V dien als secretaris van het bemidder lingsbureau voor Zeeland met toe wor ding de belangen van den landbouw verzorgd. De gewichtige taak van den heer Lóh- nis, die hij nu zal overnemen, betreft de leiding van de tweede afdeeling van de Directie .van den Landbouw: veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, en uitvoering' van verschillende wetten, waaronder ook valt den dienst van den vijksland- en lui 11- bouwleeraren, zuivelconsulenten, enz. De examens vanwege de Z. L. M„ ter verkrijging van een diploma ais hoef smid zullen dit jaar gehouden worden te Middelburg en een. aanvang ne men den 23sten Augustus e. k. des na middags 2 uur. Men schrijft ons: Hel vochtige weer der laatste dagen is niet erg gunstig voor de vruchten te velde die wachten om in de schuur te worden geborgen. Tarwe, gerst, erwten enz., die alle van prima kwaliteit waren, geraken door hel vocht en de warmte, aan het schieten. Geschoten tarwe is slecht voor het bereiden van brood, en zeer zoet van smaak. Voor de houders van vee is het daar entegen een eenig jaar; de weiden geven piles wal maai* verlangd kan worden. Was het geen oorlogsjaar en bestonden er geen maximum-prijzen voor boter, f —.80, dan zou zeker a.s. Donderdag de markt luiden: boter 35—45, voor par ticulieren f .45. Het nadeel dat op het oogenblik dooi de vochtige weersgesteldheid dreigt te ontstaan voor de vruchten, wordt ruim schoots vergoed door de weierij. B e s m e 11 e 1 ij k e veeziekten. Blijkens den s laat van de gevallen van besmei Lelijke veeziekten ia Juli 1915 wer den in Zeeland in die maand geconsta teerd gevallen van mond- en klauwzeer onder het vee vau 1 eigenaar te Kapelle en van 2 te Sluis en 2 te Zuidzande, be nevens 11 gevallen van vlekziekte dei- varkens onder het vee van 9 eigenaars te Middelburg. KUNST EN WETENSCHAPPEN. ik beweer.... (de levenservaring van een rebel) door A. M Reens. J. G. Ehrenfeldl, Amsterdam. Dit is een merkwaardig boekje. De naam van den schrijver zal menigeen bekend voorkomen. Zelf verklaart hij m de voorrede, indertijd een „bekend" socialistisch woordvoerder te zijn ge. weesl die nu al bijna 30 jaar die bewe ging van nabij heeft gade geslagen. In die jaren is zijn kijk op het socia lisme en daarmee op de wereld geheel gewijzigd. Reeds zeer huig vóór den oorlog was het tot hem doorgedrongen, dat de oorlog eeu psychologisch ver. schijnsel is en ais zoodanig moet wor den beschouwd. In dit boekje geeft hij beweringen over den oorlog. Zijn beschouwing daar van verschilt natuurlijk aanmerkelijk vaD die, welke de socialisten ten aanzien daarvan huldigen. Ook de oorlog ver tegenwoordigt voor hem een psycholo gisch verschijnsel. Hij stelt zich bij de waarneming en beoordeeling daar van op het standpunt van de realisten Deze kenschets wordt ontleend aan de voorreae van pror. Steinmciz Hij bedoelt daarmee dat de beer Reens zon der voorbehoud de werkelijkheid tracht te zien, zooals die Tsr. Op voorbeeld van Erasmus' „Samenspraken" koosde schrijver den vorm van een discussie naar aanleiding' van den oorlog en alles, wal daarmee samenhangt tusschen een Realist' en een Socialist. feuille is gebleven. Spreker koestert ech ter hoop, dat het ontwerp eenmaal wet zal worden en dat onze regeering, wan neer de tijden weer normaal zijn, snel zal aansturen op staalspensionneeiüng. Spreker bracht in herinnering, dat onze volksvertegenwoordiging onlangs f 28mil- lioen heeft toegestaan voor vlootuitbrei- ding. Spreker zou het schande vinden, wanneer later zou blijken, dat er wel geld is voor kruisers en duikboolen, doch niet voor de ouden van dagen. (Applaus.) Als de tegenwoordige mobilisatie voor. bij is, kan wel eens eon nieuwe mobi lisatie noodig zijn van alle mannen en vrouwen van 18 tot 100 jaren om een aanval te openen op hen, die uiet het recht van de ouden van dagen erkennen. Mocht deze mobilisatie noodig zijn, dan hoopt spreker, dat er een dusdanige kracht van uit zal gaan, dat spoedig het einddoel van den bond, het staatspensi oen voor iederen oude, zal zijn bereikt. De afdeeling Arnhem diende een voor stel in, doch trok dit na eenige discussie weer in, waarin de wenschelijkheid werd uitgesproken, dat de algemeene propa ganda van den bond voor 'l oogenblik alleen beoogt de wet tot invoering van staatspensioen, en dan voorloopig niets anders dan staatspensioen voor mannen en vrouwen op 70-jarigen leeftijd van f 2 per week. De heer A. Voorbrood werd herkozen en de hesa-en A. Woudstra uit Akker- woudsterbroek en R. D. v. cl Ivaay uit /Apeldoorn werden gekozen als leden van het hoofdbestuur. Een voorstel Bolsward om aan het hoofdbestuur op te dragen een onder zoek in te stellen op welke wijze het ontwerp-Trcub de noodzakelijke verbe teringen kan ondergaan werd aangeno men, nadat daaruit een alinea was ge licht, waarin gesproken werd van ,,de groote moeilijkheden op financieel ge bied, waarmee de regeering zal heb ben te kampen en die zouden kunnen leiden lot noodlottig' uitstel". Het hoofd bestuur aanvaardde de opdracht. Tenslotte werd op voorstel van de af deeling Lemmer aan het hoofdbestuur opgedragen, prijsvragen uit te Schrijven, mei flinke prijzen, voor eenige degelijke looneelstukken, waarin politiek e n reli" gie zooveel mogelijk worden vermeden, msar 't staatspensioen op den voorgrond treedt. Een ais „historisch" noor „Het Leven' verleide geneurlenis In een Zeeuwsen stadje was ook regee- ringsspek gekomen, dat voorloopig op het stadhuis werd gedeponeerd. Een ambte naar met een Mr. titel voor zijn naam ziet ae partij liggen, en merkt op vegen den burgervader: ..Zoo, is dal regeenngs- spek'/' 'fis een neeie partij. Zeker wel een heele koe." Sedert Juli 1914 is op het gemeen tehuis te Molenaarsgraaf geen enkel paar tje verschenen om zich in ondertrouw te doen opnemen. Gevolg van de mobilisatie? vraagt het Rolterd. Nwsblad, Men schrijft uit Kerk-Driel aan de „Geld." Een paardenhandelaar, die in deze streek paarden ontving, kwam tot «ie on- Om de officieele deelneming aan de wereldtenioonsieiling, die op nel oogen blik in San Francisco genouden wordt, is in verschillende landen nog al wat te doen geweest. De Duitscne regeering o a. verkoos met, aan oe inzeucringen uil hel keizerrijk haar zegen ie geven. Niettemin vinot men in oe Amerikaan- schc tentoonstelling een particuliere Duit- sche afdeeling. Deze omvat ongeveer l25 exposanten. Volgens een particulier be richt van Duitscne zijde, nebben zij, wat de toekenning van medaljes aangaat, veel succes genad, Ook gelukte het den Duitschen inzen ders uiterst vriendschappelijke betrekkin gen; met verschillende vertegenwoordigers van de centraal- en Zuid-Amerikaanscne landen, evenals met die der N e d e r l a n- ders en inzonderheid van ae ühineezen aan te knoopen. 3 U I T FNl. A N fl. OF G0RL06. 13e toestand. Opnieuw neen een smaldeel DuH.sche luchtschepen in den nacnt een bezoek aan Engeland s Oostkust gebracht Zoo als gewoonlijk werd, naar officieel uil Londen verluidt, afgezien van enkele branden, geen stoffelijke, scnaae aange richt. vVel hebben de afgeworpen bom men uog at wat burgers, jong en oud en van beiderlei kunne, gewond ot gedood- Natuurlijk klinkt de lezing van Duilsche zijde een beetje anders. Gelooft mötï daarin, dan hebben de Duitscne lucht- schippers bommen geworpen op Engci- sche oorlogsschepen enz Goede resulta ten zouden zijn waargenomen. Dat zal wel, meesmuilt men daarbij De neutrale lezers is waarlijk m den loop van het oorlogsjaar een voldoende ervaring rijk geworden om net ongegron de en voozc van dergelijke beweringen te doorzien. Men stelle zich tocü voor- i was nacht en de Engelschen, waarschijn lijk Engelsche vliegers of (eu) anti-luchl- vaartkanonnen werkten tegen. De aanvat werd bovendien door Duitsche marine- luchtscnepen ondernomen. Deze hebben een kotossaien omvang en zijn dientenge volge zeer kwetsbaar. Daarom moeren zc tamelijk boog m de lucht hlijven Ea dit belemmert de inzittenden weer, duide lijk de gevolgen van de Domaanslagen waar te nemen. Doen natuurlijk is met net bovenstaan de niet gezegd, dat succes bij deze Duil sche operaue uitgesloten was. De gewel dige uitwerking van de daarbij gebruike lijke bommen is bekend. Belangrijker dan de vraag: al dan niet succes?, is het feil, dat verschillende punten van EhgaJand's Oostkust tegelijkertijd werden aangeval len. In hel ambtelijke communiqué uit Ber lijn daaromtrent worden ais plaatsen,, waarboven de „Zeppelins- ageerden, de Theems, Harwich en de Dumber ge noemd. Tevens leest men daarin, dat de lucnl- kruisers van nun onderneming terugkeer den Alen ïeze dat op 'teersie gezicht onmiddellijk door uen terugtocht van net De Duilschers hebben den ITan- legt-r des tsaren uit geheel Gah'cië zou schen een genoegen Ixizorgd door een worden gevolgd. bijzonder soort nood (K.-)brood, K K> Ook dit is een misrekening gebleken, brood of kortweg K K. te noemen Men Hot opperbevel van de bedoelde Riissi- begrijpt waarom sche legers werd eenvoudig van membergDe' hoedanigheid van zijn dagelijksch naar Broay verlegd. De Russen gaven brood vormt voor den bewoner van de geen voet van den Oostenrijkschen grond republiek bovendien een kwestie vanbe- meer prijs aan waartoe ze door het. j lang. Tot nu toe had hij in dit opzicht oppermachtig geschut der centraien eveu- nog niet onder den oorlog geleden. Het als door den aanvalsgeest en dc voihar- beroemde Frausche brood bleef even ding van hun soldaten gedwongen wer-j zacht en melkblank wat liet kruim, even den. Nog steeds rammeien de Russische knappend wal de korst aangaat, als de proviandtremen door de straten van t reizigers dal daar steeds genoten hebben. Galicische Tarnopol enz. Helaas, ook daarin wordt verandering gebracht De Kamer h eefl nl een ont- De ontruiming van Lomza maakte duswerp aangenomen, dal een maximumprijs deeJ uit van net Russische pun. Dit j voor tarwe vaststelt en verbiedt, ander beslaat o. a. daarin, te beletten, aat den 1 meel te verkoopen dan h elwelk van min- vijano gevangenen en ooriogsnehoeïlen stens 74 pet zuivere tarwe met bijnien- in handen vallen. Toen Lomza dus verder,ging ran 26 pet. rogge-, rfjst- en'lapio- niel meer houdbaar bleek, moest holca-meel is. worden opgegeven. Waarschijnlijk nad de' bezetting haar piScht vervuld in zoo ver, dat ze oen Duitschen opmarsen heett tegengehouden, zij het naai- vau zeil spreekt niet definitief. Met Nowo Georgiefsk, de Russische vesting aan ae samenvloeiing van Boeg en Weichsei, lieert de Russische stat een uitzondering geipaakt. De Duilscilbrs heb ben ze nt. ook aan den Oostkant afgeslo ten Den verdedigingstroepen werd daar door vereenigmg met ae hoofdniacn'. on mogelijk gemaakt Nu is het mogelijk, Geheel Frankrijk zal nu hel nationale oorlogsbrood eten,tenzij de bakkers in Parijs en andere groote steden de kans zien, voor de rijken in 't geheim een bij zonder en beter soort brood le bakken En dat behoort volstrekt niet tdt de on mogelijkheden. daar b v. een man als de vagebondeerende dichter Jean Richepin in een causerie den lof van bel Fransche brood, zooals (dal tot nu toe) gegeten werd, heeft gezongen De lezer heeft ongetwijfeld nog in dal Hindenburg ook in ait opzicht weergedachten, dal een deel der bemanning Nicolaas Nicolajewitsj te sum fs af ge- i van den Duitschen kruiser „Einden vei- weest. M. a. w. misschien was net wei 1 hg het ruime sop wist le kiezen en in degelijk net voornemen van aen laatste.Konslanlinopel aangekomen is, nadat het de sterke vesting tijdig ie ontruifneiiAustralische oorlogsschip „Sydney" het maar «vera hij daarin door den iegeustan- Duitsche vaartuig bij de Locos-eilanden der gedwarsboomd. Nu zat Nowo Geor- tdt zinken had gebracht De gezagvoerder giefsk trachten stand te houden tot hetv0n Müller geraakte daarbij o a met voorgespiegelde hernieuwde Russische ot-den eersten officier in handen der En- fen sief opnieuw ae Weichsei bereikt zaïgelschen hebben. J Te Singapore werden /Ij opgesloten. In Koerland en ten Westen van Kofno Volgens Zwitsersche bladen is het nu gaal net acn Duilscners met voor denden eersten officier, Lauterbach gehee- winct. In Warschau neeft prms Leopold len> gelukt, met andere gevangenen uit ran Beieren verscnillencie voorname m-het gevangenenkamp te ontvluchten Hij woners ais gijzelaars gesteld, daar ver teld werd, dat Depaatde elementen onder dc ongeveer 850 000 zielen tellende be volking aansiagen tegen ae overneer- schers in aen zin nadden. Miss Hobhouse over België. is te Batavia aangekomen. Het zal hem en zijn lotgenooten waar schijnlijk onmogelijk zijn, naar Duitsch- land of diens bondgenoolen terug tekee- ren. Immers, Ncdcrlandsche schepen worden geregeld door oorlogsvaartuigen der geallieerden wat aangaal de aan Mej. Emüy Hobhouse, die in ons^land boord zijnde reizigers onderzocht Wordt schrijft de Volkstem bekend zal dan een Duitsch militair aangetroffen, blijven aan de meeste Boerevrouwen we- dan wordt hij in verzekerde bewaring gens haar gezegende bemoeiingen in genomen. verband met Ide konsentraliekampen,1 In hoeverre de bedoelde buitenland- heeft 'n bezoek gebracht aan België en sche zeemilitairen daartoe recht hebben, bij haar terugkeer in Engeland 'n brief gaat ons thans niet aan. We conslaleeren geschreven aan 'n kaapsladse vriendin, slechts een feil Evenals, dat, ook al waarvan ons n uittreksel getoond werd slaagde Lauterbach erin zich aan 'boord Zij vertelaarde, dat de nood en, ellende van een Nederlandsch schip te verstop onder de belgiese bevolking zeer hoog pen, hij bij ontdekking een dergelijk lot is gestegen, maar zij verzekert tevens, dat zou ondergaan 't vrouwelik gedeelte dor bevolking al-' daar en de kinderen, „niet de helft LEGER EN VLOOT. V r ij d o m van b r i e f p o r t. Bij Kon besluit is «Tijdom van brief port verleend aan den hoofd-aalmoezej- nier en aan den veldprediker in algemee- mem dienst voor de door hen in hunne hoedanigheid le verzenden brieven. „Avp.") aangename ontdekking, dat hij zijn por- Spitsvondige haarkloverij kan men onzen tefeuille met f 42,000 kwijt was. Nabij argwaan schelden, 'tls mogelijk, maar de de boeren, waar hij het laatst vertoefde,'dagelijksche vergelijking van ae. legerhe- vruchleloos gezocht le hebben, vond hijrichten met het -doel daaruit bet gcmcen- De „Neue Züricher Ztg." verneemt ledra, lusobMi van Mn»» ™|dW w;rden °p ,Uaarlich- Zuidafrika doormaakten lijdens de ooi- 'en °P Piraat lwee wachters van log." Zij hoeft grote simpathie mot dc ar. paleiswacht van achteren aangevallen. moltelgon. cnschiint vooral met tvlaam- Van allo egden melden medeplichtigen .se gedeelte dor bevolking biezonder goed daders loe. zoodat men meent, dat over weg te kunnen komen, en zij if lid 00,1 sprake ts. Het op- ener aküevs engelse organisatie voor 't «W» d*'r gaf aanleiding tot een oruioozei zinnetje? eens nauwlettend"Hoon! verlenen vau onderstand aan die ongeluk- ^evecht; len f f werden twaalf per- ge met, aat er wat rammeit, alsof er een kige mensen sonei1, ^gearresteerd. De pers te Milaan schroefje loszit, dat er wat ontbreekt?! Over 't algemeen, zegt mej. Hobhou- spreekt oveJ het gebeurtIe over een schappelijke en objectief waardevolle te schiften, dwingt tot wantrouwen In dit geval wordt het versterkt doora t des betreffende nieuws uit Londen Nu zij óadeiijk gezegd, dat dU met zoo posqitief luidt als men vanochtend' reeds vóór ons burëau neett kunnen vin den aangeplakt. Reuter seinde nl. uit de Engeiscne hoofdstad, dat een „Zeppelin POST EN TELEGRAFIE. het nog onaangeroerd in het café terug, waar hij het onachtzaam had laten liggen Naar de Tel. meldt, hebben de laatste vijf maanden van 1914, de eerste van den oorlogstoestand, idie gemeentelijke schatkist van Amsterdam ruim één mil- lioen gulden gekost. In den polder Eierland op Texel, is gisteren het lijk van een twaalf jarigen knaap gevonden, die vermoedelijk al spe lende in een paardentuig verward was geraakt en zich toen moet hebben ge worgd bij de pogingen om zich weer le be «rijden. De ouders van den jongenhet volkomen vernield zijn. waren op reis naar Zeeland. N. R. C,Men lette op, hoe voorzichtig de Engel- I sche zegsman zich uitlaat. Hij gaat af De oorlog en de vreemdelingenj op on-dits". Waarschijnlijk hebben deze Het aantal vreemdelingen, dat het ei-een grond van waarneid. Ook Berlijn mi- lana Marken bezoekt, bedraagt ait jaar mers houdt een slag om den arm. Het, se, echter, is er de geleden ellende, nietvotelagjen. oproer, de helft zo groot als verduurd werd door! 0ndcr hel nodige voorbehoud! de Boere-vrouwen iu d.e kottsenlratie*- j j>e bijzondere correspondent van kampen, „en men wist 't ook niet metde „Secoiole Petrograd meldt, dat een dezelfde waardigheid te dragen als degewezen ambtenaar van het Russische Afrikaner vrouwen haar akelig lot ver-ministerie van builenlandsche zaken het arbeidsvertrek van den minister binnen drong en idlezen met een bijl trachtte ledooden. Bedienden snelden te hulp en arresteerden dein man, die, naar het schijnt, een zenuwlijder is. Voor kommenlaar zie boven. KORTE OORLOGSBERICHTEN. ge sleept. Daar wera het gevaarte onophou delijk door vliegtuigen uit Duinkerken aangevallen en door een ontploffing moet - Benoemd tot commies-iitulair ae klerk aer posterijen en teiegrafie ïe kl. D Rotgans te Goes (postkantoor). circa 25.000 minaer dan in andere jaren SPORT. t GroeLen uit de lucht! j In 'de Langewecr (Friesland) is een flesch gevonden, waarin een briefje, i waarop (in het Duitsch geschreven): „Wij zenden de vriendelijkste groeten aan Hol- do versterkte sleden aan de Narei. Daar- land Vliegeniers luitenant Lobeltse enmee nebben ae aanvallers de handen be- 1 Meijer. noorden de Boeg weer vrijer gekregen.: Met een lielrekkeiijk breed front staan oorko-jjj DEN GROND GEBOORD ze aan den Noordelijken oever. Er over Door den stoomtrawler „V. M. 190zijnze nog met. Veer verschil maakt liet - Wat e het vorig jaar in den oorlog gebeurde. 11 Augustus. Bij Tirlemont en in de ..listig door kanonnen beschadigd werd Kempen bij Turnhout wordt (gevochten,j Hel Milaneesche blad „Secoio"- ver en dar volgens een bericht ait luchtschip evenals bij Aarlen (Belgisch Luxemburg) neemt uit Egypte, dat de Turken ondanks gisterochtend naar Oostende werd ge- door Fransche en Duitsche cavalerie. j het slechte, jaargetijde af en toe bij het Een Fransch legerkorps wordt naar i Suezkanaal teekenen van leven gevep Luneville teruggedreven. j door schepen te beschieten en mijnen in De Fransche vesting Longwy wordt het kanaal te strooien belegerd, In het begin van Juli is het stoomschip 1 „Theresia" bij mijlpaal 133 aan denzui- - De teteede zoon w «<a konmg dei- 'd<jlijtfin uitom van hp, BillermOTr op Belgen komt in hot volgende semester teeenJ mij„ sg„„pcn on beschadigd. Ktmi (Engeland) op school Hel j,|ktc den liilpiu,in door ^1 ma- vorige semester waren er reeds noeuvreeren het schip te laten sti-anden „2 Belgische jongens. en zoodoende verstopping van het ka- De Belgische kroonprins dient naar.^, |e ,whindCTM1 Later is het zoover men weet als gewoon soldaat j hersteld, dat liet naar Uexandriê ge- - De Britsche admiraliteit meldt, dat, bracht kon worden de Britsche torpedobootjager „Lynx" op j Dok hebben de Turken mijnen in de een mijn gestoolen is en in de Noordzee Roode Zee gestrooid is ge7.onken. Vier officieren en 22 man I r zijn gered. dunkt ons op grond van een en ander hel wanvschijhlijkst, dat inderdaad een „Zep pelinernstig Deschadïgd, maar niet ver nietigd werd. Hel Duitsche ïègèrbericht meldde gis teren den val van Lomza. Dit is een van Jagen. In het in ons blad van 9 dezer mende bericht van de opening der jacht op klein wild, alsmede van die der wij-'Eendracht I' is gistermiddag te ÏJmui-verlies van Lomza voor de troepen van ziging van de jacht op waterwild, moet den aangebracht d'e volledige bemanning, den tsaar aus met. Men vergeie toen het woord Groeneweg vervangen worden bestaande uit 10 koppen, van den Duit- niet, dat zij nu bezig zijn, regelmatig een door Kruisweg. schen stoomtrawler Saturn P.G. 79, wel-, plan uit te voeren, dat ae ontruiming van I ke Maandagmiddag om 3 uur door eende gelieeie Narci-lime meebrengt. Na- ■■)Tn.Ti-öm pantserkruiser, waarvan detuurlijk is het onzin, dat als een voordeel VERSCHILLENDE BERICHTEN. I naam niet ontdekt kon worden, in den I voor dc Russen voor le stellen Nood- j grond geboord werd De stoomtrawler gedwongen gaan ze daartoe over. Maai- oe teiegrsmniei). Er zijn in Engeland ««ds 27 mil-l EEN NIEUWE LUCHTAANSLAG OP lioen formulieren voor de registratie dert ENGELAND's OOSTKUST bevolking naar de plaatselijke besturen j L0NDEN j0' Aug off Hedennacht gezonden Van de week worden ze aan hceft een vijandelijU vlieg-eskader boven de huizen afgegeven en Maandag worden 1 de 0ostk(Lst van En{!eiand bommen laten ze opgehaald Een ieder tusschen de 15, waardoor 13 menschen gedood en 65 jaar, die Zondag zich m een huis- n 12 ewond werden bevindt, moet hel invullen. Een z<,ppelin werd vernield BERLIJN, 11 Aug. Off. In den nacht - De limes bevat een uittreksel vmi- g ]t) A fiebben onz<? niarine_ de van diplomatieke z.jde aan de N. R. luchtschepen aanvallen gedaan opdever- Ct toegezonden beschouwing, waarvan wy storklc kust. on havenplaatsen m do BOND VOOR STAATSPENSIONNEE- bevond zich op ongeveer 55 gr. 20 NB. terugtocht uit geheel Polen van hun RING, en 6 gr. 18' O.L., t oen door liet Engel- strijdkrachten met medeneming oi verme- j den inhoud Vrijdag kort weergaven. I Oostkust van Engeland Niellccnslaande Gisteren is te Amsterdam de 15e jaarl sche oorlogsschip aangezegd werd. datliging zooveel mogelijk van wat oen ie-. Het blad meent, dal ze uit Duitsche di- de pogingen tot tegenwerking hebben wij vergadering gehouden van den bond voor de bemanning het schip moest verlaten.l. genstanoov te stade zou Kunnen komen, plomaVfckie bron afkomstig is i hommen geworpen op Engelsche oorlogs- slaatspensionneering, onder voorzitter- Dit geschiedde in 5 minuten Lijds, waarna gaaf voel voor voet in zijn werk. Den De „Times" schrijft„liet was ,e v00r~scbe,}en inde Theems, de dokken van schap van dr D. cA. van Krevelen ide trawler door eenige schoten tot zin-achtervolgers worden daardoor naar zijzien, dat de Duitscliers de bezetting van Londen cn op de orpedobootbasis te In zijn openingswoord verklaarde de ken werd gebracht Des namiddags om evuenncn, zware verliezen toege- Warschau zouden gebruiken, voor vredes-- jjarvvich en belangrijke werken ;m" de voorzitter, dat hij had gehoopt, dat deze 6 uur werden zij opgenomen door de bra cm manoeiivres door middel van de onzij-pjunibcr yjen nam góede resultaten waar. 15e jaarlijksche vergadering een mijlpaal Eendracht I. De Duitsche trawler was,! Over de langzaamheid, waarmee beëdigen." De luchtschepen keerden ran hun goed op dén weg van den bond zou hebben naar zeggen van den gezagvoerder ,onge- plan ten uitvoer wordt gelegd, kan men Voorts schrijft hel blad sarcastisch. „esia,,„(]C onderneming terug i -i.-ii TT.!..»„r. u,.« ii.i.„k ■r.o'h 01 imhhnn vf»rr>ansrt FIoItoIMo van. Hal ic iammop rlsll hol ürUltpl liaainl 0 -EGERBERICIIT lieteekend. Helaas geeft het niet zoo mo- wapenden rtsschende Vermoedelijk heb- zich al hebben vernaasa. Hetzelfde ver- „Hel is jammer, dal hel artikel begint!0 F gen zijn De wereldoorlog is oorzaak, dat ben nog meer trawlers hetzelfde lot on- schijnsel deed zich voor na ae inneming met een smaad vaji sir Edward Grey", en j ENGFLSCH LEG het óntwcrp-Treub in 'de richting van dergaan. daar zij in den omtrek visschen- van hemberg door de hondgenooten De verder .wijst liet deze vredesmanoeuvres LONDEN. 10 Aug ontwerp-Treub in de richting van dergaan, slaalspensionneering tot nu toe in porte- de waren. Hand. vrienden van de Russen dachten, dat ze terug. French meldt, Off i Maarschalk dat de Engelschen ten

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 3