „fabrikant" zijn. Het kan niet ontkend worden dat ook deze kleinindustrie de contröle op de nale ving der wel bemoeilijkt, doch het zou le ver gaan, indien uitsluitend uit fis cale overwegingen ook deze industrie zou worden verboden, waardoor aan ar beiders de gelegenheid zou worden ont nomen, om voor eigen rekening te £a- oriceei-rc n en zich op le w- j.i lot fabrikant. liet gelijktijdig uitoefenen van het bedrijf van winkelier en fabrikant in eenzelfde pand zal' echler noodza kelijkerwijze moeten worden verboden. Op grond van een onderzoek van de commissie van advies, kan hel ver- ruik van sigaren, sigaretten n tabak en de som, die daaraan per jaar door de verbruikers wordt besteed, als volgt worden geraamd Sigaren, 1 100.000.000 stuks met een gemiddelden kleinhandelsprijs van 3 cent per sluit f 42.000.000; sigaretten van! binnenlandsch fabrikaat 200 000 000 stuks met een gemiddelden kleinhandelsprijs l van 3/i cent per slak f 1 500 000," siga retten van buitenl. fabrikaal, 300.000,000 stuks met een gemiddelden kleinhandels prijs van 1 cent per stuk f 3 000.000, tabak 9 500 000 K. G mei een gemiddel den kleinhandelsprijs van f0.80 per K G. f 7 600.000; totaal f 51.100,000, In hel meest ongunstigste geval, nl. in dien de invoering dor wet de consump tie zoodanig zou verminderen, dat de gezamenlijke verbruikers niet meer voor tabaksgenot besleden dan thans, zou de opbrengst van d en a c c ij ns bedra gen 10 percent van f 51 100.000 f 5 410.000; de ervaring, die elders bij verhooging van de belasting op tabak is opgedaan, leert inUisschen, dat van een matige belasting als de voorgestel de, een groole duurzame vermindering van liet verbruik der hoofd niet is le verwachten. Houdt men daarenboven re kening mei 'den normalen aanwas der bevolking, dan mag binnen enkele jaren op een opbrengsl van f 6 000 000 wor den gerekend. INSTELLING STAATSCOMMISSIE. Ingesteld is een Staatscommissie, met opdracht om een regeling le ontwerpen van het pensioenrecht der burgerlijke ambtenaren en der andere groepen van niet-militaire pensioen-gerechtigden, als mede van dal hunner weduwen cn wee zen, welke de verschillende thans gel- dende regelingen zooveel mogelijk sa menvat, gelijkvormig maakt en vereen voudigt. Benoemd is tot lid en voorzitter dier commissie, mr. Th. de Meester, voorzit ter van den Burgerlijken Pensioenraad en den Pensioenraad voor de gemeente ambtenaren, lid van de Tweede Kamer der Stalen-Generaal. ToL lid is o a. benoemd do heer J. N, Elenhaas, lid van Ged. Staten van Zee land te Krabben dijke. Wat te doen wanneer men zwak is? Wat te doen om de algeineene zwakte le bestrijden? Men moet hel bloed, le arm aan roode bolletjes, nieuw leven geven, hel zenuw stelsel, dat geen veerkracht meer lifeeft, versterken, cn zoo zonder verzuim den le ven sweersiand vermeerderen Is daartoe een lange behandeling noo dig? Moet er een saamgestelde leefregel mee gepaard gaan? In het geheel niet Eenige doosjes Pink Pillen nemen, dat is alles, De zieke zal na weinig lijd zelf zijn leefregel vaststellen, zijn eetlust zal in der daad lerug zijn gekomen onj hij zal willen eten om zijn honger te stillen Dan laat gij hem eten Zijn levenskracht zal vermeerderd zijn ter eene zijd'e door hetgeen het geneesmiddel sfelf heeft aan gebracht, ter andere zijde door hel over vloediger cn be'er opgenomen voedsel De Pink Pillen kunnjen het meest uit geputte gestel weer opheffen, zij geven aan alle functies nieuw leven, zij her stellen de lichaamskracht, die door leef tijd cn pijnen, door lichamelijk of gees telijk overwerken, door buitensporighe den of verdriet verzwakt is Ziehiej^eeu nieuw bewijs van de werfc- dadigheid der Pink Pillen, Mej. G. Rosier, geb van Vreeswijk, oud 41 jaren, wonem- de te Utrecht, Brouwerstraat 10, schrijft ons: „Sedert eenigen lijd was mijn gezond heid niet zeer schitterend. Ik verbeterde in een toestand van aigemeene zwakte dile aan uitputting grensde Ondanks alle zor gen. was men er niet toe gekomen dien toestand te veranderen Ik at n,iet meer, ik had schele hoofdpijnen, hartkloppin gen, benauwdheid en ook plaatselijke pijnen Gelukkig heeft men mij de Pink Pillen doen gebruiken, en deze pillen hebben mij zooveel goed gedaan dal mijn •.zondheid is hersteld." Onder een beknopten vorm bevatten dc Pink Pillen alle noodige elementen om aan hel bloed eeri nieuw leven, nieuw,'en rijkdom le geven on om hel zenuwstelsel te versterken De Pink Pillen zijn verkrijgbaar ft f 1.73 per doos en f 9 per zes doozen bij hel Hoofddepöt der Pink Pillen, Dacostakade 15, Amsterdam. Bij Joh. de Roos, VI as markt K 157, Middelburg, S. A. Luit- wieler, A. C. Boniest, Vlissingen, Gebr Mulder, Goes, en in alle goede apotheken NEDERLAND EN DE OORLOG. S Le un com i 1 De 62sle fijsl van bij hel Kon. Nat. Steuncomité 1914 ingekomen bijdragen (van 17—23 October) vermeldt een to taal bedrag van f 107,177,53, makende met de vorige lijsten ad f 3,217,117,131 a een totaal aan ontvangen bijdragen en toezeggingen van f 3,351,594,961/2 Hel N. V. V. en de oorlog. Hel buitengewoon N. V. V.-Congres is gisteren voortgezet Mei aigemeene stem men werd een motie aangenomen, waar in de regeering verzocht wordt het ver bod van vertrek van metaalbewerkers enz in te trekken en erop aan wordt gedrongen, dal, indien een verbod van vertrek in het algemeen belang noodza kelijk wordt geacht, eerst door de re geering maatregelen worden getroffen, door welke die groepen van arbeiders, die door deze vrijheidsbelemmering na deel ondervinden, schadeloos zullen wor den gesteld. Ten slotle werd nog een resolutie aan genomen, waarin, in verband met de sterke stijging der prijzen en levensbe hoeften. er bij de overheden en onderne mers met nadruk op wordt aangedron gen het loon hunner ambtenaren, bedien den en werklieden aanmerkelijk te ver- hoogen. Smokkelhandel. Gistermiddag verscheen een vracht wagen, geladen met tien rollen pak papier, voor het douanekantoor te Beek De beambl vertrouwde dit zaakje niet en onderzocht de lading nauwkeurig. Het hleelc toen, dat slechts de bui tenste laag van de rollen uit papier bestond. Het binnenste gedeelte bevatte groole metalen vaten, welke ieder 100 liter olie inhielden. De lading is ii beslag genomen. Naar Het Volk verneemt, is or een uitgebreide smokkelhandel in lijnolie op Duilschland ontdekt, waaraan o.m. ook een bekende groole Jlaagsche firma meedeed Een adjunct-commies van het depar tement van financiën, die bij deze zaak handlangersdiensten verrichtte, is in ver band hiermee op staanden voel ge schorst. K a a s. De Rijkscommissie van Toezicht op de Kaasvereeniging brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het bureau commissie is gevestigd le 's-Gra\enhage, Prins Hendrikplein no. 11. Melk. De Rijkscommissie van Toezicht op de Vereeniging van Fabrieken van Melkproducten brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het bureau dier commissie voorloopig is gevestigd te 's-Gravenhage, Lange Voorhout 88 Verbeurdverklaring. De Min. van Buitenl. Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de proc-gen. bij het Londensche prijsC- gerecht een eisch heeft Ingediend tot verbeurdverklaring van vier kisten gloei kousjes, gemerkt R, C. nos. 296, 307, 308 en 328, uil hel stoomschip Konin gin Regentes, en van 1 pakketten goud blad, genummerd 156, 157, 175 en 176, uit het stoomschip Mecklenburg. Beide stoomschepen beliooren aan de Stoom vaart-Maatschappij „Zeeland" Vlas. De Minister van L., N. en H. brengt ter kennis van belanghebbenden, dal in overleg met hem door de Ned Mij. ter bevordering van de vlasindustrie en den Ned. Vlassersbond een Voorzie ningscommissie is opgericht, inel hel doel er voor zorg te dragen, dat niet den uitvoer van vlas samengaat een be hoorlijke voorziening in de behoefte van dc Nederlandsche industrie Tn verband hiermede wordt aan hen, die vlas of vlasafval wenschen uit le voeren, in overweging gegeven hunne op zegel ge stelde en tol den Minister van L N. en II gerichte aanvragen om uitvoerver gunning in te zenden bij genoemde voorzieningscommissie, Glashaven 20, Rotterdam. (Telephoon 11222.) Uit Middelburg. - Blijkens een bekendmaking van den burgemeester van Middelburg in dit nummer zullen alhier pogingen worden gedaan ter beschikbaarstelling van goed- lcoope groene erwten en bruine boonon. De winkeliers en bestuurders van instel lingen van weldadigheid kunnen de door hen benoodigde voorraden schrif'elijk aanvragen tot uiterlijk Zaterdag 13 dezer bij den heer J. Flipse, Schuilvlotsfrait N 169, secretaris van "den koopmans- bond „Eendracht maakt Macht'welke bond zich bereid heeft verklaard zich met eveutueele distributie dier waren te be lasten. - Te Doesburg is overleden de heer C. F Westenburger, oud-commissaris van politie alhier De overledene, die den leeftijd van 81 jaar bereikte, werd in 1870 tol commissaris alhier benoemd, na voor dien inspecteur van politie te Rot terdam en nog vroeger officier te zijn geweest, en verkreeg op verzoek mei ingang van 1 Jan. 1904 eervol ontslag Daar toen nog geen opvolger voor de.i heer Weslenburger was' benoemd, ver vulde hij van 1 Januari tot 1 April nog de functie van waarnemend commissaris. Twee personen al hie r die gister waren gearresteerd in verband met den brand in hel Kerspel, zijn weer op vrije voeten gesteld. Uit W«lcberen. Ook aan 't strand voor Ooslka- p e 11 e kwam een seinballon aandrijven doch die was stuk Er werden nog pa pieren in gevonden er op moet zelfs (e lezen zijn geweest: Gelieve terug te zen den naar Ostende Aan J. Faasse, weduwe van D Lou- wersc te W e s I k a p e 11 e, laatstelijk tolgaarder te Weslkapelle en Zoutelande, is bij Kon. besluit, overeenkomstig het advies van den pensioenraad, een pen sioen verleend van f 16. - Niet bij den landbouwer Neele le N er; St .Too sl and, maar bij den landbouwer J Mesu aldaar is een schaap door een hond doodgebeten Uit Znld-Bevelaad. - Benoemd lol onderbrandmeesler bij slargenwagen II le Goes, de heer Jan dc Jonge Nz., en tol brandgast A Meij- ler Pz. Door den heer M. van Waard'1, le Goes, is tegen "l Januari as eervol ontslag gevraagd als brugwachter en bin- nen-havenmeester aldaar Hel steuncomité te Ie rseke heeft uan het kon nat steuncomité verzocht om voor de onvermogenden in het genot te worden gesteld van goedkoope kolen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 1